BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG ĐÔNG LỘC Giới tính: Nam
Email: tdloc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Tài chánh-Ngân hàng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Cà Mau 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu xây dựng mô hình tín dụng nhỏ cho hộ nghèo ở tỉnh Hậu Giang 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 B2008-16-97; Nghiên cứu các đặc tính bất thường của thị trường chứng khoán Việt Nam. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và Thách thức
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-638-6   X
2 Kiểm toán 1, 2
978-604-919-542-6   X
3 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
  X
4 Thuế
X  
5 Định giá doanh nghiệp
978-604-919-657-7 X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Kim Anh, Trương Đông Lộc, H. Swint Friday. 2022. EXPIRATION-DAY EFFECTS OF INDEX FUTURES IN A FRONTIER MARKET: THE CASE OF HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. International Journal of Financial Studies. 10. 1-12. (Đã xuất bản)
2.  Trương Đông Lộc, H. Swint Friday, Anh Thi Kim Nguyen. 2022. THE EFFECTS OF INDEX FUTURES TRADING VOLUME ON SPOT MARKET VOLATILITY IN A FRONTIER MARKET: EVIDENCE FROM HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. Risks. 10. 234. (Đã xuất bản)
3.  Trương Đông Lộc, Lê Xuân Thái, H. Swint Friday. 2022. THE INFLUENCE OF INFORMATION TRANSPARENCY AND DISCLOSURE ON THE VALUE OF LISTED COMPANIES: EVIDENCE FROM VIETNAM. Journal of Risk and Financial Management. 15. 345. (Đã xuất bản)
4.  Trương Đông Lộc, Lê Hoàng Ngọc Hà, Võ Văn Dứt. 2022. THE ASYMMETRIC EFFECTS OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON INTERNATIONAL TRADE IN A TRANSITION ECONOMY: THE CASE OF VIETNAM. Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan). 25. 203-214. (Đã xuất bản)
5.  Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân, Khưu Thị Phương Đông. 2022. THE IMPACT OF THE NEW RURAL DEVELOPMENT PROGRAM ON RURAL HOUSEHOLDS’ WELL-BEING IN VIETNAM. Seybold Report. 17. 1300-1308. (Đã xuất bản)
6.  Võ Văn Dứt, Yusaf H. Akbar, Trương Đông Lộc. 2021. THE MODERATING ROLE OF SUBSIDIARY SIZE ON THE ASSOCIATION BETWEEN INSTITUTIONAL DISTANCE AND SUBSIDIARY’S ACCESS TO COMPLEMENTARY LOCAL ASSETS: EVIDENCE FROM VIETNAM. Journal of Asia Business Studies. 5. (Đã xuất bản)
7.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Phát Tài. 2021. DRIVERS OF BITCOIN PRICE. Vietnam's Socio-Economic Development. 26. 26-36. (Đã xuất bản)
8.  Trương Đông Lộc, H. Swint Friday. 2021. THE IMPACT OF THE INTRODUCTION OF INDEX FUTURES ON THE DAILY RETURNS ANOMALY IN THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. International Journal of Financial Studies. 9. 1-14. (Đã xuất bản)
9.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Văn Dứt. 2021. INDEX FUTURE TRADING AND SPOT MARKET VOLATILITY IN FRONTIER MARKETS: EVIDENCE FROM HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. Asia-Pacific Financial Markets. 28. 353-366. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Kim Anh, Trương Đông Lộc. 2021. THE EFFECTS OF INDEX FUTURE EXPIRATION-DAY ON MARKET RETURNS AND VOLATILITY: THE CASE OF HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE. . 111-122. (Đã xuất bản)
11.  Trương Đông Lộc, H. Swint Friday. 2021. THE JANUARY EFFECT AND LUNAR NEW YEAR INFLUENCES IN FRONTIER MARKETS: EVIDENCE FROM VIETNAM STOCK MARKET. International Journal of Economics and Financial Issues. 11. 28-34. (Đã xuất bản)
12.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Kim Anh. 2020. INDEX FUTURE INTRODUCTION AND SPOT MARKET RETURNS: THE CASE OF VIETNAM STOCK MARKET. THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS. . 137-145. (Đã xuất bản)
13.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Nguyễn Kim Hạnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Anh Minh. 2017. INFORMATION DISCLOSURE OF LISTED COMPANIES IN HA NOI STOCK EXCHANGE. Emerging issues in economics and business in the context of international integration. . 421-434. (Đã xuất bản)
14.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Nguyễn Kim Hạnh, Yusaf H. Akbar. 2017. HOW DOES INSTITUTIONAL DIFFERENCE AFFECT THE CHOICE OF MULTINATIONAL ENTERPRISE’S ENTRY MODE IN VIETNAM?. International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration. . 13-23. (Đã xuất bản)
15.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim Hạnh, Yusaf H. Akbar. 2017. DOES INSTITUTIONAL DISTANCE MATTER TO THE CHOICE OF MULTINATIONAL ENTERPRISE’S ENTRY MODE IN VIETNAM?. EMERGING ISSUES IN ECONOMICS AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTEGRATION (EIEB 2017). . 615-632. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Huyền Mỹ, Trương Đông Lộc. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Trương Đông Lộc, Trần Việt Thanh Trúc, Trần Thanh Tuấn. 2022. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY THÔNG QUA TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN Ở CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Ngân hàng. 18. 36-43. (Đã xuất bản)
3.  Trương Đông Lộc, Trần Việt Thanh Trúc. 2022. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH HẬU GIANG. Ngân hàng. 20. 40-43. (Đã xuất bản)
4.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Phát Tài. 2020. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BITCOIN. Nghiên cứu kinh tế. 504. 78-85. (Đã xuất bản)
5.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Kim Anh. 2020. THE IMPACT OF INDEX FUTURE INTRODUCTION ON SPOT MARKET RETURNS AND TRADING VOLUME: EVIDENCE FROM HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 7. 51-59. (Đã xuất bản)
6.  Trương Đông Lộc. 2020. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG BAO ARDL. Khoa học và Đào tạo ngân hàng. 2020. 28-37. (Đã xuất bản)
7.  Lê Xuân Thái, Trương Đông Lộc. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Kinh tế. 23-30. (Đã xuất bản)
8.  Lê Xuân Thái, Trương Đông Lộc. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Khoa học Thương mại. 132. 30-40. (Đã xuất bản)
9.  Lê Xuân Thái, Trương Đông Lộc. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN CHI PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Kinh tế và Phát triển. 265. 66-74. (Đã xuất bản)
10.  Trương Đông Lộc. 2019. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM. Nghiên cứu kinh tế. 499. 47-56. (Đã xuất bản)
11.  Lê Xuân Thái, Trương Đông Lộc. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ TÀI CHÍNH ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Khoa học Thương mại. 130. 48-56. (Đã xuất bản)
12.  Lê Xuân Thái, Trương Đông Lộc. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN CHI PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Phát triển và Hội nhập. 44. 40-47. (Đã xuất bản)
13.  Trương Đông Lộc. 2019. MỐI QUAN HỆ TRONG DÀI HẠN GIỮA TỶ GIÁ VÀ LÃI SUẤT: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM Ở VIỆT NAM. Tạp chí Ngân hàng. 18. 2-5. (Đã xuất bản)
14.  Trương Đông Lộc, Đinh Thị Ngọc Hương. 2019. MỐI QUAN HỆ GIỮA HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC CHÂU Á. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 490. 11-19. (Đã xuất bản)
15.  Trương Đông Lộc, Quan Lý Ngôn. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN CHIA TÁCH CỔ PHIẾU ĐẾN SỰ THAY ĐỔI GIÁ VÀ THANH KHOẢN CỦA CÁC CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. Khoa học Thương mại. 134. 51-58. (Đã xuất bản)
16.  Trương Đông Lộc, Quan Lý Ngôn. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN CHIA TÁCH CỔ PHIẾU ĐẾN SỰ THAY ĐỔI GIÁ VÀ THANH KHOẢN CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng. 209. 1-8. (Đã xuất bản)
17.  Trần Thị Tâm Nguyên, Trương Đông Lộc. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng. 199. 28-35. (Đã xuất bản)
18.  Lê Xuân Thái, Trương Đông Lộc. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018. . 144-164. (Đã xuất bản)
19.  Lê Như Hiếu, Trương Đông Lộc. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN BỔ SUNG VÀO DANH MỤC VN30 ĐẾN SỰ THAY ĐỔI GIÁ CỦA CÁC CỔ PHIẾU. Ngân hàng. 19. 19-25. (Đã xuất bản)
20.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Xuân Thuận. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Khoa học và Đào tạo ngân hàng. 194. 31-39. (Đã xuất bản)
21.  Trương Đông Lộc, Võ Quốc Anh. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PHẦN BÙ ĐỘ TRỄ THANH TOÁN ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Kinh tế và phát triển. 250. 93-100. (Đã xuất bản)
22.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Hồng Ngọc. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TRONG CHO VAY THEO NHÓM NÔNG HỘ Ở TỈNH HẬU GIANG. Ngân hàng. 6. 30-35. (Đã xuất bản)
23.  Trương Đông Lộc. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH CÀ MAU. Công thương. 6. 101-106. (Đã xuất bản)
24.  Trương Đông Lộc, Lê Phương Ngọc Hiền, Võ Quốc Anh. 2017. HIỆU ỨNG TRƯỚC KỲ NGHỈ LỄ TRÊN LỢI NHUẬN VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG CỦA CỔ PHIẾU - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Khoa học và Đào tạo ngân hàng. 185. 51-58. (Đã xuất bản)
25.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim Hạnh, Bùi việt Hưng, Huỳnh Trung Quốc Thái. 2017. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CẢN TRỞ TRONG THÂM NHẬP TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG. . 379-391. (Đã xuất bản)
26.  Trương Đông Lộc, Võ Quốc Anh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN ĐỘ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Kinh tế và Phát triển. 245. 88-95. (Đã xuất bản)
27.  Trương Đông Lộc, Mai Quốc Việt. 2017. KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ GIỮA KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ VN30.. Kinh tế đối ngoại. 90. 44-52. (Đã xuất bản)
28.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị KIm Anh. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH. Công nghệ Ngân hàng. 135. 28-41. (Đã xuất bản)
29.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Trí Dũng, Phùng Khánh Ngọc. 2017. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ VÀNG Ở VIỆT NAM VÀ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI. Khoa học và Đào tạo ngân hàng. 184. 13-18. (Đã xuất bản)
30.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Thép, Phan Tấn Thanh. 2017. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH CÀ MAU. Công thương. 7. 95-99. (Đã xuất bản)
31.  Trương Đông Lộc, Võ Mạnh Chương. 2017. MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG: TRƯỜNG HỢP CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Khoa học và Đào tạo ngân hàng. 180. 14-20. (Đã xuất bản)
32.  Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân. 2016. IMPACT OF EQUITIZATION ON PERFORMANCE OF ENTERPRISES IN VIETNAM. Journal of Economic Development. 23(3). 36-56. (Đã xuất bản)
33.  Trương Đông Lộc, Lê Tuấn Phong. 2016. MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ XẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG: TRƯỜNG HỢP CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TỈNH TRÀ VINH. Ngân hàng. 19. 31-35. (Đã xuất bản)
34.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Nghiêm Minh Thư. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Kinh tế & Phát triển. 229. 80-87. (Đã xuất bản)
35.  Ngô Mỹ Trân, Phan Đình Khôi, Trương Đông Lộc. 2016. VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ. Trong Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và thách thức.. Vo Thanh Danh. 137-158. (Đã xuất bản)
36.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Minh Nhật. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN GIÁ CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. Công nghệ ngân hàng. 126. 35-43. (Đã xuất bản)
37.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Minh Nhật. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN GIÁ CỦA CÁC CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Khoa học Đại học Mở TPHCM. 4(49). 62-71. (Đã xuất bản)
38.  Trương Đông Lộc. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và đào tạo ngân hàng. 171. 16-22. (Đã xuất bản)
39.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Kim Anh. 2016. XÂY DỰNG CHỈ SỐ MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Ngân hàng. 22. 30-35. (Đã xuất bản)
40.  Trương Đông Lộc, Phạm Phát Tiến. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 67-74. (Đã xuất bản)
41.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Võ Thị Ngọc Yến. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ VỐN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA NHÀ CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học @ Đào tạo ngân hàng. 160. 10-17. (Đã xuất bản)
42.  Trương Đông Lộc, Trần Thị Kiều Trang. 2015. QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học thương mại. 82+83. 71-80. (Đã xuất bản)
43.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc. 2015. KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA QUỐC GIA VA KHẢ NĂNG THÂM NHẬP TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 9. 41-51. (Đã xuất bản)
44.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Minh Nhật. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN GIÁ CỦA CÁC CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững. . 218-230. (Đã xuất bản)
45.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Nguyễn Thị Thu Vỹ. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH KHOẢN CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Công nghệ ngân hàng. 117. 16-26. (Đã xuất bản)
46.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Phạm Thị Yến Nhi. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA KIẾN THỨC TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH GỞI TIỀN CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN Ở TỈNH AN GIANG. Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn. . 246-253. (Đã xuất bản)
47.  Ngô Thị Minh Thúy, Trương Đông Lộc. 2015. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC ĐEN VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 108-115. (Đã xuất bản)
48.  Trương Đông Lộc. 2015. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức. . 278-290. (Đã xuất bản)
49.  Trương Đông Lộc, Võ Quốc Anh, Võ Văn Dứt. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ LỢI NHUẬN CHỨNG KHOÁN: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Công nghệ ngân hàng. 106+107. 55-63. (Đã xuất bản)
50.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Võ Thị Ngọc Yến. 2015. PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí ngân hàng. 13. 21-25. (Đã xuất bản)
51.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Minh Nhật. 2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ GIÁ CỦA CỔ PHIẾU: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. . 246-258. (Đã xuất bản)
52.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Thép. 2015. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 444. 61-70. (Đã xuất bản)
53.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Thép. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ Ngân hàng. 105. 53-61. (Đã xuất bản)
54.  Trương Đông Lộc, Đoàn Tuyết Nhiễn. 2014. THAY ĐỔI GIÁ XĂNG, DẦU VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Khoa học và Đào tạo ngân hàng. 147. 41-44 (tiếp 73). (Đã xuất bản)
55.  Trương Đông Lộc, Dương Thị Hoàng Trang. 2014. MÔ HÌNH 3 NHÂN TỐ FAMA-FRENCH: CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 61-68. (Đã xuất bản)
56.  Trương Đông Lộc. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI GIÁ CỦA CỔ PHIẾU: CÁC BẰNG CHỨNG TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 72-78. (Đã xuất bản)
57.  Trương Đông Lộc, Trần Văn Tâm. 2013. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY LƯƠNG THỰC Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 61-67. (Đã xuất bản)
58.  Trương Đông Lộc, Trần Thanh Bình. 2013. HIỆU ỨNG BẦY ĐÀN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM. Tạp chí ngân hàng. 15. 46. (Đã xuất bản)
59.  Trương Đông Lộc. 2013. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng. 135. 37. (Đã xuất bản)
60.  Trương Đông Lộc, Trần Hòa Bình. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP ĐẾN CHI PHÍ TUÂN THỦ VÀ SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP CỦA CÁC HỘ KINH DOANH TỈNH AN GIANG. Phát triển & Hội nhập. 13. 3. (Đã xuất bản)
61.  Trương Đông Lộc. 2012. THỰC TRẠNG THAM GIA HỤI CỦA NÔNG HỘ Ở TỈNH HẬU GIANG. Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
62.  Trương Đông Lộc. 2012. MỐI QUAN HỆ GIỮA KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI …. KHĐT & Ngân hàng. 116. 70. (Đã xuất bản)
63.  Trương Đông Lộc. 2012. NGHIÊN CỨU HÀNH VI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH KIÊN GIANG. Ngân hàng. 3. 48. (Đã xuất bản)
64.  Trương Đông Lộc. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU CỦA CÁC CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT …. Ngân hàng. 22. 38. (Đã xuất bản)
65.  Trương Đông Lộc. 2012. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ …. Phát triển KT-XH. 1. 133. (Đã xuất bản)
66.  Trương Đông Lộc, TRAN TRUONG GIANG. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DN NHỎ VÀ VỪA Ở ĐBSCL. Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
67.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH TPCT.  Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
68.  Trương Đông Lộc, Trần Thị Hạnh Phúc. 2012. KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM.  Phát triển kinh tế. . (Đã xuất bản)
69.  Trương Đông Lộc. 2012. SỰ THAY ĐỔI GIÁ CỦA CÁC CỔ PHIẾU SAU NIÊM YẾT …. Ngân hàng. 5. 44. (Đã xuất bản)
70.  Trương Đông Lộc, DANG THI THUY DUONG. 2012. QUAN HỆ GIỮA HNX - INDEX VÀ KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
71.  Trương Đông Lộc, DANG THI THAO. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN DỤNG NHỎ ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ Ở TỈNH HẬU GIANG.  Khoa học & đào tạo Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
72.  Trương Đông Lộc, PHAN HOANG TIEN. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CHO VAY TRẢ GÓP NGÀY ĐẾN THU NHẬP CỦA TIỂU THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học & đào tạo Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
73.  Trương Đông Lộc. 2012. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN …. Công nghệ Ngân hàng. 74. 10. (Đã xuất bản)
74.  Trương Đông Lộc. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHIA TÁCH CỔ PHIẾU ĐẾN GIÁ VÀ THANH KHOẢN …. KHĐT & Ngân hàng. 120. 24. (Đã xuất bản)
75.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA NÔNG HỘ Ở TỈNH HẬU GIANG.  Công nghệ Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
76.  Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Hải. 2010. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG MUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NHÃN HIỆU NOKIA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 245-253. (Đã xuất bản)
77.  Trương Đông Lộc, Trần Quốc Tuấn. 2010. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN TƠ XƠ DỪA Ở TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
78.  Trương Đông Lộc, VO THI HONG DOAN. 2010. MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ THAY ĐỔI GIÁ VÀNG VÀ GIÁ CỔ PHIẾU Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
79.  Trương Đông Lộc. 2010. THE CAUSAL RELATION BETWEEN STOCK PRICE AND TRADING VOLUME: EVIDENCE FROM THE HA NOI STOCK TRANDING CENTER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
80.  Trương Đông Lộc. 2010. TÍN DỤNG NÔNG THÔN Ở ĐBSCL: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
81.  Trương Đông Lộc, Trần Quốc Tuấn. 2009. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN TƠ XƠ DỪA Ở TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 289-298. (Đã xuất bản)
82.  Trương Đông Lộc, VO KIEU TRANG. 2009. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
83.  Trương Đông Lộc. 2009. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Ở MỨC ĐỘ YẾU CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.. Nghiên cứu Kinh tế. . (Đã xuất bản)
84.  Trương Đông Lộc. 2008. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÓ PHẢN ỨNG QUÁ MỨC VỚI CÁC THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Nghiên cứu Kinh tế. . (Đã xuất bản)
85.  Trương Đông Lộc, Võ Văn Dứt, Lê Long Hậu. 2008. TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL. Nghiên cứu Kinh tế. . (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trương Đông Lộc