BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN NHỊ GIA VINH Giới tính: Nam
Email: nngvinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
  X
3 Lập trình căn bản B
  X
4 Lập trình hướng đối tượng Java
  X
5 Lập trình ứng dụng mạng
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Nhị Gia Vinh, Trần Minh Tân, Lê Văn Quan, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tấn Phú. 2020. HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Smart City. 120-124. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Nhị Gia Vinh, Lê Thị Diễm, Lê Minh Lý, Nguyễn Tấn Phú. 2020. MÔ HÌNH MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP PHÂN TÁCH GIỌNG HÁT TỪ HỖN HỢP ÂM NHẠC. Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. 9. 211-218. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Khải Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp, Jean-Daniel Zucker, Nguyễn Nhị Gia Vinh. 2015. MÔ PHỎNG PHÂN BỐ RẦY NÂU BẰNG KỸ THUẬT NỘI SUY KHÔNG GIAN VÀ MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ. Hội thảo Toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2015 (ICT’2015). . 116-124. (Đã xuất bản)
4.  Vũ Thu Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Doanh, Nguyễn Nhị Gia Vinh. 2015. MÔ HÌNH HÓA ẢNH HƯỞNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA HOA THU HÚT THIÊN ĐỊCH DIỆT RẦY TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RẦY NÂU VÀ LÚA. Khoa học và Công nghệ. Tập 137, số 07. 199-203. (Đã xuất bản)
5.  Văn Phạm Đăng Trí, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. So chuyen de. 80 - 90. (Đã xuất bản)
6.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 80-90. (Đã xuất bản)
7.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. THỬ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA Ở TPCT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 210. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp. 2007. TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN THI HÀNH TRUY VẤN TRONG HỆ THỐNG NHÀ KHO DỮ LIỆU VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN VIEW MATERIALIZATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 75-84. (Đã xuất bản)