BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG MINH THÁI Giới tính: Nam
Email: tmthai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng hệ thống giám sát xâm nhập mặn cho huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng hệ thống trạm cảm biến giám sát chất lượng nước của ao nuôi cá 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu mô hình quản lý dữ liệu cho mô phỏng đa tác tử 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Minh Thái, Tăng Thị Quỳnh Nga, Luong Hoang Huong, Lưu Thanh Phước, Trần Thị Cẩm Tú, Duong Trung Nghia. 2020. ANALYSIS OF ATMOSPHERIC QUALITY BASED ON CELLULAR AUTOMATA SIMULATION. ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology. 0. 27-33. (Đã xuất bản)
2.  Trương Minh Thái, Dương Nhựt Long, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Văn Linh, Phan Huy Cường, Trần Văn Hoàng. 2020. TO DEVELOP A WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR AQUACULTURE AREAS BASED ON AGENT MODEL. Fourth International Congress on Information and Communication Technology. Yang XS., Sherratt S., Dey N., Joshi A. 47-58. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Trương Minh Thái, Võ Huỳnh Trâm, Phạm Thị Trúc Phương. 2019. DISSOLVED OXYGEN SIMULATION OF CATFISH POND WITH CELLULAR AUTOMATA. KSE2019 - The 11th IEEE international conference on knowledge and systems engineering. . 98-107. (Đã xuất bản)
4.  Trương Minh Thái, Christophe Sibertin Blanc, Frédéric Amblard, Benoit Gaudou. 2016. CFBM - A FRAMEWORK FOR DATA DRIVEN APPROACH IN AGENT-BASED MODELING AND SIMULATION. Nature of Computation and Communication. 168. 264-275. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Chí Ngôn, Trương Minh Thái, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thắng Lợi, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đỗ Quỳnh, Nguyễn Hữu Hòa, Trương Chí Thành, Nguyễn Văn Khải, Takeo Matsubara, Hiroaki Muraoka, Kunio Doi, Kazunori Sawamoto. 2022. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP. Nông Nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 321-368. (Đã xuất bản)
2.  Trương Minh Thái, Dương Nhựt Long. 2022. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT VÀ MẠNG CẢM BIẾN TRONG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LÚA TÔM Ở HUYỆN AN BIÊN TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 31-41. (Đã xuất bản)
3.  Dương Nhựt Long, Trương Minh Thái, Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Nguyễn Công Kha, Nguyễn Nhật Minh. 2018. MÔ HÌNH TÔM CÀNG XANH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Thủy sản Việt Nam. 2(273). 54-55. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quang Minh, Trương Minh Thái, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 307-318. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trương Minh Thái