BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN HUY HÙNG Giới tính: Nam
Email: phhung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Trung tâm Quản lý chất lượng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá kết quả và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ 2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  , Phan Huy Hùng, . 2022. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Giáo dục. 22. 48-53. (Đã xuất bản)
2.  Phan Huy Hùng, Phạm Lê Thông. 2014. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 80-88. (Đã xuất bản)
3.  Phan Huy Hùng. 2010. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC PHÂN BỔ VÀ KIỂM SOÁT TÀI TRỢ CÔNG NHẰM THÚC ĐẨY TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 87-95. (Đã xuất bản)
4.  Phan Huy Hùng. 2010. ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 96-104. (Đã xuất bản)
5.  Phan Huy Hùng. 2005. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO-CƠ SỞ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 148-156. (Đã xuất bản)
6.  Phan Huy Hùng. 2005. THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG CHO SỰ VẬN HÀNH TỰ CHỦ CỦA HỆ THỐNG ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 216-221. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh doanh và quản lý 
Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,... 
Hành chính công và quản lý hành chính 
Luật học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Phan Huy Hùng