BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN VĂN THẠNG Giới tính: Nam
Email: pvthang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Xã hội học nói chung 
Khoa học chính trị 
Triết học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Văn Thạng, Phan Văn Phúc. 2021. VẬN DỤNG MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay. . 605-612. (Đã xuất bản)
2.  Phan Văn Thạng. 2018. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay. . 105-109. (Đã xuất bản)
3.  Phan Văn Thạng. 2011. MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở NƯỚC TA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ XÃ HỘI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 251-257. (Đã xuất bản)
4.  Phan Văn Thạng. 2010. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
5.  Phan Văn Thạng. 2009. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 299-304. (Đã xuất bản)