BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN SÁNH Giới tính: Nam
Email: nvsanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kinh tế - Xã hội và Chính sách
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội 
Hành chính công và quản lý hành chính 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp cân bằng nhu cầu thị trường, phát triển bền vững các chuỗi ngành hàng lúa gạo 2018 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 B2010-16-179; Phân tích và đánh giá mối quan hệ “bốn nhà” và đề xuất các biện pháp cho sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
2 Nguyên lý phát triển nông thôn
978-604-919-364-4   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hoàng Khải, Trần Kim Tính, Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Văn Sánh. 2018. REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN RICE GROWN IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Environ Pollut Climate Change. Volume 2 • Issue 3. 1000158. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Sánh, Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng. 2017. TRA VINH CASE STUDY - VIETNAM: VULNERABILITY OF COASTAL COMMUNITIES TO GROUNDWATER DEPLETION. UNU-INWEH. Chapter 4. 153-198. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hồng Tín, Châu Mỹ Duyên, Nguyễn Văn Sánh, Trần Thu Hà. 2015. MONITORING AND EVALUATING OF THE APPLICATION OF LOW CARBON RICE PRODUCTION TECHNOLOGIES 1M6R AND ITS IMPACTS IN KIEN GIANG AND AN GIANG PROVINCES. Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015. . 119-136. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Văn Sánh, Tran Quang Cui, Doan Ngoc Pha, Tran Thu Ha. 2015. STUDY ON AGRONOMIC CHARACTERISTICS AND ECONOMIC EFFICIENCY OF 1 MUST - 6 REDUCTIONS MODEL IN AN GIANG AND KIEN GIANG PROVINCES. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp. 978-604-60-1978-7. 96-110. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Sánh. 2020. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 112-120. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Sánh. 2020. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 204-212. (Đã xuất bản)
3.  Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thoa. 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 73-81. (Đã xuất bản)
4.  Vũ Anh Pháp, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thanh Mỹ. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN TAN CHẬM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA VỤ HÈ THU 2016 TRÊN VÙNG ĐẤT NHIỄM PHÈN, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 26-33. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Sánh. 2017. HƯỚNG RA BIỂN, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI CÀ MAU. Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau. 150. 160-169. (Đã xuất bản)
6.  Châu Mỹ Duyên, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Hồng Tín, Tô Lan Phương. 2016. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT 1P5G TRONG CANH TÁC LÚA CỦA NHÓM PHỤ NỮ TẠI TỈNH AN GIANG VÀ KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 69-79. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Sánh. 2016. LIÊN KẾT VÙNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. khoa học và công nghệ. 57. 361-375. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Quang Tín, Trần Kim Tính, Nguyễn Văn Sánh, Trần Thị Huyền Trang, Võ Văn Bình. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHÁT THẢI METHANE (CH4) TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 55-63. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Sánh. 2015. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TIẾN ĐẠT HUYỆN VĨNH LỢI – LỢI ÍCH ĐEM LẠI CHO THÀNH VIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 23-30. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Sánh, Hà Thanh Toàn. 2015. BA MƯƠI NĂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG ĐBSCL: THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL. 978-604-57-1150-7. 193-207. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Sánh. 2015. TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỊ THU HẸP VÀ GIẢI PHÁP. Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn. . 246-263. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Sánh. 2015. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ MÔ HÌNH DỰ ÁN TRONG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN SINH KẾ CỘNG ĐỒNG QUA CANH TÁC LÚA BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN VLCPR. Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015. . 153-154. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Sánh. 2014. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐẬP THƯỢNG NGUỒN ĐẾN NGHỀ TRỒNG LÚA VÙNG ĐBSCL. Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014. . (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Sánh. 2014. TIẾP CẬN LIÊN KẾT VÙNG PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CHỦ LỰC NHẰM ĐÓNG GÓP TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL. Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014. . 59-75. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Sánh, Trần Thu Hà. 2013. CANH TÁC LÚA GIẢM KHÍ PHÁT THẢI NHÀ KÍNH GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH TẠI VÙNG ĐBSCL. Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long. . 84-92. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Sánh. 2013. ĐÁNH GIÁ CÁC HÌNH THỨC LIÊN KẾT SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI ĐBSCL. Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013. . 13-27. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Hồng Tín. 2013. THÂM CANH LÚA &ÁP DỤNG 1 PHẢI 5 GIẢM (1P5G): HIỆN TRẠNG VỀ SỬ DỤNG LƯỢNG GIỐNG, PHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN, NĂNG SUẤT LÚA Ở CẤP ĐỘ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 97-103. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Hồng Tín. 2013. THÂM CANH LÚA & ÁP DỤNG 1 PHẢI 5 GIẢM (1P5G): HIỆN TRẠNG, KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI VÀ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN SẢN XUẤT LÚA TRÊN CẤP ĐỘ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 66-74. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Hồng Cúc, Nguyễn Việt Anh, Trần Thu Hà,  Trịnh Thị Hòa, Jane Hughes. 2012. CANH TÁC LÚA ÍT KHÍ THẢI NHÀ KÍNH TỈNH AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010-2011. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 31-41. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Sánh, Võ Hồng Tú. 2011. LIÊN KẾT " 4 NHÀ " TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 220-229. (Đã xuất bản)
21.  Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Võ Văn Tuấn, . 2011. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM Ở VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 28-38. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Sánh. 2010. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG THU VÀ GIẢM NGHÈO CHO NÔNG HỘ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 274-282. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Ngọc Sơn, Võ Văn Tuấn, Lê Đăng Khôi. 2010. NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÀ VINH: HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 167-177. (Đã xuất bản)
24.  Võ Thanh Dũng, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Văn Sánh, Phạm Hải Bửu. 2010. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN NÀY ĐẾN NÔNG HỘ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 291-300. (Đã xuất bản)
25.  Âu Quang Tấn, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Kiều Nhân. 2010. TÍNH KHẢ THI VỀ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ CỦA CÁC HỆ THỐNG NÔNG - LÂM - NGƯ KẾT HỢP TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG - KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 56-65. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Văn Sánh. 2009. KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM VÙNG NGOẠI THÀNH DO TÁC ĐỘNG ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 202-211. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Sánh. 2009. AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA: NHÌN TỪ KHÍA CẠNH NÔNG DÂN TRỒNG LÚA VÀ GIẢI PHÁP LIÊN KẾT VÙNG VÀ THAM GIA "4 NHÀ" TẠI VÙNG ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 171-181. (Đã xuất bản)