BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: MAI VĂN NAM Giới tính: Nam
Email: mvnam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: VP.Khoa Sau Đại học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ muối của diêm dân ở vùng biển ĐBSCL. 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng Tháp 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu mức độ đáp ứngcủa các dịch vụ thu hút đầu tư và phát triển doanh nghệp ở Tp. Cần Thơ 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Xây dựng mô hình phát triển làng nghề kết hợp với du lịch tỉnh Bạc Liêu 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 B2009-16-147TĐ; Giải pháp phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ vùng đồng bằng sông Cửu Long 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
7 Nâng cao sức cạnh tranh cho bưởi Năm Roi và khóm Cầu Đúc của tỉnh Hậu Giang trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 B2008-16-108TĐ:Nghiên cứu phát triển ngành nghề của hộ nông dân chăn nuôi gia cầm tại đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng dịch cúm gia cầm. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
9 Xây dựng các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực KH&CN phục vụ việc triển khai các chương trình phát triển KT-XH tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2025 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Xây dựng mô hình công nghiệp hoá - hiện đại hoá xã Tân Thuận, huyện Châu Thành A, Hậu Giang 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ và lợi thế cạnh tranh sản phẩm thịt heo ở ĐBSCL. 2005 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
12 Xây dựng dự án khả thi hợp tác xã đan đát điển hình tại tỉnh Sóc Trăng 2004 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kinh tế học vi mô: Lý thuyết và thực tiễn kinh doanh
ĐHCT 2010 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2021. IMPACTS OF PUSHING AND PULL FACTORS ON TOURIST SATISFACTION AND RETURN INTENTION TOWARDS RIVER TOURISM IN CAN THO CITY, VIETNAM. Geojournal of Tourism and Geosites. 38. 1011-1016. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam, Huỳnh Văn Tùng. 2021. THE RELATIONSHIPS AMONG SERVICE FAILURE, SERVICE RECOVERY, CUSTOMER SATISFACTION AND TRUST AT INTERNATIONAL HOSPITALS: A CASE IN VIETNAM. Uncertain Supply Chain Management. 9. 887–896. (Đã xuất bản)
3.  Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi. 2021. THE IMPORTANCE OF WEBSITE QUALITY TO BRAND LOYALTY: THE CASE STUDY OF BEAUTY SALONS IN VIETNAM. International Journal of Data and Network Science. 5. 775-784. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam, Ngô Anh Tín. 2021. FACTORS IMPACTING ONLINE COMPLAINT INTENTION AND SERVICE RECOVERY EXPECTATION: THE CASE OF E-BANKING SERVICE IN VIETNAM. International Journal of Data and Network Science. 5. 659-666. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2021. THE ROLE OF RELATIONSHIP QUALITY AND LOYALTY BETWEEN RICE FARMERS AND FOOD COMPANIES IN SUPPLY CHAIN. Uncertain Supply Chain Management. 9. 851-856. (Đã xuất bản)
6.  Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Du Hạ Long. 2021. THE IMPACT OF SERVICE RECOVERY ON SATISFACTION AND WORD OF MOUTH OF INTERNATIONAL TOURISTS TOWARDS HOMESTAYS: AN EMPIRICAL STUDY IN VIETNAM. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8. 593-600. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam, Hoàng Thị Hồng Lộc, Huỳnh Văn Bá. 2021. THE EFFECT OF EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY: AN EMPIRICAL STUDY IN VIETNAM. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8. 253-260. (Đã xuất bản)
8.  Vương Quốc Duy, Mai Văn Nam. 2017. THE IMPACT OF DIVIDEND POLICY ON THE VALUATION OF COMPANY SHARES. International Journal of Innovative Science Engineering and Technology. 4. 33-48. (Đã xuất bản)
9.  Mai Văn Nam, Vương Quốc Duy. 2017. DETERMINANTS OF DIVIDEND DIVIDED POLICY OF LISTED COMPANIES IN VIETNAM STOCK EXCHANGE MARKET. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 11. 24-32. (Đã xuất bản)
10.  Vương Quốc Duy, Mai Văn Nam. 2017. USING ARIMA MODEL TO PREDICT THE CHANGE OF STOCK PRICE OF VINAMILK JOINT - STOCK COMPANY FROM 2016 TO 2018. International Journal of Latest Research in Engineering and Technology. 3. 49-58. (Đã xuất bản)
11.  Mai Văn Nam, Vương Quốc Duy. 2016. DETERMINANTS REPAYMENT PERFORMANCE OF BORROWERS IN RURAL MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. 3(1). 305-322. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Hòa, Mai Văn Nam. 2021. CÁC GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA RỪNG BẦN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 402+403. 228-234. (Đã xuất bản)
2.  Mai Văn Nam, Đinh Phi Hổ, Nguyễn Văn Hòa. 2020. NÂNG CAO THU NHẬP HỘ DÂN SỐNG XUNG QUANH RỪNG BẦN THEO CÁCH TIẾP CẬN SINH KẾ BỀN VỮNG (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG). Công thương. 5/2020. 66. (Đã xuất bản)
3.  Mai Văn Nam, Nguyễn Văn Hòa. 2020. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH RỪNG BẦN CÙ LAO DUNG, SÓC TRĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU HÀNH. Kinh tế&Phát triển. 278 tháng 8/2020. 71. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hoài Tiên, Mai Văn Nam. 2017. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MUỐI TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 77-86. (Đã xuất bản)
5.  Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi, Trương Quỷnh Như. 2016. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM MUỐI Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 84-90. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2016. A PINEAPPLE'S VALUE ADDED SOLUTIONS FOR PINEAPPLE PRODUCT CONTRIBUTING TO INCREASE INCOME FOR POOR HOUSEHOLDS IN TIEN GIANG PROVINCE. Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 2016. 123-140. (Đã xuất bản)
7.  La Nguyễn Thùy Dung, Mai Văn Nam. 2016. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ NGHÈO VÀ KHÔNG NGHÈO TRỒNG LÚA TẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 30-39. (Đã xuất bản)
8.  Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi. 2016. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH SẢN XUẤT MUỐI CỦA DIÊM DÂN Ở VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 112-117. (Đã xuất bản)
9.  La Nguyễn Thùy Dung, Mai Văn Nam. 2015. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA HỘ SẢN XUẤT LÚA THEO MÔ HÌNH LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 25-33. (Đã xuất bản)
10.  La Nguyễn Thùy Dung, Mai Văn Nam. 2015. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA HỘ SẢN XUẤT LÚA THEO MÔ HÌNH LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 92-100. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHÓM CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 1-9. (Đã xuất bản)
12.  Mai Văn Nam, Nguyễn Lê Hoa Hạ. 2015. SỰ HÀI LÒNG VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. 2 (52). 14-19. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN LỰC SẢN XUẤT ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ NGHÈO TRỒNG KHÓM Ở TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 19. 11-15. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2015. ENHANCED VALUE ADDED SOLUTIONS FOR PINEAPPLE PRODUCT CONTRIBUTING TO INCREASE INCOME FOR POOR HOUSEHOLDS IN TIEN GIANG PROVINCE. Phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 2015, Trường Đại học Cần Thơ, 08/12/2015. . 463-480. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2014. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NÔNG HỘ TRỒNG KHÓM Ở HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 24-31. (Đã xuất bản)
16.  Mai Văn Nam. 2013. THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 45-53. (Đã xuất bản)
17.  Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi. 2013. GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN LÀG NGHỀ Ở ĐBSCL. Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh. 1. 210. (Đã xuất bản)
18.  Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi, Đào Vĩnh Nguyên. 2013. ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆY XOÀI CÁT HÒA LỘC THÔNG QUA CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG. Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh. 1. 177. (Đã xuất bản)
19.  Mai Văn Nam, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Diệp Tứ Hải. 2013. GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ Ở TPCT. Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh. 1. 254. (Đã xuất bản)
20.  Mai Văn Nam. 2013. CÁC YẾU TỐ ẢN HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ KẾT HỢP DU LỊCH Ở ĐBSCL. Nghiên cứu kinh tế. 422. 62. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Tri Nam Khang, Mai Văn Nam, Dương Quế Nhu. 2013. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP VỚI DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 17-25. (Đã xuất bản)
22.  Mai Văn Nam. 2012. MỨC ĐỘC HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP …. Phát triển Kinh tế. 259. 6. (Đã xuất bản)
23.  Mai Văn Nam, Hoàng Phương Đài. 2012. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 242-253. (Đã xuất bản)
24.  Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi. 2012. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ …. Xuất khẩu Lúa gạo VN. 1. 203. (Đã xuất bản)
25.  Mai Văn Nam. 2012. THU NHẬP VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP …. Phát triển Kinh tế. 262. 11. (Đã xuất bản)
26.   TRAN VAN THANG, Mai Văn Nam, Khưu Thị Phương Đông. 2012. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP GỖ VIỆT NAM.  Quản Lý Kinh Tế. . (Đã xuất bản)
27.  TRAN VAN THANG, Mai Văn Nam, Khưu Thị Phương Đông. 2012. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ Ở ĐBSCL.  NN & PTNT. . (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam. 2011. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 122-129. (Đã xuất bản)
29.  Mai Văn Nam, NGUYEN THANH VU. 2011. FACTORS AFFECTING DECISIONS ON INVESTMENT IN INDUSTRIAL PARKS. Phát triển Kinh tế. . (Đã xuất bản)
30.  NGUYEN THI NHU LIEM, Mai Văn Nam, PHAN THI DUNG. 2011. ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THEO QUAN ĐIỂM BỀN VỮNG. Khoa học và Công nghệ. . (Đã xuất bản)
31.  Mai Văn Nam, Đinh Công Thành. 2011. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC LÀNG NGHỀ Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 298-306. (Đã xuất bản)
32.  Huỳnh Thị Đan Xuân, Mai Văn Nam. 2011. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA CÁC HỘ CHĂN NUÔI GIA CẦM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 87-96. (Đã xuất bản)
33.  Mai Văn Nam. 2011. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHKT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP. Phát triển Kinh tế. . (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Mai Văn Nam. 2010. HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GIA CẦM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 34-43. (Đã xuất bản)
35.  Mai Văn Nam, Nguyễn Thị Phương Dung. 2010. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG BƯỞI NĂM ROI PHÚ HỮU HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 22-33. (Đã xuất bản)
36.  Mai Văn Nam. 2010. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở ĐỒNG THÁP, ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
37.  Mai Văn Nam. 2010. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ NÔNG DÂN NGHÈO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
38.  Mai Văn Nam. 2010. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO Ở CẦN THƠ, ĐBSCL: CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
39.  Mai Văn Nam, Nguyễn Thanh Vũ. 2010. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LAO ĐỘNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP Ở TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 126-136. (Đã xuất bản)
40.  Mai Văn Nam, Huỳnh Thị Cẩm Lý. 2010. TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
41.  Mai Văn Nam. 2010. PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI TP. CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
42.  Mai Văn Nam, Huỳnh Thị Cẩm Lý. 2010. TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
43.  Mai Văn Nam, Võ Hồng Phượng. 2009. PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 112-122. (Đã xuất bản)
44.  Mai Văn Nam. 2009. PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG XI MĂNG Ở ĐBSCL TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
45.  Mai Văn Nam. 2009. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở ĐỒNG THÁP, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 324-335. (Đã xuất bản)
46.  Mai Văn Nam. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CÚM GIA CẦM: KIỂM DỊCH VÀ GIÁ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIA CẦM Ở ĐBSCL.. Viện KT VN Viện KHXH VN. . (Đã xuất bản)
47.  Mai Văn Nam. 2009. PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG NGÀNH NGHÊ: TĂNG THU NHẬP VÀ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
48.  Mai Văn Nam. 2008. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 86-94. (Đã xuất bản)
49.  Mai Văn Nam. 2008. HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI VỊT ĐẺ CHẠY ĐỒNG Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 76-85. (Đã xuất bản)
50.  Mai Văn Nam. 2005. KINH TẾ HỢP TÁC VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ HỢP TÁC VÀ HỢP TÁC XÃ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 128-137. (Đã xuất bản)