BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ THÀNH DANH Giới tính: Nam
Email: vtdanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM Kinh tế Tài nguyên Môi trường (Trên cơ sở BM KTNN&KTTNMT)
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội; (Những khía cạnh địa lý tự nhiên xếp vào mục 105 (Các khoa học trái đất và môi trường liên quan), khía cạnh công nghệ của địa lý xếp vào mục 207 (Kỹ thuật môi trường)) 
Địa lý kinh tế và xã hội khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu mô hình tăng trường kinh tế tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Điều chỉnh quy hoạch phát triển Nông nghiệp - Nông thôn huyện Thạnh Trị đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng đề án phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Cải thiện chuỗi giá trị nấm rơm ở đồng bằng sông Cửu Long 2019 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
5 Xây dựng và chuyển giao hệ thống HTX NN 4.0 Long Thành tại xã Tân Long thuộc Dự án xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo của Hợp tác xã nông nghiệp 4.0 tại Ngã Năm, Sóc Trăng 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Dự án xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo của Hợp tác xã nông nghiệp 4.0 tại Ngã Năm, Sóc Trăng 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 tỉnh Cà Mau 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Đề án phát triển nông nghiệp, thủy sản huyện Cái Nước đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 Đánh giá tác động chính sách đổi mới và chuyển giao kỹ thuật ở các vùng sản xuất lúa không thuận lợi ở Đông Nam Á (Chương trình CURE) 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
10 Xác định và đề xuất giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Các lựa chọn nước uống trong bối cảnh ô nhiễm thạch tín ở ĐBSCL 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu khoa học, dịch tài liệu, và hội thảo khoa học về kinh tế tài nguyên và môi trường do tổ chức Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA-WorldFish) tài trợ kinh phí 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
13 Đánh giá tình trạng nước biển dâng và phân tích khả năng thích nghi dựa vào cộng đồng tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
14 Household economic losses of urban flooding: Case of Cantho city, Vietnam 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
15 Hợp đồng tư vấn V/v lập dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển Nông nghiệp - Nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi huyện Thạnh Trị đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
16 Xây dựng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
17 B2010-16-153; So sánh hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh và hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ở ĐBSCL: Cách tiếp cận tổng năng suất yếu tố 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
18 Quy hoạch phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Ngã Năm đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 2005 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phân tích chi phí - lợi ích
2020   X
2 Phân tích chi phí - lợi ích
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân , Võ Thành Danh. 2021. AN ECONOMIC VALUATION OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES: A CHOICE MODELING APPLICATION TO THE MEKONG DELTA PROJECT IN VIETNAM. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8. 465-473. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Ngân, Võ Thành Danh, Nguyễn Hải Minh. 2018. EVALUATION OF AWARENESS AND RESPONSE TO FLOOD RISK OF FARMERS IN THE MEKONG RIVER DELTA. The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference Proceedings, University of Economics and Law, Vietnam; 28/05/2018 - 01/06/2018. . (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Việt Khải, Võ Thành Danh, Vũ Thùy Dương, Mitsuyasu Yabe. 2017. DRAINAGE IMPROVEMENT PROJECT: COST AND BENEFIT ANALYSIS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 62. 189-195. (Đã xuất bản)
4.  Đặng Kiều Nhân, Võ Thành Danh, Nguyễn Duy Cần, Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Peter Brown, Võ Văn Hà, John Wards, Thelma Paris,, Truong Thi Ngoc Chi. 2016. ANALYSIS OF FARMING SYSTEMS AND SOCIOECONOMIC SETTINGS IN RICE FARMING HOUSEHOLDS. ACIAR. 07. 3-34. (Đã xuất bản)
5.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. VALUE CHAIN QUALITY MANAGEMENT: A CASE OF PANGASIUS INDUSTRY IN VIETNAM. Đại học Cần Thơ. 01. 186-204. (Đã xuất bản)
6.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. RELATIONSHIP QUALITY IN FISH VALUE CHAINS: BUYER - SUPPLIER MANAGEMENT IN THE PANGASIUS INDUSTRY, VIETNAM. Đại học Cần Thơ. 01. 170-185. (Đã xuất bản)
7.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. GLOBAL VALUE CHAINS AND MARKET ACCESS OF SMALL-SCALE FARMERS IN THE MEKONG RIVER DELTA. Đại học Cần Thơ. 01. 155-170. (Đã xuất bản)
8.  Võ Thành Danh. 2015. ADAPTATION TO SEA LEVEL RISE IN THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA: SHOULD A SEA DYIKE BE BUILT?. Cost-Benefit Studies of Natural Resource management in Southeast Asia. David James & Herminia A. Franciso. 345-368. (Đã xuất bản)
9.  Võ Thành Danh, Huỳnh Việt Khải. 2015. HOUSEHOLD DEMAND AND SUPPLY FOR CLEAN GROUNDWATER IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Renewables Wind, Water, and Solar. 2. 1-12. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hồng Tín, Võ Thành Danh, Đặng Kiều Nhân. 2015. XÂY DỰNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TPCT. Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam. . 103-124. (Đã xuất bản)
11.  Võ Thành Danh, Huỳnh Việt Khải. 2014. ESTIMATINGRESIDENTS?WILLINGNESSTOPAYFORGROUNDWATER PROTECTIONINTHEVIETNAMESEMEKONGDELTA. Applied Water Science. online. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Việt Khải, Võ Thành Danh. 2014. USING A RISK COST-BENEFIT ANALYSIS FOR A SEA DIKE TO ADAPT TO THE SEA LEVEL IN THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA. Climate. 2. 78-102. (Đã xuất bản)
13.  Võ Thành Danh. 2014. HOUSEHOLD ECONOMIC LOSSES OF URBAN FOODING CASE STUDY OF CAN THO CITY, VIETNAM. Working paper of International Institute for Environment and Development. 12. 1-39. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Lương, Võ Thành Danh. 2020. PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ TỔNG HỢP CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1990 - 2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 213-222. (Đã xuất bản)
2.  Võ Thành Danh, Trương Thị Thúy Hằng, Ong Quốc Cường. 2020. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 222-230. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Ngân, Võ Thành Danh. 2020. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHẬN THỨC RỦI RO LŨ LỤT CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 248-255. (Đã xuất bản)
4.  Võ Thành Danh, Lê Thanh Sang, Võ Đoàn Mỹ Linh. 2019. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP VEN BIỂN TÂY ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 99-108. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Lương, Võ Thành Danh. 2018. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 206-214. (Đã xuất bản)
6.  Võ Thành Danh, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Tín, Ong Quốc Cường. 2018. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 200-211. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Huỳnh Lê, Võ Thành Danh, Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2018. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI: TRƯỜNG HỢP MUA CHỊU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ NUÔI TÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 193-202. (Đã xuất bản)
8.  Trần Bá Trí, Võ Thành Danh. 2018. VAI TRÒ GIÁM SÁT VÀ MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI CỦA TRƯỞNG NHÓM ĐẾN VIỆC HOÀN TRẢ NỢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY THEO NHÓM CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. 519. 54-56. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Minh Đãm, Võ Thành Danh, Trương Thị Thúy Hằng. 2018. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH DỆT MAY THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 164-174. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Ngân, Võ Thành Danh, Nguyễn Hải Minh. 2017. ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC VÀ ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO DO LỤT CỦA NÔNG DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xu hướng toàn cầu hóa, Khoa Kinh tế - Khu II ĐHCT, 15/12/2017. . 202-211. (Đã xuất bản)
11.  Võ Thành Danh, Nguyễn Văn Thuận. 2016. PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÁ TRA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Võ Thành Danh. 59-100. (Đã xuất bản)
12.  Lưu Tiến Thuận, Bùi Văn Trịnh, Võ Thành Danh. 2016. CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG. Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Võ Thành Danh. 101-122. (Đã xuất bản)
13.  Ong Quốc Cường, Võ Thành Danh, Hồ Hồng Liên, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Phạm Tuyết Anh. 2016. NHẬN DẠNG CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 31-41. (Đã xuất bản)
14.  Võ Thành Danh. 2016. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ. Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Võ Thành Danh. 1-15. (Đã xuất bản)
15.  Võ Thành Danh. 2015. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH NGHI ĐỐI VỚI XÂM NHẬP MẶN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC VÙNG VEN BIỂN TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 64-71. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Việt Khải, Võ Thành Danh, Nguyễn Văn Ngân, Lê Thị Ngọc Ngà. 2015. PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH THOÁT NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, Khoa Kinh tế tại trường Đại học Cần Thơ, ngày 8/12/2015. . 162-174. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Hồng Tín, Võ Thị Thanh Lộc, Võ Thành Danh, Nguyễn Quang Tuyến, Võ Kim THoa. 2015. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 130-142. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Minh Tân, Võ Thành Danh, Tăng Thị Ngân. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 34-40. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hồng Tín, Võ Thị Thanh Lộc, Võ Thành Danh, Nguyễn Quang Tuyến, Châu Mỹ Duyên, Võ Kim THoa. 2015. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 52-63. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Thu An, Võ Thành Danh. 2015. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 31-38. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Hồng Tín, Võ Thị Thanh Lộc, Võ Thành Danh, Nguyễn Quang Tuyến, Võ Kim THoa. 2015. NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 74-83. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Thuận, Võ Thành Danh. 2014. THỊ TRƯỜNG CÁ TRA VIỆT NAM PHÂN PHỐI THU NHẬP CHUỖI-GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CÁ TRA NGUYÊN LIỆU-GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 38-44. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Thuận, Võ Thành Danh. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC-THỰC HIỆN-KẾT QUẢ THỊ TRƯỜNG (STRUCTURE-CONDUCT-PERFORMANCE - SCP) TRONG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CÁ TRA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 45-51. (Đã xuất bản)
24.  Võ Thành Danh. 2014. ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC VÙNG VEN BIỂN TỈNH TRÀ VINH. Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. 02 (012). 24-33. (Đã xuất bản)
25.  Võ Thành Danh, Ong Quốc Cường. 2014. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nghiên cứu kinh tế. số 5 (432). 65-72. (Đã xuất bản)
26.  Võ Thành Danh, Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thị Thanh Phương, Ngo Dang Phong, Nguyễn Thúy An. 2013. FARMERS WILLINGNESS-TO-ADOPT ON THE ALTERNATE WETTING AND DRYING TECHNONOGY IN BAC LIEU PROVINCE. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 202. (Đã xuất bản)
27.  Võ Thành Danh, Nguyễn Thị Phương Lam. 2013. PHÂN TÍCH CẦU ĐẦU TƯ VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 7-16. (Đã xuất bản)
28.  Võ Thành Danh, Ong Quốc Cường, Trần Bá Quang. 2013. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 34-44. (Đã xuất bản)
29.  Võ Thành Danh. 2012. RISK COST BENEFIT ANALYSIS FRAMEWORK …. Phát triển KT-XH. 1. 277. (Đã xuất bản)
30.  Liễu Thu Trúc, Võ Thành Danh. 2012. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2009. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 148-157. (Đã xuất bản)
31.  Liễu Thu Trúc, Võ Thành Danh. 2012. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 158-168. (Đã xuất bản)
32.  Võ Thành Danh. 2011. HÀM CUNG MÍA ĐƯỜNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 43-52. (Đã xuất bản)
33.  Đặng Hoàng Thống, Võ Thành Danh. 2011. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ: CÁCH TIẾP CẬN TỔNG NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 120-129. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Văn Thuận, Võ Thành Danh. 2011. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 113-119. (Đã xuất bản)
35.  Thùy Dương, Võ Thành Danh. 2011. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT SẦU RIÊNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 237-347. (Đã xuất bản)
36.  HUYNH VAN TUNG, Võ Thành Danh. 2011. PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Quản lý Kinh Tế. . (Đã xuất bản)
37.  Võ Thành Danh. 2010. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TP. CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
38.  Võ Thành Danh. 2010. THIỆT HẠI KINH TẾ DO Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 264-273. (Đã xuất bản)
39.  Võ Thành Danh. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI LÃI SUẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HANG THƯƠNG MẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
40.  Võ Thành Danh. 2010. ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 38-45. (Đã xuất bản)
41.  Võ Thành Danh. 2010. TỔN THẤT KINH TẾ CỦA Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
42.  Võ Thành Danh. 2008. TỔN THẤT KINH TẾ CỦA Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 132-141. (Đã xuất bản)
43.  Võ Thành Danh. 2008. TỔN THẤT KINH TẾ CỦA Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. (Đã xuất bản)
44.  Võ Thành Danh. 2008. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 185-194. (Đã xuất bản)