BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CAO NGỌC ĐIỆP Giới tính: Nam
Email: cndiep@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Sinh học Vi sinh vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Nấm học 
Công nghệ sinh học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu phân lập và xác định khả năng tổng hợp kháng sinh của vi khuẩn và nấm cộng sinh trong hải miên (sponges) ở vùng biển Hà Tiên, Kiên Giang. 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Ứng dụng chế phẩm sinh học Bio – Floc xử lý nước ao nuôi và tận dụng chất thải sản xuất phân hữu cơ - vi sinh bón cho cây trồng ở Hậu Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 NN2011-03; Khảo sát đa dạng di truyền vi khuẩn ở ĐBSCL và tuyển chọn vi khuẩn kết tụ sinh học, chuyển hóa nitơ, photpho dùng trong xử lý nước thải. 2013 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu xử lý chất thải ao nuôi cá tra làm phân bón hữu cơ sinh học cho cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Ứng dụng công nghệ sinh họcđể chuyển hóa đạm và lân trong xử lý nước rỉ rác tại Thành phố Cần Thơ 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Ứng dụng phân sinh học đa chủng bón cho cây lúa cao sản và khóm trồng trong tỉnh Hậu Giang 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Ứng dụng chế phẩm sinh học cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất một số cây trồng (mía đường và rau xanh) trong tỉnh Long An 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Ứng dụng những vi sinh vật có ích thành phân sinh học bón cho cây khóm trồng trong tỉnh Tiền Giang (thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển toàn diện cây khóm vùng Tân Phước - Tiền Giang) 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 Ứng dụng những vi sinh vật có ích để phân hủy xác bã dừa (khóm) thành phân sinh học bón cho cây trồng trong tỉnh Tiền Giang. 2007 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Ứng dụng phân sinh học tổng hợp cho cây trồng chính (lúa cao sản, lúa đặc sản, đậu phọng, bắp lai, mía) ở tỉnh Long An. 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Phân lập vi sinh vật tổng hợp kích thích tố tăng trưởng thực vật (phytohormone) và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
12 Ứng dụng vi sinh vật tổng hợp phytohormone cho cây trồng chính (lúa cao sản, đậu nành, bắp lai) ở tỉnh Kiên Giang. 2005 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 Ứng dụng phân sinh học tổng hợp cho cây trồng chính (lúa cao sản, đậu nành, bắp lai) ở tỉnh Cần Thơ. 2004 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nấm học
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Vi khuẩn nội sinh
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
3 Vi sinh học môi trường
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
4 Vi sinh học đại cương
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
5 Vi khuẩn nước thải và Ứng dụng trong xử lý nước thải
Đại học Cần Thơ 2013 X  
6 Vi khuẩn liên kết với thực vật: thành tựu và ứng dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-682-9   X
7 Nguyên sinh động vật (Protozoa)
  X
8 Nấm học II (Nấm sợi)
X  
9 Phân hữu cơ, phân vi sinh, Phân hữu cơ- Vi sinh
X  
10 Vi khuẩn 1 (Cổ khuẩn và Vi khuẩn Gram dương)
978-604-919-624-9   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thành Tựu, Trần Thị Hồng Tơ, Phạm Văn Đầy, Võ Thị Tuyết Minh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Công Minh, Cao Ngọc Điệp, Trương Quốc Phú. 2021. EFFECTS OF FEED MIXED WITH LACTIC ACID BACTERIA AND CARBON, NITROGEN, PHOSPHORUS SUPPLIED TO THE WATER ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATE OF WHITE LEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI) INFECTED WITH ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE CAUSED BY VIBRIO PARAH. Biology. 10. 1-16. (Đã xuất bản)
2.  Cao Ngọc Điệp, Trần Vũ Phương, Trần Thị Giang, Nguyễn Thị Thùy Linh. 2021. THE DIVERSITY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ENDOPHYTE FUNGI ISOLATED FROM THE SPONGE AT NGHE ISLAND, HA TIEN SEA, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Ecology, Environment and Conservation. 27. 1074-1087. (Đã xuất bản)
3.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2020. ISOLATION AND SELECTION OF ACTINOBACTERIA AGAINST PATHOGENIC BACTERIA FROM SHRIMP POND WATER ON DUYEN HAI DISTRICT, TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). 6. 19-26. (Đã xuất bản)
4.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Ngô Thị Phương Dung. 2019. DIVERSIFIED COLLECTION OF NOVEL SPONGE-ASSOCIATED ACTINOBACTERIA OF HA TIEN SEA, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 14(2). 033-041. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Loan, Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2019. APPLICATION OF BIOFLOCCULANT-PRODUCING BACTERIA, HETEROTROPHIC NITROGEN-REMOVAL BACTERIA, POLY-PHOSPHATE BACTERIA AND WATER-HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) FOR WASTEWATER TREATMENT OF MY THO RICE-NOODLE FACTORIES, TIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). 5(1). 16-26. (Đã xuất bản)
6.  Trần Duy Phát, Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2019. EFFECT OF COMPOST, NPK AND PLANT PROMOTING RHIZOBACTERIA (PGPR) ON GROWTH AND YIELD OF THREE VEGETABLES CULTIVATED ON ARENOSOLS. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). 5(1). 27-34. (Đã xuất bản)
7.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2019. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN RED ONION (ALLIUM ASCALONICUM) CULTIVATED ON ARENOSOLS OF VINH CHAU DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. Sylwan. 163 (8). 39-64. (Đã xuất bản)
8.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Phan văn hà Lâm, Dương Xuân Chữ. 2018. SECONDARY METABOLITE PRODUCED FROM MARINE BACTERIUM STREPTOMYCES SP. STRAIN ND7C. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 88-90. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Tấn Bình, Cao Ngọc Điệp, Phan văn Hà Lâm. 2018. BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MARINE FUNGUS PENICILLIUM CITRINUM STRAIN ND7C BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY. The Pharmaceutical and Chemical Journal. 5(1). 211-224. (Đã xuất bản)
10.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2017. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ENDOPHYTIC AND RHIZOPHERIC BACTERIA ASSOCIATED SWEET-POTATO PLANTS CULTIVATED ON SOILS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6. 129-149. (Đã xuất bản)
11.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Bá Trung, Van Thi Phuong Nhu. 2017. EFFECTS OF BRADYRHIZOBIA AND PHOSPHATE-SOLUBILIZING BACTERIA ON SOYBEAN (GLYCINE MAX L. MERRILL) CULTIVATED ON FERRASOLS OF CUJUT DISTRICT, DAKNONG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). 3(4). 70-79. (Đã xuất bản)
12.  Cao Ngọc Điệp, Van Thi Phuong Nhu. 2017. SURVIVAL AND NODULATION OF BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM STRAIN CJ02 ON SOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) (CV. CUJUT) CULTIVATED ON FERRASOLS (IN POTS EXPERIMENT). International Journal of Agricultural Science. 2. 80-87. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Ngọc Tân, Cao Ngọc Điệp. 2017. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LIPID-DEGRADING YEAST FROM WASTEWATER OF CANTEENS AND RESTAURANTS IN NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 27-32. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Dũng, Cao Ngọc Điệp. 2017. EFFECT OF CROP ROTATION ON THE DIVERSITY OF THE BACTERIAL COMMUNITY COLONIZING RICE STRAW RESIDUES IN PADDY RICE CULTURED SOIL IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 150-157. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Xuân Mỵ, Cao Ngọc Điệp, Đào Thị Minh Châu, Lê Văn Hiền. 2017. TREATMENT OF PIGGERY WASTEWATER THROUGH STRUVITE PRECIPITATION AND NITROGEN REMOVAL BACTERIA AND POLY-PHOSPHATE BACTERIA (IN-POTS EXPERIMENT). International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). 3(12). 65-72. (Đã xuất bản)
16.  Cao Ngọc Điệp, Trần Vũ Phương, Ngô Thanh Phong, Đào Thị Minh Châu. 2017. ANALYSIS OF BACTERIAL DIVERSITY IN SPONGES COLLECTED FROM HA TIEN SEA, KIEN GIANG, VIETNAM AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF THEIR SECONDARY METABOLITES. World J. of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6(1). 116-128. (Đã xuất bản)
17.  Cao Ngọc Điệp, Hoàng Minh Tâm. 2017. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF RHIZOSPHERIC. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 8(2). 323-335. (Đã xuất bản)
18.  Cao Ngọc Điệp, Hồ Thanh Tâm. 2017. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIA OF MANGROVE RHIZOSPHERE IN THE MEKONG DELTA,. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 9(1). 68-78. (Đã xuất bản)
19.  Hồ Thanh Tâm, Cao Ngọc Điệp, Đào Thị Minh Châu. 2016. ISOLATION AND IDENTIFICATION PHOSPHATE-SOLUBILIZING FUNGI FROM FERRALSOLS OF TITHONIA (TITHONIA DIVERSIFOLIA (HAMSL.) GRAY) IN DAKNONG AND DAKLAK PROVINCE(S), VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 9. 325-342. (Đã xuất bản)
20.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN RICE (ORYZA SATIVA L.) CULTIVATED ON ACID SULPHATE SOILS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 343-358. (Đã xuất bản)
21.  Trần Lê Kim Ngân, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION, IDENTIFICATION OF MESOPHILES AND THERMOPHILES FROM LANDFILLS IN CAN THO CITY, VIETNAM AND THEIR APPLICATION FOR BIO WASTE TREATMENT. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 9. 373-386. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Hữu Lộc, Cao Ngọc Điệp, Thạch Siêng, Cao Văn Toàn, Huỳnh Văn Phục, Lê Thị Ngọt. 2016. ISOLATION, IDENTIFICATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY IN CULTURES OF FUNGAL ENDOPHYTES FROM GARCINIA MANGOSTANA CULTIVATED ON ALLUVIAL SOIL OF BEN TRE PROVINCE, MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 12. 309-322. (Đã xuất bản)
23.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RICE ENDOPHYTIC BACTERIA IN ACID SULPHATE SOIL OF MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 301-317. (Đã xuất bản)
24.  Cao Ngọc Điệp, Văn Thị Phương Như, Nguyễn Thị Xuân Mỵ. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA IN SOYBEAN ROOT NODULES. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6. 222-241. (Đã xuất bản)
25.  Cao Ngọc Điệp, Dương Bá Sơ. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RHIZOBIA FROM ROOT NODULES OF SOYBEAN (GLYCINE MAX L. MERR.) GROWN IN FERRALSOLS OF DAKNONG AND DAKLAK PROVINCE, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5(3). 117-134. (Đã xuất bản)
26.  Cao Ngọc Điệp, Trương Trọng Ngôn. 2016. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN FERRALSOLS OF TITHONIA (TITHONIA DIVERSIFOLIA (HAMSL.) GRAY) IN DAKNONG AND DAKLAK PROVINCE(S) VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Volume 5, Issue 4. 230-245. (Đã xuất bản)
27.  Cao Ngọc Điệp, Văn Thị Phương Như, Nguyễn Bá Trung. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN SOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) CULTIVATED ON FERRALSOLS OF BUONHO TOWN, DAKLAK PROVINCE, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5(2). 34-50. (Đã xuất bản)
28.  Văn Thị Phương Như, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN SOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) CULTIVATED ON FERRALSOLS OF CUJUT DISTRICT, DAKNONG PROVINCE, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 4. 302-317. (Đã xuất bản)
29.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Bá Trung, Dương Bá Sơ, Phan Văn Hà Lâm. 2016. EFFECTS OF RHIZOBIA AND PHOSPHATE-SOLUBILIZING BACTERIA ON SOYBEAN (GLYCINE MAX L. MERR.) CULTIVATED ON FERRALSOLS OF DAKLAK PROVINCE, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 4. 318-333. (Đã xuất bản)
30.  Cao Ngọc Điệp, Ngô Thanh Phong, Hồ Thanh Tâm, Đào Thị Minh Châu. 2016. PHYLOGENETIC DIVERSITY OF CULTURABLE FUNGI ASSOCIATED WITH SPONGES LEUCOSOLENIA SP. AND HEXACTINOSA SP. IN HA TIEN SEA, KIEN GIANG, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 12. 294-308. (Đã xuất bản)
31.  Trần Văn Dũng, Cao Ngọc Điệp, Dirk Springael. 2016. DIVERSITY OF THE BACTERIAL COMMUNITY IN RICE STRAW RESIDUES IN SOIL UNDERGOING RICE-MONOCULTURE VERSUS CROP ROTATION SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 109-123. (Đã xuất bản)
32.  Hoàng Minh Tâm, Cao Ngọc Điệp. 2015. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN SUGARCANE (SACCHARUM SPP. L.) CULTIVATED ON ACRISOLS AND FERRASOLS OF DONG NAI PROVINCE, THE SOUTHEAST OF VIETNAM. American Journal of Life Science. 3(2). 109-118. (Đã xuất bản)
33.  Cao Ngọc Điệp, Đặng Thị Ngọc Thanh. 2014. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN ACRISOLS OF MAIZE (ZEA MAYS L.) IN THE EASTERN OF SOUTH VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2. 82-89. (Đã xuất bản)
34.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Dơn. 2014. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF PHOSPHATEAND POTASSIUM- SOLUBILIZING BACTERIA FROM WEATHERED MATERIALS OF GRANITE ROCK MOUNTAIN, THAT SON, AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2. 282-291. (Đã xuất bản)
35.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp, nguyễn Thanh Duyên. 2014. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF LIPID-DEGRADING BACTERIA IN WASTEWATER OF FOOD PROCESSING PLANTS AND RESTAURANTS IN CAN THO CITY, VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2(6). 382-388. (Đã xuất bản)
36.  Văn Thị Phương Như, Trương Trọng Ngôn, Cao Ngọc Điệp. 2014. EFFECTS OF AZOSPIRILLUM AMAZONENSE AND BACILLUS SUBTILIS ON GROWTH AND GRAIN YIELD OF HIGH-YIELDING RICE (CV. MA LAM 213) CULTIVATED ON SANDY LOAM SOILS OF PHU YEN PROVINCE, VIETNAM. Journal of Plant Science. 2(6). 324-333. (Đã xuất bản)
37.  Cao Ngọc Điệp, Van Thi Phuong Nhu. 2014. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF ENDOPHYTIC BACTERIA IN RICE PLANT CULTIVATED ON SOIL OF PHU YEN PROVINCE, VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2. 117-127. (Đã xuất bản)
38.  Cao Ngọc Điệp, Đặng Thị Ngọc Thanh. 2014. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA IN MAIZE (ZEA MAYS L.) CULTIVATED ON ACRISOLS OF THE SOUTHEAST OF VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2. 224-233. (Đã xuất bản)
39.  Hoàng Minh Tâm, Cao Ngọc Điệp. 2014. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA IN SUGARCANE (SACCHARUM SPP. L.) CULTIVATED ON SOILS OF THE DONG NAI PROVINCE, SOUTHEAST OF VIETNAM. American Journal of Life Science. 6. 361-368. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hoàng Minh Tâm, Cao Ngọc Điệp, Đặng Thi Ngọc Thanh. 2020. FUNCTIONAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA ASSOCIATED WITH SUGARCANE CULTIVATED IN TAY NINH PROVINCE, VIETNAM. GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. 11. 265–277. (Đã xuất bản)
2.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Đặng Thị Ngọc Thanh. 2020. ISOLATION AND SELECTION OF BACTERIA AGAINST SHRIMP PATHOGENIC VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS FROM SHRIMP POND WATER ON DUYEN HAI DISTRICT, TRA VINH PROVINCE. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University. 10. 33-40. (Đã xuất bản)
3.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Dơn. 2020. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF PHOSPHATE AND POTASSIUM- SOLUBILIZING BACTERIA FROM WEATHERED MATERIALS OF GRANITE ROCK MOUNTAIN, IN THE MEKONG DELTA VIETNAM. Prime Archives in Biosciences. 4. 1-50. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thị Loan, Cao Ngọc Điệp. 2019. TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS PRO.01.C VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ CƠ SỞ CHẾ BIẾN SỮA ĐẬU NÀNH. tạp chi Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn. 21. 35-42. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Thanh Tâm, Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2019. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA ASSOCIATED WITH BRUGUIERA SEXAGULA AND CERIOPS DECANDRA IN MANGROVE FOREST OF SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 14(1). 050-061. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp. 2019. EFFECT OF P-K SOLUBILIZING BACTERIA AND NITROGEN CHEMICAL FERTILIZER ON GROWTH, YIELD AND NITRATE LEAF OF BRASSICA JUNCEA L. CULTIVATED ON ACID SULPHATE SOILS. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 14. 20-28. (Đã xuất bản)
7.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Phạm Ngọc Hân. 2019. PHÂN LẬP VI KHUẨN LIÊN KẾT VỚI HẢI MIÊN Ở HÒN NGHỆ, VÙNG BIỂN HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 1-9. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp, Phạm Thị Bình Nguyên. 2019. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ĐẤT VÙNG RỄ LÚA BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM HỮU HIỆU TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM4218 TRỒNG Ở NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU - CẦN THƠ. Hội thảo Khoa học Trường Đại học Trà Vinh. 1-2019. 42-48. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thị Loan, Cao Ngọc Điệp. 2019. TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS PO.03.B VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ CƠ SỞ SẢN XUẤT BÚN. tạp chi Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn. 19. 63-71. (Đã xuất bản)
10.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2019. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN SỢI CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS CÓ TRONG NƯỚC AO NUÔI TÔM TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2019. . 242-246. (Đã xuất bản)
11.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Xuân Mỵ, Pham Nhat Truong. 2018. TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE THROUGH STRUVITE PRECIPITATION AND NITROGEN REMOVAL BACTERIA AND POLY-PHOSPHATE BACTERIA (IN-POTS EXPERIMENT). International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). Vol-4, Issue-10. 1-8. (Đã xuất bản)
12.  Hồ Thanh Tâm, Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2018. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA ASSOCIATED WITH RHIZOPHORA MUCRONATA AND AVICENNIA ALBA OF NAM CAN DISTRICT, CA MAU MANGROVE ECOSYSTEM. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). Volume 10 Issue 4. 147-159. (Đã xuất bản)
13.  Lê Thị Loan, Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp. 2018. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF BIOFLOCCULANTPRODUCING BACTERIA, HETEROTROPHIC NITROGEN REMOVAL BACTERIA AND POLY-PHOSPHATE BACTERIA IN WASTEWATER FROM “MY THO RICE NOODLE” FACTORIES, TIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 10 (2). 185-198. (Đã xuất bản)
14.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Phạm Ngọc Hân. 2018. BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MARINE BACTERIUM BACILLUS SUBTILIS STRAIN HD16B BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY. The Pharmaceutical and Chemical Journal. 5(2). 110-118. (Đã xuất bản)
15.  Trần Vũ Phương, Cao Ngọc Điệp, Phan Văn Hà Lâm. 2018. BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MARINE STREPTOMYCES SP. BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY. The Pharmaceutical and Chemical Journal. 5(1). 196-203. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp. 2017. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN HÒA TAN LÂN - KALI TRÊN ĐẬU PHỘNG, CỦ CẢI TRẮNG VÀ LÚA CAO SẢN TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 92-103. (Đã xuất bản)
17.  Đặng Thị Ngọc Thanh, , Cao Ngọc Điệp. 2016. SỰ SẢN XUẤT IAA VÀ SIDEROPHORE CỦA CÁC DÒNG VI KHUẨN LIÊN HIỆP THỰC VẬT VÀ ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY BẮP (ZEA MAYS L.) TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 59-67. (Đã xuất bản)
18.  Cao Ngọc Điệp, Hà Thanh Toàn, Trần Thị Thưa. 2015. ỨNG DỤNG VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ PSEUDOMONAS STUTZERI VÀ VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHATE BACILLUS SUBTILIS ĐỂ LOẠI BỎ ĐẠM, LÂN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA CẦM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 18-31. (Đã xuất bản)
19.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Mộng Huyền. 2015. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH TRONG RỄ CÂY KHOAI LANG (IPOMOEA BATATAS) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 6-13. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Văn Tiền, Trương Trọng Ngôn, Cao Ngọc Điệp. 2015. TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS ARYABHATTAI KG12S VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU BIOGAS TỪ TRẠI CHĂN NUÔI HEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 32-41. (Đã xuất bản)
21.  , Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Quyên. 2014. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN VÙNG RỄ KÍCH THÍCH SỰ SINH TRƯỞNG (PGPR) TỪ MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 65-73. (Đã xuất bản)
22.  Hồ Thanh Tâm, Trần Hoài Phong, Cao Ngọc Điệp. 2014. ỨNG DỤNG VI KHUẨN ĐÔNG TỤ VÀO XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN HEO SAU BIOGAS Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUY MÔ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ TRẠI CHĂN NUÔI HEO. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 17. 56-64. (Đã xuất bản)
23.  Văn Thị Phương Như, Cao Ngọc Điệp. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN AZOSPIRILLUM AMAZONENSE VÀ BURKHOLDERIA KURURIENSIS LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA LÚA CAO SẢN (GIỐNG MA LÂM 213) TRỒNG TRÊN ĐẤT THỊT PHA CÁT Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 85-96. (Đã xuất bản)
24.  Cao Ngọc Điệp, Đoàn Tấn Lực. 2014. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN CHUYỂN HOÁ NITƠ VÀ PHOTPHO TỪ BÃI RÁC ĐỂ XỬ LÝ N VÀ P TRONG NƯỚC RỈ RÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 117-124. (Đã xuất bản)
25.  Huỳnh Văn Tiền, Đinh Thị Bé Hiền, Cao Ngọc Điệp. 2014. TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC TỪ DÒNG VI KHUẨN BACILLUS MEGATERIUM LONGAN.51 VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU BIOGAS CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HEO. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 13. 66-71. (Đã xuất bản)
26.  Hoàng Minh Tâm, Cao Ngọc Điệp. 2014. XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN NỘI SINH GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS TRONG CÂY MÍA TRỒNG Ở HAI TỈNH BẾN TRE VÀ LONG AN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 24. 68-74. (Đã xuất bản)
27.  Cao Ngọc Điệp, Trần Xuân Linh, Ngô Thị Cẫm Tú. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ - VI SINH VÀ PHÂN NPK ĐẾN CÂY TẮC [CÂY HẠNH] (CITRUS MICROCARPA [HASSK] BUNGE) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội nghị CAAB 2014. 70-76. (Đã xuất bản)
28.  Hồ Thanh Tâm, Cao Ngọc Điệp. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HIỆU SUẤT ĐÔNG TỤ CỦA VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 17-26. (Đã xuất bản)
29.  Cao Ngọc Điệp, Hà Thanh Toàn, Đặng Thị Huỳnh Mai. 2014. ỨNG DỤNG VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ THÁT LÁT VÀ CÁ RÔ ĐỒNG Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 46-52. (Đã xuất bản)
30.  Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2014. TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC TRÊN MÔI TRƯỜNG PROTEIN VÀO XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 13-21. (Đã xuất bản)
31.  Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2014. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC PHÂN LẬP TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN MÔI TRƯỜNG POLYSACCHARIDE VÀ ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7. 69-76. (Đã xuất bản)
32.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Kim Loan. 2014. ỨNG DỤNG VI KHUẨN BACILLUS ĐỐI KHÁNG NẤM PYRICULARIA ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY LÁ TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TẠI TỈNH TRÀ VINH, VĨNH LONG VÀ SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15. 36-46. (Đã xuất bản)
33.  Cao Ngọc Điệp, Hồ Thanh Tâm. 2014. SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐA DẠNG VI KHUẨN ĐÔNG TỤ TRONG NƯỚC THẢI TRẠI CHĂN HEO SAU BIOGAS Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 8. 56-63. (Đã xuất bản)
34.  Văn Thị Phương Như, Cao Ngọc Điệp. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS PUTIDA VÀ BACILLUS SUBTILIS ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA CAO SẢN MA LÂM 213 TRÊN ĐẤT THỊT PHA CÁT THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23. 65-72. (Đã xuất bản)
35.  Ngô Hồng Thanh, Hoàng Minh Tâm, Cao Ngọc Điệp. 2014. XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY MÍA TRỒNG Ở TỈNH BẾN TRE VÀ LONG AN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. 38-46. (Đã xuất bản)
36.  Lê Quang Khôi, Trương Trọng Ngôn, Cao Ngọc Điệp. 2013. ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHAT PHÂN LẬP TỪ TRONG NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA VÀ CHẤT THẢI TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 163-167. (Đã xuất bản)
37.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Kim Em, Nguyễn Trần Hồng Phúc. 2013. KHẢ NĂNG LOẠI BỎ NITO VÀ PHỐI PHO TRONG NƯỚC RỈ RÁC CỦA VI KHUẨN KHỬ ĐẠM DỊ DƯỠNG VÀ VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOTPHAT. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 209. 16. (Đã xuất bản)
38.  Dương Minh, Lê Phước Thạnh, Cao Ngọc Điệp, Lê Hữu Hải, Nguyễn Thành Phước, Đào Thị Hồng Xuyến. 2013. KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RƠM RẠ CỦA NẤM TRICHODERMA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN YẾM KHÍ. Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. 1. 248. (Đã xuất bản)
39.  Cao Ngọc Điệp, Trần Thị Kiều, Lưu ngọc Điệp. 2013. HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ - VI SINH ĐỐI VỚI CÂY LÚA ST TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 223. 56. (Đã xuất bản)
40.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Tiến Sĩ. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN LOẠI BỎ NI TƠ VÀ VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHATE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO. HN khoa học sinh học toàn quốc. 1. 1. (Đã xuất bản)
41.  Văn Thị Phương Như, Cao Ngọc Điệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH CÂY LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT CỦA TÌNH PHÚ YÊN. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 450. (Đã xuất bản)
42.  Cao Ngọc Điệp, Phạm Sĩ Phúc. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN SẢN XUẤT CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC TRONG NƯỚC RỈ RÁC VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 86-95. (Đã xuất bản)
43.  Cao Ngọc Điệp, Lê Thị Xuân Thắm. 2013. NHẬN DIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME AMMONIUM OXIDATION AMO TRONG VI KHUẨN PSEUDOMONAS STUTZERI PHÂN LẬP TỪ AO TÔM SÚ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. tạp chí công nghệ sinh học. 11. 173-179. (Đã xuất bản)
44.  Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2013. ĐA DẠNH DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC PHÂN LẬP TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA ĐBSCL. HN khoa học sinh học toàn quốc. 1. 137. (Đã xuất bản)
45.  Lê Quang Khôi, Cao Ngọc Điệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ PHÂN TÍCH SỰ ĐA DẠNG VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOTPHAT TRONG CHẤT THẢI TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở ĐBSCL. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 217. 58. (Đã xuất bản)
46.  Cao Ngọc Điệp, Đỗ Thị Kiều Diễm, Phù Công Chí, Lưu Thị Tú Linh. 2013. TẬN DỤNG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ RÔ XỬ LÝ VỚI BIO-FLOC ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VÀ ỨNG DỤNG TRÊN RAU ĂN LÁ Ở TÌNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 214. 46. (Đã xuất bản)
47.  Võ Văn Phước Quệ, Cao Ngọc Điệp, nguyễn Châu Tuấn. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC DÒNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG GÂY RA BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA. HN khoa học sinh học toàn quốc. 1. 1. (Đã xuất bản)
48.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ ĐẶC TÍNH VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA Ở ĐBSCL VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRÊN GIỐNG OM2517. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 479. (Đã xuất bản)
49.  Lê Quang Khôi, Cao Ngọc Điệp, Trương Trọng Ngôn. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN TÍCH LŨY POLY PHOSPATE ĐỂ LOẠI BỎ PHOSPHATE HÒA TAN TRONG NƯỚC THẢI. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 284. (Đã xuất bản)
50.  Cao Ngọc Điệp, Phạm Thị Lan. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN NỐT RỄ ĐẬU NÀNH NỘI SINH CÂY LÚA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR 16S 23S IGS. HN khoa học sinh học toàn quốc. 1. 1. (Đã xuất bản)
51.  Võ Văn Phước Quệ, Cao Ngọc Điệp, nguyễn Châu Tuấn. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC DÒNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 85. (Đã xuất bản)
52.  Cao Ngọc Điệp, Phạm Thị Lan. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN NỐT RỄ ĐẬU NÀNH NỘI SINH CÂY LÚA (ORYZA SATIVA L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR 16S-23S IGS (AMPLIFIED 16S-23S INTERGENIC SPACER RIBOSOMAL DNA GENE SEQUENCE). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 77. (Đã xuất bản)
53.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Tiến Sĩ. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN LOẠI BỎ NITƠ VÀ VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHATE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO (SAU BIOGAS). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 94. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Tuấn Kiệt, Cao Ngọc Điệp, Bùi Thị Trúc Linh, Nguyễn Chính Tính. 2013. TẬN DỤNG BÙN NUÔI CÁ THÁC LÁC VỚI BIO FLOC ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CÓ VI SINH VÀ ỨNG DỤNG TRÊN RAU ĂN LÁ Ở HÂU GIANG. Nông nghiệp và PTNT. 20. 49. (Đã xuất bản)
55.  Huỳnh Văn Tiền, Cao Ngọc Điệp. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ PHÂN TÍCH SỰ ĐA DẠNG VI KHUẨN TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC TRONG CHẤT THẢI SAU BIOGAS TỪ CHUỒNG TRẠI HEO Ở ĐBSCL. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 218. 10. (Đã xuất bản)
56.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2013. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA BURKHOLDERIA SP. KG1 VÀ PSEUDOMONAS SP. BT1 TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM2517 TRỒNG NGOÀI ĐỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 76-81. (Đã xuất bản)
57.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thanh Hoàng, Võ Chí Thắng, Bùi Duy Nhân. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN DỊ DƯỠNG KHỬ ĐẠM VÀ VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOTPHAT ĐỂ LOẠI BỎ N VÀ P TRONG NƯỚC RỈ RÁC Ở MÔ HÌNH 100 L VÀ 1000 L. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 216. 51. (Đã xuất bản)
58.  Cao Ngọc Điệp, Lưu Thanh Thư, Lê Thanh Quyên. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN DỊ DƯỠNG KHỬ ĐẠM VÀ VI KHUẨN POLY - PHỐT PHÁT ĐỂ LOẠI BỎ N VÀ P TRONG NƯỚC RỈ RÁC: CÔNG NGHỆ BÙN HOẠT TÍNH VÀ GIÁ BÁM. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 210+211. 83. (Đã xuất bản)
59.  Hồ Thanh Tâm, Cao Ngọc Điệp. 2013. VI KHUẨN ĐÔNG TỤ TRONG NƯỚC THẢI TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở ĐBSCL. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 518. (Đã xuất bản)
60.  Võ Văn Phước Quệ, Cao Ngọc Điệp, Đặng Thị Thùy Vân. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN BACILLUS SP ĐỐI KHÁNG NẤM PYRICULARIA ORYZAE TỪ ĐẤT VÀ CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG Ở ĐBSCL. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 503. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Thùy Giang. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN NHỮNG DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN VÀ KALI TỪ VẬT LIỆU PHONG HÓA ĐÁ NÚI CÔ TÔ Ở AN GIANG. Khoa học đất. 41. 33. (Đã xuất bản)
62.  Cao Ngọc Điệp. 2012. SÀNG LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PHYTATE …. Công nghệ Sinh học. 10. 353. (Đã xuất bản)
63.   NGO THANH PHONG, Nguyễn Thị Phương Thảo, Cao Ngọc Điệp. 2012. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH VĨNH LONG.  CNSH. . (Đã xuất bản)
64.  Cao Ngọc Điệp. 2012. SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ BÙN ĐÁY AO CÁ TRA NUÔI THÂM CANH (CÔNG NGHIỆP). Nông nghiệp & PTNT. 192. 38. (Đã xuất bản)
65.  Tran Thi Ngoc Son, Luu Hong Man, Cao Ngọc Điệp, Trần Thị Anh Thư, NGUYEN NGOC NAM. 2012. BIOCONVERSION OF PADDY STRAW AND BIOFERTILIZER FOR SUSTAINABLE RICE BASED CROPPING SYSTEM.  THE CLRRI-IRRI INTERNATIONAL CONFERENCE. . (Đã xuất bản)
66.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2012. NHẬN DIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME NITROGENASE NIF …. Công nghệ Sinh học. 10. 365. (Đã xuất bản)
67.   DUONG VAN CHINH, Tran Thi Ngoc Son, Cao Ngọc Điệp, Trần Thị Anh Thư. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ CÁC MỨC ĐẠM VÔ CƠ ĐẾN GIỐNG NGÔ LAI LVN61 TRỒNG Ở ĐBSCL.  NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
68.  Cao Ngọc Điệp, , Nguyễn Tân Bình. 2012. ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC-BÙN ĐÁY AO CÁ TRA NUÔI CÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 1-10. (Đã xuất bản)
69.   NGO THANH PHONG, Cao Ngọc Điệp. 2012. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH KIÊN GIANG.  CNSH. . (Đã xuất bản)
70.   NGO THANH PHONG, Nguyễn Thị Minh Thư, Cao Ngọc Điệp. 2012. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH KIÊN GIANG.  CNSH. . (Đã xuất bản)
71.  Cao Ngọc Điệp. 2012. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN DASVILA VIÊN TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN (OM 2514) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, TP CẦN THƠ. Khoa học đất. . (Đã xuất bản)
72.  Cao Ngọc Điệp. 2012. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐỐI VỚI RAU ĂN LÁ …. Nông nghiệp & PTNT. 195. 20. (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Kiều Diễm. 2012. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN HÒA TAN LÂN VÀ KALI TỪ MẪU VẬT LIỆU PHONG HÓA ĐÁ HOA CƯƠNG NÚI SẬP, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 179-186. (Đã xuất bản)
74.  Cao Ngọc Điệp. 2012. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CÓ ÍCH …. Nông nghiệp & PTNT. 197. 49. (Đã xuất bản)
75.  Lai Chí Quốc, Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp. 2012. TUYỂN CHỌN VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM (CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN VÀ KALI) PHÂN LẬP TỪ VẬT LIỆU PHONG HÓA CỦA VÙNG NÚI ĐÁ HOA CƯƠNG TẠI NÚI CẤM, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 60-69. (Đã xuất bản)
76.   NGO THANH PHONG, Cao Ngọc Điệp. 2012. HIỆU QUẢ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS STUTZERI VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, HUYỆN CỜ ĐỎ, CẦN THƠ.  NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Văn Lễ, Cao Ngọc Điệp. 2012. HIỆU QUẢ PHÂN BÓN VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT RAU XANH (RAU ĂN QUẢ) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 213-223. (Đã xuất bản)
78.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Hoàng Nam. 2012. ỨNG DỤNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS STUTZERI VÀ ACINETOBACTER LWOFFII LOẠI BỎ AMONI TRONG NƯỚC THẢI TỪ RÁC HỮU CƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 1-8. (Đã xuất bản)
79.  Cao Ngọc Điệp, Trần Minh Thiện. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH SẢN XUẤT TỪ CHẤT THẢI AO NUÔI CÁ TRA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT BẮP LAI (ZEA MAYS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 1-8. (Đã xuất bản)
80.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2012. NHẬN DIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME NITROGEN NIF …. Công nghệ Sinh học. 10. 365. (Đã xuất bản)
81.  Cao Ngọc Điệp, NGUYEN VAN NGAU, Nguyễn Thanh Tùng. 2012. EFFECTS OF GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS AND PSEUDOMONAS SYRINGAE ON RICE (ORYZA SATIVA L.) CULTIVATED ON ALLUVIAL SOILS OF MEKONG DELTA. THE CLRRI-IRRI INTERNATIONAL CONFERENCE. . (Đã xuất bản)
82.  Cao Ngọc Điệp. 2012. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐỐI VỚI CÂY LÚA CAO SẢN …. Nông nghiệp & PTNT. 202. 38. (Đã xuất bản)
83.  Bùi Thế Vinh, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ TỪ CHẤT THẢI TRẠI NUÔI BÒ SỮA, CHẤT THẢI SỮA VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 194-200. (Đã xuất bản)
84.  Cao Ngọc Điệp, NGUYEN AI CHI. 2011. PHÂN LẬP VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY KHÓM (ANANAS COMOSUS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
85.  Ngô Thanh Phong, Nguyễn Thị Minh Thư, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH KIÊN GIANG. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
86.  Trần Văn Dũng, Cao Ngọc Điệp, Võ Thị Gương, Dương Minh Viễn, PATRICIA DOMINGUEZ, Dirk Springael, ROEL MERCKX. 2011. THE EFFECT OF CROP ROTATION ON STRUCTURE OF THE EUBACTERIAL COMMUNITY COLONIZING RICE STRAW RESIDUES IN THE MEKONG DELTA, VN. The First International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management. . (Đã xuất bản)
87.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Trần Ngọc Bích. 2011. KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RÁC THẢI HỮU CƠ CỦA VI KHUẨN PHÂN GIẢI TINH BỘT (AMYLOLYTIC BACTERIA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 93-102. (Đã xuất bản)
88.  Cao Ngọc Điệp, PHAN VAN TUNG. 2011. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CÓ ÍCH TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SAU HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
89.  Ngô Thanh Phong, Phan Kim Định, Cao Ngọc Điệp, Trần Thúy Huỳnh. 2011. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THAY THẾ PHÂN ĐẠM CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. BT1 VÀ BT2 VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 92-99. (Đã xuất bản)
90.  Bùi Thế Vinh, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP, NHẬN DIỆN VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHAT TỪ CHẤT THẢI TRẠI NUÔI BÒ SỮA, CHẤT THẢI SỮA VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 185-193. (Đã xuất bản)
91.  Trần Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2011. HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ ? VI SINH BÓN CHO CÂY KHÓM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 179-186. (Đã xuất bản)
92.  Cao Ngọc Điệp, , Nguyễn Thanh Tùng, . 2011. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ ? VI SINH TRÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG RAU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI TỈNH LONG AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 18-28. (Đã xuất bản)
93.  HUYNH THI CAM TU, DUONG THI BICH, Cao Ngọc Điệp. 2011. ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS STUTZERI TRONG AO TÔM SÚ Ở HAI TỈNH BẠC LIÊU VÀ KIÊN GIANG. Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
94.  NGUYEN THI NGOC TRUC, Le Thi Thu Hong, Cao Ngọc Điệp. 2011. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC CHẤT MANG THÍCH HỢP CHO CÁC DÒNG VI SINH VẬT CÓ ÍCH AZOTOBACTER…. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
95.  Cao Ngọc Điệp, NGUYEN VAN MANG, LE THI DIEM AI. 2011. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM AZOSPIRILLUM LIPOFERRUM VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN VÀ ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT PHÙ SA TỈNH HẬU GIANG. Khoa Học Đất. . (Đã xuất bản)
96.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Ngọc Bích. 2011. NHẬN DIỆN VI KHUẨN NỐT RỄ NỘI SINH TRONG CÂY LÚA BẰNG KỸ THUẬT PCR-ARDRA IGS (AMPLIFIED 16S-23S…). Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
97.  Cao Ngọc Điệp, Võ Văn Phước Quệ, Nguyễn Thanh Tùng, . 2011. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACCHARUM OFFICINALIS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH LONG AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 29-35. (Đã xuất bản)
98.  Võ Văn Phước Quệ, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN PHÂN GIẢI CELLULOSE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 177-184. (Đã xuất bản)
99.  Lương Thị Hồng Hiệp, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY CÚC XUYÊN CHI (WEDELIA TRILOBATA (L.) HITCHE.) BẰNG KỸ THUẬT PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 168-176. (Đã xuất bản)
100.  Cao Ngọc Điệp, QUANG THI CHI, Nguyễn Thị Dơn. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN HÒA TAN K TRONG ĐẤT. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
101.  Cao Ngọc Điệp, TRAN THANH PHONG, . 2011. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN VÀ SINH TỔNG HỢP AUXIN CAO. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
102.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Mỹ Diện, Lê Phương Trầm. 2010. PHÂN HỦY RÁC THẢI HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC: THÍ NGHIỆM THÙNG LÊN MEN 10-L. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 197-205. (Đã xuất bản)
103.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Trương Thị Nhật Tâm. 2010. KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RÁC THẢI HỮU CƠ CỦA VI KHUẨN PHÂN GIẢI CELLULOSE (CELLULOLYTIC BACTERIA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 189-198. (Đã xuất bản)
104.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thành Dũng. 2010. ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TRONG CÂY KHÓM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 54-63. (Đã xuất bản)
105.  LANG NGOC DAU, , Cao Ngọc Điệp. 2009. KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM, HÒA TAN LÂN VÀ SINH TỔNG HỢP IAA CỦA VI KHUẨN AZOSPIRILLUM LIPOFERUM.. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống. . (Đã xuất bản)
106.  Cao Ngọc Điệp. 2009. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN SINH HỌC ĐA CHỦNG TRÊN ĐẬU NÀNH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 60-70. (Đã xuất bản)
107.  Cao Ngọc Điệp, Phạm Thị Khánh Vân, LANG NGOC DAU. 2009. PHÁT HIỆN VI KHUẨN AZOSPIRILLUM LIPOFERUM NỘI SINH TRONG CÂY LÚA MÙA ĐẶC SẢN (ORYZA SATIVA L.) TRỒNG Ở VÙNG ĐBSCL.. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống. . (Đã xuất bản)
108.  Cao Ngọc Điệp, LE KIM SAU, QUACH VAN CAO THI. 2008. PHÁT HIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG LÚA HOANG (ORYZA SPP.). Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống. . (Đã xuất bản)
109.  Cao Ngọc Điệp. 2008. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN SINH HỌC BÓN CHO ĐẬU NÀNH: CHẤT MANG THÍCH HỢP CHO SỰ SỐNG SÓT CỦA VI KHUẨN NỐT RỄ VÀ VI KHUẨN PSEUDOMONAS SPP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 14-24. (Đã xuất bản)
110.  TRAN THANH VIET, Cao Ngọc Điệp. 2008. CHẤT MANG THÍCH HỢP CHO VI KHUẨN PSEUDOMONAS SPP. SẢN XUẤT PHÂN SINH HỌC. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống. . (Đã xuất bản)
111.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Trần Lê Kim Ngân, Nguyễn Thu Phướng, Mai Thu Thảo, Bùi Thế Vinh. 2008. PHÂN LẬP VI KHUẨN PHÂN GIẢI CELLULOSE, TINH BỘT VÀ PROTEIN TRONG NƯỚC RỈ TỪ BÃI RÁC Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 195-202. (Đã xuất bản)
112.  Cao Ngọc Điệp, Trần Phước Đường. 2008. ĐA DẠNG SINH HỌC VI KHUẨN NỐT RỄ ĐẬU NÀNH DỰA TRÊN SỰ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN AXIT BÉO TRONG MÀNG TẾ BÀO CHẤT. Tạp chí Hóa Học. . (Đã xuất bản)
113.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Mít. 2007. HIỆU QUẢ PHÂN VI KHUẨN GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS VÀ VI KHUẨN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN NĂNG SUẤT VÀ TRỮ LƯỢNG ĐƯỜNG TRONG CÂY MÍA (SACCHARUM OFFICINARUM L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 95-101. (Đã xuất bản)
114.  Cao Ngọc Điệp, Bùi Thị Kiều Oanh. 2006. HIỆU QUẢ VI KHUẨN PSEUDOMONAS SPP. TRÊN NĂNG SUẤT VÀ TRỮ LƯỢNG ĐƯỜNG TRONG CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACCHARUM OFFICINARUM L. GIỐNG VĐNL-7) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 69-76. (Đã xuất bản)
115.  Cao Ngọc Điệp. 2005. HIỆU QUẢ CỦA CHỦNG VI KHUẨN NỐT RỄ (SINORHIZOBIUM FREDII) VÀ VI KHUẨN PSEUDOMONAS SPP. TRÊN ĐẬU NÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 40-48. (Đã xuất bản)
116.  Nguyễn Văn Được, Cao Ngọc Điệp. 2004. HIỆU QUẢ PHÂN LÂN SINH HỌC TRÊN ĐẬU NÀNH VÀ BẮP LAI TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 105-111. (Đã xuất bản)