BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN ÁI KẾT Giới tính: Nam
Email: taket@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Tài chánh-Ngân hàng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Một số giải pháp cơ bản mở rộng tín dụng phát triển nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL. 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2005-31-82; Một số giải pháp cơ bản mở rộng tín dụng phát triển nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 2005 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Tài chính - Tiền tệ
978-604-919-811-3   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Ái Kết. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN HOSE VÀ HNX. Tạp chí Công thương. 10. 285-294. (Đã xuất bản)
2.  Trần Ái Kết. 2016. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN TỚI SUẤT SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Khoa học & Đào tạo Ngân hàng. 169. 53-58&73. (Đã xuất bản)
3.  Trần Ái Kết. 2016. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Kinh tế và Dự báo. 20. 15-18. (Đã xuất bản)
4.  Trần Ái Kết. 2015. XÁC ĐỊNH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT. Tạp chí Tài chính. Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606). 42 - 44. (Đã xuất bản)
5.  Trần Ái Kết. 2015. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng. Số 152 + 153. 101 - 105. (Đã xuất bản)
6.  Trần Ái Kết. 2015. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN TỚI SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng. 156. 58 - 64. (Đã xuất bản)
7.  Trần Ái Kết. 2014. VAI TRÒ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. Tài chính. Số 11. 52-54. (Đã xuất bản)
8.  Trần Ái Kết, Nguyễn Thành Tích. 2014. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA TRANG TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 132-138. (Đã xuất bản)
9.  Trần Ái Kết, Võ Văn Tuấn. 2013. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH TP HCM. Khoa học và đào tạo ngân hàng. 139. 32. (Đã xuất bản)
10.  Trần Ái Kết, Thái Thanh Thoảng. 2013. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 26-32. (Đã xuất bản)
11.  Trần Ái Kết, Huỳnh Trung Thời. 2013. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 17-24. (Đã xuất bản)