BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THANH TƯỜNG Giới tính: Nam
Email: nttuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Phòng Công tác Sinh viên
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 TNCS2009-13; Đề tài: Ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất và bón phân đến năng suất lúa trong mô hình lúa - tôm ở tỉnh Bạc Liêu 2009 Đề tài nghiên cứu sinh Chủ nhiệm
2 T2002-26; Tìm qui trình phân tích điện di AND trên tập đoàn giống lúa chịu mặn trường ĐHCT. 2003 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐBSCL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI AND. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Tâm Đạo, Võ Công Thành, Nguyễn Bảo Vệ. 2011. TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CAO SẢN CHỊU MẶN CHO VÙNG LÚA - TÔM TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 12. 30-36. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn văn Bo, Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC MẶN TRÊN DIỄN BIẾN PH, EC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT LÚA - TÔM. Khoa học Đất. 36. 137-141. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Bo, Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Thanh Tường. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CANXI ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN SINH PROLINE VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 203-211. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2011. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG LỬU LONG BẰNG PHUWONG PHÁP ĐIỆN DI ADN (MICROSATELLITE). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 17-22. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2005. KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN PROTEIN DỰ TRỮ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 49-57. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2005. ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 55 GIỐNG LÚA TRỒNG VEN BIỂN CÁC TỈNH BẾN TRE, LONG AN, TIỀN GIANG, VÀ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 33-39. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thanh Tường