BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ ĐỨC THẮNG Giới tính: Nam
Email: ldthang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện
978-604-919-277-7   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Đức Thắng, Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Thị Hải. 2016. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ SINH VIÊN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP DỰA TRÊN TIẾP CẬN TẬP THÔ. Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016). . 151-158. (Đã xuất bản)
2.  Phan Tấn Tài, Lê Đức Thắng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LUẬT QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ DỰA TRÊN TIẾP CẬN HÀM Ý THỐNG KÊ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII, FAIR: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÀ NỘI, 9-10/7/2015. . 119-129. (Đã xuất bản)