BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN CAO ĐỆ Giới tính: Nam
Email: tcde@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về kết cấu hạ tầng của Tp. Cần Thơ 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xây dựng cơ sở dữ liệu mở về các công trình, dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cấu trúc dữ liệu
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-642-3   X
3 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
4 Kiểm thử phần mềm
  X
5 Đảm bảo chất lượng phần mềm
978-604-919-064-3.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Thị Tuyết Ngân, Trần Cao Đệ, Mickael Coustaty, Jean-Loup Guillaume, Thanh-Khoa Nguyen. 2021. APPLYING SEGMENTED IMAGES BY LOUVAIN METHOD INTO CONTENT-BASED IMAGE RETRIEVAL. EAI ICCASA 2021 - 10th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications October 28-29, 2021 Ho Chi Minh City, Vietnam (online). . (Đã xuất bản)
2.  Cù Vĩnh Lộc, Trần Cao Đệ, Jean-Christophe Burie, Jean-Marc Ogier. 2020. CONTENT REGION DETECTION AND FEATURE ADJUSTMENT FOR SECURING GENUINE DOCUMENTS. The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), tổ chức từ ngày 12 - 14/11/2020 tại Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
3.  Quoc Bao Dang, Trần Cao Đệ, Muhammad Muzzamil Luqman, Mickaël Coustaty, Jean-Marc Ogier. 2018. NEW SPATIAL-ORGANIZATION-BASED SCALE AND ROTATION INVARIANT FEATURES FOR HETEROGENEOUS-CONTENT CAMERA-BASED DOCUMENT IMAGE RETRIEVAL. Pattern Recognition Letters. 112. 153-160. (Đã xuất bản)
4.   Q.B. Dang, Trần Cao Đệ, J.M. Ogier, M. Coustaty, M.M. Luqman. 2018. SSKSRIF: SCALE AND ROTATION INVARIANT FEATURES BASED ON SPATIAL SPACE OF KEYPOINTS FOR CAMERA-BASED INFORMATION SPOTTING. 2018 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI). . (Đã xuất bản)
5.  Đặng Quốc Bảo, Trần Cao Đệ, Ogier, Jean-Marc, Luqman, Muhammad Muzzamil, Coustaty, Mickaël. 2018. A RANDOMIZED HIERARCHICAL TREES INDEXING APPROACH FOR CAMERA-BASED INFORMATION SPOTTING. 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). . (Đã xuất bản)
6.  Le Viet Phuong, Trần Cao Đệ, Jean-Marc Ogier, Muriel Visani, Nibal Nayef. 2016. TIME-EFFICIENT LOGO SPOTTING USING TEXT/NON-TEXT SEPARATION AS PREPROCESSING AND APPROXIMATE NEAREST NEIGHBOR SEARCH. CIFED, Toulouse, France, 8-11/3/2016. . (Đã xuất bản)
7.  Đặng Quốc Bảo, Trần Cao Đệ, Luqman, Coustaty, J.-M. Ogier, Rusiñoly. 2016. DELAUNAY TRIANGULATION-BASED FEATURES FOR CAMERA-BASED DOCUMENT IMAGE RETRIEVAL SYSTEM. DAS 2016, Santorini, Greece, 11-14/4/2016. . 1-6. (Đã xuất bản)
8.  Le Viet Phuong, Trần Cao Đệ, Jean-Marc Ogier , Muriel Visani, Nibal Nayef. 2015. TEXT AND NON-TEXT SEGMENTATION BASED ON CONNECTED COMPONENT FEATURES. International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR’2015). 1. (Đã xuất bản)
9.  Trần Cao Đệ, Le Viet Phuong. 2015. KEY-POINT MATCHING WITH POST-FILTER USING SIFT AND BRIEF IN LOGO SPOTTING. Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 78-1-4799-8043-7. 1. (Đã xuất bản)
10.  Đặng Quốc Bảo, J-M. Ogier, Le Viet Phuong , M. Coustaty, M.M. Luqman, Trần Cao Đệ. 2015. CAMERA-BASED DOCUMENT IMAGE RETRIEVAL SYSTEM FOR HETEROGENEOUS-CONTENT COMPLEX LINGUISTIC MAPS. Eleventh IAPR International Workshop on Graphics Recognition – 22-23 August 2015, Nancy, France. 1. (Đã xuất bản)
11.  Trần Cao Đệ. 2015. APPLYING MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT TO ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM. MODELSWARD 2015. 1. (Đã xuất bản)
12.  Đặng Quốc Bảo, , M. Coustaty, J.M. Ogier, N. Nayef, M.M. Luqman, Trần Cao Đệ. 2015. A MULTI-LAYER APPROACH FOR CAMERA-BASED COMPLEX MAP IMAGE RETRIEVAL AND SPOTTING SYSTEM. Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA 2014. 1. (Đã xuất bản)
13.  Le Viet Phuong, Trần Cao Đệ, Đặng Quốc Bảo. 2015. LOGO SPOTTING ON DOCUMENT IMAGES USING LOCAL FEATURES. THE FIFTH SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY. 1. (Đã xuất bản)
14.  Đặng Quốc Bảo, JM. Ogier, M. Coustaty, LuqMan, Trần Cao Đệ. 2015. SRIF: SCALE AND ROTATION INVARIANT FEATURES FOR CAMERA-BASED DOCUMENT IMAGE RETRIEVAL. Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 978-1-4799-1805-8. 1. (Đã xuất bản)
15.  Đặng Quốc Bảo, Trần Cao Đệ, JM Ogier, M.M. Luqman, M. Coustaty, Le Viet Phuong. 2015. CAMERA-BASED DOCUMENT IMAGE RETRIEVAL SYSTEM USING LOCAL FEATURES - COMPARING SRIF WITH LLAH, SIFT, SURF AND ORB. International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR’2015). 1. (Đã xuất bản)
16.  Đặng Quốc Bảo, M.M. Luqman, M. Coustaty, N. Nayef, Trần Cao Đệ, J.M. Ogier. 2014. A SYSTEM FOR CAMERA-BASED COMPLEX MAP IMAGE RETRIEVAL USING A MULTI-LAYER APPROACH. DAS 2014, Tours - Loire Valley, France, 7-10/4/2014.. 11. (Đã xuất bản)
17.  Le Viet Phuong, Nibal Nayef, Muriel Visani, Jean-Marc Ogier, Trần Cao Đệ. 2014. LOGO SPOTTING AND RECOGNITION FOR DOCUMENT RETRIEVAL. the 22nd International Conference on Pattern Recognition, Stockholm, 24-28 August 2014,. 22. 3056-3061. (Đã xuất bản)
18.  Đặng Quốc Bảo, Trần Cao Đệ, J.M Ogier, N. Nayef, M. Coustaty, M.M. Luqman. 2014. A MULTI-LAYER SEPARATION BASED SYSTEM FOR CAMERA-BASED COMPLEX MAP IMAGE RETRIEVAL. Treizième Colloque International Francophone sur l?écrit et le Document, CIFED 2014, Nancy, France 19-21/3/2014. . 259-262. (Đã xuất bản)
19.  Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Hoàng. 2014. SUPER RESOLUTION OF VIDEO WITH DYNAMIC TEXTURES. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, No 4A, 2014.. 403-412. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Phi, Trần Cao Đệ, Trần Văn Sơn. 2018. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 12-20. (Đã xuất bản)
2.  Trần Cao Đệ, Võ Ngọc Lợi. 2017. NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG ĐIỂM SỐ VIẾT TAY CÓ PHẦN THẬP PHÂN. HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017. . 1-15. (Đã xuất bản)
3.  Trần Cao Đệ, Chung Nam Phong. 2017. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỦY VÂN ĐỂ BẢO VỆCƠ SỞDỮLIỆU ĐIỂM HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC. NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, FAIR'2017, 17-18/8/2017. . 113-128. (Đã xuất bản)
4.  Trần Cao Đệ, Trần Thị Mộng Cầm. 2016. TÌM KIẾM MỘT ĐỐI TƯỢNG TRONG NHIỀU VIDEO. NACIS, 2016, Đà Nẳng, tháng 11-2016. . (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Võ Thông Thái, Trần Cao Đệ, Huỳnh Phụng Toàn, Bùi Võ Quốc Bảo. 2016. ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT TÁCH GIÁ TRỊ ĐƠN TRÊN NỀN HỆ THỐNG PHÂN TÁN VÀO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN SAO CHÉP TÀI LIỆU. Fair 2016, ĐHCT, 04 - 05/08/2016. 9. (Đã xuất bản)
6.  Lân Hữu Tuấn, Trần Cao Đệ, Huỳnh Phụng Toàn, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 2016. DỰ ĐOÁN HƯỚNG DI CHUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ XE QUA CAMERA QUAN SÁT. Fair 2016, ĐHCT, 04 - 05/08/2016. 9. (Đã xuất bản)
7.  Trần Cao Trị, Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Khang. 2015. SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG DÙNG CHO NHẬN DẠNG KÝ TỰ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT TRỰC TUYẾN. HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2015. 1. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Thanh, Trần Cao Đệ. 2015. MÔ HÌNH HÓA HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ THEO THỜI GIAN THỰC HỖ TRỢ TRÁNH KẸT XE. Hội Thảo ứng dụng GIS 2015. 1. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Minh Khiêm, Trần Cao Đệ. 2015. XÂY DỰNG BỘ DỊCH TỰ ĐỘNG CHUYỂN YÊU CẦU TRUY CẬP VÀO DỮ LIỆU LIÊN KẾT LỚN. HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2015. 1. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Hồng Yến, Trần Cao Đệ. 2014. XÂY DỰNG CHỢ NÔNG SẢN TRỰC TUYẾN VỚI CÔNG NGHỆ SHAPEPOINT. Hội thảo "ứng dụng công nghệ thông tin sáng tạo Ứng phó với biến đổi khí hậu". 1. (Đã xuất bản)
11.  Đỗ Thanh Nghị, Trần Cao Đệ. 2014. KẾT HỢP NGỮ NGHĨA VỚI MÔ HÌNH TÚI TỪ ĐỂ CẢI TIẾN GIẢI THUẬT K LÁNG GIỀNG TRONG PHÂN LỚP VĂN BẢN NGẮN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 66-73. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hiếu Trung, Trần Cao Đệ. 2014. GIẢI PHÁP TÍNH TOÁN SONG SONG TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN BẢN ĐỒ. Hội thảo quốc gia về Ứng dụng GIS 2014. 1. (Đã xuất bản)
13.  Trần Cao Đệ, Trần Cao Trị, Lê Văn Lâm, Nguyễn Gia Hưng, Bùi Võ Quốc Bảo. 2014. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN ĐẠO VĂN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 31-39. (Đã xuất bản)
14.  Lê Thanh Hiệp, Trần Cao Đệ, Võ Quang Minh, Roãn Ngọc Chiến. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỘNG SO VỚI MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 167. (Đã xuất bản)
15.  Trần Cao Đệ. 2013. XU HƯỚNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ. Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp VN lần thứ nhất 2013. 1. 146. (Đã xuất bản)
16.  Trần Cao Đệ. 2013. TỔNG QUAN VỀ AN NINH TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 39-46. (Đã xuất bản)
17.  Trần Cao Đệ. 2013. ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ BÀI TOÁN XỬ LÍ DỮ LIỆU LỚN THEO MÔ HÌNH ÁNH XẠ - RÚT GỌN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 56-63. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Văn Khánh, Võ Quang Minh, Trần Cao Đệ. 2013. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN GIÁ ĐẤT PHƯỜNG 1, TP VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 331. (Đã xuất bản)
19.  Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Khang. 2012. PHÂN LOẠI VĂN BẢN VỚI MÁY HỌC VECTOR HỖ TRỢ VÀ CÂY QUYẾT ĐỊNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 52-63. (Đã xuất bản)
20.  Trần Cao Đệ, Phạm Thị Trúc Phương. 2012. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TÍCH HỢP QUẢN LÍ KẾT CẤU HẠ TẦNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội thảo CNTT. 1. 1. (Đã xuất bản)
21.  Trần Cao Đệ. 2011. ÁNH XẠ TỌA ĐỘ GPS VÀO BẢN ĐỒ SỐ VÀ ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO TRẠM DỪNG XE BUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 148-157. (Đã xuất bản)
22.  Trần Cao Đệ. 2011. BI-CHARACTER MODEL FOR ON-LINE CURSIVE HANDWRITING RECOGNITION. Khoa học và Công nghệ. . (Đã xuất bản)
23.  Trần Cao Đệ. 2011. PHÂN LOẠI VB VỚI MÁY HỌC VECTOR HỖ TRỢ KẾT HỢP VỚI PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ ĐƠN. @2011. 1. 438. (Đã xuất bản)
24.  Trần Cao Đệ. 2008. TÌM KIẾM TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐA NGÔN NGỮ VỚI KỸ THUẬT CHỈ MỤC NGỮ NGHĨA TIỀM ẨN (LATENT SEMANTIC INDEXING). Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ phần mềm và phần mềm nhóm…. . (Đã xuất bản)