BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ KHƯƠNG NINH Giới tính: Nam
Email: lkninh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp bình ổn giá bán lúa cho nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho sản xuất của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 B2008-16-99; Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến giá đất nông nghiệp ở ĐBSCL. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kinh tế học vi mô: Lý thuyết và thực tiễn kinh doanh
ĐHCT 2010   X
2 Giải pháp bình ổn giá bán lúa cho nông hộ: Nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2023 X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Anh Tú, Lê Khương Ninh, Đỗ Thùy Hương. 2021. INTERNATIONALIZATION AND TURKISH MANUFACTURING FIRM PERFORMANCE – DOES MANAGERIAL PERSONALITY MATTER?. Accounting and Finance Innovations. Nizar Mohammad Alsharari. 1-17. (Đã xuất bản)
2.  Lê Khương Ninh, Phan Anh Tú, Cao Văn Hơn. 2021. CREDIT RATIONING AND TRADE CREDIT USE BY FARMERS IN VIETNAM. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business. 8. 171-180. (Đã xuất bản)
3.  Lê Khương Ninh, Phan Anh Tú, Phạm Thị Như Hảo. 2021. DETERMINANTS OF BILATERAL TRADE FLOWS BETWEEN VIETNAM AND TRADING PARTNER COUNTRIES – GRAVITY MODEL APPROACH. Global Business & Economics Anthology. 2. 123-136. (Đã xuất bản)
4.  Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn. 2020. IMPACT OF CREDIT RATIONING ON CAPITAL ALLOCATED TO INPUTS USED BY RICE FARMERS IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Journal of Economics and Development. 22. (Đã xuất bản)
5.  Lê Khương Ninh, Phan Anh Tú, Bùi Tuấn Anh. 2020. BANK CREDIT, TRADE CREDIT AND GROWTH OF LISTED AGRICULTURAL FIRMS IN VIETNAM. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 7. 303-315. (Đã xuất bản)
6.  Lê Khương Ninh, Trương Diễm Kiều. 2019. TRADE CREDIT USE BY SHRIMP FARMERS IN CA MAU PROVINCE. Journal of Economics and Development. 21. 270-284. (Đã xuất bản)
7.  Lê Khương Ninh, Phan Anh Tú, Bùi Tuấn Anh. 2019. BANK CREDIT, TRADE CREDIT, AND PROFIT: EVIDENCE FROM AGRICULTURAL FIRMS IN VIETNAM. Research in Economics and Management. 04. 183-199. (Đã xuất bản)
8.  Lê Khương Ninh, Phan Anh Tú, Huỳnh Hữu Thọ. 2018. PROFIT, OUTPUT MARKET UNCERTAINTY AND CORPORATE INVESTMENT: EVIDENCE FROM VIETNAM. Asian Academy of Management Journal. 1. 101-115. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Phạm Thanh Nam, Lê Khương Ninh. 2018. IMPACT OF MANAGERIAL HUMAN RESOURCE QUALITY ON GROWTH OF FIRMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 46-55. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Phạm Thanh Nam, Lê Khương Ninh. 2017. MANAGERIAL HUMAN RESOURCE QUALITY OF FIRMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 160-169. (Đã xuất bản)
11.  Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Huỳnh Hữu Thọ. 2016. RISK ATTITUDE AND CORPORATE INVESTMENT UNDER OUTPUT MARKET UNCERTAINTY: EVIDENCE FROM THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Journal of Economics & Development. 18. 59-70. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Cao Văn Hơn, Lê Khương Ninh. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN CHẾ TÍN DỤNG ĐẾN LƯỢNG TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI SỬ DỤNG BỞI NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á. 180. 52-67. (Đã xuất bản)
2.  Cao Văn Hơn, Lê Khương Ninh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN CHẾ TÍN DỤNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kinh tế và Ngân hàng Châu Á. 160. 44-59. (Đã xuất bản)
3.  Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm. 2017. CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ GIÁ TRỊ CỦA QUYỀN CHỌN THỰC PHÁI SINH. Công thương. 8. 272-279. (Đã xuất bản)
4.  Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn. 2016. LÃI SUẤT MUA CHỊU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ ngân hàng. 124. 48-56. (Đã xuất bản)
5.  Lê Khương Ninh, Nguyễn Thúy An, Trần Thị Lan. 2016. RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG. Công nghệ ngân hàng. 136. 18-30. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Tiến Dũng, Lê Khương Ninh. 2015. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 116-125. (Đã xuất bản)
7.  Lê Khương Ninh. 2015. NGUYÊN NHÂN PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI : LÝ THUYẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN. Ngân hàng. 20. 47-52. (Đã xuất bản)
8.  Lê Khương Ninh, Bùi Tuấn Anh. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. Ngân hàng. 12. 22-27. (Đã xuất bản)
9.  Lê Khương Ninh, Bùi Tuấn Anh. 2015. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. Công nghệ ngân hàng. 115. 42-53. (Đã xuất bản)
10.  Lê Khương Ninh. 2015. MÔ HÌNH SẢN XUẤT THEO HỢP ĐỒNG GIỮA NÔNG HỘ VÀ DOANH NGHIỆP : ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH. Nghiên cứu kinh tế. 10. 55-61. (Đã xuất bản)
11.  Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ, Cao Văn Hơn. 2015. KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ, THÔNG TIN BẤT ĐỐI XỨNG VÀ HẠN CHẾ TÍN DỤNG: TRƯỜNG HỢP NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ ngân hàng. 111. 3-12. (Đã xuất bản)
12.  Lê Khương Ninh, Huynh Huu Tho. 2014. LỢI NHUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA THỊ TRƯỜNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ DOANH NGHIỆP DÂN DOANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ Ngân hàng. 104. 24-35. (Đã xuất bản)
13.  Lê Khương Ninh. 2014. THỰC TRẠNG CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SAU 7 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TAM NÔNG (2006-2013). Nghiên cứu Kinh tế. 438. 62-70. (Đã xuất bản)
14.  Lê Khương Ninh. 2014. TÍN DỤNG NÔNG THÔN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG : THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ. Ngân hàng. 4. 39-43. (Đã xuất bản)
15.  Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn. 2014. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LƯỢNG VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CHO SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Ngân hàng. 22. 43-47. (Đã xuất bản)
16.  Lê Khương Ninh, Huynh Huu Tho. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP DÂN DOANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ Ngân hàng. 4. 30-38. (Đã xuất bản)
17.  Lê Khương Ninh, Huynh Huu Tho. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI RỦI RO ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA CỦA DOANH NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Phát triển Kinh tế. 282. 94-110. (Đã xuất bản)
18.  Lê Khương Ninh. 2013. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỀN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA. Tạp chí ngân hàng. 18. 47. (Đã xuất bản)
19.  Lê Khương Ninh, Phạm Thị Ngọc Đào. 2013. THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG THÁP. Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội. 1. 160. (Đã xuất bản)
20.  Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL. Phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL. 1. 1. (Đã xuất bản)
21.  Lê Khương Ninh. 2013. TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ Ở ĐBSCL. Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội. 1. 147. (Đã xuất bản)
22.  Lê Khương Ninh. 2013. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HỢP MUA CHỊU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ Ở AN GIANG. Công nghệ Ngân hàng. 84. 29. (Đã xuất bản)
23.  Lê Khương Ninh, Cao Văn Nhơn. 2013. THỰC TRẠNG HẠN CHẾ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG HỘ Ở AN GIANG. Tạp chí ngân hàng. 15. 53. (Đã xuất bản)
24.  Lê Khương Ninh. 2012. THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NUÔI TÔM Ở BẠC LIÊU. Ngân hàng. 17. 76. (Đã xuất bản)
25.  Lê Khương Ninh. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN ĐẦU TƯ …. Phát triển KT-XH. 1. 1. (Đã xuất bản)
26.  Lê Khương Ninh. 2012. KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP Ở TPCT. Ngân hàng. 76. 11. (Đã xuất bản)
27.  Lê Khương Ninh. 2012. FACTOR AFFECTING LAND PRICES IN THE URBAN FRINGE OF THE MEKONG DELTA.  Econonic Development. . (Đã xuất bản)
28.  Lê Khương Ninh. 2012. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI …. Phát triển KT-XH. 1. 166. (Đã xuất bản)
29.  Lê Khương Ninh. 2012. RỦI RO CỦA VIỆC THAM GIA HỤI. Ngân hàng. 5. 25. (Đã xuất bản)
30.  Lê Khương Ninh. 2012. LỢI ÍCH CỦA HỤI VÀ QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỤI CỦA NGƯỜI DÂN AN GIANG. Ngân hàng. 70. 32. (Đã xuất bản)
31.  Lê Khương Ninh. 2012. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT VÙNG VEN ĐÔ THỊ Ở ĐBSCL.  Phát triển kinh tế. . (Đã xuất bản)
32.  Lê Khương Ninh. 2012. ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở TPCT TTRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA CỦA SẢN PHẨM. Phát triển Kinh tế. 259. 49. (Đã xuất bản)
33.  Lê Khương Ninh. 2012. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ở ĐBSCL. Ngân hàng. 73. 3. (Đã xuất bản)
34.  Lê Khương Ninh. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA QUY MÔ ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Phát triển Kinh tế. 265. 38. (Đã xuất bản)
35.  Lê Khương Ninh. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN BẤT ĐỐI XỨNG VÀ HẠN CHẾ TÍN DỤNG ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP. Công nghệ Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
36.  Lê Khương Ninh. 2011. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CƠ HỘI ĐẦU TƯ THEO QUAN ĐIỂM QUYỀN CHỌN THỰC SỬ DỤNG CÔNG THỨC BLACK - SCHOLES. Công nghệ Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
37.  Lê Khương Ninh. 2011. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CƠ HỘI ĐẦU TƯ THEO QUAN ĐIỂM QUYỀN CHỌN THỰC. Nghiên cứu Kinh tế. . (Đã xuất bản)
38.  Lê Khương Ninh. 2010. GIẢM LẠM PHÁT BẰNG NIỀM TIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
39.  Lê Khương Ninh. 2009. CHI PHÍ BÔI TRƠN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
40.  Lê Khương Ninh, Phạm Lê Thông, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2009. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
41.  Lê Khương Ninh, TONG VAN THANG. 2009. QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
42.  Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 103-112. (Đã xuất bản)
43.  Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Khương Ninh