BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THỊ XUÂN LỘC Giới tính: Nữ
Email: ptxloc@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language)
978-604-919-043-8.   X
2 Phân tích hệ thống hướng
978-604-919-045-2.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Xuân Lộc. 2015. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ LOẠI PHƯƠNG THỨC CHO LỚP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG. Hội nghị toàn quốc lần thứ XVIII: Xử lý dữ liệu lớn. . 73-79. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Minh Trang, Phạm Thị Xuân Lộc. 2015. SỬ DỤNG METADATA ĐỂ CÀI ĐẶT CHI TIẾT CHO LỚP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 88-97. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thị Xuân Lộc, Phan Thị Phương Nam. 2014. TẠO LIÊN KẾT ĐỘNG GIỮA MỘT HỆ THỐNG KẾT XUẤT (GỒM BÁO BIỂU VÀ GIAO DIỆN) VỚI MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ. Hội thảo Quốc gia (QG) lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông", tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013. . 303-308. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Thị Xuân Lộc. 2013. DATAMART VÀ ỨNG DỤNG OLAP VỚI KHO DỮ LIỆU LÚA- TÔM- CÁ Ở ĐBSCL. Hội thảo Quốc gia lần thứ XV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", tổ chức tại Hà Nội từ ngày 03 đến ngày đến ngày 04 tháng 12 năm 2012. . 72. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Xuân Lộc, Đặng Quốc Việt, Phan Tấn Tài, Trần Nguyễn Minh Thái, Nguyễn Thanh Hải. 2013. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÂN TÁN CHO DỮ LIỆU LÚA, TÔM VÀ CÁ. Hội thảo CNTT quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lần thứ I năm 2012 , rổ chức tại Phú Quốc, Kiên giang ngày 26/10/2012. . 187- 208. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Trúc Ly, Phạm Thị Xuân Lộc. 2013. TRIỂN KHAI KHO DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỬ DỤNG MYSQL REPLICATION. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 147. (Đã xuất bản)
7.  Phan Thị Phương Nam, Phạm Thị Xuân Lộc. 2013. TẠO LIÊN KẾT GIỮA MỘT HỆ THỐNG KẾT XUẤT VỚI MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 158. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Hán Thanh, Phạm Thị Xuân Lộc, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỘ NGHÈO VỚI MẠNG QUYẾT ĐỊNH CÓ THỨ TỰ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 93-104. (Đã xuất bản)