BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐÁI THỊ XUÂN TRANG Giới tính: Nữ
Email: dtxtrang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2008-16-88; Sàng lọc các cây thuốc có hoạt tính kháng sốt rét ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Trần Quang Đệ, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Kenji Kanaori, Mai Van Hieu. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LICHEN PARMOTREMA TINCTORUM AND THEIR ANTIFUNGAL ACTIVITY. Chemistry of Natural Compounds. 56. 315-317. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Quốc Châu Thanh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Kenji Kanaori, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Duy Bình, Nguyễn Đình Hải Yến, Kaeko Kamei. 2020. ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF LASIA SPINOSA LEAF EXTRACT IN LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED RAW 264.7 MACROPHAGES. International Journal of Molecular Sciences. 21. 1-18. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Đình Hải Yến, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Trần Duy Bình. 2019. A SIMPLE SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR QUANTIFYING TOTAL LIPIDS IN PLANTS AND ANIMALS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 106-110. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Mai van Hieu, Kanaori Kenji, Phan Quoc Toan, Đỗ Phước Quí, Nguyễn Thị Thu Trâm, Kamei Kaeko, Lê Tiến Dũng. 2019. A NEW HOPANE DERIVATIVE FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA. Natural Product research. 35. (Đã xuất bản)
5.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Kim Đua. 2017. STUDY ON TAU ANTI-AGGREGATION IN ALZHEIMER’S DISEASE OF METHANOL EXTRACTS FROM MEDICINAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Science and Technology Development Journal. 20(2). 21-28. (Đã xuất bản)
6.  Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Phương Thảo, Kaeko Kamei. 2015. STUDY ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PORTULACA OLERACEA L.. Asia Biomedical Research 2015. . 20. (Đã xuất bản)
7.  Đái Thị Xuân Trang, Ninh Khắc Huyền Trân, Nguyễn Thị Ái Lan. 2014. ETHANOL EXTRACT OF PANDANUS AMARYLLIFOLIUS HAVE ANTI-DIABETIC AND ANTI-OXIDATIVE PROPERTIES IN VITRO AND IN VIVO. Asian Biosciences meet in Kyoto. . 19. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thanh Mến, Nguyen Tien Huy, Đái Thị Xuân Trang, Mohammed Nasir Shuaibu, Kenji Hirayama, Kaeko Kamei. 2012. A SIMPLE AND INEXPENSIVE HAEMOZOIN-BASED COLORIMETRIC METHOD TO EVALUATE ANTI-MALARIAL DRUG ACTIVITY. Malaria. 11. 272. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Kim Định, Võ Thị Mỹ Huyền, Trịnh Dương Hạnh My, Lê Thị Diễm, Trần Chí Linh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2020. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT METHANOL CÂY LƯỠI RẮN TRẮNG (HEDYOTIS DIFFUSA WILLD.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 103-114. (Đã xuất bản)
2.  Trần Chí Linh, Lưu Thái Danh, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Phạm Khánh Nguyên Huân, Võ Thị Tú Anh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ RỄ CÂY CÒ SEN (MILIUSA VELUTINA). Báo cáo khoa học - Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2020. 1. 225-231. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Thị Huyền Anh, Huỳnh Kim Yến, La Thị Kim Tú, Huỳnh Hồng Phiến, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY THIỀN LIỀN (KAEMPFERIA GALANGA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 41-47. (Đã xuất bản)
4.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Chí Linh. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG VIÊM IN VITRO CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ CÂY CÒ SEN (MILIUSA VELUTINA). Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-45. (Đã xuất bản)
5.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Trần Chí Linh. 2020. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ CÂY NÚC NÁC (OROXYLUM INDICUM L.). TNU Journal of Science and Technology. 225. 3-10. (Đã xuất bản)
6.  Đái Thị Xuân Trang, Phùng Thị Hằng, Phạm Khánh Nguyên Huân, Trần Chí Linh, Lê Bích Hậu. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG NẤM CỦA MỘT SỐ CAO CHIẾT THỰC VẬT THUỘC HỌ GỪNG (ZINGIBERACEAE) VÀ HỌ CỦ NÂU (DIOSCOREACEAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 52-59. (Đã xuất bản)
7.  Nguyen Thi Ai Lan, Đái Thị Xuân Trang. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI NON (MANGIFERA INDICA L.) ĐẾN HOẠT ĐỘNG ENZYME GLUCOSE-6-PHOSPHATASE VÀ GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 48-56. (Đã xuất bản)
8.  Trần Chí Linh, Đái Thị Xuân Trang. 2019. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG IN VITRO CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ CÂY CÒ SEN (MILIUSA VELUTINA). TNU Journal of Science and Technology. 207(14). 99-106. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Minh Tường, Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phúc Đảm, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Kim Yến, Triệu Phú Hậu, Huỳnh Văn Lợi, Trần Chí Linh, Mai Van Hieu. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ ĐỊA Y PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE. Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 4. 51-56. (Đã xuất bản)
10.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân. 2019. HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT LÁ GÁO TRẮNG (NEOLAMARCKIA CADAMBA (ROXB.) BOSSER). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 24-31. (Đã xuất bản)
11.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Lê Thanh Phương Thảo, Trần Chí Linh, Nguyễn Thị Thúy Oanh. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA, ỨC CHẾ ENZYME Α-AMYLASE VÀ Α-GLUCOSIDASE CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ CÂY NÚC NÁC (OROXYLUM INDICUM L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 29-36. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Đình Hải Yến, Huỳnh Kim Yến, Nguyễn Phương Anh Thư, Huỳnh Thị Kim Nguyên. 2019. XÂY DỰNG MÔ HÌNH RUỒI GIẤM (DROSOPHILA MELANOGASTER) ĐỂ NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên. 202(09). (Đã xuất bản)
13.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Diệp Ngọc Thanh, Dương Hoàng Trung, Trần Chí Linh. 2019. ANTI-HYPERGLYCIMIC, ANTI-DYSLIPIDEMIC AND HEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF CAYRATIA TRIFOLIA (L.) DOMIN EXTRACT IN DIABETIC MICE. Tạp Chí Sinh học. 41 (2se 1 & 2se2). 346-357. (Đã xuất bản)
14.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME XANTHINE OXIDASE CỦA CAO ETHANOL CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA). Tạp chí Sinh Lý học Việt Nam. 23(2). 9-14. (Đã xuất bản)
15.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYM XANTHIN OXIDASE CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC HỌ HOA MÔI (LAMIACEAE) VÀ HỌ DỀN (AMARANTHACEAE). Tạp chí Dược học. 514(Năm 59). 60-63. (Đã xuất bản)
16.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS L.). Khoa hoc và Công Nghệ- Đại học Đà nẵng. 17. 48-54. (Đã xuất bản)
17.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân. 2019. ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITIES ON CARBON TETRACHLORIDE - INDUCED HEPATIC DAMAGE IN MICE OF IXORA DUFFII LEAF EXTRACT. Tạp Chí Sinh học. 41(1). 117-128. (Đã xuất bản)
18.  Nguyen Thi Ai Lan, Đái Thị Xuân Trang, Trà Lâm Tuấn Vũ. 2019. KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO METHANOL RỄ ME KEO (PITHECELLOBIUM DULCE (ROXB.) BENTH.) TRÊN CHUỘT BỊ STRESS OXY HÓA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 47-53. (Đã xuất bản)
19.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Thị Thanh Lan. 2019. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ GAN CỦA DỊCH CHIẾT METHANOL LÁ MƠ LÔNG (PAEDERIA LANUGINOSA W.). Công nghệ Sinh học. 17(1). 157-166. (Đã xuất bản)
20.  Lưu Thái Danh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Bùi Thị Cẩm Hường, Dương Minh Viễn, Trần Thị Ngọc Nữ. 2019. NGHIÊN CỨU PHỨC HỢP CỦA CURCUMIN VỚI HYDROXYPROPYL-Β-CYCLODEXTRIN CÓ SINH KHẢ DỤNG CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 1-7. (Đã xuất bản)
21.  Nguyen Thi Ai Lan, Đái Thị Xuân Trang. 2018. KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ TẾ BÀO MIN6 TỤY TẠNG CỦA DỊCH TRÍCH METHANOL LÁ XOÀI NON (MANGIFERA INDICA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 85-93. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Quốc Châu Thanh. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA (L.) LESS), HỌ CÚC (ASTEACEAE). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 2. 147-154. (Đã xuất bản)
23.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh, Nguyễn Thanh Nhị. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY VỌNG CÁCH (PREMNA SERRATIFOLIA (L.)). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 46-52. (Đã xuất bản)
24.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thanh Lan. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO METHANOL LÁ MƠ LEO (PAEDERIA SCANDENS L.) TRÊN CHUỘT TỔN THƯƠNG GAN BẰNG CARBON TETRACHLORIDE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 94-100. (Đã xuất bản)
25.  Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA VÀ CHỐNG VIÊM IN VITRO CỦA CAO METHANOL LÁ MƠ LEO (PAEDERIA SCANDENS L.). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 3. 152-158. (Đã xuất bản)
26.  Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Đình Hải Yến. 2018. KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT METHANOL LÁ MỘT SỐ THỰC VẬT TRÊN DÒNG TẾ BÀO HEPG2. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 33. 86-89. (Đã xuất bản)
27.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Chí Linh, Nguyễn Thị Ái Lan. 2018. HIỆU QUẢ HẠ GLUCOSE HUYẾT, ĐIỀU HÒA LIPID HUYẾT VÀ CHỐNG OXY HÓA CỦA LÁ BÌNH BÁT DÂY (COCCINIA GRANDIS (L.) VOIGT.) TRÊN CHUỘT GÂY TĂNG GLUCOSE HUYẾT. Công nghệ Sinh học. 16(2). 311-318. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Ái Lan, Đái Thị Xuân Trang. 2018. HIỆU QUẢ HẠ GLUCOSE HUYẾT, ĐIỀU HÒA LIPID HUYẾT VÀ CHỐNG HUYẾT KHỐI TRÊN CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA LÁ XOÀI NON (MANGIFERA INDICA L.).. Sinh học. 40(2). 168-176. (Đã xuất bản)
29.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Minh Chơn. 2018. PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME XANTHINE OXIDASE TỪ SỮA BÒ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 59-66. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Ái Lan, Đái Thị Xuân Trang. 2018. KHẢ NĂNG BẢO VỆ TẾ BÀO TỤY TẠNG MIN6 CỦA DỊCH CHIẾT RỄ ME KEO (PITHECELLOBIUM DULCE (ROXB.) BENTH.). Tạp chí Sinh lý học Việt Nam. 2 (2). 1-7. (Đã xuất bản)
31.  Nguyen Thi Ai Lan, Đái Thị Xuân Trang, Lư Thị Lan Thanh, Ninh Khac Huyen Tran. 2017. HIỆU QUẢ HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI NON (MANGIFERA INDICA L.) TRÊN CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG. Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội ngày 20/10/2017. . 1290-1295. (Đã xuất bản)
32.  Đái Thị Xuân Trang, Phan Kim Định. 2017. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ GAN HEPG2 CỦA CÂY TRANG TO (IXORA DUFFII). Phát triển Khoa học và Công nghệ. 1(6). 13-21. (Đã xuất bản)
33.  Võ Thị Tú Anh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Trần Chí Linh. 2017. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 1/2018. 73-80. (Đã xuất bản)
34.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh. 2016. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG VI KHUẨN ENTEROBACTER CLOACAE CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ CÂY CỎ MỰC (ECLIPTA ALBA HASSK.). Phát triển KH&CN. 19 (T5 2016). 76-83. (Đã xuất bản)
35.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Thanh Trúc, Trương Đình Yến An. 2016. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA RỄ CÂY Ô RÔ (ACANTHUS ILICIFOLIUS L.) TRÊN CHUỘT TỔN THƯƠNG GAN BỞI CARBON TETRACHLORIDE. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 2. 253-259. (Đã xuất bản)
36.  Đái Thị Xuân Trang. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO ETHANOL RỄ CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.) ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MÔ BỆNH HỌC CỦA TỤY TẠNG CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. Phát triển KH&CN. 19. 69-73. (Đã xuất bản)
37.  Đái Thị Xuân Trang, Ninh Khac Huyen Tran. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT ETHANOL TỪ CÂY LÁ DỨA (PANDANUS AMARYLLIFOLIUS ROXB.) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. Sinh học. 37(1se). 231-237. (Đã xuất bản)
38.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh. 2015. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT CỎ MỰC (ECLIPTA ALBA) ĐỐI VỚI VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ RUỘT TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Sinh học. 37(1se). 261-266. (Đã xuất bản)
39.  Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Phương Thảo, Kaeko Kamei. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY RAU SAM (PORTULACA OLERACEA L.) IN VITRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-ESR VÀ IN VIVO TRÊN RUỒI GIẤM CHUYỂN GEN. Phát triển khoa học và công nghệ. 18(T5). 32-41. (Đã xuất bản)
40.  Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Phương Thảo. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS). Công nghệ Sinh học. 13(1). 143-150. (Đã xuất bản)
41.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh, Lâm Hồng Bảo Ngọc. 2015. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO METHANOL CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS MERR.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 1-6. (Đã xuất bản)
42.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyen Thi Ai Lan. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY LÁ DỨA (PANDANUS AMARYLLIFOLIUS) ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME GLUCOSE-6-PHOSPHATASE Ở CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. Sinh lý học Việt Nam. 19(1). 54-59. (Đã xuất bản)
43.  Đái Thị Xuân Trang, Phan Kim Định, Trương Đình Yến An, Nguyễn Thị Yến Chi. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY Ô RÔ (ACANTHUS ILICIFOLIUS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 104-110. (Đã xuất bản)
44.  Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Ngọc Trúc, Nguyễn Trọng Tuân. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME XANTHINE OXIDASE TỪ LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS (PARK.) FOSB). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 94-101. (Đã xuất bản)
45.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Thị Lam Phương. 2014. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME ALPHA-GLUCOSIDASE TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA CAO CHIẾT CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.). Y học thực hành. 944. 77-80. (Đã xuất bản)
46.  Đái Thị Xuân Trang, Phạm Thị Lan Anh. 2013. HIỆU QUẢ HẠ GLUCOSE HUYẾT TRÊN CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG THẢO DƯỢC ĐỊA PHƯƠNG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 137. (Đã xuất bản)
47.  Đái Thị Xuân Trang, Hồ Ngọc Phụng, Nguyễn Phạm Phương Thảo. 2013. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA IN VITRRO CỦA CÁO CHIẾT CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.). KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 164. (Đã xuất bản)
48.  Đái Thị Xuân Trang, Bùi Tấn Anh. 2013. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT CÂY LÁ DỨA (PANDANUS AMARYLLIFOLIUS ROXB) IN VIVO TRÊN RUỒI GIẤM CHUYỂN GEN. Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”. 1. 1. (Đã xuất bản)
49.  Đái Thị Xuân Trang, Bùi Tấn Anh, QUACH TU HUE, VO THI NGOC DIEM, Nguyễn Thị Mai Phương. 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.) ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME GLUCOSE-6-PHOSPHATASE Ở CHUỘT BỆNH TIỂU ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 50-57. (Đã xuất bản)
50.  Đái Thị Xuân Trang, Ninh Khắc Huyền Trân, Nguyễn Thị Ái Lan. 2013. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIETES CÂY LÁ DỪA. Sinh lý học VN. 17. 30. (Đã xuất bản)
51.  Đái Thị Xuân Trang, Trần Thanh Mến, Nguyễn Thị Thùy Trang. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO ETHANOL CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.) ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MÔ BỆNH HỌC CỦA CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 168. (Đã xuất bản)
52.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Tường Quyên. 2013. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY LÁ DỨA (PANDANUS AMARYLLIFOLIUS ROXB.). KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 144. (Đã xuất bản)
53.  Đái Thị Xuân Trang, Bùi Tấn Anh, Trần Thanh Mến, Phạm Thị Lan Anh. 2012. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG CỦA CAO CHIẾT LÁ ỔI (PSIDIUM GUAJAVA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 163-171. (Đã xuất bản)
54.  Đái Thị Xuân Trang, Quách Tú Huê, Võ Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Mai Phương. 2012. KHẢO SÁT HIỆU QUẢ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT VÀ CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.) Ở CHUỘT BỆNH TIỂU ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 115-124. (Đã xuất bản)
55.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến. 2010. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SỐT RÉT CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 22-31. (Đã xuất bản)