BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN DUY CẦN Giới tính: Nam
Email: ndcan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế - Xã hội Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho hộ dân ở ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa - cá sạch tại tỉnh An Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng chuỗi giá trị cây Gừng tại Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 B2010-16-188TĐ; Nghiên cứu mô hình “nông thôn mới cấp xã” cho vùng dân tộc Khmer huyện Long Mỹ, Hậu Giang 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 T2007-46; Sử dụng phân sinh học sản xuất rau an toàn 2008 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
6 T2006-36; Đánh giá sự thích ứng của phương pháp tiếp cận khuyến nông có sự tham gia của người dân từ 2002-2006 tại 4 tỉnh vùng dự án ở ĐBSCL. 2006 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những thành tựu và triển vọng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-672-0   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Thị Diễm, Trần Đức Thạnh, Yusuke Shiratori, Tokihiko Fujimoto. 2022. ESTABLISHMENT OF A MODEL HOUSE OF COMMUNITY-ENERGY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE. A CASE STUDY OF TAN PHU THANH VILLAGE, HAU GIANG PROVINCE IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 994. 012001. (Đã xuất bản)
2.  Trần Quốc Nhân, Ngô Văn Thống, Nguyễn Văn Nay, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Duy Cần, Quách Dương Tử, Lê Văn Dễ. 2022. IMPACT OF NEW-TYPE AGRICULTURAL COOPERATIVES ON PROFITABILITY OF RICE FARMS: EVIDENCE FROM VIETNAM’S MEKONG RIVER DELTA. Economies. 10. 306. (Đã xuất bản)
3.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh, Phạm Văn Trọng Tính, Phạm Việt Truyền, Masaru Mizoguchi. 2021. SOIL MOISTURE MONITORING SYSTEM BASED ON LORA NETWORK TO SUPPORT AGRICULTURAL CULTIVATION IN DROUGHT SEASON. Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series. In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds). 163-174. (Đã xuất bản)
4.  Trần Quốc Nhân, Nguyễn Duy Cần, TOMOYUKI YUTAKA, RAULSTON GILLETTE. 2020. IMPACT OF OUTGROWER SCHEME ON YIELD, OUTPUT PRICE, AND INCOME: A RICE-FARM-LEVEL STUDY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Hitotsubashi Journal of Economics. 61. 1-19. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Duy Kiều Phụng, Nguyễn Duy Cần, Nguyen Duy Can. 2019. IS ACCOUNTING INFORMATION STILL RELEVANT IN THE INTERNET AGE? RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE EFFECT OF GOOGLE TRENDS DATA ON EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT: CASE OF VIETNAM. Journal of Asian Development. No.3. 69-78. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Duy Cần. 2019. ASSESSING LIVELIHOOD VULNERABILITY TO SALINITY INTRUSION AND CLIMATE VARIABILITY_A CASE STUDY IN COASTAL PROVINCES OF MEKONG RIVER DELTA OF VIETNAM. Journal of Environment Science and Engineering. B 8. 147-155. (Đã xuất bản)
7.  Minh Tu Nguyen, Nguyễn Duy Cần, Duy Can Nguyen, Zita Sebesvari, Fabrice G. Renaud. 2019. RESILIENCE OF AGRICULTURAL SYSTEMS FACING INCREASED SLINITY INTRUSION IN DELTAIC COASTAL AREAS OF VIETNAM. Journal of Ecology and Society. 24(4):19. 1-21. (Đã xuất bản)
8.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Steven W. Kopp, Yoshifumi Takahashi, Mitsuyasu Yabe. 2018. TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF ECO‑FRIENDLY RICE PRODUCTION IN THE UPSTREAM REGION OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Environ Dev Sustain. 2018. 1-24. (Đã xuất bản)
9.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Yoshifumi Takahashi, Mitsuyasu Yabe. 2018. WATER USE EFFICIENCY IN RICE PRODUCTION: IMPLICATIONS FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Process Integration and Optimization for Sustainability. 2018. 1-18. (Đã xuất bản)
10.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Steven W. Kopp, Yoshifumi Takahashi, Mitsuyasu Yabe. 2018. MODELLING THE FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ECOFRIENDLY RICE PRODUCTION IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Cogent Food & Agriculture. 4. (Đã xuất bản)
11.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Phạm Văn Trọng Tính. 2017. DESIGN OF A COST EFFECTIVE SOIL MONITORING SYSTEM TO SUPPORT AGRICULTURAL ACTIVITIES FOR SMALLHOLDER. International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC). Vol 2, no 2. 1-5. (Đã xuất bản)
12.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần. 2017. ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM FOR AGRICULTURAL APPLICATION BASED ON WIRELESS SENSOR NETWORK. 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam. . 99-102. (Đã xuất bản)
13.  Đặng Kiều Nhân, Võ Thành Danh, Nguyễn Duy Cần, Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Peter Brown, Võ Văn Hà, John Wards, Thelma Paris,, Truong Thi Ngoc Chi. 2016. ANALYSIS OF FARMING SYSTEMS AND SOCIOECONOMIC SETTINGS IN RICE FARMING HOUSEHOLDS. ACIAR. 07. 3-34. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Duy Cần. 2015. ADAPTATION TO SALINITY INTRUSION: AN ECONOMIC ASSESSMENT OF DIVERSIFIED FARMING SYSTEMS IN SALINE AFFECTED AREA OF COASTAL BEN TRE PROVINCE OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures - II. . 15-26. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Duy Cần, Võ Hồng Tú, Seak Sophat, Sok Khom, Chu Thai Hoanh. 2014. VULNERABILITY OF LIVELIHOODS IN FLOOD-PRONE AREAS ALONG THE CAMBODIA-VIETNAM BORDER. Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region. 1. 97-122. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Duy Cần. 2014. UNDERSTANDING "LINKING TOGETHER THE FOUR HOUSES" IN RICE PRODUCTION AND COMMERCE: A CASE STUDY OF AN GIANG PROVINCE, VIETNAM AND LESSONS LEARNT FROM CHIBA PREFECTURE, JAPAN. Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization. 486. 1-41. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Duy Cần, Võ Hồng Tú, Chu Thai Hoanh. 2013. APPLICATION OF LIVELIHOOD VULNERABILITY INDEX TO ASSESS RISKS FROM FLOOD VULNERABILITY AND CLIMATE VARIABILITY - A CASE STUDY IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Environmental Science and Engineering A. Volume 2, Number 8. 476-486. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Duy Cần. 2011. TRANSFORMATION OF FARMING SYSTEMS IN THE COASTAL MEKONG DELTA: SEEKING FOR A BETTER MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY. Vietnam's Socio-economic Development. No.65. 33-42. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Duy Cần. 2011. TRANSFORMATION OF FARMING SYSEMS IN THE COASTAL MEKONG DELTA: SEEKING FOR A BETTER MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY. Vietnam's Socio-economic Development. No.65. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Duy Cần, N.T. Khiem, M. Hossain, To Phuc Tuong. 2010. FARMERS' ASSESSMENT OF RESOURCE MANAGEMENT AND FARM-LEVEL TECHNOLOGICAL INTERVENTIONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tropical Deltas and Coastal Zones: Food Production, Communities and Environment at Land-Water Interface. In: Chu T. Hoanh, Brian W. Szuster, Kam Suan-Pheng, Abdelbagi M. Ismail and Andrew D. Noble. 307-319. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đặng Kiều Nhân, Hồ Chí Thịnh, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Phú Son, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hồng Tín. 2022. CHUYỂN DỊCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2000-2020. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long hiện trạng và định hướng phát triển SDMD 2022. Trong: GS. TS. Nguyễn Thanh Phương. 113-156. (Đã xuất bản)
2.  Cao Quốc Nam, Phạm Văn Trọng Tính, Nguyễn Thành Trực, Châu Quốc Mộng, Nguyễn Hữu An Khương, Nguyễn Duy Cần. 2021. GIẢM THIỂU TÁC HẠI MÔI TRƯỜNG VÀ TĂNG THU NHẬP THÔNG QUA ÁP DỤNG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA-CÁ-CÂY ĂN TRÁI KẾT HỢP Ở AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 104-114. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Duy Cần, Phan Hoàng Vũ, Phạm Thị Chinh. 2020. DIỄN BIẾN CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE. Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020. . 119-130. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Duy Cần, Phạm Ngọc Nhàn, Lâm Văn Tân, Lâm Văn Lĩnh. 2020. ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE THÔNG QUA PHÂN TÍCH CHỈ SỐ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG SINH KẾ Ở CẤP HỘ NÔNG DÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 246-255. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Duy Cần, Võ Hồng Tú. 2019. THỰC TRẠNG VÀ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI XÂM NHẬP MẶN CỦA NÔNG HỘ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 109-118. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Văn Lĩnh, Vũ Anh Pháp, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Duy Cần, Lâm Khắc Huy. 2019. NGHIÊN CỨU TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE. Khoa hoc cong nghe Nong nghiep Viet Nam. 11 (108). 140-146. (Đã xuất bản)
7.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh. 2017. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN, ỨNG DỤNG TRONG NHÀ KÍNH. Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin và truyền thông. . 16-26. (Đã xuất bản)
8.  Lê văn Tính, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành. 2017. SỰ CHUYỂN DỊCH VỀ QUY MÔ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 23-30. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Văn Hiền, Trần Đắc Định, Nguyễn Duy Cần, Đặng Thị Phượng. 2017. PHÂN TÍCH SINH KẾ CỦA HỘ KHAI THÁC LƯỚI RÊ VEN BỜ (LOẠI TÀU CÓ CÔNG SUẤT <90 CV) Ở HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học quản lý và Kinh tế. 02. 81-90. (Đã xuất bản)
10.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Thùy Trang. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập. . 74-88. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Duy Cần. 2013. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CỦA SINH KẾ VÙNG HẠ LƯU SÔNG MEKONG. Đánh giá tính dễ tổn thương của sinh kế vùng hạ lưu sông Mekong. 1. 1. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Duy Cần, Lê Văn Dũng, TRAN HUYNH KHANH . 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ CÁC LỢI ÍCH XÃ HỘI CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC BẮP RAU THEO TIÊU CHUẨN GLOBALGAP TẠI CHỢ MỚI, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 37-44. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Duy Cần, Trần Duy Phát, Lê Sơn Trang, Phạm Văn Trọng Tính. 2012. ĐÁNH GIÁ VÀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ VĨNH VIỄN, HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 199-209. (Đã xuất bản)
14.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Thùy Trang, Lê Văn An. 2012. TÍNH TỔN THƯƠNG SINH KẾ NÔNG HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG LŨ TẠI TỈNH AN GIANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 294-303. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Duy Cần, Trần Duy Phát. 2012. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THEO ?BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI? CỦA XÃ VĨNH VIỄN, HUYỆN LONG MỸ, TI?NH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 97-107. (Đã xuất bản)
16.  Trần Quốc Nhân, Đỗ Văn Hoàng, Nguyễn Duy Cần, Lê Duy. 2012. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH DO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI MANG LẠI CHO NGƯỜI DÂN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU HỢP TÁC XÃ LONG TUYỀN, QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 283-293. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Sánh, Võ Hồng Tú. 2011. LIÊN KẾT " 4 NHÀ " TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 220-229. (Đã xuất bản)
18.  Âu Quang Tấn, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Kiều Nhân. 2010. TÍNH KHẢ THI VỀ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ CỦA CÁC HỆ THỐNG NÔNG - LÂM - NGƯ KẾT HỢP TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG - KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 56-65. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Duy Cần, , Nguyễn Văn Khang. 2009. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN VÙNG ĐẤT LÚA VÙNG NGỌT HÓA GÒ CÔNG - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 346-355. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Duy Cần. 2009. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SẢN XUẤT THEO HƯỚNG BỀN VỮNG CHO HUYỆN TRI TÔN - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 356-364. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Khanh (sai ten). 2009. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI VỀ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG DÂN Ở VÙNG NGỌT HÓA GÒ CÔNG , TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 365-374. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Duy Cần, Nico Vromant. 2009. ĐÁNH GIÁ SỰ CHẤP NHẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA (PTD) TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 123-133. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Duy Cần, Nico Vromant. 2008. KHUYẾN NÔNG CÓ SỰ THAM GIA (PTD) Ở ĐBSCL: CON NGƯỜI VÀ NHỮNG MÓC QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH THỂ CHẾ HÓA PTD. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 95-102. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Duy Cần. 2005. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC TRONG VÙNG CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SẢN XUẤT TỈNH CÀ MAU: PHÂN TÍCH KHUNG SINH KẾ BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 173-182. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Cây lương thực và cây thực phẩm 
Khoa học công nghệ trồng trọt khác 
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Duy Cần