BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ ANH TUẤN Giới tính: Nam
Email: latuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên nước
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-181; Đánh giá các nguy cơ cho sản xuất lúa trong tương lai ở Đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 T2003-31; Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn. 2005 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và giải pháp sử dụng bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-683-6   X
2 Hệ thống tưới tiêu
Đại học Cần Thơ 2020 X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Văn Toàn, Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Long Toản, Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh, Pankai Kumar. 2023. EMISSION AND REDUCTION OF AIR POLLUTANTS FROM CHARCOAL-MAKING PROCESS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Climate. 11. 149. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kỳ Trung, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Thanh Vũ, Lê Anh Tuấn. 2022. ADAPTATION TO SALINE INTRUSION FOR AGRICULTURE FARMING TRANSFORMATION IN THE COASTAL BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 964. 012019. (Đã xuất bản)
3.  Lê Anh Tuấn. 2022. WATER CULTURE HERITAGE IN THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA. The cultural heritages of water in tropical and subtropical Eastern and South-Eastern Asia. Michel Cotte. 158-161. (Đã xuất bản)
4.  Lương Vinh Quốc Danh, Duong Chi Thien, Quach Dat Binh, Nguyen The Dieu, Trần Nhựt Khải Hoàn, Lê Anh Tuấn. 2021. A LOW-COST COLORIMETRIC SENSOR FOR ON-SITE AUTOMATIC MONITORING OF NITRITE IN AQUACULTURE. IEEE 7th International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA 2021), Indonesia, 23-25 Nov. 2021. . 117-122. (Đã xuất bản)
5.  Lê Anh Tuấn. 2020. WATER BALANCE FOR AGRICULTURE PRODUCTION IN THE DRY SEASONS OF THE MEKONG RIVER DELTA IN VIETNAM. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 62. 56-61. (Đã xuất bản)
6.  Lê Anh Tuấn, Maria Lourdes T. Munárriz. 2019. MANGROVE COMMUNITIES AND DISASTER RISK REDUCTION: CASES IN VIETNAM. Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change : A Challenge to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies, Quezon City, Metro Manila Philippines,. . 56-66. (Đã xuất bản)
7.  Thong Anh Tran, Lê Anh Tuấn. 2019. POLICY TRANSFER INTO FLOOD MANAGEMENT IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: A NORTH VAM NAO STUDY. International Journal of Water Resources Development. VOL. 36, NO. 1,. 106–126. (Đã xuất bản)
8.  Lê Anh Tuấn, Guido Wyseure . 2019. USING A PHYSICAL MODEL TO DETERMINE THE HYDRODYNAMIC DISPERSION COEFFICIENT OF A SOLUTION THROUGH A HORIZONTAL SAND COLUMN. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 61. 14-22. (Đã xuất bản)
9.  Lê Anh Tuấn. 2018. VIETNAM’S HYDROPOWER POLICY REFORM: REFLECTIONS ON REALITY-BASED IMPACTS. HYDROPOWER IMPACTS FROM ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GENDER PERSPECTIVES – EVIDENCE FROM THE CENTRAL AND CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM. PHAM THI DIEU MY & NGUYEN QUY HANH. 171-187. (Đã xuất bản)
10.  Lê Anh Tuấn. 2018. ENERGY DEVELOPMENT IN VIETNAM'S MEKONG RIVER DELTA: A 'GREEN' OR 'GREY' OUTLOOK?. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. Vol 60 No 3 (2018). 74-80. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. SIMULATED YIELD AND WATER DEMAND FOR CHILLI PEPPER PRODUCTION IN THE DRY SEASONS IN FLOOD – AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Scientific Journal Of Thu Dau Mot University. 6 (31). 15-20. (Đã xuất bản)
12.  Lê Anh Tuấn. 2016. AN OVERVIEW OF THE RENEWABLE ENERGY POTENTIALS IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Renewable Energy 2016. 70-79. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Journal of Science and Technology. 54(2A). 98-103. (Đã xuất bản)
14.  Hồng Minh Hoàng, Lê Anh Tuấn, Lê Văn Dũ. 2016. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AUTOMATIC SPRINKLING SYSTEM FOR SHALLOT CULTIVATION IN VINH CHAU DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE. Journal of Science and Technology. 54 (4B). 107-113. (Đã xuất bản)
15.  Mai Viết Văn, Lê Anh Tuấn, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên, Dao Thi Viet Nga. 2016. IMPACT OF IRRIGATION WORKS SYSTEMS ON LIVELIHOODS OF FISHING COMMUNITY IN CA MAU PENINSULA, VIET NAM. International Journal of Scientific and Research Publications. 6(7). 460-470. (Đã xuất bản)
16.  Lê Anh Tuấn, Maria Lourdes T. Munárriz. 2016. MANGROVE COMMUNITIES AND DISASTER RISK REDUCTION: CASES IN VIETNAM. UP-SURP International Conference on “Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change: A Challenges to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies”, Quezon City, Metro Manila, Philippines. . 56-65. (Đã xuất bản)
17.  Kuei-Hsien Liao, Lê Anh Tuấn, Kien Van Nguyen. 2016. URBAN DESIGN PRINCIPLES FOR FLOOD RESILIENCE: LEARNING FROM THE ECOLOGICAL WISDOM OF LIVING WITH FLOODS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTADESPITE THE WIDESPREAD IMPLEMENTATION OF FLOOD CONTROL INFRASTRUCTURE, MODERN CITIES AROUND THE WORLD REMAIN VULNERA. Landscape and Urban Planning. 155. 69-78. (Đã xuất bản)
18.  Lê Anh Tuấn. 2016. PILOT APPLICATION ON SOLAR ENERGY COMBINED ELECTRICITY GRID TO A RURAL WATER SUPPLY STATION IN CAN THO CITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Renewable Energy 2016. 106-112. (Đã xuất bản)
19.  Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Ngụy Thị Khanh, Lâm Thị Thu Sửu, Đào Trọng Tứ. 2015. MANAGING THE RISKS FROM CLIMATE EXTREMES AT THE LOCAL LEVEL. Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation. In: Trần Thục. 186-223. (Đã xuất bản)
20.  Lê Anh Tuấn, Vo Van Ngoan, Hoang Thi Thuy. 2015. WATER RESOURCE VARATION IN THE HAU RIVER MOUTH. Journal of Fisheries Science and Technology. Special Issues 2015. 50-56. (Đã xuất bản)
21.  Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh, Bùi Thảo Linh. 2015. ASSESSMENT OF COMMUNITY BASED WATER MANAGEMENT PROJECT - A CASE STUDY IN THE NORTH VAM NAO, AN GIANG. Viện kinh tế và chính trị thế giới. 1. 106-121. (Đã xuất bản)
22.  Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thị Khang, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Đức Thành, Đỗ Minh Đức, Nguyễn Tiền Giang, Trần Mạnh Liểu, Lê Văn Thăng, Đỗ Công Thung, Trương Việt Dũng, Phan Văn Tân. 2015. CHANGES IN IMPACTS OF CLIMATE EXTREMES; HUMAN SYSTEMS AND ECOSYSTEMS. Viet Nam special report on managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Trần Thục. 140-185. (Đã xuất bản)
23.  Lê Anh Tuấn, Lê Văn Dũ, Tristan Skinner. 2014. RAPID INTEGRATED AND ECOSYSTEM-BASED ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE VULNERABILITY AND ADAPTATION FOR BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, No. 3A. 287-293. (Đã xuất bản)
24.  Chu Thai Hoanh, Diana Suhardiman, Lê Anh Tuấn. 2014. IRRIGATION DEVELOPMENT IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: TOWARDS POLYCENTRIC WATER GOVERNANCE?. International Journal of Water Governance. 2. 61-82. (Đã xuất bản)
25.  Lê Anh Tuấn, Ilse Smets, Guido Wyseure. 2014. DOES COMMON REED (PHRAGMITES SPP.) CONTRIBUTE TO THE REMOVAL OF PHOSPHOROUS AND NITROGEN FROM DOMESTIC WASTEWATER IN CONSTRUCTED SUBSURFACE FLOW WETLANDS?. Southeast Asian Water Environment. In: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaoboon, C. Visvanathan and H. Satof. 137-142. (Đã xuất bản)
26.  Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thi Ngọc Linh. 2014. IMPACTS OF CLIMATE CHANGE INTO RICE PRODUCTION IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. International Conference on Development and Cooperation of the Mekong Region, Seoul, Korea, December 4-5, 2014. . 75-91. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Hiếu Trung, Lê Anh Tuấn, Tran Thi Trieu, Ram Chandra Baskatoti, Louis Lebel. 2013. MULTI-LEVEL GOVERNANCE AND ADAPTATION TO FLOODS IN THE MEKONG DELTA. Governing the Mekong: Engaging in the Politics of Knowlege. In: Rajesh Daniel, Louis Lebel, Kanokwan Manoron. 7-15. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Văn Dũ, Trương Hoàng Đan, Lê Anh Tuấn, Võ Quốc Thành, Trần Mai Hùng. 2022. TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP VÀ THIÊN TAI LÊN CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG - LÂM NGHIỆP VÙNG U MINH HẠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 61-71. (Đã xuất bản)
2.  Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn So. 2022. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NUÔI VÀ QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ THÁC LÁC CƯỜM (NOTOPTERUS CHITALA) Ở TỈNH HẬU GIANG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG GIS. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 8. 81-88. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Thuỳ Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn, Lương Hồng Bội Ngân, Lê Anh Tuấn, Trần Văn Tỷ. 2022. BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNGNƯỚCDƯỚI ĐẤT: NGHIÊN CỨU TẠI TẦNGQP2-3THUỘCBÁN ĐẢO CÀ MAU, VIỆT NAM. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 8. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hồng Tín, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thành Tâm, Hồ Chí Thịnh, Vũ Anh Pháp, Lâm Đăng Vinh, Lê Anh Tuấn. 2021. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG TRONG CANH TÁC LÚA THÔNG MINH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 128. 57-64. (Đã xuất bản)
5.  Lê Anh Tuấn, Tran Xuan Long. 2021. CẢI THIỆN SINH KẾ CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC KHMER THÔNG QUA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MƯA VÙNG ĐỒI NÚI TỈNH AN GIANG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo Khoa học Quốc tế "Cải thiện Sinh kế cho Phụ nữ trong Bối cảnh Biến đổi Khí hậu" tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 23/11/2020. . 265-282. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Đinh Thị Cẩm Nhung, Phạm Thanh Vũ, Lê Anh Tuấn. 2021. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010 - 2020. Tạp chí Khoa học đất. 64. 114-119. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn. 2021. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ AO NUÔI ẾCH BẰNG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 421. 90-95. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Anh Tuấn, . 2021. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO THỊ XÃ VĨNH CHÂU BẰNG MÔ HÌNH IMOD. Tài Nguyên và Môi Trường. 23. 34-36. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lê Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Kiều Anh. 2020. PHÂN BỐ KHÔNG GIAN TÌNH HÌNH NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT TẠI TỈNH TRÀ VINH SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM. Khoa học đất. 61. 54-62. (Đã xuất bản)
10.  Lê Hải Trí, Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2020. NGHIÊN CỨU VẬN HÀNH HỒ CHỨA Ô TÀ SÓC, VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 12. 36-44. (Đã xuất bản)
11.  Lê Anh Tuấn. 2020. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN LŨ LỤT VÀ KHÔ HẠN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG 20 NĂM GẦN ĐÂY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 62. 22-27. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hồng Tín, Lê Anh Tuấn, Trần Nhựt Khải Hoàn, Lương Vinh Quốc Danh, Hồng Minh Hoàng, Châu Mỹ Duyên, Hồ Chí Thịnh, Huỳnh Việt Hùng. 2020. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT PHỤC VỤ CANH TÁC LÚA THEO KỸ THUẬT ƯỚT VÀ KHÔ XEN KẼ AWD. KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ. 18. 7-12. (Đã xuất bản)
13.  Lê Anh Tuấn. 2019. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ỞĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 7. 13-15. (Đã xuất bản)
14.  Lê Thị Thùy Như, Lê Anh Tuấn, Đinh Thị Nhi, Nguyễn Thùy Hà Anh. 2019. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC LÒ HẦM THAN Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 44-51. (Đã xuất bản)
15.  Thong Anh Tran, Lê Anh Tuấn, Jamie Pittick. 2018. ADAPTIVE CO-MANAGEMENT IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: EXAMINING THE INTERFACE BETWEEN FLOOD MANAGEMENT AND ADAPTATION. International Journal of Water Resources Development. 34. 1-17. (Đã xuất bản)
16.  Bùi Thị Thu Thảo, Lê Anh Tuấn. 2017. SINH KHỐI VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG TRÀM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 58-65. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Quý. 2017. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT VÀ NHU CẦU TƯỚI CHO CÂY BẮP (ZEA MAYS L) VÀO MÙA KHÔ Ở VÙNG NGẬP LŨ HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 43-50. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Lê Anh Tuấn. 2016. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS TRONG PHÂN VÙNG CANH TÁC LÚA CÓ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN VÀ NGẬP LŨ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 52-65. (Đã xuất bản)
19.  Báo Văn Tuy, Lê Anh Tuấn. 2016. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH NINH THUẬN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 18. 81-87. (Đã xuất bản)
20.  Hồng Minh Hoàng, Đặng Trâm Anh, Lê Anh Tuấn, Lê Văn Dũ, Trương Như Phượng. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TIẾT KIỆM NƯỚC MÔ HÌNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY HÀNH TÍM TẠI HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 1-12. (Đã xuất bản)
21.  Lê Anh Tuấn, Hoàng Thị Thuỷ, Võ Văn Ngoan. 2015. CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO VÙNG ĐẤT GIỒNG CÁT VEN BIỂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 150-158. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC TRỮ ĐỂ TƯỚI CHO CÂY BẮP VÀO MÙA KHÔ Ở HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 174-182. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Thanh Trúc CTU, Lê Anh Tuấn. 2015. ƯỚC LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY DỪA QUA SINH KHỐI TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 193-199. (Đã xuất bản)
24.  Lê Anh Tuấn. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN DI SẢN VĂN HOÁ VÀ BẢO TÀNG Ở LƯU VỰC SÔNG MEKONG. Bảo tàng và Di sản Văn hoá trong Bối cảnh Biến đổi Khí hậu. Trong: Võ Quang Trọng, Ying Zhu, Trương Quốc Bình, .... 94-105. (Đã xuất bản)
25.  Hoàng Thị Thanh Thủy, Lê Anh Tuấn. 2013. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THU DỤNG ĐỂ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 17-22. (Đã xuất bản)
26.  Trương Thị Nga, Lê Anh Tuấn, Lê Văn Bình. 2013. PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI THỰC VẬT THÂN THẢO, THEO ĐỘ SÂU NGẬP NƯỚC TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM. Khoa học đất. 41. 51. (Đã xuất bản)
27.  Lê Anh Tuấn. 2013. DUY TRÌ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CHO MŨI CÀ MAU TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau, 12/4/2013. . 114-121. (Đã xuất bản)
28.  Lê Anh Tuấn, Trần Thị Kim Hồng. 2012. ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI Ở HỘ GIA ĐÌNH TRƯỚC THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG KHU VỰC THUỘC QUẬN BÌNH THỦY VÀ HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 221-230. (Đã xuất bản)
29.  Lê Anh Tuấn, Guido Wyseure, Johan Dure. 2012. XÁC ĐỊNH LƯU TỐC CỦA DÒNG CHẢY NƯỚC THẢI QUA VÙNG RỄ KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO CHẢY NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯU VẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 49-57. (Đã xuất bản)
30.  Lê Anh Tuấn. 2011. WATER ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE MEKONG RIVER DELTA IN VIET NAM. The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River". . (Đã xuất bản)
31.  Lê Anh Tuấn. 2011. XÁC ĐỊNH LƯỢNG THOÁT HƠI NƯỚC CỦA SẬY BẰNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NƯỚC Ở KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO CHẢY NGẦM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 86-92. (Đã xuất bản)
32.  Lê Anh Tuấn. 2011. IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AND SEA LEVEL RISE ON THE INTEGRATED AGRICULTURE-AQUACULTURE SYSTEM IN THE MEKONG RIVER BASIN: A CASE STUDY IN THE LOWER MEKONG RIVER DELTA IN VN. Meeting Climate Change Challenges in Transboundary Basins: Role of Sciences. . (Đã xuất bản)
33.  Lê Anh Tuấn. 2005. HỆ THỐNG GHI DỮ LIỆU GIÁ RẺ PHÙ HỢP VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN ĐỂ QUAN TRẮC ĐỘ DẪN ĐIỆN TRONG MỘT CỘT ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 145-152. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Các khoa học môi trường (các khía cạnh xã hội của khoa học môi trường xếp vào mục 507) 
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Khí tượng học và các khoa học khí quyển 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Anh Tuấn