BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH Giới tính: Nam
Email: nvthanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Vi sinh vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2009-16-112; Nghiên cứu sản xuất giống starter vi sinh vật để cải tiến qui trình sản xuất chao truyền thống ở Đồng bằng sông Cửu Long 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-676-8   X
2 Công nghệ sinh học thực phẩm
  X
3 Nấm học II (Nấm sợi)
  X
4 Vi khuẩn 1 (Cổ khuẩn và Vi khuẩn Gram dương)
978-604-919-624-9   X
5 Vi khuẩn học (Bacteriology)
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Phạm Anh Thi, Nguyễn Văn Thành, Châu Thị Anh Thy, Trần Sỹ Nam, Bùi Thị Minh Diệu, Huỳnh Văn Phục, Thuy-Vy Nguyen, Lan-Anh Le, Thuy-Duong Ho-Huynh. 2021. MICROBIAL DIVERSITY ANALYSIS USING 16S RRNA GENE AMPLICON SEQUENCING OF RHIZOSPHERE SOILS FROM DOUBLE-CROPPING RICE AND RICE-SHRIMP FARMING SYSTEMS IN SOC TRANG, VIETNAM. Microbiology Resource Announcements. 10. e00595-21. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Văn Tài, Nguyễn Văn Thành. 2020. IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF YEAST ISOLATES FROM MAPRANG (BOUEA MACROPHYLLA GRIFFITH) GROWING IN VIETNAM. Malaysian Applied Biology. 49. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Ngô Văn Tài. 2020. EVALUATION OF FREEZE-DRYING CONDITIONS ON THE PROCESS KINETICS AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF PURPLE SHALLOT. Food Research. 4. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Ngô Văn Tài. 2019. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF YEAST STRAINS FROM MAPRANG (BOUEA MACROPHYLLAGRIFFITH) FROM VINH LONG, VIET NAM FOR WINE MAKING. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY. 8(7). 111-121. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2018. OPTIMIZATION OF FORMULATION OF GLUTEN-FREE RICE BREAD USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. International Journal of Science and Research (IJSR). Volume 7 Issue 11, November 2018. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyen Xuan Cuong. 2017. CHARACTERIZATION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM PICKLED VEGETABLES AS POTENTIAL STARTERS FOR YOGURT PREPARATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 111-120. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2017. EFFECT OF METOLOSE SFE 4000 AND MALTODEXTRIN ON QUALITY OF GLUTEN-FREE BREAD. The 15th Asean Conference On Food Science and Technology, 14 - 17 November 2017, Ho Chi Minh City, Viiet Nam. . 364-371. (Đã xuất bản)
8.  Le Phan Dinh Qui, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Xuân Phong. 2015. ISOLATION AND SELECTION OF YEASTS FOR PRODUCTION OF ALCOHOLIC FERMENTATION STARTERS. 11th Young Scientist Seminar on “Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization. Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan.”16th – 17th November, 2015. . 33. (Đã xuất bản)
9.  Do thi Tuyet Nhung, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Thành, Ngô Thị Phương Dung. 2013. FACTORS AFFECTING TO THE SOFT BONE PROCESS IN SOUR FERMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS AND TRICHOGASTER MICROLEPIS). The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. . 168-173. (Đã xuất bản)
10.  Do thi Tuyet Nhung, Lê Mỹ Hồng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. EFFECT OF WINE, SALT AND SUGAR ON FERMENTATION AND QUALITY OF SOUR FERMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS, TRICHOGASTER MICROLEPIS). Food safety and food quality in Southeast Asia Challenges for the Next decade. . 520-524. (Đã xuất bản)
11.  Nguyen Xuan Cuong, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2013. ISOLATION AND SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA FROM PICKLED VEGETABLES AND APPLICATION FOR YOGHURT PROCESSING. VBFoodNet 2013 Conference, 11-13 November, 2013, Ha Noi, Vietnam. . 81-88. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Phúc Trường, Nguyễn Văn Thành. 2022. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN TRONG LÊN MEN RƯỢU VANG CAM SÀNH (CITRUS NOBILIS VAR. TYPICA HASSK.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 121-131. (Đã xuất bản)
2.  Lê THị Ngọc Hân, Nguyễn Văn Thành, Võ Thị Ngọc Điệp, Trịnh Thị Tuyết Hoa. 2021. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN BACILLUS SP. CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP PROTEASE TỪ CÁC SẢN PHẨM ĐẬU NÀNH LÊN MEN. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Việt nam. 63. 49-54. (Đã xuất bản)
3.  Tống Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Thành. 2019. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CỒN VÀ LƯỢNG ĐƯỜNG BỔ SUNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN GIẤM VANG TỪ XƠ MÍT. Nông nghiệp và Phat triển nông thôn. 14-2019. 99-106. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Thành, Thái Minh Tam. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BÀO TỬ NẤM MỐC ACTINOMUCOR ELEGANS VÀ ĐIỀU KIỆN LÊN MEN ĐẾN SỰ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CHAO TRUYỀN THỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 226-231. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Phú Thành, Nguyễn Ngọc Thạnh. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ACETOBACTER SP. LÊN MEN TẠO MÀNG CELLULOSE TỪ NƯỚC MÍA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 193-202. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyen Ngoc Thanh. 2019. LÊN MEN RƯỢU VANG KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 125-133. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Thành. 2018. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN TRONG LÊN MEN RƯỢU VANG DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 22-32. (Đã xuất bản)
8.  Thạch Thị Ngọc Yến, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Phong. 2017. NGHIÊN CỨU SỰ ỨC CHẾ NẤM GÂY THỐI QUẢ CHÔM CHÔM (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) TRONG ĐIỀU KIỆN IN-VITRO. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3+4. 87-94. (Đã xuất bản)
9.  Thạch Thị Ngọc Yến, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Phong. 2017. NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI QUẢ CHÔM CHÔM (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) SAU THU HOẠCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 13(2B). 8-12. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Như Lạc, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2016. BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY QUERCETIN TỪ CỦ HÀNH TÍM (ALLIUM CEPA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 75-83. (Đã xuất bản)
11.  Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Thành, Hà Phương Thảo, Trần Văn Khánh. 2015. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN CÓ HOẠT LỰC CAO TỪ MEN RƯỢU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 18-28. (Đã xuất bản)
12.  Đỗ THị TUYếT NHUNG, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Thành. 2014. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG GIỐNG VI KHUẨN LACTIC TRONG CHẾ BIẾN SẢN PHẨM MẮM CHUA CÁ SẶC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 9-16. (Đã xuất bản)
13.  Đỗ THị TUYếT NHUNG, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Thành. 2014. ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HÓA CỦA CÁC DÒNG VI KHUẨN LACTIC TRONG SẢN PHẨM MẮM CHUA CÁ SẶC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 53-60. (Đã xuất bản)
14.  Hà Tất Toàn, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU GẠO (GIỐNG MỘT BỤI ĐỎ, HỒNG DÂN - BẠC LIÊU). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 92-99. (Đã xuất bản)
15.  Nguyen Xuan Cuong, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG VI KHUẨN LÊN MEN ACID LACTIC TỪ RAU MUỐI CHUA VÀ ỨNG DỤNG CHO SẢN XUẤT YAOURT. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 65. (Đã xuất bản)
16.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trần Minh Phúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. KHẢO SÁT YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN QUÁ TRÌNH LÀM MỀM XƯƠNG CÁ TRONG SẢN PHẨM CÁ SẶC LÊN MEN CHUA. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 58. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, NGUYEN VAN THANH, Nguyen Xuan Cuong, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, NGUYEN PHU CUONG, Hồ Thanh Hương. 2013. PHÂN LẬP VÀ CHỌN LỰA VI KHUẨN SINH ACID LACTIC TỪ CÁC SẢN PHẨM SỮA CHUA Ở TPCT. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 60. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Phạm Thị Ngọc Ánh. 2013. PHÂN LẠP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN TỪ SIM RỪNG Ở PHÚ QUỐC (KIÊN GIANG) VÀ MĂNG ĐEN (KOM TUM). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 56. (Đã xuất bản)
19.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Mười. 2013. TUYỂN CHỌN DÒNG ASPERGILUS NIGER CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP PECTIN METHYLESTERASE HOẠT TÍNH CAO. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 63. (Đã xuất bản)
20.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Mười. 2013. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PECTIN METHYLESTERASE SINH TỔNG HỢP TỪ ASPESGILLUS NIGER SO2 & R1. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 73. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, TRAN THI QUE , . 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN TRONG LÊN MEN RƯỢU VANG KHÓM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 27-35. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Trần Thị Quế, Huỳnh Trần Toàn, Nguyễn Phú Cường. 2013. LÊN MEN RƯỢU VANG KHÓM (ANANAS COMOSUS) CẦU ĐÚC (HẬU GIANG) BẰNG NẤM MEN PHÂN LẬP VÀ THUẦN CHỦNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 56-63. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trung Hiếu, Lê Hà Ny. 2013. TRÍCH LY ENZYME BROMELAIN TỪ PHẾ PHẨM KHÓM CẦU ĐÚC - HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 21-27. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, DUONG THI DIEM TRANG. 2013. TẬN DỤNG PHẾ PHẨM KHÓM CẦU ĐÚC (HẬU GIANG) CHO QUÁ TRÌNH TRÍCH LY ENZYME BROMELAIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 162-170. (Đã xuất bản)
25.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Minh Phúc, Nguyễn Văn Thành. 2013. KHẢO SÁT YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN QUÁ TRÌNH LÀM MỀM XƯƠNG CÁ TRONG SẢN PHẨM CÁ SẶC LÊN MEN CHUA. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 459. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Văn Thành, TRAN THI YEN MINH. 2013. ỨNG DỤNG VI SINH VẬT VÀ ENZYME PROTEASE ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TƯƠNG LÊN MEN TRUYỀN THỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 205-212. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy. 2012. SỬ DỤNG NẤM MEN PHÂN LẬP …. CAAB 2012. 1. 126. (Đã xuất bản)
28.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, TRAN DIEM PHUONG, Lê Mỹ Hồng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Hiệp. 2012. EFFECT OF WINE AND SALT ON FERMENTATION PROCESS AND QUALITY OF SOUR FERMENTED FISH.  The 2nd Conference on Food Science & Technology. . (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Trần Thị Quế, NGUYEN PHU CUONG, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Huỳnh Trần Toàn. 2012. SỬ DỤNG NẤM MEN PHÂN LẬP VÀ THUẦN CHỦNG CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG KHÓM. CAAB 2012. 1. 126. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Ngọc Trai. 2012. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTOBACILLUS SP. CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ VÀ ĐỐM ĐỎ TRÊN CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 224-234. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Neáng Thơi. 2012. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN TỪ NƯỚC THỐT NỐT THU HOẠCH Ở TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 203-212. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Văn Mười, VO THI KIEN HAO, Nguyễn Văn Thành, Trần Thanh Trúc. 2011. EFFECT OF SUBSTRATE CHARACTERISTICS TO PECTIN ESTERASE (EC 3.1.1.11) BIOSYNTHESIS IN SOLID STATE FERMENTATION AND SUBMERGED FERMENTATION. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Văn Thành, MJR NOUT. 2011. THÀNH PHẦN PROTEIN CỦA BÀO TỪ NẤM RHIZOPUS OLIGOSPORUS Ở TRẠNG THÁI MIÊN TRẠNG VÀ HOẠT HÓA ĐƯỢC PHÁT HIỆN NHỜ KỸ THUẬT ĐIỆN DI 2 CHIỀU. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
34.  Trần Thanh Trúc, DUONG DO THANH LAN, NGUYEN THI KIEU LINH, Nguyễn Văn Thành. 2011. ISOLATION AND SCREENING ASPERGILLUS NIGER STRAINS PRODUCING PECTIN ESTERASE FROM KINDS OF ORANGE AND POMELO IN MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Bùi Thị Thúy Ngân. 2011. TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG NẤM MEN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THỐT NỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 117-126. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Bùi Thị Thúy Ngân , Nguyễn Phú Cường. 2011. TUYỂN CHỌN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THỐT NỐT THU HOẠCH TẠI TỊNH BIÊN, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 166-175. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Văn Thành, Trần Nguyễn Ngọc Quỳnh. 2011. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT STARTER ACTINOMUCOR ELEGANS CÓ MẬT SỐ VÀ SỨC SỐNG CAO DÙNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHAO TRUYỀN THỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 194-203. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Bùi Thị Thúy Ngân. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THU HOẠCH VÀ ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN LẬP NẤM MEN TỪ NƯỚC THỐT NỐT (BORASSUS) TƯƠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 108-116. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Văn Thành, SAVITREE LIMTONG. 2011. DIVERSITY OF CULTURABLE THERMOTOLERANT METHYLOTROPHIC YEASTS IN THE MEKONG DELTA OF VN. The 3rd Young Scientist Seminar In the Asian Core Program (2008-2012) In the JENESYS Program (2009-2010). . (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Nấm học 
Công nghệ sinh học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Thành