BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐOÀN HÒA MINH Giới tính: Nam
Email: dhminh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức:
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lập trình cho thiết bị di động
978-604-919-584-6 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Công Án, Đoàn Hòa Minh, Lâm Chí Nguyện, Phan Tấn Tài, Phạm Hữu Tài, Châu Xuân Phương, Sơn Búp Pha. 2016. HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỐ VẤN HỌC TẬP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 47-58. (Đã xuất bản)
2.  Đoàn Hòa Minh, Lưu Minh Thái. 2014. QUÉT MÃ VẠCH TRÊN THẺ BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỂM DANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 74-80. (Đã xuất bản)
3.  Đoàn Hòa Minh, Bùi Minh Quân, Nguyễn Khắc Nguyên. 2011. MỘT GIẢI PHÁP THÊM CHỨC NĂNG CỦA BẢNG TƯƠNG TÁC …. 5 năm NCKH & Đào tạo. 1. 1. (Đã xuất bản)
4.  Đoàn Hòa Minh, Nguyễn Khắc Nguyên. 2011. MỘT GIẢI PHÁP THÊM CHỨC NĂNG CỦA BẢNG TƯƠNG TÁC VÀO HỆ THỐNG PROJECTOR-COMPUTER HOẶC LCD-COMPUTER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 137-146. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Hòa Minh, Bùi Minh Quân, Nguyễn Khắc Nguyên. 2011. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÊM CHỨC NĂNG …. 5 năm NCKH & Đào tạo. 1. 1. (Đã xuất bản)