BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM VĂN BÚA Giới tính: Nam
Email: pvbua@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học chính trị 
Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị 
Khoa học chính trị khác 
Lịch sử Việt Nam 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Góp phần tìm hiểu chính trị học phát triển
Trường Đại học Cần Thơ 2018 X  
2 Lịch sử phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế
Đại học Cần Thơ 2021 X  
3 Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Văn Búa. 2021. VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. 370. 738-745. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Văn Búa. 2021. ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN "ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG. 370. 113-118. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Văn Búa, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh, Nguyễn Ngọc Cẩn. 2017. VẬN DỤNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 333-344. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Văn Búa. 2017. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG 5 MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 353-361. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Văn Búa, Lê Thị Út Thanh, Trần Hồng Trang. 2017. VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 197-207. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Văn Búa. 2016. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1966-2016). Lịch sử Đảng. 312. 108-113. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Văn Búa. 2016. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI. Giáo dục lý luận. 252. 83-85. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Văn Búa. 2016. NGUYỄN THỊ THẬP - NGƯỜI NỮ ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ƯU TÚ, KIÊN CƯỜNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG. Nguyễn Thị Thập người con ưu tú của Nam bộ thành đồng. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 65-74. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Văn Búa. 2015. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GHI DANH MUÔN THUỞ NỮ ANH HÙNG LIỆT SỸ TRUNG KIÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAI. Nguyễn Thị Minh Khai Nữ chiến sỹ Cộng sản trung kiên, bất khuất. 092. 470-478. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Văn Búa. 2014. ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA ĐẢNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP. 1. 1-7. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Văn Búa. 2014. BÁC SỸ NÔNG HỌC LƯƠNG ĐỊNH CỦA - BẬC ĐẠI TRÍ THỨC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VƯƠN TẦM QUỐC TẾ. Lương Định Của Nhà nông học vì dân, vì nước. 092. 448-455. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Văn Búa, Đinh Ngọc Quyên. 2014. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN- GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ QUA THỰC TIỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Đại học Sài Gòn. 23. 166-170. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Văn Búa. 2012. ĐẢNG BỘ TPCT VỚI CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI.  Tạp chí Lịch sử Đảng. . (Đã xuất bản)
14.  Phạm Văn Búa. 2012. ĐỒNG BÀO KHMER TỈNH SÓC TRĂNG VỚI CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI.  KHXH Việt Nam. . (Đã xuất bản)
15.  Phạm Văn Búa. 2011. THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 71-78. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Văn Búa, Nguyễn Thị Tú Trinh, Lê Chí Phương. 2011. XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ HUY ĐỘNG SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 201-209. (Đã xuất bản)
17.  Phạm Văn Búa, Võ Hữu Ngọc. 2011. VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ KIỆN TẾT MẬU THÂN 1968 ĐẾN NƯỚC MỸ TRONG CUỘC CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM (1968 - 1969). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 79-86. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Văn Búa. 2011. ĐẢNG BỘ TP. CẦN THƠ VỚI CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI. Lịch sử Đảng. . (Đã xuất bản)
19.  Phạm Văn Búa. 2010. TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ TÂM LÝ NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 11-19. (Đã xuất bản)
20.  Đinh Ngọc Quyên, Phạm Văn Búa. 2010. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 1-10. (Đã xuất bản)
21.  Phạm Văn Búa. 2009. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X CỦA ĐẢNG VỀ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 253-260. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Văn Búa. 2008. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 101-108. (Đã xuất bản)