BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ HOÀNG VIỆT Giới tính: Nam
Email: lhviet@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Vi Sinh Vật Nước và Nước thải
Xây dựng 2009   X
2 Đất ngập nước kiến tạo
Nông Nghiệp 2009   X
3 Giáo dục Môi trường
Đại Học Cần Thơ 2012   X
4 Quản lý và Xử lý Chất thải rắn
Đại Học Cần Thơ 2013   X
5 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
Đại Học Cần Thơ 2013   X
6 Kỹ thuật Xử lý Nước thải
Đại Học Cần Thơ 2014 978-604-919-069-8.   X
7 Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
978-604-919-600-3   X
8 Công nghệ môi trường đại cương
978-604-919-851-9   X
9 Hóa kỹ thuật môi trường
978-604-919-812-0   X
10 Kỹ thuật xử lý nước thải
978-604-919-069-8.   X
11 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ
978-604-919-421-4   X
12 Quản lý và xử lý chất thải rắn
  X
13 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
  X
14 Vi sinh vật kỹ thuật Môi trường
978-604-919-420-7   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Dương Văn Ni, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hồng Thảo Ly. 2022. SEASONAL AND TIDAL INFLUENCE ON SURFACE WATER QUALITY – A CASE STUDY IN THE HAU RIVER SEGMENT, VIETNAMESE MEKONG DELTA PROVINCE. Journal of Ecological Engineering. 23. 290–298. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Kim Hồng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Thanh Giao. 2022. ANALYSIS OF SPATIAL-TEMPORAL VARIATIONS OF SURFACE WATER QUALITY IN THE SOUTHERN PROVINCE OF VIETNAMESE MEKONG DELTA USING MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS. Journal of Ecological Engineering. 23. 1-9. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Như Ý, Trần Thị Kim Hồng, Lê Hoàng Việt. 2021. ASSESSMENT OF SURFACE WATER QUALITY AT TRAM CHIM NATIONAL PARK BASED ON WATER QUALITY INDEX. The 2nd International Conference on Envirronment, Resources and Earth Science (ICERES 2021). 1. 139-144. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2019. RICE STRAW: AN ALTERNATIVE FOR ENERGY GENERATION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION TO PIG MANURE. Advances in Global Change Research. Vol 64. 153 - 172. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Dũng, Lê Hoàng Việt, Hồ Minh Nhị, Lê Vĩnh Trường, Hoàng Đăng Khoa. 2019. AN INVESTIGATION ON TREATMENT OF GROUNDWATER WITH COLD PLASMA FOR DOMESTIC WATER SUPPLY. Groundwater for Sustainable Development. 10. 1-7. (Đã xuất bản)
6.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Bé. 2017. PRODUCING BIOMASS CHLORELLA SP. AND MOINA SP. FROM DOMESTIC WASTEWATER. International Journal of Advanced Scientific Research and Management. 2(6). 59 - 65. (Đã xuất bản)
7.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Lê Ngọc Diệu Hồng. 2016. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION OF WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal of Vietnamese Environment. 8(3). 195-199. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. EFFECTS OF C/N RATIOS ON ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE AND LOCAL BIOMASS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 223-228. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjield Ingvorsen. 2015. PADDY STRAW APPLICATION FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management. 01. 273-276. (Đã xuất bản)
10.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal Science and Technology. 53. 229-234. (Đã xuất bản)
11.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Journal Science and Technology. 53. 217-222. (Đã xuất bản)
12.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 229 - 234. (Đã xuất bản)
13.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 217 - 222. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Minh Tùng. 2015. APPLY PADDY STRAW FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. 23rd European Biomass Conference and Exhibition. 01. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Minh Hùng, Huỳnh Thanh Hoài. 2014. STUDY ON EVALUATE GAS EMISSION FROM THE BIOGAS DIGESTER. International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 01. (Đã xuất bản)
16.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2014. SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE WITH RICE STRAW AND WATER HYACINTH. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 143. (Đã xuất bản)
17.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY SUPPLEMENTING RICE STRAW. Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, Số 3A. 294-301. (Đã xuất bản)
18.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2014. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH: EFFECT OF SIZE. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 142. (Đã xuất bản)
19.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. ESTIMATION OF GAS EMMISSION BY RICE STRAW BURNING FROM RICE FIELD - A CASE STUDY IN AN GIANG, CAN THO, DONG THAP AND KIEN GIANG. 8th Asian Crop Science Association Conference. 01. 67. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Em, Huỳnh Thị Ngọc Lưu, Đỗ Ngọc Quỳnh. 2012. POLLUTION MINIMIZING AT TRADITIONAL CRAFT VILLAGE BY MICRO-CREDIT PROGRAM - CASE STUDY FROM TAN PHU DONG RICE POWDER PRODUCTION VILLAGE. Journal of Vietnamese Environment. Vol 2, số 2. 65-70. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành, Phan Thanh Thuận, Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Trọng Phước, Lê Thị Ánh Hồng. 2022. TỔNG QUAN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CÓ CHỨA CỐT SỢI NHỰA. Hội nghị khoa học toàn quốc Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (ACEA-VIETGEO 2021). 1. 421 - 428. (Đã xuất bản)
2.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. KHẢO SÁT THỜI GIAN LƯU NƯỚC TRONG KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO TRỒNG CÂY BÁCH THỦY TIÊN ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT . Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 1-8. (Đã xuất bản)
3.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Ngô Quốc Dũng. 2022. THỬ NGHIỆM BỂ BÙN SINH HỌC LỌC DÒNG NGƯỢC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN. Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0". 1. 316 - 325. (Đã xuất bản)
4.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Đặng Thị Hồng Yến. 2022. THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG BỂ BÙN SINH HỌC LỌC DÒNG NGƯỢC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG. Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0". 1. 408 - 415. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành. 2022. ĐỊNH LƯỢNG DÒNG VẬT LIỆU CÓ THỂ TÁI CHẾ THU HỒI TRONG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 22. 3 -10. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Công Phú, Trương Vũ Luân, Phạm Thảo Trang, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ TÔM BẰNG MÔ HÌNH IFAS CÓ BỔ SUNG VI KHUẨN NITRATE HÓA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 82-90. (Đã xuất bản)
7.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Chí Linh. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG MÔ HÌNH BARDENPHO 5 GIAI ĐOẠN KẾT HỢP BỂ USBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 1-10. (Đã xuất bản)
8.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Thanh Trường. 2020. KHẢO SÁT THỜI GIAN LƯU NƯỚC CỦA BỂ AAO PHÙ HỢP ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU HẦM Ủ BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 49-57. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Anh Thư, Nguyễn Minh Thư, Lê Hoàng Việt. 2019. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ A2/O - MBR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 149-156. (Đã xuất bản)
10.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Phan Thị Kim Hiền, Lâm Chí Bảo. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA LỒNG QUAY SINH HỌC HIẾU KHÍ BA BẬC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 18-28. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2019. KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA PHẢN ỨNG FENTON/ÔZON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 3(42). 13 - 22. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2019. KHẢO SÁT XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ KẾT HỢP QUY TRÌNH FENTON/OZONE. Tạp chí khoa học quốc tế AGU. 23. 81-95. (Đã xuất bản)
13.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Lương Kiều Loan, Nguyễn Lam Sơn. 2019. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ BẰNG PHẢN ỨNG FENTON/OZONE KẾT HỢP LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 14-22. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. THỬ NGHIỆM Ủ BIOGAS TỪ LỤC BÌNH VÀ PHÂN HEO BẰNG TÚI PE Ở QUY MÔ NÔNG HỘ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 181 - 193. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. SẢN XUẤT BIOGAS TỪ LỤC BÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 35 - 54. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Đắc Cử, Nguyễn Hữu Phong. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH THỨC XỬ LÝ LỤC BÌNH KHÁC NHAU LÊN NĂNG SUẤT SINH BIOGAS. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 24 - 34. (Đã xuất bản)
17.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2018. SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG KHÁC NHAU. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 2 - 16. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ LỤC BÌNH ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 64 - 80. (Đã xuất bản)
19.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Xuân Hoàng. 2018. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BIOGAS TỪ NƯỚC ÉP LỤC BÌNH. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 17 - 23. (Đã xuất bản)
20.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Hoàng Thị Hiếu, Nguyễn Thị Huyền Trân. 2018. KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC BẰNG CÔNG NGHỆ KEO TỤ - TẠO BÔNG. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 59. 28 - 37. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Đắc Cử, Klaus Fricke, Nguyễn Hữu Phong. 2018. KHẢ NĂNG SINH BIOGAS CỦA PHÂN HEO VÀ LỤC BÌNH KHI CÓ VÀ KHÔNG CÓ BỔ SUNG NẤM TRICHODERMA. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 94 - 103. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. KHẢ NĂNG SINH BIOGAS CỦA LỤC BÌNH Ở CÁC KÍCH CỠ NGHIỀN NHỎ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 81 - 93. (Đã xuất bản)
23.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Thị Hồng Yến. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỂ USBF GIÁ THỂ TỰ CHẾ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 1(32). 143 - 152. (Đã xuất bản)
24.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen , Nguyễn Thị Huỳnh Như. 2017. LƯỢNG RƠM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 43-60. (Đã xuất bản)
25.  Lê Hoàng Việt, Trần Phương Bình, Mai Trung Hậu, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2017. KHẢO SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ VẬN HÀNH QUY TRÌNH KEO TỤ - TẠO BÔNG KẾT HỢP FENTON XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY IN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 162-172. (Đã xuất bản)
26.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2017. CÁC BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ RƠM SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 61-99. (Đã xuất bản)
27.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG RƠM CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC - ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 85-99. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Diệp Thùy Trang, Ngô Thị Thy Trúc, Lê Hoàng Việt. 2017. TIỀN XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG KEO TỤ ĐIỆN HÓA KẾT HỢP FENTON-ÔZON. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 153-161. (Đã xuất bản)
29.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2017. KHẢO SÁT THỜI GIAN LƯU NƯỚC CỦA BỂ MBBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 173-180. (Đã xuất bản)
30.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Nguyễn Bích Như, Đỗ Thị Ngọc Điệp. 2017. TẬN DỤNG NƯỚC SAU XỬ LÝ TỪ HẦM Ủ BIOGAS SẢN XUẤT SINH KHỐI TẢO SPIRULINA SP. LÀM THỨC ĂN GIA SÚC. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi - Thú y. 01. 524 - 531. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Long Toản, Lê Hoàng Việt. 2017. GIẢI PHÁP LOẠI BỎ CROM TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA CÁ SẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 181-189. (Đã xuất bản)
32.  Lê Hoàng Việt, Lưu Thị Nhi Ý, Võ Thị Đông Nhi, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2017. XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS BẰNG AO THÂM CANH TẢO SPIRULINA SP.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 1-10. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Cao Thị Kim Ngọc, Lê Thị Chúc Ly. 2017. SỬ DỤNG ĐẤT NGẬP NƯỚC XỬ LÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ TẠO CẢNH QUAN. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. 14(3). 162-175. (Đã xuất bản)
34.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2017. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ RƠM VÀ PHÂN GIA SÚC THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ BÁN LIÊN TỤC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 123-152. (Đã xuất bản)
35.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng. 2017. KHẢO SÁT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH. Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 3(34). 45 - 54. (Đã xuất bản)
36.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Thùy. 2017. TỔNG QUAN VỀ KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 1-31. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU Ủ KHÍ SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 153-165. (Đã xuất bản)
38.  Trần Sỹ Nam, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2017. KHẢ NĂNG SINH KHÍ BIOGAS CỦA RƠM VÀ LỤC BÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 93-99. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2017. CẢI THIỆN SẢN LƯỢNG KHÍ SINH HỌC SINH RA TỪ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG LỒNG QUAY SINH HỌC YẾM KHÍ GIÁ THỂ RƠM. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi - Thú y. 01. 532 - 538. (Đã xuất bản)
40.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Tố Uyên, Nguyễn Việt Đức. 2017. KẾT HỢP KEO TỤ HÓA HỌC VỚI TUYỂN NỔI ĐIỆN HÓA XỬ LÝ SƠ CẤP NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 66-76. (Đã xuất bản)
41.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN RƠM VỚI PHÂN GIA SÚC ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 100-122. (Đã xuất bản)
42.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Kim Duyên, Phạm Thị Phương Thúy. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG AO THÂM CANH TẢO SPIRULINA SP. CÓ CHIẾU SÁNG VÀO BAN ĐÊM. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 30. 34 - 43. (Đã xuất bản)
43.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thị Kim Mân. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA BỂ LỌC SINH HỌC VỚI GIÁ THỂ TỪ CHAI NHỰA PET. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 20(45). 102 - 113. (Đã xuất bản)
44.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, La Thị Phụng Tiên, Trương Nhật Thanh. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG LỒNG QUAY SINH HỌC YẾM KHÍ GIÁ THỂ RƠM. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL 2016. 01. 65 - 76. (Đã xuất bản)
45.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hoài Phương , Đặng Thanh Nhàn , Nguyễn Võ Châu Ngân. 2016. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO VỚI LỒNG QUAY SINH HỌC YẾM KHÍ GIÁ THỂ RƠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 12-21. (Đã xuất bản)
46.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thị Thu Hà, Dương Thị Hồng Chi. 2016. XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG AO THÂM CANH TẢO CHLORELLA SP. KẾT HỢP NUÔI TRỨNG NƯỚC. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL 2016. 01. 54 - 64. (Đã xuất bản)
47.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Khoa học và Công nghệ. 36. 27-35. (Đã xuất bản)
48.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trịnh Dương Sơn Tùng, Nguyễn Văn Ngâm. 2015. XỬ LÝ SƠ CẤP NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 101-109. (Đã xuất bản)
49.  Lê Hoàng Việt, Đào Tấn Phương, Doãn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TUYỂN NỔI ĐIỆN HÓA NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CÁ DA TRƠN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 83-89. (Đã xuất bản)
50.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 27-35. (Đã xuất bản)
51.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Tạ Hoàng Hộ CTU, Nguyễn Văn Phủ CTU. 2015. HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ NGẬP NƯỚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 94-101. (Đã xuất bản)
52.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Phương Chi, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) LÊN KHẢ NĂNG SINH BIOGAS TRONG Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ CÓ PHỐI TRỘN PHÂN HEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 102-110. (Đã xuất bản)
53.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Thuấn, Ngô Huệ Đức. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CÁ DA TRƠN CỦA LỒNG QUAY SINH HỌC HIẾU KHÍ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 62-68. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Quốc Trưởng , Nguyễn Thị Kim Ngân . 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT VỚI GIÁ THỂ MỤN DỪA VÀ GIÁ THỂ MÙN CƯA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 51-62. (Đã xuất bản)
55.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Đặng Thị Thúy. 2014. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 108-118. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Thành Trung. 2014. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI MÊ-TAN TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT KHU VỰC NỘI Ô THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 99-105. (Đã xuất bản)
57.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thanh Thái, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. THE ESTIMATED QUANTITY OF RICE STRAW AND ITS USE IN SOME PROVINCES IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 316-322. (Đã xuất bản)
58.  Lê Hoàng Việt, Lê Thị Bích Vi, Lưu Trọng Tác, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG CỦA ĐĨA QUAY SINH HỌC VÀ LỒNG QUAY SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 46-53. (Đã xuất bản)
59.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2014. ƯỚC TÍNH LƯỢNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 87-93. (Đã xuất bản)
60.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. SỬ DỤNG RƠM LÀM NGUYÊN LIỆU BỔ SUNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 15. 65 - 73. (Đã xuất bản)
61.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Văn Minh Quang, Lê Thị Soàn. 2013. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BÁNH TRÁNG BẰNG BỂ USBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 23-30. (Đã xuất bản)
62.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Long Toản, Phan Thanh Thuận. 2013. XỬ LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ô NHIỄM ARSENIC QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 36-43. (Đã xuất bản)
63.  Ngô Quốc Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2013. THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỂ USBF XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 58-65. (Đã xuất bản)
64.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2012. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL - VIỆT NAM. Phát triển Khoa học & Công nghệ. 15. 76. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt. 2012. XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG KỸ THUẬT LỌC NANO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 272-283. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Đắc Cử, Nguyễn Hữu Phong. 2011. SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH KHÍ CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC VỚI CÁC NGUYÊN LIỆU NẠP KHÁC NHAU KHI CÓ VÀ KHÔNG CÓ NẤM TRICHODERMA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 31-38. (Đã xuất bản)
67.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Phúc Thanh. 2011. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN - CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 39-50. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt. 2011. SOLID WASTE MANAGEMENT IN MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese Environment. No.1 (2011). 27-33. (Đã xuất bản)
69.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng. 2004. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG LỤC BÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 91-95. (Đã xuất bản)
70.  Lê Hoàng Việt. 2004. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NƯỚC ÉP LỤC BÌNH ĐỂ SẢN XUẤT BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 82-90. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật năng lượng và nhiên liệu không phải dầu khí 
Kỹ thuật môi trường khác 
Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán (chip ADN và thiết bị cảm biến sinh học) 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Hoàng Việt