BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐẶNG Giới tính: Nam
Email: nhdang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Kế toán - Kiển toán
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và Thách thức
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-638-6   X
2 Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
  X
3 Nguyên lý kế toán
978-604-919-850-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hua Ngoc Thuy Trang, Nguyễn Hữu Đặng. 2019. FACTORS AFFECTING THE TOURISTS’ SATISFACTION AT TRADITIONAL TRADE VILLAGE TOURIST PLACE IN BAY NUI, AN GIANG PROVINCE. AGU International Journal of Sciences. 7 (2). 30-41. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Hữu Đặng, Nguyễn Kim Hạnh, Yusaf H. Akbar. 2018. THE IMPACT OF INSTITUTIONAL DISTANCE ON THE CHOICE OF MULTINATIONAL ENTERPRISE’S ENTRY MODE: THEORY AND EMPIRICAL EVIDENCE FROM VIETNAM. Asian Journal of Business and Accounting. 1. 71-95. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Hữu Đặng, Mitsuyasu Yabe. 2018. IMPACT OF SALINITY INTRUSION ON RICE PRODUCTIVITY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 63. 143-148. (Đã xuất bản)
4.  Lê Tín, Nguyễn Hữu Đặng, Yolanda T. Garcia. 2017. STOCK RETURNS VOLATILITY PERSISTENCE AND SPILLOVER EFFECTS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 39-46. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. TECHNICAL EFFICIENCY OF RICE FARMING HOUSEHOLDS IN TRA VINH PROVINCE: A STOCHASTIC PRODUCTION FRONTIER APPROACH. 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT. . 229-242. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. DETERMINANTS OF PROFIT EFFCIENCY AMONG PEANUT FARMING HOUSEHOLDS IN TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University. 7(3). 15-23. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. ESTIMATION OF TECHNICAL EFFICIENCY AND ITS DETERMINANTS OF WHITE MAIZE PRODUCTION IN VINH LONG PROVINCE: A STOCHASTIC PRODUCTION FRONTIER APPROACH. Review of Integrative Business and Economics Research. Vol. 6(4). 341-352. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. DETERMINANTS OF TECHNICAL EFFICIENCY OF RICE FARMS IN KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION. . 950-961. (Đã xuất bản)
9.  Vương Quốc Duy, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Long Hậu. 2017. DETERMINANTS OF STOCK PRICES OF JOINT - STOCK COMPANIES IN INDUSTRIAL SECTOR LISTED ON HCM CITY STOCK EXCHANGE. International Journal of Advanced Engineering Research and Science. 4. 102-108. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. TECHNICAL EFFICIENCY AND ITS DETERMINANTS: A CASE OF RICE PRODUCTION IN TINH BIEN DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM). Volume 4, Issue 2. 19-27. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. PROFITABILITY AND PROFIT EFFICIENCY OF RICE FARMING IN TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. Review of Integrative Business and Economics Research. Vol. 6(s1). 191-201. (Đã xuất bản)
12.  Võ Văn Dứt, Nguyễn Hữu Đặng, Trần Thu Hương. 2017. DRIVERS OF PERFORMANCE OF FRANCHISEES: A MULTI-LEVEL ANALYSIS. Journal of Economics and Development. 2. 107-122. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đặng. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA JASMINE TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Kinh tế. 108-114. (Đã xuất bản)
2.  Vương Yến Linh, Nguyễn Hữu Đặng. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô. 7. 132-147. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hữu Đặng, Trần Thị Kiều Tiên. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ TIỂU THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Kinh tế. 51-57. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Hữu Đặng. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG TẠO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỚN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ ngân hàng. 152. 102-111. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Trần Phước Huy, Nguyễn Thị Mộng Kha. 2018. ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN MÔ HÌNH CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA – MÀU CỦA HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG: TIẾP CẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP AHP. Tạp chí công thương. 2. 36-40. (Đã xuất bản)
6.  Võ Thành Danh, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Tín, Ong Quốc Cường. 2018. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 200-211. (Đã xuất bản)
7.  Lê Văn Thứ, Nguyễn Hữu Đặng. 2017. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM: TIẾP CẬN BẰNG MÔ HÌNH LỰC HẤP DẪN. CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS - UHD 2017 CONFERENCE. . 826-835. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 30. 125-128. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. PHÂN TÍCH ĐÓNG GÓP CỦA TFP TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHU VỰC CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG CỦA TỈNH KIÊN GIANG TRONG GIAI ĐOẠN 2001–2015. CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS - UHD 2017 CONFERENCE. . 817-825. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA HỘ TRỒNG THANH LONG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN. Khoa học nông nghiệp Việt Nam. 4. 537-544. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Kinh tế và Dự báo. 18. 47-50. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẨT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH KIÊN GIANG. BỨC TRANH KINH TẾ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 2017. . 430-440. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC HỘ DÂN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUY MÔ NHỎ TẠI TỈNH HẬU GIANG. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA. . 359-369. (Đã xuất bản)
14.  Đỗ Văn Xê, Nguyễn Hữu Đặng. 2017. ĐÓNG GÓP CỦA TFP TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001-2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 1-8. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ TRỒNG ỚT TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Kinh tế và Dự báo. 15. 86-89. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. ĐÓNG GÓP CỦA TFP TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHU VỰC THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ CỦA TỈNH KIÊN GIANG. Công thương. 3. 126-131. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THỦY SẢN TẠI CÀ MAU. Công thương. 4+5. 246-251. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. ĐÓNG GÓP CỦA TFP TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHU VỰC NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP CỦA TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001–2015. Quản lý kinh tế. 83. 51-57. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hữu Đặng. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC HỘ DÂN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH VĨNH LONG. Nghiên cứu tài chính kế toán. 9. 26-29. (Đã xuất bản)
20.  Trần Huỳnh Phương Thy, Nguyễn Hữu Đặng. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỈNH TẠI VIỆT NAM. HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015. . 73. (Đã xuất bản)
21.  Lê Nguyễn Xuân Yến, Nguyễn Hữu Đặng. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA CUNG TIỀN ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015. . 46-57. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Tín, Lê Trần Phước Huy, Bùi Diên Giàu, Hồ Hữu Phương Chi, Đặng Thị Ánh Dương, Hà Mỹ Trang, Nguyễn Hồng Thoa. 2014. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN: TRƯỜNG HỢP CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 84-89. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Trần Thanh Thiên. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐẤT PHÈN GÒ QUAO KIÊN GIANG VÀ TRI TÔN AN GIANG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 592. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, , Nguyễn Trang Hoàng Như. 2013. BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐỊA BÀN BẠC LIÊU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 571. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Khánh Vân. 2013. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000-2005-2010 VÀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI VÙNG ĐẤT PHÈN TRI TÔN, AN GIANG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 560. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, . 2013. SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH CANH TÁC THEO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 582. (Đã xuất bản)
27.  , Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A TỈNH BẠC LIÊU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 603. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Hữu Đặng. 2012. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG …. Phát triển KT-XH. 1. 268. (Đã xuất bản)