BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LƯU THANH ĐỨC HẢI Giới tính: Nam
Email: ltdhai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Marketing
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích thực trạng và định hướng phát triển du lịch huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 2020 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm cây ăn trái có múi tại ĐBSCL. 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Điều tra xã hội học, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân vùng triển khai thực hiện chương trình tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Phát triển mô hình sinh thái vườn xoài cát Hòa Lộc kết hợp du lịch văn hóa làng nghề truyền thống theo hướng liên kết vùng tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Marketing Quốc tế
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Quốc Nghi, Khưu Ngọc Huyền. 2023. THE ATTRACTION OF CAN THO CITY, VIETNAM AS A TOURIST DESTINATION. Geojournal of Tourism and Geosites. 50. 1458-1465. (Đã xuất bản)
2.  Lưu Thanh Đức Hải, Khưu Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Tú Trinh. 2023. PERSONAL BENEFITS IMPACT THE SUPPORT FOR AGRITOURISM DEVELOPMENT AMONG THE LOCAL COMMUNITY: THE MEDIATING ROLE OF COMMUNITY SATISFACTION AND QUALITY OF LIFE. Journal of Law and Sustainable Development. 11. 01-16. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Quốc Nghi, Lưu Thanh Đức Hải. 2022. THE INFLUENCE OF WEBSITE QUALITY ON BRAND TRUST AND SATISFACTION OF STUDENTS: A CASE STUDY OF UNIVERSITIES IN VIETNAM. International Journal of Data and Network Science. 6 (2022). 1403–1412. (Đã xuất bản)
4.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Tú Trinh. 2020. POTENTIALS FOR TOURISM DEVELOPMENT OF CHAU THANH DISTRICT, HAU GIANG PROVINCE. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM). 5. 3-8. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hữu Tâm, Lưu Thanh Đức Hải. 2016. AN ANALYSIS OF THE VALUE ADDED AND NET VALUE ADDED OF ACTORS INVOLVED IN THE COCOA VALUE CHAIN IN BEN TRE PROVINCE. Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Võ Thành Danh. 141-154. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hữu Tâm, Lưu Thanh Đức Hải. 2015. ANALYSIS OF THE VALUE ADDED AND NET VALUE ADDED OF ACTORS INVOLVED IN THE COCOA VALUE CHAIN IN BEN TRE PROVINCE. Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, tổ chức tại Hội Trường Khoa kinh tế, cả ngày 8.12.15. . 449-462. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Nhàn, Lưu Thanh Đức Hải. 2023. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN TÔM XUẤT KHẨU TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. 236-246. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Trường Huy, Lưu Thanh Đức Hải. 2022. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI. Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trì của Trường Đại học Cần Thơ. Trong Hà Thanh Toàn. 50-75. (Đã xuất bản)
3.  Trần Hồng Minh Ngọc, Lưu Thanh Đức Hải. 2022. CÁC YẾU TỐ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: TRƯỜNG HỢP CÁC SIÊU THỊ BÁN LẺ THƯƠNG HIỆU VIỆT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 263-275. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Vàng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cương, Lưu Thanh Đức Hải, Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải. 2022. HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 371-378. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thị Tuyết Nhi, Lưu Thanh Đức Hải. 2020. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 212-221. (Đã xuất bản)
6.  Lưu Thanh Đức Hải, Lê Hoàng Thuya. 2020. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN VỚI NGÂN HÀNG. Kinh tế và Dự báo. 21. 60-63. (Đã xuất bản)
7.  Lưu Thanh Đức Hải, Lê Hoàng Thuya. 2020. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN VỚI NGÂN HÀNG: “TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”. Kinh tế và Dự báo. 30. 46-49. (Đã xuất bản)
8.  Trần Hồng Minh Ngọc, Lưu Thanh Đức Hải. 2019. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kinh tế và Dự báo. 33. 103-106. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Trung Nhân, Lưu Thanh Đức Hải. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Kinh tế. 95-107. (Đã xuất bản)
10.  Lê Hoàng Thuya, Lưu Thanh Đức Hải. 2019. XÂY DỰNG THANG ĐO VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ SỰ GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH. Kinh tế và Dự báo. 33. 99-102. (Đã xuất bản)
11.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Quốc Nghi. 2019. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ – TIẾP CẬN TỪ NHU CẦU DU LỊCH. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. 04 (70). 44-49. (Đã xuất bản)
12.  Lê Kim Thanh, Lưu Thanh Đức Hải. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SỬA BỘT DIELAC ALPHA GOLD CỦA NGƯỜI DÂN TẠI TP. CẦN THƠ. Kinh tế và Dự báo. 21. 120-123. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Trung Nhân, Lưu Thanh Đức Hải. 2018. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 215-223. (Đã xuất bản)
14.  Lưu Thanh Đức Hải, Từ Gia Yên. 2017. SO SÁNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: TRƯỜNG HỢP TẠI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VÀ TẠI SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.. PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. . 260-269. (Đã xuất bản)
15.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Kim Yến. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MỸ PHẨM CHĂM SÓC DA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. . 251-259. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Quốc Nghi, Lưu Thanh Đức Hải. 2017. PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHÌN TỪ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH. Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn cầu hóa, Khoa Kinh tế, 15/12/2017. . 270-278. (Đã xuất bản)
17.  Lưu Thanh Đức Hải, Huỳnh Văn Tùng. 2016. KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NHU CẦU BÁN MÍA NGUYÊN LIỆU CỦA NÔNG HỘ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kinh Tế và Dự báo. 03 năm 2016. 38-40. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Văn Tùng, Lưu Thanh Đức Hải. 2016. MỨC ĐỘ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SCP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 39-50. (Đã xuất bản)
19.  Trịnh Hoàng Anh, Lưu Thanh Đức Hải. 2016. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG TỈNH AN GIANG TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH - NƯỚC MẮM ĐỈNH HƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. 10. 63-74. (Đã xuất bản)
20.  Lưu Thanh Đức Hải, Huỳnh Văn Tùng. 2016. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tài chính. Kỳ 2 - 04(2016) (631). 77-80. (Đã xuất bản)
21.  Lưu Thanh Đức Hải, Huỳnh Văn Tùng. 2016. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tài chính. Kỳ 1 07/2016 (636). 75-78. (Đã xuất bản)
22.  Khưu Ngọc Huyền, Lưu Thanh Đức Hải. 2016. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM QUÝT HỒNG LAI VUNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 15-23. (Đã xuất bản)
23.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Minh Lầu. 2015. XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CAM SÀNH TAM BÌNH - VINH LONG. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi. Thang 12 nam 2015. 363. (Đã xuất bản)
24.  Lưu Thanh Đức Hải, . 2014. PHÂN TÍCH HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở CHỢ TRUYỀN THỐNG VÀ SIÊU THỊ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 1-7. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Hữu Tâm, Lưu Thanh Đức Hải. 2014. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CA CAO TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 8-15. (Đã xuất bản)
26.  Lưu Thanh Đức Hải. 2014. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH Ở TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 29-37. (Đã xuất bản)
27.  Lưu Thanh Đức Hải. 2013. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 100. (Đã xuất bản)
28.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Thanh Việt. 2013. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 56. (Đã xuất bản)
29.  Lưu Thanh Đức Hải, . 2013. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SIÊU THỊ VÀ TIỂU THƯƠNG Ở CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng. 1. 49. (Đã xuất bản)
30.  Lưu Thanh Đức Hải. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 231-241. (Đã xuất bản)
31.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Quốc Nghi. 2012. GIÁI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI …. Phát triển KT-XH. 1. 47. (Đã xuất bản)
32.  Lưu Thanh Đức Hải. 2012. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CẦN THƠ THEO HƯỚNG KẾT NỐI SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG ĐBSCL. Khoa học Cần Thơ. 2(40). 24. (Đã xuất bản)
33.  Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Hồng Giang. 2011. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN DU LỊCH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 85-96. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Quốc Nghi, Lưu Thanh Đức Hải. 2010. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHÓM Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
35.  Lưu Thanh Đức Hải. 2009. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH MÍA ĐƯỜNG Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 312-323. (Đã xuất bản)
36.  Lưu Thanh Đức Hải. 2009. MARKET STRUCTURE AND DISTRIBUTION CHANNELS FOR FRUITS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
37.  Lưu Thanh Đức Hải. 2009. CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CHỖ TRONG QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
38.  Lưu Thanh Đức Hải. 2009. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG CÁ TRA, BA SA TẠI ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Quốc Nghi, Lưu Thanh Đức Hải. 2009. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHÓM Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 245-252. (Đã xuất bản)
40.  Lưu Thanh Đức Hải. 2006. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HEO THỊT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 186-195. (Đã xuất bản)
41.  Lưu Thanh Đức Hải. 2005. PHÂN TÍCH CHI PHÍ MARKETING VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LÚA GẠO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 138-147. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lưu Thanh Đức Hải