BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HIỆP Giới tính: Nam
Email: nhhiep@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Sinh học Vi sinh vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Sinh thái học 
Công nghệ sinh học 
Công nghệ sinh học môi trường nói chung 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu cơ chế nội sinh với rễ lúa của vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas stutzeri 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Phân lập, tuyển chọn, phân loại một số chủng vi sinh vật cố định nitơ, hòa tan phosphat, sinh tổng hợp hormon tăng trưởng dùng trong sản xuất phân hữu cơ sinh học cho lúa, bắp và mía tại Đồng Bằng Sông Cửu Long 2008 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Ảnh hưởng của việc chủng vi khuẩn cố định đạm Rhizobium cho đậu phộng trồng ở đất giồng cát Tỉnh Trà Vinh. 2004 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Vi sinh học môi trường
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Vi sinh học đại cương
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-676-8   X
4 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-645-4   X
5 Vi khuẩn liên kết với thực vật: thành tựu và ứng dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-682-9   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hữu Hiệp, Phạm KHánh Đoan. 2018. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF FIPRONIL DEGRADING BACTERIA IN PADDY SOILS OF TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018. . 161-164. (Đã xuất bản)
2.  Van T K Pham, Nguyễn Hữu Hiệp, Stijn Spaepen, Jos Vanderleyden, Rene De Mot, Maarten G K Ghequire, Hans Rediers. 2017. THE PLAT GROWTH-PROMOTIG EFFECT OF THE ITROGE-FIXIG EDOPHYTE PSEUDOMOAS STUTZERI A 15. Arch Microbiol. 199. 513-517. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hữu Hiệp, Trang Thanh Minh Vuong. 2016. APPLICATION OF ENDOPHYTIC PSEUDOMONAS STUTZERI AND REDUCE DOSE OF INORGANIC NITROGEN FERTILIZER ON THE GROWTH AND THE YIELD OF RICE CULTIVATED IN CONTINUOUS THREE RICE CROPS SYSTEM IN MEKONG DELTA, VIETNAM.. International Journal of Advanced Research. 4. 1547-1552. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hữu Hiệp, Tran Ngoc Chau. 2015. EVALUATION OF A PLANT GROWTH-PROMOTING RHIZOBACTERIA, AZOSPIRILLUM LIPOFERUM WITH REDUCED DOSE OF FERTILIZER ON GROWTH AND YIELD OF A LOCAL RICE VARIETY CULTIVATED IN MEKONG DELTA OF VIETNAM.. 4th ASIAN PGPR CONFERENCE, 3-6 May, 2015, Daewoo Hotel, Hanoi, Vietnam. . 7-8. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hữu Hiệp, Tran thi Thuy Hang, Junichi Kato. 2015. ISOLATION, SELECTION AND IDENTIFICATION OF PHENOL DEGRADING BACTERIA.. Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015. . 159. (Đã xuất bản)
6.  Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp. 2015. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CELLULOLYTIC BACTERIA IN ORGANIC WASTE IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015. . 125. (Đã xuất bản)
7.  Do thi Tuyet Nhung, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Thành, Ngô Thị Phương Dung. 2013. FACTORS AFFECTING TO THE SOFT BONE PROCESS IN SOUR FERMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS AND TRICHOGASTER MICROLEPIS). The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. . 168-173. (Đã xuất bản)
8.  Nguyen thi Huynh Nhu, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. THE EFFECT OF PH, DARK-LIGHT CYCLE AND LIGHT COLOUR ON THE CHLOROPHYLL AND CAROTENOID PRODUCTION OF SPIRULINA SP.. The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. . 386-392. (Đã xuất bản)
9.  Nguyen Dan Van, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. DETERMINATION OF THE EFFECTS OF ACID CITRIC SUPPLEMENTATION AND NITROGEN-PHOSPHORUS DEFICIENCY ON THE LIPID ACCUMULATION OF NANNOCHLOROPSIS SP.. The 10th Annual conference of the Asian reproductive Biotechnology society. . 93. (Đã xuất bản)
10.  Do thi Tuyet Nhung, Lê Mỹ Hồng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. EFFECT OF WINE, SALT AND SUGAR ON FERMENTATION AND QUALITY OF SOUR FERMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS, TRICHOGASTER MICROLEPIS). Food safety and food quality in Southeast Asia Challenges for the Next decade. . 520-524. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Hữu Hiệp, Truong Quoc Anh. 2012. EFFECTS OF NITROGEN FIXING PSEUDOMONAS STUTZERI AND PHOSPHATE SOLUBILIZING PSEUDOMONAS SP. ON THE RICE CULTIVATED IN ACID SULPHATE SOIL CONTAMINATED WITH SALINE WATER. The 2nd Asian Conference on Plant - Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation. . 28. (Đã xuất bản)
12.  Junichi Kato, Alisa S Vangnai, Nguyễn Hữu Hiệp, Toulaphone Keokene, Takahisa Tajima, Ajiraporn Kongpol, Naoya Kataoka, Takahiro Atsumi, Rie Kajiwara. 2011. DISTRIBUTION OF ORGANIC SOLVENT TOLERANT BACTERIA IN ASIA AND THEIR APPLICATION TO BIOCONVERSION AND BIOREMEDIATION. The 4th Satellite Seminar of JSPS-NTRC Asian Core Program on Capacity Building and Developmnet of Microbial Potential and Fermentation Technology Towards New Era. . 6. (Đã xuất bản)
13.  Do thi Tuyet Nhung, Luong Uyen Uyen, Trần Diễm Phượng, Le My Hong, Nguyễn Hữu Hiệp. 2011. OBSERVING PROCESSES AND ISOLATION OF LACTOBACILLUS SPP. FROM SOUR FEREMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS). The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 2011. . 490-493. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyen Ngoc Phuong Thuy. 2011. APPLICATION OF NITROGEN-FIXING BACTERIA AND PHOSPHATE-SOLUBILIZING BACTERIA ON STICKY RICE GROWN IN AN ALLUVIAL SOIL IN VIETNAM.. Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia". . 19. (Đã xuất bản)
15.  Do thi Tuyet Nhung, Luong Uyen Uyen, Nguyễn Hữu Hiệp. 2011. CONSTRUCTION OF THE SOUR FERMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS) PROCESSING. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol 49, No.1A. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Nguyễn Hữu Hiệp. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LAM (CYANOBACTERIA) CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM Ở RUỘNG LÚA TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 20-26. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Hữu Hiệp. 2019. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CHỊU MẶN BURKHOLDERIA SP. PL9 VÀ ACINETOBACTER SP. GH1-1 LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA LP5 TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT NHIỄM MẶN MÔ HÌNH LÚA-TÔM Ở HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 24-30. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hồng Ái Vy, Nguyễn Hữu Hiệp. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TRONG CÂY CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA LAM.) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 81-88. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh, Nguyễn Hữu Hiệp. 2019. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM, HÒA TAN LÂN, TỔNG HỢP IAA NỘI SINH TRONG CÂY CÀ PHÊ VỐI (COFFEA CANEPHORA PIERRE EX A. FROEHNER) TRỒNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 34-40. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Văn Trương, Nguyễn Hữu Hiệp, Lý Tú Hương. 2019. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN NỘI SINH Ở CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB, SAURURACEAE) TẠI TỈNH KIÊN GIANG CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VỚI VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS TỪ MỤN NHỌT Ở NGƯỜI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 166-173. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Thị Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bé Thương. 2019. HIỆU QUẢ CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ HÒA TAN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA IR 50404 TẠI XÃ HIẾU NHƠN, HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 141-150. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn thị Thúy Duy, Nguyễn Hữu Hiệp, Đỗ Thị Nhứt, Đinh Thị Thái Hà. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY THÙ LÙ CẠNH (PHYSALIS ANGULATA L.) CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 10-20. (Đã xuất bản)
8.  Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp, Chế Minh Ngữ. 2019. PHÂN LẬP, NHẬN DIỆN VI KHUẨN PHÂN HỦY TINH BỘT TỪ RÁC HỮU CƠ, RUỘT SÙNG (HOLOTRICHIA PARALLELA) VÀ TRÙN ĐẤT (LUBRICUS TERRESTRIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 57-64. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Hữu Hiệp. 2018. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC DÒNG VI KHUẨN CHỊU MẶN CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ TỔNG HỢP IAA TỪ ĐẤT SẢN XUẤT LÚA - TÔM Ở BẠC LIÊU, SÓC TRĂNG VÀ KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 7-12. (Đã xuất bản)
10.  Đoàn Phạm Ngọc Ngà, Nguyễn Hữu Hiệp, Hà thị Ngọc Trinh, Ngô Trần Ngọc Quý. 2018. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH ĐẾN CÂY CAO SU-HEVEA BRASILENSIS GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt nam. 60. 39-42. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh văn Trương, Nguyễn Hữu Hiệp. 2018. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN NỘI SINH CỦA CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) TẠI TỈNH SÓC TRĂNG CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VỚI VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS TỪ MỤC NHỌT Ở NGƯỜI. Tạp chí Y học Việt nam. 472. 252-261. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Hữu Hiệp. 2017. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC DÒNG VI KHUẨN CHỊU MẶN CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ TỔNG HỢP IAA TỪ ĐẤT LÚA Ở BẠC LIÊU, SÓC TRĂNG VÀ KIÊN GIANG. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1-tháng 6. 13-15. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Văn Trương, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn thị Thúy Duy. 2017. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN NỘI SINH CỦA CÂY DIẾP CÁ CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VỚI VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI, AEROMONAS HYDROPHILA VÀ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Y học Việt nam. 458. 399-408. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Văn Trương, Nguyễn Hữu Hiệp. 2017. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Y học Việt nam. 458. 177-184. (Đã xuất bản)
15.  Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp, Dương Ngọc Thúy. 2017. PHÂN LẬP, NHẬN DIỆN VI KHUẨN PHÂN HỦY CELLULOSE TỪ SÙNG (HOLOTRICHIA PARALLELA) VÀ TRÙN ĐẤT (LUBRICUS TERRESTRIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 81-90. (Đã xuất bản)
16.  Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp, Huỳnh Tấn Thanh, Lê Minh Hiếu, Diệp Tuấn Anh. 2016. ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC STBACILLI TRONG XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 21. 125-128. (Đã xuất bản)
17.  Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Hữu Hiệp. 2016. PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA VI KHUẨN NỘI SINH Ở CÂY TRINH NỮ (MIMOSA PUDICA L.) TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 23-29. (Đã xuất bản)
18.  Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Diệp Minh Tân. 2016. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN PHÂN GIẢI CELLULOSE TRONG RÁC HỮU CƠ Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 21. 129-132. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hữu Hiệp, Huỳnh Văn Trương, Phạm Thanh Sang. 2015. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB.) Ở HUYỆN TRẦN ĐỀ TỈNH SÓC TRĂNG, VIỆT NAM. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 13. 251-257. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Hữu Hiệp, Bằng Hồng Lam. 2015. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT SINH BACTERIOCIN TỪ THỰC PHẨM LÊN MEN TRUYỀN THỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. 7. 45-51. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Đình Giỏi. 2015. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH CÁC DÒNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÙNG RỄ LÚA CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 38-47. (Đã xuất bản)
22.  Đỗ THị TUYếT NHUNG, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Thành. 2014. ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HÓA CỦA CÁC DÒNG VI KHUẨN LACTIC TRONG SẢN PHẨM MẮM CHUA CÁ SẶC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 53-60. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Phước Hiền, Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Diệp Thúy, Trần Trà My. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN PH THẤP VÀ KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA HỆ VI KHUẨN ACID LACTIC PHÂN LẬP TỪ SỮA DÊ VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 8-17. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Đình Giỏi. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN VÙNG RỄ PH27 VÀ TN20 ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA OM10424 Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 27-32. (Đã xuất bản)
25.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Hiệp, Elizabeth Ashton. 2014. USING RHIZOPHORA APICULATA LEAVES AS ATTACHED SUBSTRATUM TO REDUCE NITROGEN AND PHOSPHORUS FROM THE WATER. Khoa học và Công nghệ. 52. 81-87. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Phước Hiền, Nguyễn Hữu Hiệp. 2014. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PROBIOTIC VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN ACID LACTIC PHÂN LẬP TỪ SỮA NGƯỜI VÀ CHẾ PHẨM MEN TIÊU HÓA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 21-31. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ THị TUYếT NHUNG, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Thành. 2014. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG GIỐNG VI KHUẨN LACTIC TRONG CHẾ BIẾN SẢN PHẨM MẮM CHUA CÁ SẶC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 9-16. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Thị Phương Oanh, Nguyễn Hữu Hiệp. 2014. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG NẤM PYRICULARIA ORYZAE CỦA VI KHUẨN SINH CHITINASE PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 7-11. (Đã xuất bản)
29.  Đào Thanh Hoàng, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG LÚA OM4218 ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 9-15. (Đã xuất bản)
30.  Trần Ngọc Châu, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. HIỆU QUẢ CỦA CHUẨN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG GIỐNG LÚA ST5 TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA TÔM TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN SÓC TRĂNG. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 66. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Đan Vân, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NITƠ, PHOSPHO VÀ ACID CITRIC LÊN VIỆC TÍCH LŨY LIPID Ở TẢO NANNOCHLOROPSIS SP.. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 100. (Đã xuất bản)
32.  Đào Thanh Hoàng, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN AZOSPIRILLUM TRÊN LÚA CAO SẢN OM4218 TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG. HN Công nghệ sinh học toàn quốc KV phía Nam lần 3. 1. 86. (Đã xuất bản)
33.  Võ Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VU KHUẨN CHỊU NHIỆT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY TOLUENE. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 415. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Ngọc Phương Thùy. 2013. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẾP CK 2003 TRỒNG Ở ĐẤT PHÙ SA TẠI CHÂU PHÚ AN GIANG. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 209. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA PH, CHU KỲ SÁNG TỐI VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHLOROPHYLL VÀ CAROTENOID Ở TẢO SPIRULINA SP.. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 79. (Đã xuất bản)
36.  Phan Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN PHÂN HỦY CELLULOSE TỪ DỊCH RÁC THẢI. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 88. (Đã xuất bản)
37.  Phùng Văn Tạo, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP, KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH VÀ NHẬN DIỆN MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH Ở CÂY MÈ (SESAMUM ORIENTALE L.). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 89. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PH, CHU KỲ SÁNG TỐI VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHLOROPHYLL VÀ CAROTENOID Ở TẢO SPIRULINA SP. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 965. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Tấn Thái Bình. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN TRONG CANH TÁC LÚA Ở ĐẤT NHIỄM PHÈN-MẶN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 93. (Đã xuất bản)
40.  Bằng Hồng Lam, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LATIC CHỊU NHIỆT SINH BACTERIOCIN TỪ THỰC PHẨM LÊN MEN TRUYỀN THỐNG. HN Công nghệ sinh học toàn quốc KV phía Nam lần 3. 1. 36. (Đã xuất bản)
41.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Minh Phúc, Nguyễn Văn Thành. 2013. KHẢO SÁT YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN QUÁ TRÌNH LÀM MỀM XƯƠNG CÁ TRONG SẢN PHẨM CÁ SẶC LÊN MEN CHUA. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 459. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Thị Kiều Thu. 2013. ỨNG DỤNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN CHỦNG CHO LÚA CAO SẢN TRỒNG Ở ĐẤT PHÙ SA ACID. HN Công nghệ sinh học toàn quốc KV phía Nam lần 3. 1. 60. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Hữu Hiệp, NGUYEN THI PHUONG OANH. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN VÙNG RỄ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA OM3536 Ở GIAI ĐOẠN MẠ. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 474. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Hữu Hiệp, Đào Thanh Hoàng. 2013. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN LÚA CAO SẢN OM6976 ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 205. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NHẬN DIỆN MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THUỐC DIỆT CỎ 2,4-D (2,4-DICLOROPHENOXYACETIC ACID) TRONG ĐẤT Ở BẾN TRE. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 97. (Đã xuất bản)
46.  Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VI KHUẨN PHÂN HỦY CELLULOSE TỪ CON SÙNG (HOLOTRICHIA PARALELLA). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 78. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Sỹ Thái. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA HORMONE TĂNG TRƯỞNG IAA DO VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TỔNG HỢP LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RAU MÁ. HN Công nghệ sinh học toàn quốc KV phía Nam lần 3. 1. 61. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Phước Hiền, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU MỘI TRƯỜNG PH THẤP CỦA HỆ VI KHUẨN ACID LAITIC TỪ SỮA NGƯỜI. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 62. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Hữu Hiệp, La Phước Cường. 2013. PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS VÀ ỨNG DỤNG DIỆT SÂU TƠ (PLUTELLA XYLOSTELLA) TRÊN CẢI XÀ LÁCH SON (NASTURTIUM OFFICINALE R.). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 76. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Ngọc Lil, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT SỐ DÒNG VI SINH VẬT SỐNG NỘI SINH VÀ QUANH RỄ SẬY (PHRAGMITES COMMUNIS) DÙNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 95. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NHẬN DIỆN DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH Ở CÂY DƯA HẤU TRỒNG TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 99. (Đã xuất bản)
52.  Đào Thanh Hoàng, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN AZOSPIRILLUM TRÊN LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG. HN Công nghệ sinh học toàn quốc. 1. 237. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NHẬN DIỆN MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN CHỊU NHIỆT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY BENZENE VÀ XYLENE. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 84. (Đã xuất bản)
54.  Đào Thanh Hoàng, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN AZOSPIRILLUM TRÊN GIỐNG LÚA OM4218 TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 1-8. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Diễm. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM CÓ GEN NIFH LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA OM6976. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 80. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Thị Hải Lý. 2013. KHẢ NĂNG PHÂN HỦY TINH BỘT CỦA CÁC DÒNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 82. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Bạch Vân. 2013. HIỆU QUẢ CỦA CHỦNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM LIPOFERUM VÀ CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ TẠI KIÊN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 66-71. (Đã xuất bản)
58.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trần Minh Phúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. KHẢO SÁT YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN QUÁ TRÌNH LÀM MỀM XƯƠNG CÁ TRONG SẢN PHẨM CÁ SẶC LÊN MEN CHUA. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 58. (Đã xuất bản)
59.  Phùng Văn Tạo, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP, KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH VA NHẬN DIỆN MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH Ở CÂY MÈ. HN Công nghệ sinh học toàn quốc KV phía Nam lần 3. 1. 36. (Đã xuất bản)
60.  Đào Thanh Hoàng, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN LÚA CAO SẢN OM4218 ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG. HN Công nghệ sinh học toàn quốc KV phía Nam lần 3. 1. 80. (Đã xuất bản)
61.  Thái Thành Được, Nguyễn Hữu Hiệp. 2013. PHÂN LẬP CÁC DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CYPERMETHRIN TỪ ĐẤT TRỒNG XÀ LÁCH SON (NASTURTIUM OFFICINALE R. BR). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 91. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Hiệp, Tha?i Trâ?n Phương Minh, Trâ?n Nguyê?n Nhâ?t Khoa, Nguyễn Minh Đời. 2013. PHÂN LẬP CÁC DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP IAA VÀ CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN CÂY CHUỐI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 24-31. (Đã xuất bản)
63.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, LUONG UYEN UYEN, TRAN DIEM PHUONG, Lê Mỹ Hồng, Ðinh Van C, Nguyễn Hữu Hiệp. 2012. OBSERVING PROCESSES AND ISOLATION OF LACTOBACILLUS SPP. FROM SOUR FERMENTED FISH (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS). The 12th Asean food conference. . (Đã xuất bản)
64.  Đỗ Thị Tuyết Nhung, TRAN DIEM PHUONG, Lê Mỹ Hồng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Hiệp. 2012. EFFECT OF WINE AND SALT ON FERMENTATION PROCESS AND QUALITY OF SOUR FERMENTED FISH.  The 2nd Conference on Food Science & Technology. . (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Hữu Hiệp. 2012. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM PSE…. CAAB 2012. 1. 419. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Thị Hải Lý. 2012. PHÂN LẬP CÁC DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY TINH BỘT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 37-44. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Bạch Vân. 2012. KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA CHỦNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM LIPOFERUM R29B1 CÓ KẾT HỢP CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM KHÁC NHAU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT TRÊN CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 171-178. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Hữu Hiệp. 2012. KHẢO SÁT VÙNG GEN 16S RDNA CỦA MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM Ở ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 184-192. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Hữu Hiệp, NGUYEN THI MAI KHANH, PHAM THI HIEU TRINH. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. Ở AO NUÔI CÁ TRA. Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Hữu Hiệp, TRAN THUY VAN, Nguyễn Thị Phương Tâm. 2011. PHÂN LẬP VÀ BƯỚC ĐẦU NHẬN DIỆN CÁC CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. Ở AO NUÔI TÔM SÚ. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Văn Chiêu. 2011. ỨNG DỤNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM TRONG CANH TÁC LÚA MỘT BỤI ĐỎ TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
72.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú, Nguyễn Hữu Hiệp, Vũ Ngọc Út. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN HỮU ÍCH LÊN CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÀ TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 59-68. (Đã xuất bản)
73.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Hiệp, Đinh Ngô Mỹ Liên. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ĐẠM VÀ ĐỘ MẶN TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI MẬT SỐ VI KHUẨN DỊ DƯỠNG BÁM TRÊN LÁ ĐƯỚC (RHIZOPHORA APICULATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 269-277. (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Hữu Hiệp, HA DANH DUC. 2010. PHÂN LẬP CÁC DÒNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ HÒA TAN LÂN CHO ĐẬU PHỘNG TRỒNG Ở TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
75.  Trần Văn Chiêu, Nguyễn Hữu Hiệp. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA INDOLE ACETID ACID (IAA) DO VI KHUẨN AZOSPIRILLUM TỔNG HỢP LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RỄ LÚA TRỒNG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 132-140. (Đã xuất bản)
76.  Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn thị Mai Khanh. 2010. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ TRÊN CÂY BẮP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 151-156. (Đã xuất bản)
77.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hữu Hiệp. 2010. BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ VI KHUẨN HỮU ÍCH TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 166-176. (Đã xuất bản)
78.  Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Văn Chiêu. 2010. ỨNG DỤNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM TRONG CANH TÁC LÚA MỘT BỤI ĐỎ TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Phương Tâm, TRAN QUANG GIAU. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA NGÔ LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
80.  Nguyễn Hữu Hiệp, TRAN THI TUYET LINH. 2010. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ HÒA TAN LÂN LÊN NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
81.  Trần Văn Chiêu, Nguyễn Hữu Hiệp. 2010. ỨNG DỤNG CHỦNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM TRONG CANH TÁC LÚA CAO SẢN (OM 4655) TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 92-96. (Đã xuất bản)
82.  Nguyễn Hữu Hiệp, NGUYEN THI MAI KHANH, PHAM THI HIEU TRINH. 2010. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. Ở AO NUÔI CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
83.  Nguyễn Hữu Hiệp, Hà Danh Đức. 2009. PHÂN LẬP CÁC DÒNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ HÒA TAN LÂN CHO ĐẬU PHỘNG TRỒNG Ở TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 123-133. (Đã xuất bản)
84.  Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Thị Tuyết Linh. 2009. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ HÒA TAN LÂN LÊN NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 134-145. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Hữu Hiệp, Phạm Thị Khánh Vân, Trần thị NgọcTố, Ngô Bảo Ngọc, Lê NgọcThúy, Renato Fani. 2007. PHÂN LẬP CÁC DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHO CÂY MÍA TRỒNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 149-157. (Đã xuất bản)
86.  Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Văn Chiêu, Phạm Thị Khánh Vân, Nguyễn Khắc Minh Loan, Đào Thanh Hoàng. 2005. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC DÒNG VI KHUẨN AZOSPIRILLIUM BẰNG KỸ THUẬT PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 119-126. (Đã xuất bản)
87.  Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Văn Được, Trần Nhân Dũng, Đặng Thanh Sơn. 2004. ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA GIỐNG CÂY CÓ MÚI Ở HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 111-121. (Đã xuất bản)