BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: QUAN MINH NHỰT Giới tính: Nam
Email: qmnhut@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Phân tích các yếu tố kinh tế xã hội đến tình hình sản xuất và thu nhập của nông hộ ở ĐBSCL 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Phân tích hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác thực nghiệm và các mô hình canh tác của hộ sản xuất đang áp dụng tại các khu vực không lũ và thường xuyên bị lũ ở ĐBSCL. 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và Thách thức
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-638-6   X
2 Nghiệp vụ ngoại thương
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Quan Minh Nhựt. 2018. GENDER EQUALITY AND ASSESSMENT OF WOMEN EMPOWERMENT IN HEIFER VIET NAM PROJECT. Công Thương. 3. 102-109. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Mỹ Loan, Phạm Lê Thông, Quan Minh Nhựt. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. 14(1). 79-91. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thụy Ái Đông, Quan Minh Nhựt. 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ LỢI NHUẬN CỦA NÔNG HỘ TRỒNG CAM SÀNH Ở TỈNH HẬU GIANG. Phát triển và Hội nhập. 46. 94. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Mỹ Loan, Quan Minh Nhựt, Phan Anh Tú. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 178-187. (Đã xuất bản)
4.  Quan Minh Nhựt. 2018. THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 187-192. (Đã xuất bản)
5.  Quan Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tùng. 2017. ĐẦU TƯ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - X6Y DỰNG TỈNH BẾN TRE. Kinh tế và Dự báo. 12. 100-102. (Đã xuất bản)
6.  Quan Minh Nhựt. 2017. THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRƯỚC VÀ SAU KHI THAM GIA DỰ ÁN HEIFER VIỆT NAM. Công Thương. 12. 106-111. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thụy Ái Đông, Quan Minh Nhựt, Thạch Kim Khánh. 2017. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT CAM SÀNH Ở HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 112-119. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thụy Ái Đông, Quan Minh Nhựt, Thạch Kim Khánh. 2017. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG CÂY CAM SÀNH Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG:TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP PHI THAM SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh. 57(6). 79-86. (Đã xuất bản)
9.  Quan Minh Nhựt, Trần Ngọc Thảo. 2017. THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CHIÊU THỊ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BỘT GIẶT OMO TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 26-36. (Đã xuất bản)
10.  Quan Minh Nhựt, Đặng Thị Đoan Trang. 2015. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ TỪ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 1-9. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Quốc Nghi, Quan Minh Nhựt. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI QUẬN THỐT NỐT, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 91-97. (Đã xuất bản)
12.  Quan Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tùng. 2015. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TÍN DỤNG NHÀ Ở TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kinh tế & Dự báo. 05. 89-91. (Đã xuất bản)
13.  Quan Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tùng. 2015. THỰC TRẠNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Quản lý kinh tế. 66. 14-21. (Đã xuất bản)
14.  Quan Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tùng. 2015. XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TTCN TRUYỀN THỐNG TỈNH TRÀ VINH. Kinh tế & Dự báo. 04. 54-56. (Đã xuất bản)
15.  Quan Minh Nhựt, Trần Thị Thu Hiền. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MÔ HÌNH LUÂN CANH LÚA-MÈ ĐEN-LÚA TẠI QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ - SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHI THAM SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 24-30. (Đã xuất bản)
16.  Quan Minh Nhựt, Phạm Phúc Vinh. 2014. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỌC ANH NGỮ CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH-TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 89-95. (Đã xuất bản)
17.  Quan Minh Nhựt, Viên Ngọc Anh. 2014. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA HỆ THỐNG COOPMART TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 54-60. (Đã xuất bản)
18.  Quan Minh Nhựt, Huỳnh Yến Oanh. 2014. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 114-119. (Đã xuất bản)
19.  Quan Minh Nhựt. 2014. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 65-71. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Quốc Nghi, La Nguyễn Thùy Dung, Quan Minh Nhựt. 2014. NHU CẦU THAM GIA BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 3 + 4. 5-10. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Quốc Nghi, Quan Minh Nhựt. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học. số 14. 45-49. (Đã xuất bản)
22.  Quan Minh Nhựt. 2014. THỰC TRẠNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 56-62. (Đã xuất bản)
23.  Quan Minh Nhựt. 2013. THỰC TRẠNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TẠI CẦN THƠ. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 42. (Đã xuất bản)
24.  Quan Minh Nhựt. 2013. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 54-60. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Quốc Nghi, Quan Minh Nhựt. 2013. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. 1. 248. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Quan Minh Nhựt. 2013. NHU CẦU THAM GIA BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG THANH LONG HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG. KH&CN Lâm nghiệp. 4. 1. (Đã xuất bản)
27.  Quan Minh Nhựt, Trần Kim Cương. 2013. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TIỀN GIANG. HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD. 1. 194. (Đã xuất bản)
28.  Quan Minh Nhựt, Nguyễn Quốc Nghi, Hà Văn Dũng. 2013. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ THEO QUY MÔ CỦA HỘ SẢN XUẤT HÀNH TÍM TẠI HUYỆN VĨNH CHÂU TỈNH SÓC TRĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHI THAM SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 33-37. (Đã xuất bản)
29.  Quan Minh Nhựt, Viên Ngọc Anh. 2013. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA HỆ THỐNG COOP MART TẠI ĐBSCL. HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD. 1. 14. (Đã xuất bản)
30.  Quan Minh Nhựt, Trần Thị Bạch Yến, Phạm Lê Đông Hậu. 2012. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐƯỢC ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRỞ LÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 273-282. (Đã xuất bản)
31.  Quan Minh Nhựt. 2012. ƯU ĐIỂM MÔ HÌNH PHI THAM SỐ …. Phát triển KT-XH. 1. 258. (Đã xuất bản)
32.  Quan Minh Nhựt. 2011. SỬ DỤNG CÔNG CỤ METAFRONTIER VÀ METATECHNOLOGY RATIO ĐỂ MỞ RỘNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH MÀNG BAO DỮ LIỆU TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 210-219. (Đã xuất bản)
33.  Quan Minh Nhựt. 2010. ĐÁNH GIÁ CÁC PHẢN ỨNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐBSCL TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
34.  Quan Minh Nhựt. 2010. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 137-143. (Đã xuất bản)
35.  Quan Minh Nhựt. 2010. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XAY XÁT LÚA GẠO Ở ĐBSCL NĂM 2007. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
36.  Quan Minh Nhựt. 2009. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XAY XÁT LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2007. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 270-278. (Đã xuất bản)
37.  Quan Minh Nhựt. 2009. ĐÁNH GIÁ CÁC PHẢN ỨNG CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 261-269. (Đã xuất bản)
38.  Quan Minh Nhựt. 2008. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI NGUỐN LỰC VÀ HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO TẠI HUYỆN CHỢ MỚI VÀ TRI TÔN, TỈNH AN GIANG NĂM 2005. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. (Đã xuất bản)
39.  Quan Minh Nhựt. 2008. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI NGUỐN LỰC VÀ HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO TẠI HUYỆN CHỢ MỚI VÀ TRI TÔN, TỈNH AN GIANG NĂM 2005. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 113-121. (Đã xuất bản)
40.  Quan Minh Nhựt. 2007. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬUN VÀ HIỆU QUẢ THEO QUY MÔ SẢN XUẤT CỦA MÔ HÌNH ĐỘC CANH BA VỤ LÚA VÀ LUÂN CANH HAI LÚA MỘT MÀU TẠI CHỢ MỚI - AN GIANG NĂM 2005. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 167-175. (Đã xuất bản)
41.  Quan Minh Nhựt. 2006. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ: TÁC ĐỘNG VIỆC GIA NHẬP ASEAN VÀ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT-MỸ ĐỐI VỚI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 196-202. (Đã xuất bản)
42.  Quan Minh Nhựt. 2006. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH ĐỘC CANH BA VỤ LÚA VÀ LUÂN CANH HAI LÚA MỘT MÀU TẠI CHỢ MỚI - AN GIANG NĂM 2004-2005. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 203-212. (Đã xuất bản)
43.  Quan Minh Nhựt. 2005. HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC TÀI CHÍNH Ở CHÂU Á ? CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU Á (ASIA CURRENCY UNIT). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 193-200. (Đã xuất bản)