BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ĐỆ Giới tính: Nam
Email: nnde@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Cây lương thực và cây thực phẩm 
Khoa học công nghệ trồng trọt khác 
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu, đánh giá năng lực thích ứng của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kiên Giang. 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hàng hoá chất lượng cao theo hướng GAP tại Đồng Tháp 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Phục tráng và xây dựng các mô hình trình diễn - nhân giống lúa mùa đặc sản là Nếp Than, lúa Nanh Chồn và lúa Nàng Hương ở 03 huyện (Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang) và Thị xã Trà Vinh 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những thành tựu và triển vọng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-672-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Ngọc Đệ, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Quí, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thành Trực, Bennet Macdonald, To Phuc Tuong. 2017. SOIL AND RICE RESPONSES TO PHOSPHATE FERTILIZER IN TWO CONTRASTING SEASONS ON ACID SULFATE SOIL. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48. 615-623. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Ngọc Đệ. 2006. FARMERS, AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Farmers, Agriculture and Rural Development in the Mekong Delta of Vietnam. Nguyen Ngoc De. 1-206. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Ngọc Đệ. 2004. FARMER-ORIGUNATED TECHNOLOGIES IN INTEGRATED FARMING SYSTEMS DEVELOPMENT IN THE MEKONG DELTA. The Development of Agriculture and Sustainable Farming Systems in the Mekong Delta. In Ryuichi Yamada. 78-100. (Đã xuất bản)
4.  Lê Xuân Thái, Nguyễn Ngọc Đệ, Phạm Thị Phấn. 2003. RICE–SHRIMP FARMING IN THE MEKONG DELTA: BIOPHYSICAL AND SOCIOECONOMIC ISSUES- CHAPTER 6: SELECTION OF SUITABLE RICE VARIETIES FOR MONOCULTURE AND RICE–SHRIMP FARMING SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. ACIAR Technical Report. Chapter 6. 53-69. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Xuân Phú, Nguyễn Ngọc Đệ, Ngô Thụy Bảo Trân. 2019. KIẾN THỨC BẢN ĐỊA: HIỆN TRẠNG, ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 68-78. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Xuân Phú, Nguyễn Ngọc Đệ. 2017. NÔNG DÂN SỬ DỤNG KIẾN THỨC BẢN ĐỊA ĐỂ THÍCH NGHI VỚI LŨ Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 13-25. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thành Trực, Nguyễn Ngọc Đệ. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HÒA AN- PHỤNG HIỆP- HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập. . 139-154. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Đệ. 2016. SINH KẾ CỦA THANH NIÊN TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 106-113. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Trực, Nguyễn Ngọc Đệ. 2016. CHỌN GIỐNG CHO CANH TÁC LÚA TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN HÒA AN - PHỤNG HIỆP - HẬU GIANG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập. . 130-138. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Đệ. 2016. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG CỦA THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 137-145. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Ngọc Đệ, Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang. 2016. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập. . 02-19. (Đã xuất bản)
8.  Vũ Anh Pháp, Nguyễn Ngọc Đệ, Nguyễn Hoàng Khải, Nguyễn Trọng Nguyễn. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TẠI XÃ XUÂN HIỆP, TRÀ ÔN, VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 120-129. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Ngọc Đệ. 2009. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TẠI VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 219-228. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Ngọc Đệ. 2007. BÀN VỀ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI HỘI NHẬP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 1-5. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Ngọc Đệ, . 2005. HIỆN TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 153-162. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Ngọc Đệ, . 2005. NGƯỜI KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NHỮNG ĐỀU KIỆN ĐỂ THOÁT NGHÈO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 163-172. (Đã xuất bản)