BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ THỊ PHƯƠNG DUNG Giới tính: Nữ
Email: ntpdung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Sinh học Vi sinh vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Nấm học 
Công nghệ sinh học 
Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hợp tác nghiên cứu về đa dạng di truyền và ứng dụng vi sinh vật chịu nhiệt hữu ích định hướng trong công nghệ lên men công nghiệp 2017 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
2 B2010-16-152; Nghiên cứu cải tiến qui trình sản xuất rượu lên men ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-676-8   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Mamoru Yamada. 2019. CHARACTERIZATION OF NEWLY ISOLATED THERMOTOLERANT YEASTS AND EVALUATION OF THEIR POTENTIAL FOR USE IN CAYRATIA TRIFOLIA WINE PRODUCTION. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 61(1). 68-73. (Đã xuất bản)
2.  Yuji Aso, Ngô Thị Phương Dung, Bùi Hoàng Đăng Long, Hitomi Ohara, Hirohisa Okano, Keisuke Nagata, Ryo Murakami, Mikikazu Tsubaki. 2019. CONTINUOUS PRODUCTION OF D-LACTIC ACID FROM CELLOBIOSE IN CELL RECYCLE FERMENTATION USING Β-GLUCOSIDASE-DISPLAYING ESCHERICHIA COLI. Journal of Bioscience and Bioengineering. 127(4). 441-446. (Đã xuất bản)
3.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Ngô Thị Phương Dung. 2019. DIVERSIFIED COLLECTION OF NOVEL SPONGE-ASSOCIATED ACTINOBACTERIA OF HA TIEN SEA, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 14(2). 033-041. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Preekamol Klanrit, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo. 2019. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF THERMOTOLERANT YEASTS FOR THE PRODUCTION OF SECOND-GENERATION BIOETHANOL. Annals of Microbiology. 69(7). 765-776. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo. 2018. STUDY ON APPLICATION OF THERMOTOLERANT YEASTS FOR ETHANOL FERMENTATION AND FRUIT WINE PRODUCTION. The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018. . 77-80. (Đã xuất bản)
6.  Hoàng Nguyễn Phương Trinh, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Bùi Hoàng Đăng Long. 2018. CHARACTERIZATION OF NEWLY ISOLATED THERMOTOLERANT LACTIC ACID BACTERIA AND LACTIC ACID PRODUCTION AT HIGH TEMPERATURE. International Food Research Journal. 25(2). 523-526. (Đã xuất bản)
7.  Bùi Hoàng Đăng Long, Ngô Thị Phương Dung, Kenji Sonomoto, Takeshi Zendo. 2018. SELECTION AND APPLICATION OF THERMOTOLERANT LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED IN THE MEKONG DELTA - VIETNAM. The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018. . 243-246. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita. 2018. DIVERSIFICATION OF THERMOTOLERANT ACETIC ACID BACTERIA FROM VIETNAM AND THEIR APPLICATION IN HIGH-TEMPERATURE ACETIC ACID AND VINEGAR PRODUCTION. The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018. . 145-148. (Đã xuất bản)
9.  Yuji Teramoto, Ngô Thị Phương Dung, Somchanh Bounphanny, Thalisa Yuwa-amornpitak. 2018. ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ALCOHOLIC BEVERAGES MADE FROM VARIOUS CEREAL GRAINS USING KOJI MADE WITH AMYLOMYCES ROUXII YTH3 AS SACCHARIFYING AGENT. The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018. . 225-226. (Đã xuất bản)
10.  Tomoyuki Kosaka, Ngô Thị Phương Dung, Savitree Limtong , Jaya Mahar Maligan, Suprayogi, Constantinos Theodoropoulos, Peter Götz, Masayuki Murata, Chansom Keo-Oudone, Mochamad Nurcholis, Nadchanok Rodrussamee, Mamoru Yamada, Noppon Lertwattanasakul. 2018. POTENTIAL OF THERMOTOLERANT ETHANOLOGENIC YEASTS ISOLATED FROM ASEAN COUNTRIES AND THEIR APPLICATION IN HIGH-TEMPERATURE FERMENTATION. IntechOpen. 2018. 1-35. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo. 2018. CULTURE COLLECTION OF NEWLY THERMOTOLERANT ETHANOLOGENIC YEASTS ISOLATED IN THE MEKONG DELTA - VIETNAM. The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018. . 13-16. (Đã xuất bản)
12.  Takeshi Zendo, Ngô Thị Phương Dung, Bùi Hoàng Đăng Long, Sunee Nitisinpraset, Wonnop Visessanguan, Siriphan Sobanbua, Nghi Ngo Lan Vi, Pairat Sornplang, Adisorn Swetwiwathana, Rodney Honrada Perez, Amonlaya Tosukhowong, Nguyễn Văn Bá, Kenji Sonomoto, Dương Thị Bích. 2018. SCREENING, CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS OF LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING BACTERIOCINS. The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018. . 239-242. (Đã xuất bản)
13.  Trịnh Nguyệt Trân, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Bùi Thị Thảo Anh, Bùi Hoàng Đăng Long. 2018. HIGH-TEMPERATURE PRODUCTION OF ACEROLA VINEGAR USING THERMOTOLERANT ACETOBACTER SENEGALENSIS A28. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 60(3). 13-18. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Lý Thị Thùy An, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo. 2017. HIGH-TEMPERATURE ETHANOL PRODUCTION FROM MOLASSES USING NEWLY ISOLATED THERMOTOLERANT SACCHAROMYCES CEREVISIAE Y81. SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING, KIEN GIANG UNIVERSITY, 12/2017. . 166-171 (ISBN 978-604-67-1032-5). (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Mạch Tú Quyên, Bùi Hoàng Đăng Long. 2017. SELECTION OF HIGH ACID PRODUCING LACTIC ACID BACTERIA AND POTENTIAL APPLICATION IN PINEAPPLE JUICE FERMENTATION. Bioprocess Engineering. 1(2). 58-64. (Đã xuất bản)
16.  Bùi Hoàng Đăng Long, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong. 2017. ISOLATION AND SELECTION OF THERMOTOLERANT LACTIC ACID BACTERIA FROM AGRICULTURAL WASTES. SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING, KIEN GIANG UNIVERSITY, 12/2017. . 253-263 (ISBN 978-604-67-1032-5). (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Nguyễn Mỹ Vi, Bùi Thị Thảo Anh. 2017. ACETIC ACID PRODUCTION AT HIGH TEMPERATURE BY NEWLY ISOLATED THERMOTOLERANT ACETOBACTER SICERAE A18. American Journal of Microbiology and Biotechnology. 4(2). 14-19. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Nguyễn Như Thu, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Kenji Sonomoto, Takeshi Zendo, Bùi Hoàng Đăng Long. 2017. SELECTION OF THERMOTOLERANT LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING HIGH ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND PRODUCTION OF BIOMASS FROM TOFU SOUR LIQUID. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 51-57. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Lê Thị Lin. 2017. INVESTIGATING THE CONDITIONS FOR NATA-DE-COCO PRODUCTION BY NEWLY ISOLATED ACETOBACTER SP.. American Journal of Food Science and Nutrition. 4(1). 1-6. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Xuân Phong, Sukanya Nitiyon, Nguyễn Trần Cẩm Giang, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo, Ngô Thị Phương Dung. 2016. ETHANOL PRODUCTION FROM MOLASSES AT HIGH TEMPERATURE BY THERMOTOLERANT YEASTS ISOLATED FROM COCOA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 32-37. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Xuân Phong, Phạm Thiếu Quân, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung. 2016. STUDY ON FERMENTATION CONDITIONS FOR BIOETHANOL PRODUCTION FROM COCOA POD HYDROLYSATE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Renewable Energy 2016. 1-6. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Nguyễn Mỹ Vi, Bùi Thị Thảo Anh. 2016. SELECTION AND IDENTIFICATION OF THERMOTOLERANT ACETIC ACID BACTERIA FOR APPLICATION IN ACEROLA VINEGAR FERMENTATION. The 3rd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology in ASEAN (IPSFAB2016). Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand. 7-8 September 2016. . 43-53. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Trần Hồng Vân. 2016. ANTIFUNGAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM NEM CHUA. Chemical and Biomolecular Engineering. 1(2). 49-54. (Đã xuất bản)
24.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita. 2015. THE DIVERSIFICATION OF THERMOTOLERANT ACETIC ACID BACTERIA ISOLATED IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products. . 170. (Đã xuất bản)
25.  Dương Thị Bích, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Văn Bá. 2015. ISOLATION AND SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA FROM SKIN INHIBITING THE PROLIFERATION OF ACNE-CAUSING BACTERIA. 11th Young Scientist Seminar on "Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization". Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan. 16th – 17th November, 2015. . 41. (Đã xuất bản)
26.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Minh Đời. 2015. PREPARATION OF FUNGAL ALCOHOLIC STARTER USING RICE MALT AS SUBSTRATE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 47-52. (Đã xuất bản)
27.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Preekamol Klanrit, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo. 2015. THE DIVERSIFIED COLLECTION OF THERMOTOLERANT MICROORGANISMS ISOLATED IN VIETNAM FOR FERMENTATION OF ETHANOL, ACETIC ACID AND LACTIC ACID. International Symposium on Microbial Research and Biotechnology for Biomass Utilization. JR Hakata City, Fukuoka, Japan. 12th – 13th November, 2015. . 27. (Đã xuất bản)
28.  Ngô Thị Phương Dung, Kapti Rahayu Kuswanto, Wawarut Krusong. 2015. ALCOHOLIC BEVERAGES. Indigenous Fermented Foods of Southeast Asia. In: J. David Owens. 157-184. (Đã xuất bản)
29.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Preekamol Klanrit, Mamoru Yamada4, Pornthap Thanonkeo. 2015. SELECTION OF THERMOTOLERANT ETHANOLOGENIC YEASTS ISOLATED FROM MEKONG DELTA, VIETNAM. 11th Young Scientist Seminar on "Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization". Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan. 16th – 17th November, 2015. . 13. (Đã xuất bản)
30.  Huỳnh Xuân Phong, Sukanya Nitiyon, Pornthap Thanonkeo, Mamoru Yamada, Ngô Thị Phương Dung. 2015. EXPLORATION OF A COLLECTION OF THERMO-TOLERANT ETHANOLOGENIC YEASTS LOCATED IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products. 2015. 158. (Đã xuất bản)
31.  Le Phan Dinh Qui, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Xuân Phong. 2015. ISOLATION AND SELECTION OF YEASTS FOR PRODUCTION OF ALCOHOLIC FERMENTATION STARTERS. 11th Young Scientist Seminar on “Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization. Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan.”16th – 17th November, 2015. . 33. (Đã xuất bản)
32.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Preekamol Klanrit, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo. 2015. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF THERMOTOLERANT YEASTS FROM VIETNAM FOR BIOETHANOL PRODUCTION. The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products. . 169. (Đã xuất bản)
33.  Hao Pan, Ngô Thị Phương Dung, Noriaki Saigusa, Ryoichi Takeshita, Aporn Wongwicharn, Yuji Teramoto. 2015. PRODUCTION AND ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF ALCOHOLIC BEVERAGES MADE FROM NEWLY ISOLATED VIETNAMESE MEN YEAST. International Journal of Biomass & Renewables. 4(2). 17-21. (Đã xuất bản)
34.  Bùi Hoàng Đăng Long, Yuji Aso, Ngô Thị Phương Dung. 2015. DIRECT PRODUCTION OF D-LACTIC ACID IN ENGINEERED ESCHERICHIA COLI FROM STARCH AND CELLOBIOSE. The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products. . 171. (Đã xuất bản)
35.  Huỳnh Xuân Phong, Phạm Thiếu Quân, Ngô Thị Phương Dung. 2014. FERMENTATION CONDITIONS FOR ETHANOL PRODUCTION FROM COCOA POD HYDROLYSATE. The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014. . 62. (Đã xuất bản)
36.  Huỳnh Xuân Phong, Phạm Thiếu Quân, Ngô Thị Phương Dung. 2014. STUDY ON THE HYDROLYSIS OF COCOA POD AND FERMENTATION CONDITIONS FOR ETHANOL PRODUCTION. First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014. . 147. (Đã xuất bản)
37.  Ngô Thị Phương Dung, Bùi Thảo Nguyên, Huỳnh Xuân Phong. 2014. SOURDOUGH BREAD FERMENTATION BY LACTIC ACID BACTERIA. First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014. . 102. (Đã xuất bản)
38.  La Bách Hảo, Trương Thị Bích Thủy, Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung. 2014. INVESTIGATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGES DURING SMALL-SCALE FERMENTATION AND DRYING PROCESSES OF COCOA. The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014. . 73. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Thành Tâm, Dương Thị Bích, Ngô Thị Phương Dung. 2014. ISOLATION, SELECTION, PRODUCTION AND APPLICATION OF THERMOPHILIC LACTIC ACID BACTERIA FOR FISHERY AND SKIN CARE. The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014. . 13. (Đã xuất bản)
40.  Lê Tấn Hưng, Trần Thanh Phong, Trương Thị Hồng Vân, Lê Thị Hương, Lê Thị Bích Phương, Võ Thị Hạnh, Tô Thanh Hằng, Ngô Thị Phương Dung. 2014. RECYCLING STILLAGE WASTE FROM STARCH-BASED ETHANOL PRODUCTION PLANT TO PRODUCE BIO-PRODUCT FOR LIVESTOCK. The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014. . 28. (Đã xuất bản)
41.  Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Hữu Tường, Huỳnh Xuân Phong. 2014. STUDY ON ETHANOL FERMENTATION CONDITIONS FROM MOLASSES BY THERMO-TOLERANT YEASTS. International Journal of Business and Applied Science. 1 (1). 13-22. (Đã xuất bản)
42.  Yuji Teramoto, Aporn Wongwicharm, Ngô Thị Phương Dung. 2014. PRODUCTION AND CHARACTERISTICS OF ALCOHOLIC BEVERAGES MADE WITH FERMENTATION YEAST ISOLATED FROM VIETNAMESE MEN. First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014. . 109. (Đã xuất bản)
43.  Somchanh Bouphanmy, Ngô Thị Phương Dung, Atsushi Yokota, Manichanh Syavong, Masaru Wada, Satoru Fukiya, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita, Mamoru Yamada, Savitree Limtong, Pornthap Thanonkeo, Napatchanok Yuangsaard, Alisa Vangnai, Piyanuch Niamsup, Noppon Lertwattanasakul, Gunjana Theeragool, Vichai Leelavachamas, Phonepasith Sotitham, Chanhom Loinheuang, Toulaphone Keokaen, Chansom Keo-oudone, Junichi Kato. 2014. THE STUDY OF USEFUL MICROORGANISMS ISOLATED FROM LAO PDR. First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014. . 69. (Đã xuất bản)
44.  Do thi Tuyet Nhung, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Thành, Ngô Thị Phương Dung. 2013. FACTORS AFFECTING TO THE SOFT BONE PROCESS IN SOUR FERMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS AND TRICHOGASTER MICROLEPIS). The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. . 168-173. (Đã xuất bản)
45.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong. 2013. SCREENING THERMO- AND ETHANOL TOLERANT BACTERIA FOR ETHANOL FERMENTATION. American Journal of Microbiological Research. 1 (2). 25-32. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Phú Quý. 2019. LÊN MEN ETHANOL TỪ DỊCH ÉP MÍA SỬ DỤNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 202(09). 185-192. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Hoàng Đăng Long, Phạm Quang Sin, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung. 2019. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LÊN MEN ACID LACTIC TỪ RỈ ĐƯỜNG SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 103-109. (Đã xuất bản)
3.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Lữ Hằng Nghi, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DUY TRÌ HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA KHI LÊN MEN RƯỢU VANG TỪ TRÁI GIÁC Ở TỈNH CÀ MAU SỬ DỤNG SACCHAROMYCES CEREVISIAE CM3.2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 285-291. (Đã xuất bản)
4.  Bùi Hoàng Đăng Long, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Tạ Thị Thiên Tâm. 2019. ỨNG DỤNG VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MÍT LÊN MEN ACID LACTIC. Hội nghị Khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần 3 năm 2019; Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM; 25/10/2019. . 219-231. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Lữ Hằng Nghi. 2018. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. 2/2018. 55-64. (Đã xuất bản)
6.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Viên Thị Hải Yến, Bùi Hoàng Đăng Long. 2018. TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.) TỪ TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 64-71. (Đã xuất bản)
7.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Huỳnh Thị Hoàng Anh. 2018. TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.) CỦA TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 328. 54-62. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Hoàng Đăng Long, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong. 2018. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Tháp. 31. 91-97. (Đã xuất bản)
9.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Huỳnh Thị Hoàng Anh, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Bùi Hoàng Đăng Long. 2018. HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TRÁI GIÁC THU Ở TỈNH KIÊN GIANG VÀ LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC SỬ DỤNG SACCHAROMYCES CEREVISIAE AG2.1. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2018. . 978-983. (Đã xuất bản)
10.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Đức Độ, Huỳnh Thị Ngọc Mi. 2018. KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA) TRƯỚC VÀ SAU LÊN MEN SỬ DỤNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT SACCHAROMYCES CEREVISIAE HG1.3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 60(8). 60-64. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Bùi Hoàng Đăng Long, Hoàng Nguyễn Phương Trinh. 2017. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT ACID LACTIC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 14(3B). 58-64. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Võ Bá Phúc, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo, Huỳnh Xuân Phong. 2017. LÊN MEN ETHANOL TỪ RỈ ĐƯỜNG SỬ DỤNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 18(7B). 59-64. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Nguyễn Thị Pha Ly. 2017. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC CÀ CHUA LÊN MEN SỬ DỤNG CHỦNG VI KHUẨN LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 01A. Tạp chí Khoa hoc Đại học An Giang. 14(2). 24-33. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Le Phan Dinh Qui, Danh Minh Lợi, Mamoru Yamada, Pornthap Thanonkeo, Bùi Hoàng Đăng Long. 2017. TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LÊN MEN RƯỢU VANG KHÓM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 7-15. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Nguyễn Mỹ Vi, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita. 2017. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ACETIC CHỊU NHIỆT ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN ACID ACETIC Ở NHIỆT ĐỘ CAO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 20(9B). 44-49. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Lê Thị Vân An, Phạm Thiếu Quân. 2016. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN ETHANOL TỪ DỊCH THỦY PHÂN VỎ TRÁI CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh. 24. 70-75. (Đã xuất bản)
17.  Lê Ngọc Trâm Anh, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Bùi Hoàng Đăng Long, Đặng Trí Trung. 2016. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ACID LACTIC CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN NƯỚC ĐU ĐỦ. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 21. 90-94. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Thiếu Quân, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong. 2016. THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT ETHANOL TỪ DỊCH THỦY PHÂN VỎ TRÁI CA CAO SỬ DỤNG NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 18. 77-81. (Đã xuất bản)
19.  Trịnh Nguyệt Trân, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Huỳnh Diễm Mi. 2016. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ACETIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM TỪ DỊCH QUẢ SƠ RI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11. 96-104. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Phạm Thiếu Quân. 2015. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN VỎ TRÁI CA CAO BẰNG ACID ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 16. 92-96. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Huỳnh Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Việt Trinh, Bùi Hoàng Đăng Long. 2015. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN SỮA CHUA BỔ SUNG TẢO SPIRULINA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 8-14. (Đã xuất bản)
22.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh. 2013. XÁC ĐỊNH MẬT SỐ VÀ PHÂN LẬP VI SINH VẬT TRONG LÊN MEN CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 271-280. (Đã xuất bản)
23.  Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Hữu Tường, Huỳnh Xuân Phong. 2013. TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LÊN MEN ETHANOL BẰNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 57. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Hữu Tường, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Minh Đời. 2013. THỬ NGHIỆM LÊN MEN ETHANOL Ở NHIỆT ĐỘ CAO BẰNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 16-23. (Đã xuất bản)
25.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Bình Duy Anh. 2013. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LÊN MEN CỦA VI KHUẨN LÊN MEN ETHANOL CHỊU NHIỆT. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 218. 58. (Đã xuất bản)
26.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Hồ Minh Thuấn. 2013. LÊN MEN RƯỢU ĐẾ TỪ KHOAI LANG SỬ DỤNG AMYLOMYCES ROUXIL VÀ SACCHAROMYCES CEREVISIAE. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 217. 8. (Đã xuất bản)
27.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Minh Đợi. 2013. THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT MEN RƯỢU TRÊN CƠ CHẤT MẦM LÚA. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 75. (Đã xuất bản)
28.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Phước Lập, Nguyễn Ngọc Thạnh. 2013. TẬN DỤNG NƯỚC CHUA TÀU HỦ ĐỂ XUẤT BACTERIOCIN TỪ VI KHUẨN LACTOBACILLUS DC213A. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 98. (Đã xuất bản)
29.  Huỳnh Xuân Phong, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita, Ngô Thị Phương Dung. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ACID ACETIC CHỊU NHIỆT. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 64. (Đã xuất bản)
30.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Bùi Duy Nhân. 2012. SẢN XUẤT MEN RƯỢU TỪ SACCHAROMYCES CEREVISIAE VÀ ENZYME AMYLASE TRONG MẦM LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 11-18. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung. 2012. SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING BACTERIOCIN AND OPTIMUM PRODUCING CONDITIONS BY USING CHEAP MEDIUM.  The 5th Young Scientist Seminar. . (Đã xuất bản)
32.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung, Kazunobu Matsushita. 2012. SELECTION OF THERMOTOLERANT ACETIC ACID BACTERIA ISOLATED IN VIETNAM AND THEIR ACID PRODUCING ABILITY.  4th Satellite Seminar of JSPS-NRCT Asian Core Program. . (Đã xuất bản)
33.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong. 2012. TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT VÀ CHỊU CỒN ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN ETHANOL. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 193. 51. (Đã xuất bản)
34.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong. 2012. SỬ DỤNG VI KHUẨN AXIT LACTIC SINH BAC…. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 195. 56. (Đã xuất bản)
35.  Huỳnh Xuân Phong, Ngô Thị Phương Dung. 2012. OPTIMUM CONDITIONS FOR BACTERIOCIN PRODUCTION BY LACTIC ACID BACTERIA USING CHEAP MEDIUM OF TOFU SOUR LIQUID AND BREWER S GRAINS.  The 4th International Conference FerVMP 2011. . (Đã xuất bản)
36.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong. 2012. SỬ DỤNG ACE… TRONG SẢN XUẤT THẠCH DỪA. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 197. 57. (Đã xuất bản)
37.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Huỳnh Thị Yến Ly. 2011. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG KHUẨN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 176-184. (Đã xuất bản)
38.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Lý Huỳnh Liên Hương. 2011. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM MEN VÀ XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG QUY TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG DƯA HẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 137-145. (Đã xuất bản)
39.  Ngô Thị Phương Dung, Đặng Bích Tuyền, Phạm Hồng Quang. 2011. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI, DI TRUYỀN VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MEO GIỐNG CỦA NẤM BÀO NGƯ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 146-156. (Đã xuất bản)
40.  Ngô Thị Phương Dung. 2009. SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG MEN THUẦN TRONG LÊN MEN RƯỢU NẾP THAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 392-403. (Đã xuất bản)
41.  Ngô Thị Phương Dung. 2009. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LÊN MEN VÀ TÍNH CHỊU CỒN CỦA NẤM MEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 374-382. (Đã xuất bản)
42.  Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong. 2009. SẢN XUẤT NẤM MỐC TỪ AMYLOMYCES ROUXII. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 179-185. (Đã xuất bản)
43.  Ngô Thị Phương Dung. 2009. CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT TRONG SẢN XUẤT RƯỢU ĐẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 265-373. (Đã xuất bản)
44.  Ngô Thị Phương Dung. 2009. SẢN XUẤT RƯỢU VANG HUYẾT RỒNG SỬ DỤNG NẤM MỐC VÀ NẤM MEN THUẦN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 383-391. (Đã xuất bản)
45.  Huỳnh Xuân Phong, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm. 2007. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MEN LÀM RƯỢU VÀ RƯỢU XUÂN THẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 121-129. (Đã xuất bản)
46.  Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Phương Linh. 2006. TUYỀN CHỌN NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH ĐƯỜNG HÓA CAO TỪ MEN RƯỢU XUÂN THẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 162-171. (Đã xuất bản)