BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ QUYẾT THẮNG Giới tính: Nam
Email: lqthang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh cây trồng và thủy sản cho vùng kinh tế trọng điểm 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lý thuyết xếp hàng và Ứng dụng đánh giá hệ thống
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Quyết Thắng, Võ Hoàng Tú, Mai Yến Trinh, Võ Ngọc Cẩm Tú. 2015. QUY HOẠCH HỆ THỐNG PHỤC VỤ ĐÁM ĐÔNG TRÊN NỀN ĐÁM MÂY. Kỷ yếu Hội thảo CNTT toàn quốc 2015, Đại học Cần thơ, 7/11/2015. ISBN 978-604-919-456-6. 9-16. (Đã xuất bản)
2.  Lê Quyết Thắng. 2014. KHẢO SÁT NGƯỠNG TẮC NGHẼN TRÊN MẬT ĐỘ TRUY CẬP TỚI MỘT HỆ THỐNG PHỤC VỤ ĐÁM ĐÔNG TRỰC TUYẾN. Hội thảo Quốc gia XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, Đà nẵng, 14-15/11/2013. . 140-148. (Đã xuất bản)
3.  Lê Quyết Thắng. 2013. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG PHỤC VỤ ĐÁM ĐÔNG TRỰC TUYẾN. Tạp chí KHTN và CN. 53. 94. (Đã xuất bản)
4.  Lê Quyết Thắng, Võ Hoàng Tú, Mai Yến Trinh, Võ Thị Cẩm Tú. 2013. MÔ HÌNH KHẢO SÁT NGƯỠNG ĐÁM ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG ĐỀ XUẤT MỘT HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN MỚI CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRÊN NỀN TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY VỚI CẤU HÌNH HỢP LÝ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 91-99. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Thanh Nghị, Lê Quyết Thắng. 2012. XÂY DỰNG DỊCH VỤ WEB CHO KHAI MỎ DỮ LIỆU. Các hệ thống hỗ trợ quyết định. 1. 563. (Đã xuất bản)
6.  Đỗ Thanh Nghị, Lê Quyết Thắng. 2012. NHẬN DẠNG TẤN CÔNG MẠNG VỚI MÔ HÌNH TRỰC QUAN CÂY QUYẾT ĐỊNH.  Công nghệ Thông tin & Truyền thông. . (Đã xuất bản)
7.  Phạm Nguyên Khang, Lê Quyết Thắng. 2012. USE OF RELEVANT INDICATORS OF CORRESPONDENCE ANALYSIS TO IMPROVE IMAGE RETRIEVAL.  Proceedings of the ITI 2010. . (Đã xuất bản)
8.  Lê Quyết Thắng. 2011. XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC VỚI CÁC WEBSERVICES DỰA TRÊN KIẾN TRÚC SOA. Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT. 1. 67. (Đã xuất bản)
9.  Lê Quyết Thắng. 2011. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỔI MỚI TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA CNTT&TT GIAI ĐOẠN 2006-2011. Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT. 1. 1. (Đã xuất bản)
10.  Vũ Duy Linh, Lê Quyết Thắng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. DỰ BÁO MỨC ĐỘ NHIỄM RẦY THEO THỜI GIAN. ICTFIT 10. . (Đã xuất bản)
11.  Ngô Bá Hùng, CHRISTIAN BAC, FREDERIQUE SILBER - CHAUSSUMIER, Lê Quyết Thắng. 2011. TOWARDS ONTOLOGY-BASED SEMANTIC FILE SYSTEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
12.  Lê Quyết Thắng, Lê Văn Huỳnh, Dương Văn Hiếu. 2011. XÂY DỰNG DỊCH VỤ BÁO CÁO CỘNG TÁC HỖ TRỢ CÔNG THỨC TOÁN ĐỘNG. Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2010. . (Đã xuất bản)