BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÒA Giới tính: Nam
Email: nvhoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thụât nuôi hải sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
Khoa học công nghệ thủy sản khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu quy trình nuôi Artemia ở độ mặn thấp theo chế độ dinh dưỡng cải tiến tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 2022 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi Artemia trên ruộng muối và từng bước xây dựng, phát triển quy trình nuôi thâm canh cho vùng ruộng muối tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Đánh giá ảnh hưởng của tảo Isochrysis lên khả năng tăng trưởng và chất lượng tôm thẻ chân trắng ở giai đoạn ấu trùng và giống 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Hoàn thiện quy trình nuôi Artemia thâm canh trên ruộng muối vùng đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu sự hình thành và vai trò của Bio-floc trong ao nuôi Artemia 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 Xây dựng mô hình và phổ biến quy trình nuôi Artemia thâm canh trên ruộng muối huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 B2007-16-54; Nghiên cứu về sự tích tụ dinh dưỡng trong mô hình nuôi kết hợp Artemia-thủy sản trên vùng ruộng muối Vĩnh Châu – Sóc Trăng 2008 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
8 Ứng dụng lọc sinh học tuần hoàn trong sản xuất giống tôm sú 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Sinh học biển
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Công trình và thiết bị thủy sản
978-604-919-938-7 X  
3 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
978-604-919-810-6   X
4 Sinh học biển
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Trường Giang, Huỳnh Trúc Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Thanh Tới. 2021. THE COMBINED EFFECT OF STOCKING DENSITY AND C/N RATIO ON GROWTH PERFORMANCE AND BIOMASS PRODUCTION OF ARTEMIA REARED IN A BIOFLOC SYSTEM UNDER LABORATORY CULTURE CONDITIONS.. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 25. 929 – 938. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hòa, Lê Văn Thông, Thach Thi Kim Lien, Nguyen Phuong Lam. 2020. EFFECTS OF WATER LEVELS AND WATER EXCHANGE RATES ON GROWTH AND PRODUCTION OF SEA GRAPE CAULERPA LENTILLIFERA J. AGARDH 1837. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 8. 211-216. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Hòa, Lê Văn Thông, Patrick Sorgeloos. 2020. STATE OF THE ART OF BRINE SHRIMP ARTEMIA PRODUCTION IN ARTISANAL SALTWORKS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture. 51. 19-22. (Đã xuất bản)
4.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Ngô Thị Thu Thảo, Patrick Sorgeloos. 2020. PROMOTING COASTAL AQUACULTURE FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND SALTWATER INTRUSION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture. 6/2020. 19-26. (Đã xuất bản)
5.  Gilbert Van Stappen, Nguyễn Văn Hòa, Gonzalo Gajardo, Patrick Sorgeloos, Renatode Medeiros Rocha, Betty Nyonje, ontakan Tamtin, Liying Sui2. 2019. REVIEW ON INTEGRATED PRODUCTION OF THE BRINE SHRIMP ARTEMIA IN SOLAR SALT PONDS. Reviews in Aquaculture. 11. 1-18. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Hòa, Tran Suong Ngoc, Dao To Nhi. 2019. EFFECT OF FISH MEAL (LOW VALUE) AS A NUTRIENT SOURCE IN COMBINATION WITH INORGANIC FERTILIZER TO ENHANCE THE ALGAL DEVELOPMENT IN FERTILIZER POND. Journal of Environmental Science and Engineering B. 8. 17-27. (Đã xuất bản)
7.  Trần Hữu Lễ, Nguyễn Văn Hòa, Patrick Sorgeloos, Gilbert Van Stappen. 2018. ARTEMIA FEEDS: A REVIEW OF BRINE SHRIMP PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Reviews in Aquaculture. Volume 10, Issue 3. 1-7. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa. 2017. USE OF LOCALLY AVAILABLE INGREDIENTS AS PROTEIN SOURCE IN PRACTICAL DIETS FOR NURSING OF BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) POSTLARVAE. Aquaculture Society. 1. 20-23. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Trần Hữu Lễ, Huỳnh Thanh Tới, Tạ Văn Phương. 2017. APPLIED BIOFLOC TECHNOLOGY FOR TARGET SPECIES IN THE MEKONG DELTA IN VIETNAM: A REVIEW. Journal of Environmental Science and Engineering B. 6. 165-176. (Đã xuất bản)
10.  Trần Sương Ngọc, Nguyễn Văn Hòa. 2015. CHEMICAL APPLYING FOR HARVESTING OF CHAETOCEROS CALCITRANS AND THEIRS EFFECT WHEN FED TO ARTEMIA FRANCISCANA VC. The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015. . 37. (Đã xuất bản)
11.  Trần Sương Ngọc, Nguyễn Văn Hòa. 2015. EFFECTS OF DIFFERENT FEEDING TYPE AND DOSE ON POPULATION GROWTH OF BRACKICH ROTIFER BRACHIONUS PLICATILIS. The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015. . 36. (Đã xuất bản)
12.  Ta Van Phuong, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Văn Bá. 2015. EVALUATION OF SOYBEAN MEAL AS REPLACEMENT FOR SHRIMP FEED IN CULTURE OF WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) APPLYING BIOFLOC TECHNOLOGY. Aquatic products processing. . 52. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Sương Ngọc, Vũ Ngọc Út. 2015. LIVE FOOD: STUDY AND APPLICATION FOR AQUACULTURE IN CAN THO UNIVERSITY (CTU). feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. . (Đã xuất bản)
14.  Phạm Thị Minh Trúc, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thanh Long. 2015. ARTEMIA POND CULTURE MODIFICATION IN ACCORDING TO THE WEATHER CHANGE IN SOC TRANG – BAC LIEU SALTWORKS. ifs 2015. . 93. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Vân. 2015. EVALUATING MICROALGAL COMPOSITION IN THE FERTILIZATION POND APPLIED BIO-FLOC AT DIFFERENT SALINITIES. Word aquaculture 2015 Jeju, korea, 26-30/5/2015. . 495. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thuần Nhi, Nguyễn Văn Hòa. 2015. EFFECT OF DIFFERENT DRYING METHODS ON TOTAL LIPID AND FATTY ACID PROFILES OF DRIED ARTEMIA FRANCIS-CANA BIOMASS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 1-9. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hòa. 2015. USE OF ARTEMIA BIOMASS AS A FOOD SOURCE FOR THE TARGET CRUSTACEAN AQUACULTURE IN MEKONG DELTA: A REVIEW. THE 7th REGIONAL AQUAFEED FORUM. 1. 33. (Đã xuất bản)
18.  Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Huỳnh Long, Phạm Công Kỉnh. 2015. APPLICATION BIOFLOC TECHNOLOGY IN INTENSIVE FARMING OF WHITE LEG (LITOPENAEUS VANNAMEI) SHRIMP.. Aquatic products processing. . 14. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Văn Nhường, Nguyễn Văn Hòa, Trần Sương Ngọc. 2015. EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS ON THE PRESENCE OF VIBRIO SPP. IN ARTEMIA CULTURE POND. ifs 2015. . 204. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Hữu Lễ, . 2015. INVESTIGATING ARTEMIA CULTURE APPLIED BIO-FLOC AT DIFFERENT SALINITIES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Word aquaculture 2015 Jeju, korea, 26-30/5/2015. . 495. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Văn Hòa, Pham Quoc Anh. 2015. OPTIMIZATION OF NUTRIENTS MANAGEMENT IN INTENSIVE ARTEMIA CULTURE SYSTEM VIA MONITORING OF DIFFERENT FOOD TYPES. ifs 2015. . 127. (Đã xuất bản)
22.  Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Bá. 2014. FACTOR AFFECTING THE FORMULATION IN WHITELEG SHIRMP CULTURE. Aquaculture and Enviroment. . 89. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Gilber Van Stappen, Nguyễn Thị Hồng Vân. 2014. USE OF BIOFLOCS GROWN AT DIFFERENT SALINITIES AS A FEED SOURCE FOR ARTEMIA: EFFECT ON ARTEMIA PERFORMANCES AND WATER QUALITY. Aquaculture and Enviroment. . 65. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Hữu Lễ. 2014. SUSTAINABLE ARTEMIA POND PRODUCTION IN COASTAL SALTWORKS AS A TOOL TO SOLVE AQUACULTURE CHALLENGES. Kenya (VLIR -INCO Workshop). . 49. (Đã xuất bản)
25.  Hồng Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Hòa. 2014. TECHNICAL AND ECOMONICAL ASPECTS OF ARTEMIA FARMING SYSTEMS IN SOC TRANG AND BAC LIEU PROVINCES, VN. IFS 2014. . 148. (Đã xuất bản)
26.  Lulijwa Ronald, Gilbert Van Stappen, Nguyễn Văn Hòa, Patrick Sorgeloos. 2014. EFFECT OF CARBON/NITROGEN RATIO MANIPULATION IN FEED SUPPLEMENTS ON ARTEMIA PRODUCTION AND WATER QUALITY IN SOLAR SALT PONDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture Research. 45. 1606-1612. (Đã xuất bản)
27.  Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa, Roel Merckx. 2014. SOIL NITROGEN AND PHOSPHORUS AVAILABILTY UNDER HYPERSALINE CONDITIONS. World Congress of Soil Science. . (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Hữu Lễ. 2014. DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL FEED REPLACING CHICKEN MANURE IN ARTEMIA FARMING AT THE MEKONG DELTA. Aquaculture and Enviroment. . 69. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thuần Nhi, Nguyễn Văn Hòa. 2014. COMPARATIVE STUDY OF SOLAR AND SUN DRYING OF ARTEMIA BIOMASS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, Number 3A. 336-342. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hòa. 2014. ROTATIONAL ARTEMIA-SALT PRODUCTION FOR ADAPTING CLIMATE CHANGE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University. 1. 6. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Thanh Tới. 2021. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC MUỐI BIỂN NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA TRONG HỆ THỐNG BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 177-185. (Đã xuất bản)
2.  Châu Tài Tảo, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải. 2020. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFIOC VỚI CÁC NGUỒN CARBON BỔ SUNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 29-36. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Minh Truyền, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa, Lê Thanh Nghị. 2020. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC TỈ LỆ C/N KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 1 (110). 102-108. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Thị Ngọc Hiền. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CO2 LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO CHAETOCEROS CALCITRANS. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 111. 90-93. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Hòa, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG PROBIOTIC TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 146-153. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Nghị, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Minh Truyền. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN CACBON LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 15. 117-123. (Đã xuất bản)
7.  Dương Thị Mỹ Hận, Nguyễn Văn Hòa. 2019. NGHIÊN CỨU NUÔI GHÉP TÔM THẺ CHÂN TRẮNG VÀ TÔM CÀNG XANH. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 107. 149-154. (Đã xuất bản)
8.  Lê Văn Thông, Nguyễn Văn Hòa. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN, MẬT ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA SINH KHỐI ARTEMIA FRANCISCANA NUÔI TRÊN BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 129-141. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Huỳnh Anh Huy , Lê Phước Trung. 2018. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÀ CHẤT LƯỢNG SCD (DẠNG TẾ BÀO ĐƠN) THU HOẠCH TỪ RONG BÚN (ENTEROMORPHA INTESTINALIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 161-168. (Đã xuất bản)
10.  Trần Hữu Lễ, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Thị Ngọc Huyền. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG THỨC ĂN PHỐI TRỘN VỚI TẢO TỰ NHIÊN LÊN TỶ LỆ SỐNG, SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRACISCANA VĨNH CHÂU TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Khoa học và công nghệ Nông nghiệp. Volume 2. 705-714. (Đã xuất bản)
11.  Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Hòa, Nguyen Hoang Kim Nuong. 2017. VAI TRÒ CỦA ĐẠM VÀ LÂN HỮU CƠ CUNG CẤP TỪ PHÂN GÀ ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO TRONG AO NUÔI ARTEMIA (ARTEMIA FRANCISCANA). Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 5. 81-87. (Đã xuất bản)
12.  Dương Thị Mỹ Hận, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hòa. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG LIPID KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN CHẾ BIẾN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA VĨNH CHÂU. khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 3(76). 94-100. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Hòa, Phạm Nguyễn Huyền Trinh. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN GÂY SỐC OXY, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH SẢN CỦA ARTEMIA (ARTEMIA FRANCISCANA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 118-126. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hòa, Dương Thị Mỹ Hận. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA VĨNH CHÂU. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 1. 1-9. (Đã xuất bản)
15.  Trần Sương Ngọc, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2016. SỬ DỤNG TẢO CHLORELLA VULGARIS BẢO QUẢN Ở CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU TRONG NUÔI LUÂN TRÙNG BRACHIONUS PLICATILIS. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12. 90-95. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Hòa. 2015. MÔ HÌNH NUÔI ARTEMIA TRÊN RUỘNG MUỐI. Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT. . 152-157. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Văn Hòa, Pham Cong Khinh, Phung THi Hong Gam, Ta Van Phuong, Nguyễn Văn Bá. 2015. ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BIOFLOC TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH TẠI THẠNH PHÚ - BẾN TRE. Ky yeu hoi thao khoa hoc dao tao va NCKH o DBSCL. . 228. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Kim Diệu. 2014. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BIO-FLOC Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 150-158. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Văn Hòa, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trương Chí Linh, Đặng Kim Thanh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BIOFLOC TRONG AO BÓN PHÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 53-63. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Quảng Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Văn Hòa. 2014. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÁNH MÔ HÌNH NUÔI ARTEMIA Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 100-112. (Đã xuất bản)
21.  Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Hòa. 2014. NGHIÊN CỨU NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO QUY TRÌNH BIOFLOC VỚI MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 44-53. (Đã xuất bản)
22.  Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Hòa. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THỦY PHÂN VÀ PHƯƠNG THỨC BỔ SUNG BỘT GẠO LÊN NĂNG SUẤT TÔM THẺ CHÂN TRẮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 54-62. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Kim Diệu. 2014. SỬ DỤNG BIO-FLOC HÌNH THÀNH Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU LÀM THỨC ĂN CHO ARTEMIA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 92-98. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Hòa, Đặng Kim Thanh. 2014. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ TẢO Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 113-122. (Đã xuất bản)
25.  Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nhuyễn Văn Bá. 2013. THỬ NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BIOFLOC TỪ GIAI ĐOẠN PL15-PL45. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 113. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hòa, Trần Hữu Lễ. 2011. SỬ DỤNG CÁC NGUỒN SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG NUÔI LƯƠN ĐỒNG, MONOPTERUS ALBUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 9-19. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Nguyên Khang, FRANCOIN POULET, NGO DUC LUU. 2010. A FAST PARALLEL SVM ALGORITHM FOR MASSIVE CLASSIFICATION TASKS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Dương Thị Mỹ Hận, Trần Hữu Lễ, . 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍCH TỤ DINH DƯỠNG (N, P) TRONG MÙA MƯA LÊN KẾT QUẢ SẢN XUẤT ARTEMIA MÙA KHÔ TRÊN RUỘNG MUỐI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 208-220. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Dương Thị Mỹ Hận, Trần Hữu Lễ, . 2010. SỰ TÍCH TỤ N, P TRONG AO NUÔI CUA - CÁ KÈO KẾT HỢP Ở MÙA MƯA THEO CÁC MÔ HÌNH KHÁC NHAU TRÊN RUỘNG MUỐI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 111-121. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hòa, Dương Thị Mỹ Hận. 2010. SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ SINH TRẮC HỌC CỦA TRỨNG BÀO XÁC, SINH TRƯỞNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA DÒNG ARTEMIA FRANCISCO BAY (SFB) ĐƯỢC THẢ NUÔI Ở NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 127-137. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Hải Nam, Trần Hữu Lễ. 2010. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC LOẠI SINH KHỐI ARTEMIA TRONG ƯƠNG NUÔI MỘT SỐ LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 241-252. (Đã xuất bản)
32.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa. 2008. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO DIATOM (CHAETOCEROS CALCITRANS) DƯỚI SỰ TƯƠNG TÁC CỦA ĐẤT VÀ NƯỚC TRONG AO ARTEMIA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 126-134. (Đã xuất bản)
33.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa. 2008. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO CHAETOCEROS SP. TRÊN NỀN ĐẤT AO NUÔI ARTEMIA VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 135-144. (Đã xuất bản)
34.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa. 2007. SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM HỮU CƠ TRONG ĐẤT ĐÁY AO NUÔI ARTEMIA TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 176-182. (Đã xuất bản)