BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VŨ DUY LINH Giới tính: Nam
Email: vdlinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Lập Trình Hướng Đối Tượng Java
ĐHCT 2016 978-604-919-596-9   X
3 Kỹ thuật dự báo
  X
4 Lập trình căn bản B
  X
5 Lập trình hướng đối tượng Java
  X
6 Thực hành lập trình căn bản B
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Vũ Duy Linh. 2015. A COMBINATION MODEL BASED ON A NEURAL NETWORK AUTOREGRESSION AND BAYESIAN NETWORK TO FORECAST FOR AVOIDING BROWN PLANT HOPPER. IEEE. 978-1-4673-8374-5/15/$31.00 ©2015 IEEE. 220-225. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Vũ Duy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. SỬ DỤNG MẠNG BAYES VÀ XÍCH MARKOV ĐỂ DỰ BÁO MỨC ĐỘ CHÁY VÀ LAN TRUYỀN RẦY NÂU. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 255. (Đã xuất bản)
2.  Vũ Duy Linh, Lê Quyết Thắng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. DỰ BÁO MỨC ĐỘ NHIỄM RẦY THEO THỜI GIAN. ICTFIT 10. . (Đã xuất bản)