BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG MINH THÁI Giới tính: Nam
Email: tmthai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Minh Thái, Dương Nhựt Long, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Văn Linh, Phan Huy Cường, Trần Văn Hoàng. 2020. TO DEVELOP A WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR AQUACULTURE AREAS BASED ON AGENT MODEL. Fourth International Congress on Information and Communication Technology. Yang XS., Sherratt S., Dey N., Joshi A. 47-58. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Minh Thái, Tăng Thị Quỳnh Nga, Luong Hoang Huong, Lưu Thanh Phước, Trần Thị Cẩm Tú, Duong Trung Nghia. 2020. ANALYSIS OF ATMOSPHERIC QUALITY BASED ON CELLULAR AUTOMATA SIMULATION. ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology. 0. 27-33. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Trương Minh Thái, Võ Huỳnh Trâm, Phạm Thị Trúc Phương. 2019. DISSOLVED OXYGEN SIMULATION OF CATFISH POND WITH CELLULAR AUTOMATA. KSE2019 - The 11th IEEE international conference on knowledge and systems engineering. . 98-107. (Đã xuất bản)
4.  Trương Minh Thái, Christophe Sibertin Blanc, Frédéric Amblard, Benoit Gaudou. 2016. CFBM - A FRAMEWORK FOR DATA DRIVEN APPROACH IN AGENT-BASED MODELING AND SIMULATION. Nature of Computation and Communication. 168. 264-275. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Dương Nhựt Long, Trương Minh Thái, Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Nguyễn Công Kha, Nguyễn Nhật Minh. 2018. MÔ HÌNH TÔM CÀNG XANH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Thủy sản Việt Nam. 2(273). 54-55. (Đã xuất bản)
2.  Võ Quang Minh, Trương Minh Thái, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 307-318. (Đã xuất bản)