BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU Giới tính: Nữ
Email: nguyetchau@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bảo đảm nghĩa vụ
978-604-965-119-9   X
2 Luật tài chính 2
X  
3 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
X  
4 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
978-604-965-118-2   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Thị Nguyệt Châu, Trần Vang Phủ, Ngụy Ngọc Anh, Phạm Tuấn Kiệt. 2020. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO. Công Thương. 11. 43-48. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
các vấn đề pháp luật khác 
Khoa học chính trị 
Hành chính công và quản lý hành chính 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Thị Nguyệt Châu