BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ NGỌC TRI TÂN Giới tính: Nam
Email: hnttan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Xây dựng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kết cấu bê-tông cơ sở
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đặng Huỳnh Giao, , , , Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn. 2021. BIMETALLIC CUCO-ZEOLITIC IMIDAZOLE FRAMEWORKS (CUCO-ZIFS): SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION. Can Tho University Journal of Science. 13. 78-84. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Huỳnh Giao, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lê Thị Anh Thư (SV), Tạ Kiều Anh. 2020. FACILE SYNTHESIS OF BIMETALLIC ZNCO-ZIFS AND AG NANOPARTICLES LOADING ON ZNCO-ZIFS (AG/ZNCO-ZIFS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 47-53. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Huỳnh Giao, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Anh T. Kieu, Thu T.A. Le. 2020. REMOVAL OF CONGO RED AND MALACHITE GREEN FROM AQUEOUS SOLUTION USING HETEROGENEOUS AG/ZNCO-ZIFS CATALYST IN THE PRESENCE OF HYDROGEN PEROXIDE. Green Processing and Synthesis. 9. 567-577. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Quốc Yên, Đặng Huỳnh Giao, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn, Lê Thị Anh Thư-SV. 2019. SYNTHESIS OF AG/ZIF-67 AS A HETEROGENEOUS CATALYST FOR METHYL ORANGE DEGRADATION IN PRESENCE OF H2O2. International Journal of Scientific Engineering and Science. 3. 81-85. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Hữu Minh Phú, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Trọng Tuân, Trịnh Xuân Anh. 2014. TỔNG HỢP HẠT NANO SIO2 TỪ TRO VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 120-124. (Đã xuất bản)