BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC THÀNH Giới tính: Nam
Email: dnthanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kinh tế - Xã hội và Chính sách
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thống kê (Những vấn đề nghiên cứu thống kê ứng dụng trong từng lĩnh vực, từng ngành cụ thể được xếp vào lĩnh vực, ngành tương ứng) 
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội 
Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu năng lực, hiệu quả sản xuất và xu hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Thực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng ĐBSCL 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 B2008-16-84; Đa dạng hóa hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng ĐBSCL trong kinh tế hội nhập 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Phát triển hệ thống canh tác bền vững kết hợp cây trồng vật nuôi trên vùng nước trời ảnh hưởng mặn cho vùng ĐBSCL. 2007 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (thực trạng và định hướng)
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-680-5   X
2 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Dương Ngọc Thành. 2014. IIMPACTS OF SALINITY INTRUSION ON LIVELIHOODS OF DIFFERENT GROUPS IN THE COASTAL AREAS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh. 8. 122-146. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Cao Thanh Tờ, Dương Ngọc Thành. 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT SEN TẠI HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. 39. 26-34. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Yến Linh, Dương Ngọc Thành, Danh Út, Nguyễn Thị Mỹ Tiên. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI DÊ BÁN CHĂN THẢ VÀ NUÔI CHUỒNG TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh. 33. 12-24. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thị Trúc Phương, Dương Ngọc Thành. 2019. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỆNH HẠI VÀ SỬ DỤNG NÔNG DƯỢC TRONG SẢN XUẤT HÀNH LÁ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ VĨNH LONG. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền nam từ ngày 3-4/8/2019. . 295-304. (Đã xuất bản)
4.  Lê Minh Thông, Dương Ngọc Thành. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DU LỊCH KẾT HỢP VƯỜN CÂY ĂN TRÁI TẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế, Đại học tây Đô. 07. 91-107. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Thị Xuân, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thanh Phong. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐẤT LÊN SỰ HIỆN DIỆN VÀ SỰ XÂM NHIỄM CỦA NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH TRONG MẪU ĐẤT VÙNG RỄ VÀ RỄ BẮP TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 72-79. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Minh Thuận, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Thành Nghiệp. 2018. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SAU THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 80-90. (Đã xuất bản)
7.  Dương Bé Thạnh, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Thị Ngọc Mai. 2018. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHỤC VỤ GIÁO DỤC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. tạp chí Quảnlý Giáo dục. Số 10, tháng 10. 93-101. (Đã xuất bản)
8.  Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn, Hà Thị Thu Hà. 2018. ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 212-219. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Minh Thuận, Dương Ngọc Thành, Trần Thị Mỹ Tiên. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ SINH KẾ CỦA HỘ DÂN SAU THU HỒI ĐẤT TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 218-228. (Đã xuất bản)
10.  Lê văn Tính, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành. 2017. SỰ CHUYỂN DỊCH VỀ QUY MÔ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 23-30. (Đã xuất bản)
11.  Dương Ngọc Thành, Nguyễn Minh Thuận. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ TỈNH VĨNH LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 14/2017. 3-10. (Đã xuất bản)
12.  Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐBSCL: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠ XÃ VĨNH THANH, HUYỆN PHƯỚV LONG, TỈNH BẠC LIÊU. Khoa học và Công nghệ. 03 (112) quyển 2. 83-87. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Đức Thuần, Dương Ngọc Thành. 2015. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THAM GIA ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 83-91. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Đức Thuần, Dương Ngọc Thành. 2015. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TÌM VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 97-104. (Đã xuất bản)
15.  Dương Ngọc Thành. 2015. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.. . 80-95. (Đã xuất bản)
16.  Dương Ngọc Thành, Lê Đông Phương. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CHẤT KÍCH KHÁNG BIOSAR-3 ĐHCT ĐỐI VỚI BỆNH ĐẠO ÔN LÚA [PYRICULRIA GRISEA (COOKE) SACC] TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015. . 152-165. (Đã xuất bản)
17.  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thành, Từ Thị Kim Trang, Trần Hoàng Khoa. 2015. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ XOÀI CÁT CHU (MANGIFERA INDICA) TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 98-106. (Đã xuất bản)
18.  Hà Vũ Sơn, Dương Ngọc Thành. 2014. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 85-93. (Đã xuất bản)
19.  Dương Ngọc Thành, Nguyễn Minh Hiếu. 2014. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NÔNG THÔN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 42-50. (Đã xuất bản)
20.  Dương Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Phong. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA HAI MÔ HÌNH SẢN XUẤT XOÀI CÁT Ở TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 1-10. (Đã xuất bản)
21.  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thành. 2014. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 32-39. (Đã xuất bản)
22.  Hà Vũ Sơn, Dương Ngọc Thành. 2014. SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH GIỮA MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ MÔ HÌNH KHÔNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 87-93. (Đã xuất bản)
23.  Dương Ngọc Thành, Lâm Quốc Nam. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHẤT KÍCH KHÁNG BIOSAR3-ĐHCT TRONG QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN LÚA (PYRICULARIA GRISEA) (COOKE SAEE) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.. Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014. 24-30. (Đã xuất bản)
24.  Dương Ngọc Thành, Lâm Quốc Nam, Phạm Văn Kim. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHẤT KÍCH KHÁNG BIOSAR3_ĐHCT TRONG QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN LÚA TẠI ĐBSCL. HT Bệnh hại thực vật VN. 1. 266. (Đã xuất bản)
25.  Dương Ngọc Thành. 2012. XÁC ĐỊNH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ CỦA LAO ĐỘNG TPCT. Quản lý Kinh tế. 47. 3. (Đã xuất bản)
26.  Dương Ngọc Thành. 2012. ĐÁNH GIẢ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHẤT KÍCH KHÁNG BIO…. CAAB 2012. 1. 280. (Đã xuất bản)
27.  Dương Ngọc Thành. 2012. MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI NHƯ CẦU CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Kinh tế & Phát triển. 185. 1. (Đã xuất bản)
28.  Dương Ngọc Thành, Phạm Đức Thuần. 2012. XÁC ĐỊNH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ CỦA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Quản lý Kinh tế (CIEM). 47 (5+6)/2012. 3-18. (Đã xuất bản)
29.  Lê Hữu Hải, Trần Thị Thu Thủy, Dương Ngọc Thành, Phạm Văn Dư, . 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN BỆNH LEM HẠT, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG XAY XÁT CỦA LÚA GẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 155-164. (Đã xuất bản)
30.  Âu Quang Tấn, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Kiều Nhân. 2010. TÍNH KHẢ THI VỀ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ CỦA CÁC HỆ THỐNG NÔNG - LÂM - NGƯ KẾT HỢP TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG - KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 56-65. (Đã xuất bản)