BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ CẢNH DŨNG Giới tính: Nam
Email: lcdung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kinh tế - Xã hội và Chính sách
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội 
Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội; (Những khía cạnh địa lý tự nhiên xếp vào mục 105 (Các khoa học trái đất và môi trường liên quan), khía cạnh công nghệ của địa lý xếp vào mục 207 (Kỹ thuật môi trường)) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích kinh tế và nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất các nông sản xoài, bắp lai, đậu nành và mè ở ĐBSCL 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Development of rice and shrimp farming system in coastal area of the Mekong Delta: policy and institution issues 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Phân tích chuỗi giá trị các nông sản chủ lực và điều kiện kinh tế xã hội cộng đồng nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Đánh giá nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng 2015 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu sự thay đổi của nông hộ và cộng đồng nông nghiệp ở ĐBCSL 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 B2010-16-164; Phân tích năng lực quản lý nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phân tích sinh kế: Lý thuyết và thực tiễn
Trường Đại học Cần Thơ 2015 978-604-919-457-3   X
2 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
3 Phân tích chi phí - lợi ích
2020 X  
4 Nguyên lý phát triển nông thôn
978-604-919-364-4   X
5 Phân tích chi phí - lợi ích
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Peter Brown, Lê Cảnh Dũng, Đặng Kiều Nhân, Võ Văn Tuấn, John Ward. 2018. INFLUENCE OF LIVELIHOODS ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION FOR SMALLHOLDER FARMERS IN THE MEKONG DELTA VIETNAM. International Journal of Agricultural Sustainability. 16. 255-271. (Đã xuất bản)
2.  Shigeki Yokoyama , Lê Cảnh Dũng, Yoichi Fujihara , Keisuke Hoshikawa , Hideto Fuji . 2018. ECONOMIC FEASIBILITY OF DIVERSIFIED FARMING SYSTEM IN THE FLOOD-PRONE MEKONG DELTA: SIMULATION FOR DIKE AREA IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. AJAD. Vol. 15 No. 2, December 2018. 21-40. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Sánh, Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng. 2017. TRA VINH CASE STUDY - VIETNAM: VULNERABILITY OF COASTAL COMMUNITIES TO GROUNDWATER DEPLETION. UNU-INWEH. Chapter 4. 153-198. (Đã xuất bản)
4.  Lê Cảnh Dũng, Đặng Kiều Nhân, Võ Văn Tuấn, Peter Brown, John Ward, Võ Văn Hà. 2017. FINANCIAL CAPACITY OF RICE-BASED FARMING HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD). Vol.14 No.1. 73-87. (Đã xuất bản)
5.  Đặng Kiều Nhân, Võ Thành Danh, Nguyễn Duy Cần, Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Peter Brown, Võ Văn Hà, John Wards, Thelma Paris,, Truong Thi Ngoc Chi. 2016. ANALYSIS OF FARMING SYSTEMS AND SOCIOECONOMIC SETTINGS IN RICE FARMING HOUSEHOLDS. ACIAR. 07. 3-34. (Đã xuất bản)
6.  Chu Thái Hoành, Ngo Dang Phong, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Xuân Hiền, Nguyen Van Ngoc, Tô Phúc Tường. 2012. MODELLING TO SUPPORT LAND AND WATER MANAGEMENT: EXPERIENCES FROM THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Water International. Vol. 37, No. 4. 408-426. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Cảnh Dũng, Phạm Đức Tri. 2019. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN LÒNG TRẢ CHO SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp và Phát triển. Tập 18 số 2 (2019). 12-18. (Đã xuất bản)
2.  Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thoa. 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 73-81. (Đã xuất bản)
3.  Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn. 2018. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN NUÔI TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp. 1 volume 2. 409-418. (Đã xuất bản)
4.  Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Phạm Thị Nguyên. 2016. TĂNG LỢI NHUẬN THÔNG QUA GIẢM ĐẦU TƯ TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 1-9. (Đã xuất bản)
5.  Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Phạm Thị Nguyên. 2015. HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3&4. 131-137. (Đã xuất bản)
6.  Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn. 2015. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 10. 3-10. (Đã xuất bản)
7.  Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng. 2015. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 120-129. (Đã xuất bản)
8.  Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Phạm Thị Nguyên. 2015. HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 3&4. 131-137. (Đã xuất bản)
9.  Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn. 2014. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VIỆC THỰC HIỆN 1 PHẢI 5 GIẢM TRONG CANH TÁC LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. số 7. 27-36. (Đã xuất bản)
10.  Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Hà, Đặng Kiều Nhân. 2014. KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NÔNG DÂN ĐỐI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 63-72. (Đã xuất bản)
11.  Lê Cảnh Dũng. 2014. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TỪ NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ KHU VỰC ĐÊ BAO HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 19-25. (Đã xuất bản)
12.  Lê Cảnh Dũng. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA TRỒNG LÚA ĐẾN NUÔI TÔM TỪ CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ TRONG HỆ THỐNG LÚA ? TÔM VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 69-77. (Đã xuất bản)
13.  Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Võ Văn Tuấn, . 2011. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM Ở VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 28-38. (Đã xuất bản)
14.  Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Hồng Tín, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Nhiều Em, Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CẤP NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 277-286. (Đã xuất bản)
15.  Lê Cảnh Dũng. 2010. TÍCH TỤ ĐẤT ĐAI VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ THEO QUY MÔ ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 293-302. (Đã xuất bản)
16.  Lê Cảnh Dũng, Nantana Gajaseni, Christophe Le Page, Chu Thái Hoành. 2010. TÁC ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-TÔM: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐA TÁC NHÂN Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 255-264. (Đã xuất bản)