BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN Giới tính: Nữ
Email: pttngan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Thủy sinh học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Bệnh học thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thủy sản 
Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán (chip ADN và thiết bị cảm biến sinh học) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2008-16-90; Xác định vi khuẩn chuyển hóa đạm trong bùn đáy ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon). 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Thanh Tới, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Hồng Vân. 2019. THE COMBINED EFFECT OF STOCKING DENSITY AND FEED TYPE ON GROWTH AND SURVIVAL OF MUDSKIPPER (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) FINGERLINGS. International Journal of Scientific and Research Publications. 9(9). 586-592. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2015. EFFECT OF SELECTED BACILLUS ON WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI). Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015. . 567. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Ho diem tho. 2015. EFFECT OF SUPPLEMENTATION OF BACILLUS SP. AND STREPTOMYCES SP. ON WATER QUALITY OF WHITE LEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI) IN TANKS. International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015. . 165. (Đã xuất bản)
4.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2015. SUPPLEMENTARY BACTERIA, BACILLUS SUBTILIS INTO WASTEWATER CATFISH POND FOR CULTURE SPIRULINA PLATENSIS. International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 370. (Đã xuất bản)
5.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2015. STUDY ON REPLACEMENT OF NITRATE TO AMON IN CULTURE MEDIUM OF CHAETOCEROS GRACILIS AND CHLORELLA SP.. International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food. . 44. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú. 2015. ISOLATION AND SELECTION LACTOBACILLUS SP. HAS POTENTIAL PROBIOTIC FROM POND. Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015. . 567. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2015. NURSING OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) AT DIFFERENT DENSITIES IN THE HDPE TANK LINERS TO MINIMIZE EARLY MORTALITY SYNDROME (EMS). International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015. . 274. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2015. USE OF PROBIOTIC BACTERIA AS SUPPLEMENTAL FEED FOR ARTEMIA FRANCISCANA IN LABORATORY CONDITIONS. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit -Cantho university-20-23 october 2015. . 40. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2015. INFLUENCE OF SELECTED MIXTURE BACILLUS BACTERIA ON BRACKISH ROTIFER BRACHIONUS PLICATILIS. Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015. . 68. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2015. COMPARATIVE STUDY OF HYBRID AND LOCAL RICE VARIETIES ON FLUCTUATION OF BENEFICIAL BACTERIA IN THE RICE-SHRIMP ROTATION SYSTEM IN MEKONG DELTA, VIETNAM. International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015. . 290. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Bảo Trang. 2015. EFFECTS OF DIFFERENT SALINITIES ON THE DEVELOPMENT OF BACILLUS SUBTILIS IN THE CULTURE MEDIUM OF ARTEMIA FRANCISCANA. World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015. . 483. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2014. MASS CULTURE BACILLUS AND STORAGE CONDITION AT DIFFERENT TEMPERATURE. Aquaculture and environment: a focus in the Mekong Delta, Vietnam. April 3-5, 2014, CanTho University , Cantho city, VietNam. . 86. (Đã xuất bản)
13.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2014. EFFECTS OF LOW SALINITY ON BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND POPULATION GROWTH OF BRACKISHWATER ROTIFER BRACHIONUS ANGULARIS. International fisheries symposium 2014- Development of fisheries and marine technology for suistainable biodiversity conservation and responsible aquaculture industries-30-31 October 2014. JW Marriott Hotel, Surabaya- Indonesia. . 225. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2014. INFLUENCE OF SELECTED BACILLUS BACTERIA ON WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI). Aquaculture and environment a focus in the Mekong Delta, Vietnam, April 3-5, 2014, CanTho University, Cantho city, Vietnam. . 22. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Thị Tuyết Ngân, huynh huu dien, Trương Quốc Phú. 2014. EFFECT OF SUPPLEMENTATION OF BACILLUS SUBTILIS AND BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ON GROWTH, SURVIVAL OF WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) AND WATER QUALITY IN TANKS. IFS, 4th international symposium, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014. 4. 16. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Thị Tuyết Ngân, pham thi my linh, Trương Quốc Phú. 2014. STUDY ON DENSITY AND BIODIVERSITY OF BACTERIA ON ARTEMIA CULTURE POND IN SOC TRANG, VIETNAM. IFS, 4th international symposium, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014. . 20. (Đã xuất bản)
17.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2014. POPULATION GROWTH OF BRACKISH ROTIFER (BRACHIONUS PLICATILIS) FED ON DIFFERENT ALGAE. The international conference on Aquaculture and enviroment: a focus in the Mekong Delta, Viet Nam- held at Can Tho city, Viet Nam from April 3rd to 5 th, 2014. . 79. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út. 2020. BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ VI KHUẨN BACILLUS SPP. TRÊN TUYẾN SÔNG MỸ THANH, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 64-70. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Văn Trọng, Vũ Ngọc Út. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN VIBRIO SPP. TRÊN TUYẾN SÔNG MỸ THANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 71-79. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Vũ Hùng Hải. 2020. BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ BACILLUS, LACTOBACILLUS VÀ VIBRIO TRONG BÙN Ở TUYẾN SÔNG MỸ THANH, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 177-186. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang, Vũ Hùng Hải. 2020. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CHUYỂN HÓA ĐẠM TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 154-160. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN VIBRIO SPP. TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 127-135. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Vũ Hùng Hải, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út. 2020. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CỦA VI KHUẨN LACTOBACILLUS TỪ RUỘT TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CÓ TIỀM NĂNG PROBIOTIC ĐỂ BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 102-111. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang, Vũ Hùng Hải. 2020. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI TĂNG SINH VI KHUẨN STREPTOMYCES SPP. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 246-253. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ GIA TĂNG ĐỘ MẶN LÊN MẬT ĐỘ VI KHUẨN TRONG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 184-192. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Thanh Tới, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Vũ Đằng. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA THAY THẾ THỨC ĂN VIÊN BẰNG ARTEMIA SINH KHỐI LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATES) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tap chi Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam. 17. 614-621. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Trung Giang, Vũ Hùng Hải, Vương Văn Nghĩa. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN PARACOCCUS PANTOTROPHUS LÊN HÀM LƯỢNG KHÍ ĐỘC H2 S TRONG AO ƯƠNG CÁ TRA GIỐNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 5. 128-133. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Thanh Tới, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Hồng Vân. 2019. ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC LÊN VIBRIO VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 17(6). 476-483. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng, Trần Trung Giang, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẰNG PLASMA LẠNH. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8(93). 108-116. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vũ Ngọc Út. 2018. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG GROBIOTIC®-A TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG BỆNH CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOTHALAMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 115-119. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2017. SUPPLEMENTATION OF DIFFERENT PROBIOTICS FOR LARVAL REARING OF WHITE LEG SHRIMP, LITOPENAEUS VANNAMEI. Aquaculture. 1. 320-323. (Đã xuất bản)
15.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Thị Ngọc Hiền. 2017. KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA TẢO CHLORELLA SP. TRONG ĐIỀU KIỆN DỊ DƯỠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 127-132. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIỐNG LÚA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG MỘT SỐ NHÓM VI KHUẨN CÓ LỢI TRONG RUỘNG LÚA LUÂN CANH VỚI NUÔI TÔM SÚ TẠI CÀ MAU. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 14. 58-64. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Thúy An. 2017. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG RONG XANH (CLADOPHORA SP.) LÀM NGUỒN THỨC ĂN CHO CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 119-126. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ CHO ĂN KHÁC NHAU ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI KẾT HỢP VỚI RONG NHO (CAULERPA LENTILLIFERA). Tạp chí Khoa học Công Nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 10(83). 119-124. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc, Hồ Diễm Thơ. 2016. SO SÁNH KHẢ NĂNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ỨC CHẾ VIBRIO CỦA XẠ KHUẨN STREPTOMYCES PARVULUS VÀ VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS CHỌN LỌC TRONG HỆ THỐNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 87-95. (Đã xuất bản)
20.  Trần Sương Ngọc, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2016. SỬ DỤNG TẢO CHLORELLA VULGARIS BẢO QUẢN Ở CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU TRONG NUÔI LUÂN TRÙNG BRACHIONUS PLICATILIS. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12. 90-95. (Đã xuất bản)
21.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Tuyết Ngân, Võ Thị Kiều Diễm, Nguyễn Thị Phương. 2016. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI ARTEMIA Ở ĐỘ MẶN CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 101-111. (Đã xuất bản)
22.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Bảo Trang. 2015. ẢNH HƯỞNG KẾT HỢP CỦA ĐỘ MẶN VÀ VIỆC BỔ SUNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 118-127. (Đã xuất bản)
23.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Út. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU SINH HỌC, SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LUÂN TRÙNG NƯỚC NGỌT BRACHIONUS ANGULARIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 95-100. (Đã xuất bản)
24.  Huỳnh Hữu Điền, Trương Quốc Phú, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DÒNG VI KHUẨN BACILLUS ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG BỂ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAUES VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 98-106. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Văn Hòa, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trương Chí Linh, Đặng Kim Thanh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BIOFLOC TRONG AO BÓN PHÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 53-63. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP BACILLUS SP. CHỌN LỌC LÊN TĂNG TRƯỞNG ARTEMIA FRANCISCANA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 184-191. (Đã xuất bản)
27.  Trần Sương Ngọc, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2014. KHẢ NĂNG NUÔI SINH KHỐI TẢO NANNOCHLOROPSIS OCULATA TRONG CÁC HỆ THỐNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 63-69. (Đã xuất bản)
28.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS LÊN MÔI TRƯỜNG NUÔI VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 99-107. (Đã xuất bản)
29.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Phan Thái Tuyết Anh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP VI KHUẨN BACILLUS CHỌN LỌC LÊN LUÂN TRÙNG NƯỚC LỢ BRACHIONUS PLICATILIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 111-120. (Đã xuất bản)
30.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN BACILLUS CHỌN LỌC LÊN LUÂN TRÙNG NƯỚC LỢ BRACHIONUS PLICATILIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 145-153. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Sương Ngọc. 2013. XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VI KHUẨN PHÁT QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ. Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ. 1. 398-402. (Đã xuất bản)
32.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC ƯƠNG TÔM TRONG HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN Ở CÁC TỶ LỆ THỂ TÍCH BỂ LỌC KHÁC NHAU CÓ BỔ SUNG VI KHUẨN HỮU ÍCH. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 111. (Đã xuất bản)
33.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Nhân Dũng, Dương Minh Viễn. 2011. KHẢO SÁT MẬT ĐỘ VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA VI KHUẨN NITRATE HÓA TRONG AO NUÔI TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 69-78. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú, Nguyễn Hữu Hiệp, Vũ Ngọc Út. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN HỮU ÍCH LÊN CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÀ TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 59-68. (Đã xuất bản)
35.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hữu Hiệp. 2010. BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ VI KHUẨN HỮU ÍCH TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 166-176. (Đã xuất bản)
36.  Phạm Thị Tuyết Ngân. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN HỮU ÍCH …. HN CNSH Thủy sản. 1. 48. (Đã xuất bản)
37.  Phạm Thị Tuyết Ngân. 2010. PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH …. HN CNSH Thủy sản. 1. 25. (Đã xuất bản)
38.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú. 2010. BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH TẠI SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 179-188. (Đã xuất bản)