BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN NHÂN DŨNG Giới tính: Nam
Email: tndung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Sinh học Phân tử
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Lưu giữ và đánh giá nguồn gen lúa chịu mặn, phèn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Sưu tập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen lúa kháng rầy nâu 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 B2010-16-189GEN; Sưu tập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen lúa kháng rầy nâu 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 B2009-16-148G; Sưu tập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen lúa kháng rầy nâu 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Sưu tập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen lúa kháng rầy nâu 2008 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 B2002-31-24: Đa dạng sinh học cây có múi và biện pháp chẩn đoán bệnh vàng lá gân xanh (greenging). 2003 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-676-8   X
2 Công nghệ di truyền
  X
3 Tin Sinh học
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Song Toàn, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng, Võ Trung Nghĩa, Nguyễn Thị Bảo Trân, Tào Việt Hà, Dương Thị Hương Giang, Ha Cong Thang, Kamei Kaeko. 2019. PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF ENDOGLUCANASE FROM BACILLUS SUBTILIS S20. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. 249. 116-120. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Quốc Luân, Trần Nhân Dũng, Huỳnh Văn Bá, Phùng Thị Yến Thanh. 2019. INHIBITORY ABILITY OF EXTRACTS AND COMPOUNDS FROM LEAVES OF CASSIA GRANDIS L.F TO PROPIONIBACTERIUM ACNES. AGU International Journal of Sciences. 7(4). 1-11. (Đã xuất bản)
3.  Diem Phuong Tran, Phan Thị Thanh Quế, Trần Nhân Dũng, Nathalie De Clercq, Claudia Delbaere, Davy Van de Walle, Cat Hanh Phuc Nguyen, Ann de Winne, Jim Van Dumme, Koen Dewettinck. 2016. QUALITY ATTRIBUTES OF DARK CHOCOLATE PRODUCED FROM VIETNAMESE COCOA LIQUORS. Journal of Food Quality. 39. 311-322. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Lê Anh Vũ. 2016. EFFECTS OF EXTRACTION METHODS AND STORAGE CONDITIONS ON HISTAMINE CONTENT IN FROZEN TUNA (THUNNUS ALBACARES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 63-70. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Abdelnaser Abdelghany Elzaawely, Tran Dang Xuan. 2016. PHENOLIC PROFILES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GERMINATED LEGUMES. Foods. 5. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, KATHY MESSEN, LAM PHAN TUNG ANH, PHAM HONG DUC PHUOC, HAYLEY ROTTIERS, HELENA EVERAERT, Koen Dewettinck. 2016. CHARACTERIZATION OF LEAF, FLOWER, AND POD MORPHOLOGY AMONG VIETNAMESE COCOA VARIETIES (THEOBROMA CACAO L.). Pakistan Journal of Botany. 48(6). 2375-2383. (Đã xuất bản)
7.  Phuong Diem Tran, Trần Nhân Dũng, Davy Van de Walle, Nathalie De Clercq, Ann De Winne, Daniel Kadow, Reinhard Lieberei, Kathy Messens, Koen Dewettinck, Jim Van Durmeb. 2015. ASSESSING COCOA AROMA QUALITY BY MULTIPLE ANALYTICAL APPROACHES. Food Research International. Volume 77, Part 3, November 2015,. Pages 657–669. (Đã xuất bản)
8.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Kathy Messens, Koen Dewettinck. 2015. EVALUATION OF THREE EXTRACTION METHODS FOR DNA QUANTIFICATION AND PCR DETECTION IN COCOA-DERIVED PRODUCTS : ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF THE MAIN FOURTEEN COCOA VARIETIES IN VIETNAM USING NON-CODING C/D SEQUENCES. Belgo-Vietnamese Rectors' Mission, Ghent, Belgium, 19-23th October 2015. . 57 (posters). (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Tran Dang Xuan. 2015. PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN GERMINATED LEGUMES. Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development, Kyoto University, October 31st, 2015. . 33-34. (Đã xuất bản)
10.  Phuong Diem Tran, Trần Nhân Dũng, Davy Van de Walle, Michael Hinneh, Claudia Delbaere, Nathalie De Clercq, Koen Dewettinck. 2015. CONTROLLING THE STABILITY OF CHOCOLATES THROUGH THE INCORPORATION OF SOFT AND HARD STOST-RICH FATS. European Journal of Lipid Science and Technology. Volume 117, Issue 11, , November 2015. pages 1700–1713. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Hồng Xuân, Châu Thanh Vũ, Nguyen Trong An, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Thị Hồng Nhân. 2015. EFFECTS OF GENETIC POLYMORPHISMS ON EGG PRODUCTION IN INDIGENOUS NOI CHICKEN. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 3. (Đã xuất bản)
12.  Võ Văn Song Toàn, Ha Cong Thang, Vo Trung Nghia, Ngô Thùy Dương, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng, Kamei Kaeko. 2014. PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF ENDOGLUCANASE FROM BACILLUS SUBTILIS S2O. The 12rh Japan-Vietnam Joint Symposium: Colloborotion and Exchange in Advanced Science and Technology, at Can Tho University - VietNam, September 17-18, 2014. . 195. (Đã xuất bản)
13.  Lâm Thị Việt Hà, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, Koen Dewetinck, Kathy Messens, Hà Thanh Toàn. 2014. COMPARISION ON MORPHOLOGY AND ANATOMY OF MAINLY COCOA VARIETIES IN THE SOUTH OF VIETNAM. The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam). . 65-65 (poster). (Đã xuất bản)
14.  Võ Văn Song Toàn, Trần Nhân Dũng, Trần Diễm Phượng. 2013. EXAMINING OPTIMAL CONDITIONS FOR ENZYME PECTINASE AND GLUCOSE OXIDASE ACTIVITY IN PROCESSING FRUIT JUICE FROM MALPIGHIA GLABRAL. The 2nd Conference on Food Science & Technology FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE, Can Tho University, 9-12.Nov.2011. . 239-243. (Đã xuất bản)
15.  Võ Văn Song Toàn, Võ Thị Mỹ Nhiên, Trần Nhân Dũng, Hồ Quảng Đồ. 2013. STUDYING A SYMBIOSIS BETWEEN BACTERIA ISOLATED FROM BUFFALO AND COW?S RUMEN FOR HYDROLYSIS OF BAGASSE IN VITRO. The 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM On Collaboration in Advanced Sciences and Technology, Can Tho University, 2-3rd.March2013. . 64. (Đã xuất bản)
16.  Võ Văn Song Toàn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng. 2013. SELECTION AND DETERMINATION OF CULTURAL CONDITIONS FOR AEROBIC CELLULOSE PRODUCTION BACTERIA ON SUGARCANE BAGASSE. The 2nd Conference on Food Science & Technology FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE, Can Tho University, 9-12.Nov.2011. . 261-269. (Đã xuất bản)
17.  Võ Văn Song Toàn, Phan Thi My Dung, Trần Nhân Dũng, Hồ Quảng Đồ. 2012. STUDYING ON HYDROLYSIS OF BAGASSE AND CARBOXYMETHYL CELLULOSE BY BACTERIA ISOLATED FROM GASTRIC JUICE OF A OVIS ARIES? RUMEN. The 1st Internation Conference on ANIMAL PRODUCTION AND ENVIRONMENT, Can Tho University, 13-14-Dec.2014. . 622-626. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Vũ Kim Thảo, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM HẦU THỦ (HERICIUM ERINACEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 119-125. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Diễm My, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Phạm Anh Thi. 2019. KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM VÂN CHI ĐỎ (TRAMETES SANGUINEA (L.) IMAZEKI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 158-165. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hoàng Thạnh, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Nguyen Tuong Vi. 2019. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁ THỂ PHÙ HỢP ĐỂ SẢN XUẤT NẤM HOÀNG KIM (PLEUROTUS CITRINOPILEATUS SINGER). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 95-102. (Đã xuất bản)
4.  Võ Văn Song Toàn, Lê Tấn Hòa, Nguyễn Thị Cẩm Giang, Kim Thị Thu Xương, Trương Thị Thanh Tuyền, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Ngọc Phương Vy, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng. 2019. ỨNG DỤNG LYSOZYME ĐỂ TẠO CHẾ PHẨM BỘT OLIGOSACCHARIDE TỪ VỎ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENNAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 111-118. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thị Trúc, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu. 2019. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG NGUỒN DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM CHÂN DÀI PANUS GIGANTEUS (BERK.) CORNER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 110-118. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu. 2019. TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG NẤM MỐC ASPERGILLUS SPP. CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY BÃ MÍA SAU TRỒNG NẤM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 1-9. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng, Hà Thanh Toàn. 2019. SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH DNA TRONG CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ HẠT CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 9-15. (Đã xuất bản)
8.  Vũ Thị Yến, Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang. 2018. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH NẤM GÂY HẠI TRÊN CÂY NGHỆ (CURCUMA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 33-40. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng Nhân, Phạm Ngọc Du, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Trọng Ngữ, Lý Thị Thu Lan. 2018. EFFECTS OF LAYER AGE AND EGG WEIGHT ON EGG QUALITY TRAITS OF JAPANESE QUAILS (COTURNIX COTURNIX JAPONICA). The Journal of Animal and Plant Sciences. Volume 28, No. (4),. 978-980. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Thị Hồng Hương, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Văn Lẹ, Nhâm Thị Thu Thủy. 2018. KHẢO SÁT MỘT SỐ HỖN HỢP MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM LIE TRẮNG (TRAMETES ELEGANS (SPRENG.:FR) FR.). Di truyền học và Ứng dụng. Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học. 49-56. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Diễm My, Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Văn Lẹ. 2018. KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM LIE ĐỎ (PYCNOPORUS SANGUINEUS (L.) MURRILL). Di truyền học và Ứng dụng. Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học. 57-64. (Đã xuất bản)
12.  Trần Nhân Dũng, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế, Võ Hoàng Đoàn, Dương Kiều My. 2018. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN TRÙN QUẾ LÊN NĂNG SUẤT NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA) TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ TRỒNG. Di truyền học và Ứng dụng. 1. (Đã xuất bản)
13.  Trần Nhân Dũng, Ninh Khac Huyen Tran. 2018. KHẢO SÁT TỈ LỆ SỬ DỤNG RƠM RẠ VỚI MÙN CƯA LÀM CƠ CHẤT TRỒNG NẤM HOÀNG KIM (PLEUROTUS CITRINOPILEATUS) Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG. Di truyền học và Ứng dụng. Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học. 65-70. (Đã xuất bản)
14.  Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Tran Dang Xuan. 2018. KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT TỪ GẠO MẦM VÀ GẠO LỨC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 60. 70-72. (Đã xuất bản)
15.  Võ Văn Song Toàn, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng, Đỗ Thị Cẩm Hường. 2017. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN DẠ CỎ CỦA BÒ ĐỂ PHÂN GIẢI BỘT BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 71-80. (Đã xuất bản)
16.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang. 2017. PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS AMONG VIETNAMESE COCOA ACCESSIONS USING A NON-CODING REGION OF THE CHLOROPLAST DNA. Pakistan Journal of Botany. 49(1). 133-142. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Trần Nhân Dũng. 2016. PHÂN LẬP GIỐNG NẤM MỐI TERMITOMYCES CLYPEATUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 17-22. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Nhân Dũng, Lê Minh Triết. 2016. ĐÁNH GIÁ SỰĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA BẢY DÒNG CAM SÀNH KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN NĂM 2013 TẠI ĐÔNG PHƯỚC, CHÂU THÀNH, HẬU GIANG BẰNG DẤU CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11/2016. 27-32. (Đã xuất bản)
19.  Võ Văn Song Toàn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Việt Hưng, Vo Trung Nghia. 2016. ỨNG DỤNG BROMELAIN ĐỂ SẢN XUẤT BỘT GIÀU ĐẠM AMIN TỪ VỎ ĐẦU TÔM (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 7-15. (Đã xuất bản)
20.  Lê Xuân Thái, Trần Nhân Dũng. 2016. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHỌN GIỐNG LÚA THÍCH NGHI VỚI ĐẤT PHÈN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 11 (72). 20-25. (Đã xuất bản)
21.  Phạm Thanh Minh, Lê Vĩnh Thúc, Trần Nhân Dũng. 2016. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEAT) TRONG VIỆC LAI TẠO CÁC DÒNG LÚA LAI F1 VÀ BC1F1 KHÁNG RẦY NÂU, CHỐNG CHỊU MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 160-169. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hồng Nhân, Bùi Xuân Mến, Nguyễn Văn Hớn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Trọng Ngữ, Đinh Thi Duyên, Lý Thị Thu Lan. 2016. DẠNG DI TRUYỀN CỦA CHIM CÚT NHẬT BẢN (COTURNIX JAPONICA) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỦU LONG. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 210. 2-6. (Đã xuất bản)
23.  Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Lê Xuân Thái, Nguyễn Thị Pha, Hồ Duy Hạnh, Trần Văn Bé Năm. 2016. ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỐNG CHỊU PHÈN NHÔM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MTL (ORYZA SATIVA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 86-95. (Đã xuất bản)
24.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, Koen Dewettinck, Kathy Messens. 2015. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU MÔ CÁC GIỐNG CACAO CHỦ LỰC MIỀN NAM VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 47-56. (Đã xuất bản)
25.  Hồ Quảng Đồ, Võ Văn Song Toàn, Trần Nhân Dũng. 2015. PHÂN GIẢI BÃ MÍA BẰNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ DẠ CỎ BÒ VÀ CỪU TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y. . 641-648. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Quang Nghĩa, Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang, Lâm Thùy Giang. 2015. ĐA DẠNG DẤU PHÂN TỬ RAPD VÀ SSR CỦA SÁU GIỐNG LÚA THƠM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 1-7. (Đã xuất bản)
27.  Lê Xuân Thái, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Lê Thùy Nương. 2014. CHỌN GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU PHÈN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG MARKER PHÂN TỬ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 32-40. (Đã xuất bản)
28.  Võ Văn Song Toàn, Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Lê Bảo Trân, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng. 2014. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM MEN ĐỂ LÊN MEN CỒN TỪ BÃ MÍA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 149-157. (Đã xuất bản)
29.  Võ Văn Song Toàn, Trần Nhân Dũng, Hồ Quảng Đồ, Trần Hồ Diễm Đoan. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHỐI HỢP CỦA VI KHUẨN DẠ CỎ DÊ VỚI NHÓM VI KHUẨN DẠ CỎ BÒ ĐỂ PHÂN GIẢI BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 19. 63-69. (Đã xuất bản)
30.  Lê Xuân Thái, Trần Nhân Dũng, Phạm Thanh Minh. 2013. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHỌN LỌC GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 101. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Xuân Thảo, Võ Văn Song Toàn, Nguyễn Thanh Son, Lý Tuấn Cường, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng. 2013. TUYỂN CHỌN TỔ HỢP VI KHUẨN DẠ CỎ CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 87. (Đã xuất bản)
32.  Võ Văn Song Toàn, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng, Đỗ Thị Cẩm Hường. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN DẠ CỎ BÒ ĐỂ PHÂN GIẢI BÃ MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 2. 602. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG NẤM MỐC ASPERGILLUS SPP. CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CELLULASE. Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ. 1. 1. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Nhân Dũng, Trần Thị Xuân Mai, Đỗ Tấn Khang. 2013. TUYỂN CHỌN VÀ TÁI SINH MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 104-111. (Đã xuất bản)
35.  TRAN NGOC DUOC, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu, Đỗ Tấn Khang. 2013. KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC VI KHUẨN ACID LACTIC PHÂN LẬP TỪ CƠM MẺ Ở BA VÙNG SINH THÁI CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 58-66. (Đã xuất bản)
36.  Bùi Văn My Tin, Trần Nhân Dũng. 2013. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU THỰC VẬT, PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ VÙNG GIEN ITS VÀ GIEN MATK CỦA MỘT SỐ GIỐNG GẤC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 106. (Đã xuất bản)
37.  Lê Xuân Thái, Trần Nhân Dũng. 2013. CHỌN LỌC GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 79-85. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Diễm Thúy, Trần Nhân Dũng, Lê Vĩnh Thúc. 2012. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG RẦY NÂU (NILAPARVATA LUGEN STAL) TRÊN CÁC GIỐNG LÚA (ORYZA SATIVA L.) BẰNG HAI DẤU PHÂN TỬ RG457 VÀ RM190. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 145-154. (Đã xuất bản)
39.  Phùng Thị Hằng, Trần Nhân Dũng, Lương Thị Thu Thảo. 2012. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI ARTOCARPUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 273-280. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang. 2012. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA COLCHICINE TRONG CHỌN TẠO GIỐNG QUÝT HỒNG LAI VUNG TỨ BỘI (CITRUS RETICULATA BLANCO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 174-183. (Đã xuất bản)
41.  Trần Non Nước, Trần Nhân Dũng, Dương Thị Hương Giang, Võ Văn Song Toàn. 2012. TUYỂN CHỌN VÀ TỐI ƯU HÓA VI KHUẨN KỴ KHÍ SINH TỔNG HỢP ENZYME CELLULASE TRÊN CƠ CHẤT BỘT GIẤY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 43-53. (Đã xuất bản)
42.  Liễu Như Ý, Trần Nhân Dũng. 2012. ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN DỰA TRÊN TRÌNH TỰ ITS (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 18-25. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng. 2012. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIỐNG, LOÀI HOA LAN (ORCHIDACEAE) DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 165-175. (Đã xuất bản)
44.  Trần Nhân Dũng, Trần Thị Lê Quyên. 2012. ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC GIỐNG/DÒNG MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) DỰA TRÊN DẤU PHÂN TỬ ISSR Ở BÌNH DƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 253-261. (Đã xuất bản)
45.  Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang. 2012. ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC GIỐNG XOÀI (MANGIFERA SP.) BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 175-185. (Đã xuất bản)
46.  Lê Xuân Thái, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Hoàng Khải. 2012. NGUỒN GEN KHÁNG RẦY NÂU CỦA CÁC GIỐNG LÚA PHỔ BIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2008-2011. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 115-122. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Thanh Tùng, Trần Nhân Dũng. 2012. THỬ NGHIỆM 3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ ĐA DẠNG DI TRUYỀN …. Sinh học. 34. 6. (Đã xuất bản)
48.  Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang, Lương Thị Thu Thảo. 2012. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI ARTOCARPUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 37-45. (Đã xuất bản)
49.  Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Thị Giáng Đan, Trần Nhân Dũng. 2011. NGHIÊN CỨU TÍNH ĐỒNG DẠNG DI TRUYỀN DÒNG CAM SOÀN Ở BẾN TRE BẰNG PHƯƠNG PHÁP RAPD. Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Vũ Linh, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Duy Trung, Nguyễn Xuân Phước. 2011. MỨC ĐA BỘI THỂ CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY CÓ MÚI Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÒNG CHẢY TẾ BÀO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 238-247. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thị Giáng Đan, Nguyễn Thị Xuân Dung, LAM PHAN TUNG ANH, NGUYEN THI CAM NHUNG, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng, Vũ Anh Pháp. 2011. ỨNG DỤNG MARKER PHÂN TỬ TRONG CHỌN GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU. Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
52.  Bùi Thị Kim Vi, Trần Nhân Dũng, Vũ Anh Pháp, Nguyễn Vũ Linh. 2011. THANH LỌC VÀ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN CÁC GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU (NILAPARVATA LUGENS STAL.) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 263-271. (Đã xuất bản)
53.  Trần Nhân Dũng, Nguyễn Vũ Linh, Trần Thị Xuân Mai. 2011. KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ THỊ PHÂN TỬ DÙNG TRONG CHỌN TẠO CÁC GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU Ở VÙNG ĐBSCL VN. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Văn Tú, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Vũ Linh. 2011. THANH LỌC CÁC GIỐNG LÚA MANG GEN KHÁNG RẦY NÂU BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 272-281. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Cẩm Hường. 2011. NHẬN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA HAI CÁ THỂ QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 108-118. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Cẩm Hường, PHAN THANH NGHIA. 2011. QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA CÂY QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐBSCL. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
57.  NGUYEN THI MY DUYEN, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng. 2011. NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ CÁC GIỐNG LOÀI LAN DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CÁC TRÌNH TỰ INTERNAL TRANSCRIBED SPACER. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
58.  Dương Thị Loan, Trần Nhân Dũng. 2011. BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN NHANH BỆNH LAO BẰNG KỸ THUẬT PCR. Thông tin Y Dược. . (Đã xuất bản)
59.  Trần Nhân Dũng, Phạm Văn Hậu, DANG THI QUYEN. 2011. SỬ DỤNG ENZYM PAPAIN THỦY PHÂN DỊCH BÃ MEN BIA TẠO CHẾ PHẨM DẪN DỤ RUỒI ĐỤC QUẢ (BACTROCERA DORSALIS). Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
60.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trần Nhân Dũng, Dương Minh Viễn. 2011. KHẢO SÁT MẬT ĐỘ VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA VI KHUẨN NITRATE HÓA TRONG AO NUÔI TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 69-78. (Đã xuất bản)
61.  Trần Nhân Dũng, Phạm Văn Hậu, DANG THI QUYEN. 2010. SỬ DỤNG ENZYME PAPAIN THỦY PHÂN DỊCH BẢ MEN BIA TẠO CHẾ PHẨM DẪN DỤ RUỒI ĐỤC QUẢ (BACTROCERA DORSALIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Thị Giáng Đan, -NGUYEN THI XUAN DUNG, LAM PHAM TUNG ANH, NGUYEN THI CAM NHUNG, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng, Vũ Anh Pháp. 2010. ỨNG DỤNG MARKER PHÂN TỬ TRONG CHỌN GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
63.  Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Thị Giáng Đan, Trần Nhân Dũng. 2010. NGHIÊN CỨU TÍNH ĐỒNG DẠNG DI TRUYỀN DÒNG CAM SOÀN Ở BẾN TRE BẰNG PHƯƠNG PHÁP RAPD. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
64.  Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Thị Giáng Đan, Trần Nhân Dũng. 2009. NGHIÊN CỨU TÍNH ĐỒNG DẠNG DI TRUYỀN DÒNG CAM SOÀN Ở BẾN TRE BẰNG KỸ THUẬT RAPD. Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên. . 199-203. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Được, Trần Nhân Dũng, Đặng Thanh Sơn. 2004. ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA GIỐNG CÂY CÓ MÚI Ở HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 111-121. (Đã xuất bản)