BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ SON Giới tính: Nam
Email: npson@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng tôm và xây dựng mô hình nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng Tây Nam Bộ 2019 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình cánh đồng lúa lớn tại Đồng bằng Sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Baseline survey and development of "monitoring and evaluation system for collective economy" in Tra Vinh province(11.525 USD) 2012 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
4 B2008-16-83; Phân tích hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và sử dụng của việc sản xuất rau an toàn ở vùng ven Thành phố Cần Thơ 2008 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và Thách thức
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-638-6   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. 2016. VALUE CHAINS OF KEY AGRI-PRODUCTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: PROBLEMS AND SOLUTIONS. Can Tho University. 14. 205-223. (Đã xuất bản)
2.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. 2015. THE ACTUAL SITUATION AND SOLUTIONS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT IN SOC TRANG PROVINCE, VIET NAM. Centre for International Management and Development Antwerp. CAS paper No 96. 1-33. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. 2013. RICE VALUE CHAIN IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: SOLUTIONS FOR RICE VELUE ADDED IMPROVEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Center for ASIAN Study CAS. No. 93. 1-16. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Hoàng Hiểu, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thùy Trang, Lê Văn Dễ, Lê Bửu Minh quân, Lê Văn Gia Nhỏ. 2019. XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI ĐỐI TƯỢNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ Ở ĐBSCL. kinh tế - dự báo. 33(715). 91-93. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Lê Văn Dễ, Lê Bửu Minh Quân, Lê Nhị Bảo Ngọc. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM NƯỚC LỢ Ở VÙNG TÂY NAM BỘ. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 10 (107). 175-183. (Đã xuất bản)
3.  Trần Hoàng Hiểu, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thùy Trang. 2019. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM SÚ Ở VÙNG TÂY NAM BỘ. kinh tế - dự báo. 27(709). 42-46. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thùy Trang, lê văn gia nhỏ, Lê Bửu Minh Quân, Nguyễn Thị Thu An. 2019. CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở VÙNG TÂY NAM BỘ. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 11 (108). 188-195. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Phú Son. 2018. CÁC YẾU TỐ XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 229-236. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Phú Son. 2018. NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CẤU TRÚC ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 241-247. (Đã xuất bản)
7.  Trần Hoàng Hiểu, Nguyễn Phú Son. 2018. PHÁT TRIỂN CÁNH ĐỒNG LÚA LỚN Ở ĐBSCL. kinh tế - dự báo. 30(678). 70-73. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thị Ngọc Vân, Nguyễn Phú Son. 2018. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CHỢ NỔI CÁI RĂNG - TP.CẦN THƠ CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA. Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương. 16. 149-154. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Phú Son, Lê Bửu Minh Quân, Phan Huyền Trang. 2017. HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ THAM GIA CÁNH ĐỒNG LÚA LỚN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Công thương. 12. 86. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Phú Son, nguyễn đức nhuận. 2017. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG GÀ TẠI HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI. Tạp chí Công thương. 7. 314. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Phú Son, Lê Văn Gia Nhỏ, Nguyễn Hữu Dũng. 2017. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ BÒ THỊT TỈNH NINH THUẬN. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 1 (74). 101-108. (Đã xuất bản)
12.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Thị Kim Thoa, Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Huỳnh Hữu Thọ, Nguyễn Phú Son. 2016. CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Đại học Cần Thơ. 14. 30-100. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Phú Son, Nguyễn Hoàng Trung. 2015. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 18. 10-15. (Đã xuất bản)
14.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son, Lâm Huôn, Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Lê Trường Giang, Nguyễn Thị Thu An, Huỳnh Hữu Thọ. 2015. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ ỚT TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 107-119. (Đã xuất bản)
15.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Kim Thoa, Lê Hữu Danh, Tat Duyen Thu, Huỳnh Hữu Thọ. 2014. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN: GIẢI PHÁP CHO SẢN PHẨM LÚA GẠO TÀI NGUYÊN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 40-49. (Đã xuất bản)
16.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. 2014. GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ ARTEMIA VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. Số 23. 18-26. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An. 2014. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TỎI TỈNH NINH THUẬN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 16-23. (Đã xuất bản)
18.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. 2013. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNH TÍM TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và PTNT. 226. 3. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Phú Son. 2013. VAI TRỒ LIÊN KẾT CỦA 4NHÀ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐBSCL. Kỷ yếu MDEC. 1. 29. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Phú Son, Lê Văn Gia Nhỏ. 2013. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TÁO XANH TỈNH NINH THUẬN. Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 21. 3. (Đã xuất bản)
21.  Võ Hồng Phượng, Nguyễn Phú Son, Nguyê?n Thi? Thu An. 2013. CA??C YÊ??U TÔ?? TA??C ĐÔ?NG ĐÊ??N SƯ? PHA??T TRIÊ?N CU?A DOANH NGHIÊ?P NHO? VA? VƯ?A TI?NH SO??C TRĂNG. Khoa ho?c Trươ?ng ??a?i ho?c Câ?n Thơ. 27. 84-93. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An. 2013. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TÁO TỈNH NINH THUẬN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 71-78. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Phú Son, Võ Hồng Tú. 2013. VAI TRÒ PHỤ NỮ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC KHMER TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 15-21. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Phú Son. 2013. MÔ HÌNH LIÊN KẾT " 4 NHÀ " TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO TẠI XÃ ĐỊNH HÒA, HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 22-30. (Đã xuất bản)
25.  Lê Văn Gia Nhỏ, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Văn An. 2013. THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG CÁ TRA Ở ĐBSCL. Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 21. 51. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Phú Son, Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Thị Thu An. 2013. VALUE CHAIN ANALYSIS OF GREEN APPLE, GARLIC AND GRAPE PRODUCTS IN NINH THUAN PROVINCE. Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội. 1. 192. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Phú Son, Võ Thị Thanh Lộc. 2013. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 215. 3. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Phú Son, Võ Hồng Phượng, Nguyễn Thị Thu An. 2013. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 84-93. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Phú Son, Lê Văn Gia Nhỏ. 2013. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TÁO XANH TỈNH NINH THUẬN. Phát triển kinh tế. 275. 53. (Đã xuất bản)
30.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. 2013. GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ GẠO ĐẶC SẢN ?ST5? TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 25-33. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phượng. 2012. ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH …. Phát triển Kinh tế. 257. 11. (Đã xuất bản)
32.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son, Phạm Hải Bửu, Nguyễn Công Toàn, Võ Thanh Dũng, Nguyễn Thị Kim Thoa, . 2011. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG TƠ XƠ DỪA NHẰM TẠO VIỆC LÀM VÀ CẢI THIỆN THU NHẬP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 61-70. (Đã xuất bản)
33.  Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. 2011. PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 96-108. (Đã xuất bản)
34.  Võ Thanh Dũng, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Văn Sánh, Phạm Hải Bửu. 2010. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN NÀY ĐẾN NÔNG HỘ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 291-300. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Phú Son, Huỳnh Trường Huy, Võ Thanh Dũng, Phạm Hải Bửu, Nguyễn Thị Thu An. 2010. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA VIỆC SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở VÙNG VEN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (ANALYSIS OF TECHNICAL, ECONOMIC AND ALLOCATIVE EFFICIENCY OF SAFE VEGETABLE PRODUCTION IN SUBURBAN OF CANTHO CITY). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Phú Son. 2007. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CÁ TRA VÀ BA SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 28-37. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Phú Son. 2006. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA VIỆC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRỨNG BÀO XÁC ARTEMIA Ở HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 95-104. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Phú Son. 2004. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH TRÀ VINH,VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 24-31. (Đã xuất bản)