BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN MINH TRUNG Giới tính: Nam
Email: trungnguyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
  X
2 Lập trình ứng dụng mạng
  X
3 Thực tập Tin học căn bản
X  
4 Tin học căn bản
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Hữu Hòa. 2015. GIẢI THUẬT RỪNG NGẪU NHIÊN VỚI LUẬT GÁN NHÃN CỤC BỘ CHO PHÂN LỚP. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2015, ĐHCN Hà Nội, 7/2015. . 277-285. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung, Trịnh Trung Hưng. 2014. PHÁT HIỆN MÔN HỌC QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 49-57. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung. 2014. PHÂN LỚP DỮ LIỆU VỚI GIẢI THUẬT NEWTON SVM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 35-41. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Minh Trung, Đỗ Thanh Nghị, NGUYEN NGOC HUNG . 2013. LỌC MÔ HÌNH ẢNH HƯỞNG TÚI TỪ TRỰC QUAN VÀ THUẬT TOÁN ARCX4-RMNB. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 13-21. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Thùy Linh, Võ Hải Đăng. 2013. XÂY DỰNG MỘT DANH MỤC HỆ THỐNG QUAN HỆ ĐỂ TẠO MỘT KHO CHỨA LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MS-ACCESS. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 221. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Văn Quan. 2013. ỨNG DỤNG LƯỢC ĐỒ THÔNG TIN TỪ MỘT SỐ CỞ SỞ DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER ĐỂ KIỂM TRA XEM LƯỢC ĐỒ CƠ SỬO DỮ LIỆU CÓ CHU TRÌNH. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 240. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Phụng Toàn, Nguyễn Minh Trung, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Vũ Lâm. 2011. PHÂN LOẠI THƯ RÁC VỚI GIẢI THUẬT BOOSTING CÂY QUYẾT ĐỊNH NGẪU NHIÊN XIÊN PHÂN ĐƠN GIẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 1-9. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp. 2007. TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN THI HÀNH TRUY VẤN TRONG HỆ THỐNG NHÀ KHO DỮ LIỆU VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN VIEW MATERIALIZATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 75-84. (Đã xuất bản)