BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN HIẾU Giới tính: Nam
Email: tvhieu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học và kinh doanh khác 
Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,... 
Khoa học chính trị 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2009-16-140; Nghiên cứu phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quyền lực chính trị
Đại học Cần Thơ 2020   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Hiếu. 2021. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ KINH TẾ TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀO GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. 1. 496-504. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Hiếu. 2018. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay. tháng 11/2018. 87-97. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Hiếu. 2018. TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐBSCL> THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA. Nông nghiêp và phát triên nông thôn. 334, tháng 7. 3-12. (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Hiếu. 2017. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 222-228. (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Hiếu. 2017. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐỒNG THÁP. Lý luận chính trị. 10. 68-73. (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Hiếu. 2017. VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII VÀO GIẢNG BÀI ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 214-221. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Hiếu. 2014. NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN VỀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG TRONG TÁC PHẨM NHẬT KÝ TRONG TÙ CỦA HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 1-7. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Hiếu. 2014. TÁI CẤU TRÚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Lý luận chính trị. 10. 72-76. (Đã xuất bản)
9.  Trần Văn Hiếu. 2013. Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA CÁC MÁC VÀ VIỆC VẬN DỤNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. Hội thảo Khoa học: Ý nghĩa thời đại của học thuyết giá trị thặng dư. 1. 1. (Đã xuất bản)
10.  Trần Văn Hiếu. 2013. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA TRƯỜNG ĐHCT TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2012. Tổng kết đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà nước giai đoạn 2010-2012. 1. 165. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Hiếu. 2013. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 39-46. (Đã xuất bản)
12.  Trần Văn Hiếu. 2013. GIÁO SƯ, VIỆN SĨ TRẦN ĐẠI NGHĨA NHÀ KHOA HỌC LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM. Giáo sư Trần Đại Nghĩa Nhà tri thức Cách mạng chân chính của thời đại Hồ Chí Minh. 1. 281. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Hiếu. 2012. NHỮNG ĐỘT PHÁ TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI MANG ĐẬM DẤU ẤN VVK. Đc Võ Văn Kiệt với Cách mạng Việt Nam. 1. 378. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Hiếu. 2012. CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN - MÔ HÌNH LIEN KẾT BỐN NHÀ BƯỚC ĐẦU CÓ HIỆU QUẢ Ở ĐBSCL. Lý luận Chính trị. 11. 68. (Đã xuất bản)
15.  Trần Văn Hiếu. 2011. MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 53-60. (Đã xuất bản)
16.  Trần Văn Hiếu. 2011. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHẢO SÁT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ ĐẠI HỌC AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 78-85. (Đã xuất bản)
17.  Trần Văn Hiếu. 2005. THƯ?C TRA?NG VÀ GIA?I PHA?P CHO SƯ? LIÊN KÊ?T ?BÔ?N NHA?? TRONG SA?N XUÂ?T VA? TIÊU THU? NÔNG SA?N Ơ? ĐÔ?NG BĂ?NG SÔNG CƯ?U LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. (Đã xuất bản)