BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ NGỌC TRIẾT Giới tính: Nam
Email: lntriet@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lịch sử Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng và Cận đại
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Kim Quế, Lê Ngọc Triết. 2021. DIGITAL TRANSFORMATION INTOURISM SECTOR IN THE MEKONG DELTA. Culture, Education and tourism with Economic Development. . 923-928. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Ngọc Triết, Phan Thị Phương Anh. 2020. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 195-201. (Đã xuất bản)
2.  Lê Ngọc Triết, Đồng Thị Kim Xuyến. 2019. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY. Ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ. 1. 183-192. (Đã xuất bản)
3.  Lê Ngọc Triết. 2017. VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY TRIÊT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ CON NGƯỜI. Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 28-35. (Đã xuất bản)
4.  Lê Ngọc Triết. 2017. VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY TRIÊT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ CON NGƯỜI. Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 28-35. (Đã xuất bản)