BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI VĂN TRỊNH Giới tính: Nam
Email: bvtrinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Tài chánh-Ngân hàng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2009-16-144; Phân tích lợi thế so sánh ngành hàng tôm sú nuôi thâm canh ở ĐBSCL trong thời kỳ đầu hội nhập WTO 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Giáo trình Dân số học đại cương
Tủ sách Đại học Cần Thơ 1996   X
2 Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng
Tủ sách Đại học Cần Thơ 1997   X
3 Giáo trình Kế toán Quản trị
Tủ sách Đại học Cần Thơ 1998   X
4 Giáo trình Kế toán Phân tích
Thống Kê 2000   X
5 Giáo trình Thị trường Tài chính
Mũi Cà Mau 2000 X  
6 Phát triển Nông nghiệp Ở một số vùng sinh thái của Việt Nam
Nông nghiệp 2003   X
7 Cơ sở Phát triển Nông thôn theo vùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Agencia Espanla de Cooperacion Internacional - Tây Ban Nha 2006   X
8 Study on Comparative advantages of typical agricultural products in some ecological regions in Vietnam
Agricultural Publishing House 2006   X
9 Bases for Territory - Based Rural development in Viet Nam
Intercambio y Dessarollo - Tây Ban Nha 2007   X
10 Cơ sở Phát triển Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ và Nông hộ Ở đồng bằng sông Cửu Long
Giáo Dục Việt Nam 2008   X
11 Giáo trình Thị trường Chứng Khoán
Đại học Cần Thơ 2011 X  
12 Tài liệu hướng dẫn học tập Thị trường Chứng khoán
Đại học Cần Thơ 2012   X
13 Xuất khẩu lúa gạo Việt Nam từ 1989 - 2011
Đại học Cần Thơ 2012   X
14 Tài liệu hướng dẫn học tập Phân tích Hoạt động Kinh doanh
Đại học Cần Thơ 2013   X
15 Hướng dẫn học tập học phần Thị trường Chứng khoán
Đại học Cần Thơ 2014   X
16 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu long 30 năm đổi mới
Chính trị Quốc gia - ST 2015   X
17 Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long
Sách chuyên khảo
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-906-6   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Bùi Văn Trịnh, Lê Bảo Toàn. 2018. SUSTAINABLE AGRICULTURAL SUPPLY CHAIN – A LITERATURE REVIEW. GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS. 7. 222-229. (Đã xuất bản)
2.  Hoàng Thị Hồng Lộc, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi. 2018. AGRICULTURAL COMMODITY DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF FARMING HOUSEHOLDS IN CHAU THANH A DISTRICT, HAU GIANG PROVINCE. The International Journal of Engineering and Science (IJES). 7. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trịnh Thị Bích Phượng, Bùi Văn Trịnh. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA CẠN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TP. CẦN THƠ. Kinh tê và Dự báo. 21. 66-69. (Đã xuất bản)
2.  Phùng Kim Hường, Bùi Văn Trịnh. 2019. NGHIÊN CỨU MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ THÊM CHO TIÊU DÙNG XANH: TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Công Thương. 14. 190-194. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Văn Trịnh, Trần Thị Thúy Diễm. 2019. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. 01. 42-44. (Đã xuất bản)
4.  Bùi Văn Trịnh, Cao Hoàng Anh. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ. Kinh tế và Dự báo. 33. 66-68. (Đã xuất bản)
5.  Bùi Văn Trịnh, Trần Lê Thị Nhựt Uyên. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ. Kinh tê và Dự báo. 30. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Văn Trịnh, Nguyen Thi Tam. 2019. CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ DỪA TỈNH TRÀ VINH. Công Thương. 20. 59-67. (Đã xuất bản)
7.  Thạch thị Mỹ Trang, Bùi Văn Trịnh. 2019. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH. Tài chính. 17. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thái Minh Trường. 2019. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN CHẾ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH AN GIANG. Kinh tê và Dự báo. 27. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Văn Buông, Bùi Văn Trịnh. 2019. HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH TRÀ VINH. Tài chính. 698. 187-190. (Đã xuất bản)
10.  Phan Thị Thúy Phượng, Bùi Văn Trịnh. 2019. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế. 07. 120-131. (Đã xuất bản)
11.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Lệ hằng. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ. Kinh tê và Dự báo. 18. 195-198. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Cẩm Loan, Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Thang Nhã. 2019. ÁNH GIÁ TÁC *NG CA CHÍNH SÁCH TÍN D6NG CHÍNH TH2C !N THU NH,P PHI NÔNG NGHI’P CA CÁC H* GIA ÌNH & NÔNG THÔN T1NH TRÀ VINH. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 363. 115-122. (Đã xuất bản)
13.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Văn Kiểm. 2019. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: MINH HỌA TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long. 13. 3-21. (Đã xuất bản)
14.  Bùi Văn Trịnh, Trần Ngọc Khoa. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN. Tài chính. 711. 59-61. (Đã xuất bản)
15.  Phan Thị Bích Trâm, Bùi Văn Trịnh. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG VỚI CÔNG VIỆC TẠI TÔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2. Tài chính. 719. 83-85. (Đã xuất bản)
16.  Lê Bảo Toàn, Bùi Văn Trịnh. 2019. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CHUỖI CUNG ỨNG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. 3-12. (Đã xuất bản)
17.  Bùi Văn Trịnh, Đoàn Tuấn Phong. 2019. PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH DOANH HOMESTAY TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH NÔNG THÔN. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế. 4. (Đã xuất bản)
18.  Bùi Văn Trịnh, Thạch Thị Mỹ Trang. 2019. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH TRONG THỜI GIAN QUA. Tài chính. 710. 103-106. (Đã xuất bản)
19.  Phan Thái Trường Phúc, Bùi Văn Trịnh. 2019. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN BẮT BUỘC TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long. 13. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Kim Phượng, Bùi Văn Trịnh. 2019. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kinh té & Dự báo. 33. (Đã xuất bản)
21.  Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Phương Dung. 2019. ỨNG DỤNG DỰ BÁO SUẤT SINH LỜI CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Kinh tê và Dự báo. 07. (Đã xuất bản)
22.  Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa. 2019. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ NGUỒN VỐN FDI GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM. Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia. 270. 432-440. (Đã xuất bản)
23.  Lê Thị Như Ý, Bùi Văn Trịnh. 2019. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN. Tài chính. 719. 123-126. (Đã xuất bản)
24.  Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa, Trương Thị Nhi. 2019. NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG: THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ. Phát triển & Hội nhập. 47. 46-49. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Cẩm Loan, Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Thanh Nhã. 2018. SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀO VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP Ở NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 91-98. (Đã xuất bản)
26.  Trương Quí, Bùi Văn Trịnh. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀI LÒNG VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG. Kinh tế & Dự báo. 15. 24-27. (Đã xuất bản)
27.  La Bảo Quỳnh, Bùi Văn Trịnh. 2018. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING DỊCH VỤ MOBILE TẠI BIDV, CHI NHÁNH TRÀ VINH. Kinh tê và Dự báo. 24. 17-20. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Minh Chiến, Bùi Văn Trịnh. 2018. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2022. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 33. 103-113. (Đã xuất bản)
29.  Thái Thành Luận, Bùi Văn Trịnh. 2018. CÁC NHẬN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XA Ở HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG. Kinh tê và Dự báo. 18. (Đã xuất bản)
30.  Trương Công Trứ, Bùi Văn Trịnh. 2018. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. Ngân hàng. 15. (Đã xuất bản)
31.  Lê Thị Khánh Duy, Bùi Văn Trịnh. 2018. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG. Phát triển và Hội nhập. 38. 96-105. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Trường Nhựt, Bùi Văn Trịnh. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN. Kinh tê và Dự báo. 27. (Đã xuất bản)
33.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Minh Nhựt. 2018. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNH TÍM TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. Kinh tê và Dự báo. 36. 74-77. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Văn Trịnh. 2018. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 229-240. (Đã xuất bản)
35.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi. 2018. MỨC GIÁ MONG ĐỢI CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐẶC SẢN “NHÀ LÀM” Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 115-125. (Đã xuất bản)
36.  Bùi Văn Trịnh, Phước MInh Hiệp, Đoàn Thị Thanh Hòa. 2018. NGUỒN VỐN FDI VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM. Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. . 189-193. (Đã xuất bản)
37.  Bùi Văn Trịnh, Lê Thị Thu Hải. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN SAU THU HỒI ĐẤT TẠI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TP. TRÀ VINH. Kinh tê và Dự báo. 33. 109-112. (Đã xuất bản)
38.  Ngô Mỹ Trân, Bùi Văn Trịnh, Giang Minh Tiến. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÙ LAO TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 196-205. (Đã xuất bản)
39.  Bùi Văn Trịnh, Lâm Thị Tuyết Trâm. 2018. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÍN DỤNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN NGHÈO HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU. Kinh tê và Dự báo. 30. (Đã xuất bản)
40.  Bùi Văn Trịnh, Trần Thế Như Hiệp. 2018. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Bookchapter. 39. 124-137. (Đã xuất bản)
41.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Mộng Điều. 2018. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯƠNG ĐỘNG LỤC LÀM VIỆC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TP. CẦN THƠ. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Chuyên đề. 44-47. (Đã xuất bản)
42.  Bùi Văn Trịnh, Đồng Thị Thanh Phương, Phước Minh Hiệp. 2018. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÁC HẠI TRONG LĨNH VỰC AN NINH PHI TRUYỀN THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. Kinh tê và Dự báo. 28. 30-33. (Đã xuất bản)
43.  Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa. 2018. TÀI CHÍNH VI MÔ VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO TẠI VIỆT NAM. Kinh tế và Phát triển. 254. (Đã xuất bản)
44.  Bùi Văn Trịnh, Dương Hồng Thúy. 2018. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ TẠI XÃ HƯNG PHÚ, HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG. Phát triển và Hội nhấp. 43. (Đã xuất bản)
45.  Lê Bảo Toàn, Bùi Văn Trịnh. 2018. TÍNH BỀN VỮNG VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 133-148. (Đã xuất bản)
46.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thu Hằng. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ Ở BẠC LIÊU. Phát triển và Hội nhập. 42. 60-66. (Đã xuất bản)
47.  Bùi Văn Trịnh, Diệp Quốc Toàn. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG MAY MẶC THƯƠNG HIỆU VIỆT TIẾN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH LONG. Kinh tế và Dự báo. 33. 92-95. (Đã xuất bản)
48.  Bùi Văn Trịnh, Lê Bảo Toàn. 2017. THE SUSTAINABLE SHRIMP SUPPLY CHAIN IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Advanced Scientific Research and Management. 02. 84-90. (Đã xuất bản)
49.  Bùi Văn Trịnh, Quách Văn Hiên, Nguyễn Bích Ngọc, Phan Văn Phùng. 2017. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP DU LỊCH NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG. Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam. 9. 373-385. (Đã xuất bản)
50.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Trí Nghĩa. 2017. VẬN DỤNG MA TRÂN SWOT VÀ QFPM ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC: TRƯỜNG HỢP CHIÊN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2020 CỦA VIETCOMBANK SÓC TRĂNG. Ngân hàng. 15. 22-29. (Đã xuất bản)
51.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Bé Ngoan. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁCH SẠN: TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ TẠI QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ. THE 2 nd UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS. 2. 80-95. (Đã xuất bản)
52.  Bùi Văn Trịnh, Lê Thị Thúy Kiều. 2017. XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HỰU THÀNH, HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. Kinh tế và Dự báo. 17. 97-99. (Đã xuất bản)
53.  Bùi Văn Trịnh, Lý Xuân Hòa. 2017. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH. Kinh tế và Dự báo. 25. 61-63. (Đã xuất bản)
54.  Bùi Văn Trịnh, Phước Minh Hiệp. 2017. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Sách chuyên khảo (book chapter). ISBN 978-604-919-906-6. 17-60. (Đã xuất bản)
55.  Bùi Văn Trịnh, Mã Hoài Thanh. 2017. SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐẾN DU LỊCH TẠI HUYÊN CẦU KÈ, TỈNH VĨNH LONG. Kinh tế và Dự báo. 21. 53-56. (Đã xuất bản)
56.  Bùi Văn Trịnh, Trần Thế Như Hiệp. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN CÓ HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ TRỒNG LÚA. Tạp chí Ngân hàng. 10. 38-46. (Đã xuất bản)
57.  Bùi Văn Trịnh, Đặng Thanh Liêm. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG TẠI CẦN THƠ. Kinh tế & Phát triển. 236. 61-71. (Đã xuất bản)
58.  Kiêm Thanh Luân, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Văn Ngãi. 2017. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHÍNH THỨC CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH. Kinh tế và Dự báo. 27. 15-18. (Đã xuất bản)
59.  Bùi Văn Trịnh, Trương Thị Nhi, Đoàn Thị Thanh Hòa. 2017. GIẢI PHÁP KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN. Phát triển và Hội nhập. 35. 24-28. (Đã xuất bản)
60.  Bùi Văn Trịnh, Trần Hồng Đan Yến. 2017. PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH HÀNG GẠO: TRƯỜNG HỢP GẠO TỪ CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long. 8. 53-62. (Đã xuất bản)
61.  Bùi Văn Trịnh, Đỗ Thiện Toàn. 2017. XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI: TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam. 9. 448-458. (Đã xuất bản)
62.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Tấn Duy Quốc. 2017. TIẾP CẬN VỐN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chi Ngân hàng. 23. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Lê Thị Diệu Hiền. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA SẮM CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI KHU PHỐ CHUYÊN DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 55-63. (Đã xuất bản)
64.  Ngô Mỹ Trân, Bùi Văn Trịnh, Trần Thanh Như Nguyệt. 2017. KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ VÀ SỰ TỰ NGUYỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH. Phát triển và Hội nhập. 37. 73-82. (Đã xuất bản)
65.  Lê Bảo Toàn, Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Châu Khánh. 2016. VẬN DỤNG MA TRÂN SPACE VÀ QSPM ĐỂ XÂY DỤNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHÂN THUYE SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020. Tạp chí Khoa học Đại học Trà Vinh. 23. 10-20. (Đã xuất bản)
66.  Bùi Văn Trịnh, ThS. Trần Thị Ngọc Quyên. 2016. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Ngân hàng. 20. 46-50. (Đã xuất bản)
67.  Bùi Văn Trịnh, Trần Ngọc Tùng. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM MẶN LỢ VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Kinh tế và Phát triển. 228. 94-100. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Bảo Châu, Trần Tiến Dũng. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC KHU PHỐ CHUYÊN DOANH CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 58-67. (Đã xuất bản)
69.  Đỗ Thiện Toàn, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VƯỜN SINH THÁI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 12-19. (Đã xuất bản)
70.  Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa. 2016. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NGÂN HÀNG CỦA HỘ TRỒNG CÂY ĂN TRÁI TẠI TỈNH VĨNH LONG. Công nghệ Ngân hàng. 122. (Đã xuất bản)
71.  Bùi Văn Trịnh, Phan Thị Xuân Huệ. 2016. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT ĐẬU PHỘNG (LẠC) Ở TỈNH TRÀ VINH: TRƯỜNG HỢP NÔNG HỘ CANH TÁC VỤ MỘT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG. Kinh tế và Phát triển. 230. 80-86. (Đã xuất bản)
72.  Lê Bảo Toàn, Bùi Văn Trịnh. 2016. VẬN DỤNG MA TRẬN SWOT VÀ QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2020 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 40-50. (Đã xuất bản)
73.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Cầm Loan. 2016. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀO VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP Ở NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 7. 11-18. (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Bảo Châu. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HÌNH THÀNH KHU PHỐ CHUYÊN DOANH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TIẾP CẬN TỪ NHU CẦU KHÁCH DU LỊCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 24-30. (Đã xuất bản)
75.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi. 2016. MÔ HÌNH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM. Khoa học Tài chính Kế toán. 5. 24-28. (Đã xuất bản)
76.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Anh Kiệt. 2016. VỀ TIẾP CẬN TIN DỤNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC CẤP TẠI VĨNH LONG. Kinh tế và dự báo. 04. 60-62. (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Thị Cẩm Loan, Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Thanh Nhã. 2016. GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. 03-10. (Đã xuất bản)
78.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Kim Tho. 2016. QUYẾT ĐỊNH TIÊU DÙNG HÀNG MAY MẶC THƯƠNG HIỆU V IỆT TẠI THÀNH PHỐ BẾN TRE. Phát triển và Hội nhập. 29. 79-85. (Đã xuất bản)
79.  Lưu Tiến Thuận, Bùi Văn Trịnh, Võ Thành Danh. 2016. CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG. Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Võ Thành Danh. 101-122. (Đã xuất bản)
80.  Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Văn Trịnh. 2016. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 68-85. (Đã xuất bản)
81.  Trần Thị Minh Nguyệt, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Hoàn Minh. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÀN NÀNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA VIETTEL VĨNH LONG. Kinh tế và dự báo. 50. 50-53. (Đã xuất bản)
82.  Bùi Văn Trịnh, Trần Thị Minh NGuyệt. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ: TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ VIÊN THÔNG DI ĐỘNG CỦA VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH LONG. Tạp chí Đại học Cửu Long. 03. 48-59. (Đã xuất bản)
83.  Bùi Văn Trịnh, Trần Ngọc Tùng. 2015. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM TRÊN ĐỊA BÀN NƯỚC MẶN LỢ: TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC NÔNG HỘ NUÔI Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 17. 34 - 42. (Đã xuất bản)
84.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Lê Thị Diệu Hiền. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG LỰC TÂM LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN. Khoa học Tài chính Kế toán. 3. 59-64. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Hà Vũ Sơn, Trần Tiến Dũng. 2015. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 91-101. (Đã xuất bản)
86.  Bùi Văn Trịnh, , Nguyễn Thị Mỹ Loan. 2015. PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHÁCH SẠN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Kinh tế. 3. 54-64. (Đã xuất bản)
87.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Văn Đậm. 2015. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU - ASSESSING THE SERVICE QUALITY OF CULTURAL TOURISM DESTINATIONS IN BAC LIEU PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 11-18. (Đã xuất bản)
88.  Bùi Văn Trịnh, Phan Thị Xuân Huệ. 2015. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT ĐẬU PHỘNG Ở TỈNH TRÀ VINH: TRƯỜNG HỢP NÔNG HỘ CANH TÁC VỤ 2 Ở HUYỆN CẦU NGANG. Hội nhập & Phát triển. 25. 113-119. (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2015. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THƯƠNG HIỆU XOÀI CÁT HÒA LỘC. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 17. 50-54. (Đã xuất bản)
90.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2015. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ BÁN THÂM CANH CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Thông tin Khoa học - Giáo dục. 19. 70-75. (Đã xuất bản)
91.  Bùi Văn Trịnh, Trương Thị Phương Thảo. 2014. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC: TRƯỜNG HỢP CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM Ở TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 1-6. (Đã xuất bản)
92.  Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Văn Trịnh, Phan Thuận. 2014. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN TRỒNG LÚA Ở CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 117-123. (Đã xuất bản)
93.  Bùi Văn Trịnh, Nguyê?n Thi? Thu?y Phương. 2014. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY: TRƯỜNG HỢP CỦA HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. Pha?t triê?n va? Hô?i nhâ?p. 19. 87-94. (Đã xuất bản)
94.  Bùi Văn Trịnh, Phước Minh Hiệp. 2014. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA HỘ NUÔI TÔM SÚ. Kinh tế và dự báo. 24. 36-37. (Đã xuất bản)
95.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Tùy Phương. 2014. NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TỪ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH THỨC: TRƯỜNG HỢP HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Công sản điện tử. 6-2015. 94-98. (Đã xuất bản)
96.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Diễm Phi. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến. Số 3. 33-40. (Đã xuất bản)
97.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2014. CÁC YẾN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM SÚ Ở HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Số 9. 82-87. (Đã xuất bản)
98.  Trần Ngọc Tùng, Bùi Văn Trịnh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN ĐẾN TÌNH HÌNH NUÔI TÔM TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 117-126. (Đã xuất bản)
99.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Minh Truyền. 2013. PHÂN TÍCH LỢI THẾ SO SÁNH SẢN PHẨM TÔM SÚ XUẤT KHẨU Ở TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Thương mại thủy sản. 161. 146. (Đã xuất bản)
100.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi. 2013. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH Ở ĐBSCL. Kinh tế - Kỹ thuật Trường ĐH KT-KT Bình Dương. 4. 16. (Đã xuất bản)
101.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2013. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, TỈNH CÀ MAU. HT các yếu tố then chốt. 1. 89. (Đã xuất bản)
102.  Bùi Văn Trịnh. 2013. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THU NHẬP CỦA CỘNG ĐỒNG BỊ THU HỒI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. 1. 240. (Đã xuất bản)
103.  Bùi Văn Trịnh, Trương Đình Khẩn. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA HAI MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA 2 VỤ VÀ LÚA 3 VỤ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. 1. 204. (Đã xuất bản)
104.  Bùi Văn Trịnh, LUU NGOC MAI ANH. 2013. LƯỢNG HÓA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 1-8. (Đã xuất bản)
105.  Bùi Văn Trịnh, Phan Văn Phùng, Nguyễn Bích Ngọc. 2013. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. 1. 96. (Đã xuất bản)
106.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi, Vũ Thị Phương Huệ. 2013. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA NGÀNH THUẾ TỈNH AN GIANG: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DN ĐẠT 59,9 PHẦN TRĂM. Thuế nhà nước. (451). 8. (Đã xuất bản)
107.  Bùi Văn Trịnh, Trần Ngọc Nhân. 2013. NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO VAY CỦA NHTM CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU VỰC VĨNH LONG VÀ CẦN THƠ. Phát triển & Hội nhập. 13. 59. (Đã xuất bản)
108.  Bùi Văn Trịnh. 2012. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN …. Nghiên cứu Kinh tế. 412. 70. (Đã xuất bản)
109.  Nguyễn Quốc Nghi, Trần Quế Anh, Bùi Văn Trịnh. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG.  Khoa Học. . (Đã xuất bản)
110.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi. 2012. XÁC ĐỊNH LỢI THẾ SO SÁNH NGÀNH HÀNG TÔM SÚ NUÔI THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. . (Đã xuất bản)
111.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU TÍN DỤNG CHÍNH THỨC TRONG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT: TRƯỜNG HỢP NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG THÁP. Xuất khẩu lúa gạo Việt Nam từ 1989-2911. 1. 312. (Đã xuất bản)
112.  Bùi Văn Trịnh. 2012. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG …. Phát triển KT-XH. 1. 12. (Đã xuất bản)
113.  Bùi Văn Trịnh. 2012. LƯỢNG HÓA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG …. Phát triển KT-XH. 1. 214. (Đã xuất bản)
114.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2012. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng. 1. 185. (Đã xuất bản)
115.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Bảo Châu, Nguyễn Thành Luân. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG NHÂN KHI CHỌN KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ ĐỂ LÀM VIỆC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 274-282. (Đã xuất bản)
116.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2011. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 240-250. (Đã xuất bản)
117.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, HUYNH MINH TUYEN. 2011. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN NUÔI TÔM SÚ CỦA NÔNG HỘ Ở TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
118.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi. 2010. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: TRƯỜNG HỢP SO SÁNH MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH TỈNH TRÀ VINH VỚI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 105-112. (Đã xuất bản)
119.  Bùi Văn Trịnh, Nguyen Xuan Hien. 2010. ECONOMIC BENEFIT FOR PARTICIPANTS IN DISTRIBUTING CHANNEL FOR GIANT RIVER PRAWN IN AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
120.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2010. COOPERATION BETWEEN FOUR PARTIES IN DEVELOPING SUGER CANE PRODUCTION IN HAU GIANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
121.  Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Hữu Tâm. 2010. NHU CẦU HỢP TÁC CỦA NÔNG HỘ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 254-263. (Đã xuất bản)
122.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. 2010. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM CỦA NÔNG HỘ Ở ĐBSCL: TRƯƠNG HỢP SO SÁNH MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH Ở TỈNH TRÀ VINH VỚI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
123.  Bùi Văn Trịnh. 2010. LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN VÙNG MIỀN TRUNG- TÂY NGUYÊN TỪ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
124.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Lê Thị Diệu Hiền. 2010. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
125.  Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Lê Thị Diệu Hiền. 2009. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 305-311. (Đã xuất bản)
126.  PHAM VAN DINH, Bùi Văn Trịnh. 2008. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỊT LỢN Ở CẦN THƠ. Nghiên cứu Kinh tế. . (Đã xuất bản)
127.  Bùi Văn Trịnh. 2008. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC HIỆN HEO THỊT TẠI THỊ TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. . (Đã xuất bản)
128.  Bùi Văn Trịnh. 2005. CÁC TÁC NHÂN THỊ TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM HEO THỊT TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 110-118. (Đã xuất bản)