BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HIẾU TRUNG Giới tính: Nam
Email: nhtrung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Văn phòng Viện NC biến đổi Khí hậu
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 T2012-65; Tác động của chế độ thủy văn lên khả năng thích nghi tự nhiên của các hệ thống canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Ứng dụng mã nguồn mở WEB-GIS để quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long 2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 B2008-16-82; Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở thông tin địa lý (GIS) trong giảng dạy và nghiên cứu về quản lý tài nguyên thiên nhiên 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 T2005-17; Xây dựng các công cụ hỗ trợ vẽ kỹ thuật bằng ngôn ngữ lập trình Autolisp. 2006 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
5 T2005-21; Ứng dụng thông tin địa lý (Gis) trong công tác quản lý chất thải rắn. Giai đoạn 1 : Phân tích, thiết kế hệ thống- cơ sở dữ liệu. 2006 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
6 T2002-03; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho công tác quản lý địa phương cấp phường/ xã. 2003 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Ứng dụng GIS trong QLMT và TNTN
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Planning for sustainable urban water systems in adapting to a changing climate ? a case study in Can Tho City, Vietnam
CSIRO Australia. 2012   X
3 Rainwater Harvesting Guidebook for the Mekong Delta (in Vietnamese) - Hướng dẫn Kỹ thuật thu gom và sử dụng nước mưa Ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Agriculture Publishing House, Vietnam., ISBN: 978-604-60-1606-9 2014 X  
4 Ứng dụng GIS trong QLMT và TNTN
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, Đinh Diệp Anh Tuấn. 2022. APPLICATION OF GIS ON BUILDING THE SPATIAL DATABASE FOR SUPPORTING DRAINAGE MANAGEMENT IN NINH KIEU DISTRICT. Earth and Environmental Science. 964. 012002. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Thanh Giao, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Hoàng Hải Anh, Nigel K. Downes, Minh N. Nguyen. 2022. THE DIVERSITY OF PHYTOPLANKTON IN A COMBINED RICE-SHRIMP FARMING SYSTEM IN THE COASTAL AREA OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Water. 14. 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Võ Quốc Thành, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Thị Phương Linh. 2022. TEMPORAL ANALYSIS FOR MULTI-HAZARD RISK ASSESSMENT OF RICE CULTIVATION IN COASTAL AREAS: A CASE STUDY OF SOC TRANG, VIETNAME3S WEB OF CONFERENCES. E3S Web of Conferences. 347. (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Tỷ, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đinh Văn Duy, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Đình Giang Nam, Huỳnh Vương Thu Minh, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. MONITORING SHORELINE CHANGES IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA COASTAL ZONE USING SATELLITE IMAGES AND WAVE REDUCTION STRUCTURES. European Spatial Data for Coastal and Marine Remote Sensing. In: Simona Niculescu. 171-190. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Bình, , Nguyễn Ánh Minh, Nguyễn Nguyên Minh, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. DRIVERS OF AGRICULTURAL TRANSFORMATION IN THE COASTAL AREAS OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Environmental Science and Policy. 122. 49-58. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hiếu Trung, Marie-Noëlle Woillez, Ngô Đức Thành, Sepehr Eslami, Philip Minderhoud, Tran Anh Quan, Nguyen Thi Thanh Hue, Truong Ba Kien, Trương Chí Quang, Võ Thị Phương Linh, Võ Quốc Thành. 2021. CHAPTER 7 THE MEKONG DELTA IN THE FACE OF INCREASING CLIMATIC AND ANTHROPOGENIC PRESSURES. Climate change in Viet Nam: Impacts and adaptation. Etienne Espagne. 339-369. (Đã xuất bản)
7.  Ngoc Giau Vo Thi, Bich Tuyen Phan Thi, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2021. IMPACT OF CLIMATE CHANGE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE WATER BALANCE AND WATER QUALITY OF THE CAN THO RIVER. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 652. (Đã xuất bản)
8.  Trương Chí Quang, Benoit Gaudou, Patrick Taillandier, Alexis Drogoul, Etienne Espagne, Huỳnh Quang Nghi, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Hồng Thảo. 2021. ADAPTATION STRATEGIES IN THE MEKONG DELTA. Climate Change in Viet Nam Impacts and Adaptation, A COP26 Assessment Report of the GEMMES Viet Nam Project. In: Etienne Espagne. 441-475. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. APPLICATION OF GIS FOR BUILDING THE GEOGRAPHIC DATABASE FOR NINH KIEU AND CAI RANG DISTRICTS OF CAN THO CITY. Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021. 1. '364-369. (Đã xuất bản)
10.  Dung Phung, Thong Nguyen-Huy, Ngoc Nguyen Tran, Ngoc Dang Tran, Quang-Van Doan, Son Hong Nghiem, Nga Huy Nguyen, Trude Bennett, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. HYDROPOWER DAMS, RIVER DROUGHT AND HEALTH EFFECTS: A DETECTION AND ATTRIBUTION STUDY IN THE LOWER MEKONG DELTA REGION. Climate Risk Management. 32. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. APPLICATION OF KRIGING INTERPOLATION METHOD ON BUILDING DIGITAL ELEVATION MODEL FOR NINH KIEU AND CAI RANG DISTRICTS OF CAN THO CITY. Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021. 1. '219-226. (Đã xuất bản)
12.  Jeroen Rijke, Nguyễn Hiếu Trung, Liliane Geerling, Nguyễn Hồng Quân. 2020. BUILDING RESILIENCE WITH SUPPORT OF THE CIRCULAR ECONOMY. Climate Resilient Urban Areas. de Graaf-van Dinther. 109-127. (Đã xuất bản)
13.  Nguyen Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Phan Hoàng Vũ, Phuong T. B. Nguyen. 2020. AN UNDERSTANDING OF WATER GOVERNANCE SYSTEMS IN RESPONDING TO EXTREME DROUGHTS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT. 22. 0790-0627. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. URBAN WATER MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY: A SYSTEM DYNAMIC APPROACH. WATER and POWER. 64. 319-336. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyen Minh. 2019. THE APPLICATION OF GIS AND RS FOR ASSESSING THE AREA CHANGE OF BUILT-UP LAND IN THE CENTER DISTRICTS OF CAN THO CITY IN THE PERIOD FROM 1988 TO 2018. International Symposium on Geographical Science in the Context ò the Fourth Industrial Revolution. . 31-38. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. ADDRESSING URBAN WATER SCARCITY IN CAN THO CITY AMIDST CLIMATE UNCERTAINTY AND URBANIZATION. Development and Climate Change in the Mekong Region. 1. 287-322. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, GOTO Akira, Osawa Kazutoshi. 2019. ASSESSMENT OF GROUNDWATER QUALITY AND ITS SUITABILITY FOR DOMESTIC AND IRRIGATION USE IN THE COASTAL ZONE OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Water and Power. 64. 173-185. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung. 2018. ESTABLISHING AN INTEGRATED MODEL FOR SUPPORTING AGRICULTURAL LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN TRAN DE DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 62-71. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Hiếu Trung, Frank De Troyer. 2016. MANAGING PILE FOUNDATION AND LAND COST FOR HIGH-RISE BUILDINGS IN THE EARLY DESIGN STAGES. Architectural Engineering and Design Management. 12(3). (Đã xuất bản)
20.  Danet Hak, Văn Phạm Đăng Trí, Dương Văn Ni, Nguyễn Hiếu Trung, To Quang Toan, Vo Le Phu, Lawrence Patrick Bernado, Kazuo Nadaoka, Nguyễn Hồng Quân. 2016. SPATIO-TEMPORAL VARIATIONS OF SEA LEVEL AROUND THE MEKONG DELTA: THEIR CAUSES AND CONSEQUENCES ON THE COASTAL ENVIRONMENT. Hydrological Research Letters. 10 (2). 60-66. (Đã xuất bản)
21.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, Benoit Gaudou, Patrick Taillandier. 2016. EXPLORING AGENT ARCHITECTURES FOR FARMER BEHAVIOR IN LAND-USE CHANGE. A CASE STUDY IN COASTAL AREA OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Lecture Notes in Computer Science. 9568. 146-158. (Đã xuất bản)
22.  Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Văn Hà, Gerardo van Halsema, Nguyen Trong Tin, To Lan Phuong, Roel Bosma, Nguyễn Ngọc Sơn. 2016. CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES FOR FRESHWATER AGRICULTURE IN THE COASTAL MEKONG DELTA: FARM-SCALE OPPORTUNITIES AND WATER MANAGEMENT CHALLENGES. Tropicultura. 34. 116 - 120. (Đã xuất bản)
23.  Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Ngụy Thị Khanh, Lâm Thị Thu Sửu, Đào Trọng Tứ. 2015. MANAGING THE RISKS FROM CLIMATE EXTREMES AT THE LOCAL LEVEL. Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation. In: Trần Thục. 186-223. (Đã xuất bản)
24.  Dung Phung, Nguyễn Hiếu Trung, Cuong Manh Do, Nga Huy Nguyen, Xiaoming Wang, Cordia Chu, Shannon Rutherford, Minh Nguyen, Cunrui Huang. 2015. TEMPERATURE AS A RISK FACTOR FOR HOSPITALISATIONS AMONG YOUNG CHILDREN IN THE MEKONG DELTA AREA, VIETNAM. Occupational and Environmental Medicine. 72. 529-535. (Đã xuất bản)
25.  Văn Phạm Đăng Trí, A. Smajgl, T. Q. Toan, Đặng Kiều Nhân, J. Ward, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2015. RESPONDING TO RISING SEA LEVELS IN THE MEKONG DELTA. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2469. 167–174. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Phan Hoàng Vũ. 2015. AGRO-ECOLOGICAL DYNAMICS IN THE COASTAL AREAS OF THE VI-ETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE (A CASE STUDY IN BAC LIEU PROVINCE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 81-88. (Đã xuất bản)
27.  Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thị Khang, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Đức Thành, Đỗ Minh Đức, Nguyễn Tiền Giang, Trần Mạnh Liểu, Lê Văn Thăng, Đỗ Công Thung, Trương Việt Dũng, Phan Văn Tân. 2015. CHANGES IN IMPACTS OF CLIMATE EXTREMES; HUMAN SYSTEMS AND ECOSYSTEMS. Viet Nam special report on managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Trần Thục. 140-185. (Đã xuất bản)
28.  Dung Phung, Nguyễn Hiếu Trung, Đinh Diệp Anh Tuấn, C. M. Do, N. H. Nguyen, M. Nguyen, X. Wang, C. Chu, F. Dwirahmadi, Shannon Rutherford, Cunrui Huang. 2015. TEMPORAL AND SPATIAL ASSESSMENT OF RIVER SURFACE WATER QUALITY USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIQUES: A STUDY IN CAN THO CITY, A MEKONG DELTA AREA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 2015. 187-229. (Đã xuất bản)
29.  Dung Phung, Nguyễn Hiếu Trung, M. NGUYEN, C. M. DO, N. H. NGUYEN, X. WANG, C. CHU, S. RUTHERFORD, C. HUANG. 2015. TEMPORAL AND SPATIAL PATTERNS OF DIARRHOEA IN THE MEKONG DELTA AREA, VIETNAM. Epidemiology and Infection. 143. 1-10. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Geoinformatics Education and Capacity Building for Urban Management and Smart Cities, University of Education - The University of Danang, December 6 - 9, 2015. . (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Đình Giang Nam, Akira GOTO, Nguyễn Hiếu Trung. 2014. GROUND WATER MODELING FOR COASTAL AREA OF SOC TRANG, MEKONG DELTA, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 182-188. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. GIS-IDEAS. . (Đã xuất bản)
33.  N.T. Son, C.F. Chen, C.R. Chen, Võ Quang Minh, Nguyễn Hiếu Trung. 2014. A COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTITEMPORAL MODIS EVI AND NDVI DATAFOR LARGE-SCALE RICE YIELD ESTIMATION. Agricultural and Forest Meteorology. 197. 52-64. (Đã xuất bản)
34.  Dung Phung, Cunrui Huang, Shannon Rutherford, Cordia Chu, Xiaoming Wang, Nguyễn Nguyên Minh , Nga Huy Nguyen, Nguyễn Hiếu Trung. 2014. ASSOCIATION BETWEEN CLIMATE FACTORS AND DIARRHOEA IN A MEKONG DELTA AREA. International Journal of Biometeorology. DOI 10.1007/s00484-014-0942-. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Nguyên Minh , Stephen Cook, Magnus Moglia, Luis Neumann. 2014. APPROACH FOR CLIMATE ADAPTATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN WATER SYSTEMS - A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 343-349. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Hiếu Trung, Minh Nguyen, Stephen Cook, Magnus Moglia, Louis Neumann. 2014. APPROACH FOR CLIMATE ADAPTATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN WATER SYSTEM - A CASE STUDY IN CAN THO CITY - VIETNAM. Journal of Science and Technology. 52. 343-349. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Hiếu Trung, Luis Neumann, Nguyễn Nguyên Minh, Stephen Cook, Magnus Moglia. 2014. APPROACH FOR CLIMATE ADAPTATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN WATER SYSTEMS - A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Khoa học Công và Công nghệ. 52 (3A). 343-349. (Đã xuất bản)
38.  Luis E. Neumann, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Hiếu Trung, Minh Nguyen, Magnus Moglia, Stephen Cook, Ashok K. Sharma. 2014. WATER USE, SANITATION AND HEALTH IN A FRAGMENTED URBAN WATER SYSTEM: CASE STUDY AND HOUSEHOLD SURVEY. Urban Water Journal. 11. 198-210. (Đã xuất bản)
39.  Hirokazu Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Mitsunori Tarao, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung, Masaki Sagehashi , Sachi Ninomiya-Lim, Takashi Gomi , Masaaki Hosomi , Hideshige Takada. 2014. HUMAN FACTORS AND TIDAL INFLUENCES ON WATER QUALITY OF AN URBAN RIVER IN CAN THO, A MAJOR CITY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 186. 845-858. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. GIS-IDEAS 2014. . (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. SURFACE WATER RESOURCES CHANGES IN THE MEKONG DELTA UNDER IMPACTS OF HYDROLOGICAL CHANGE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem, and Fisheries. . 9. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Đình Giang Nam, Akira GOTO , Nguyễn Hiếu Trung. 2014. GROUND WATER MODELING FOR COASTAL AREA OF SOC TRANG, MEKONG DELTA, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 182-188. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . (Đã xuất bản)
44.  Võ Quốc Thành, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Chu Thái Hoành. 2014. A BIAS-CORRECTION METHOD OF PRECIPITATION DATA GENERATED BY REGIONAL CLIMATE MODEL. Proceedings of International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. 7. (Đã xuất bản)
45.  Dung Phung, Cunrui Huang, Shannon Rutherford, Cordia Chu, Xiaoming Wang, Minh Nguyen, Nga Huy Nguyen, Cuong Do Manh, Nguyễn Hiếu Trung. 2014. ASSOCIATION BETWEEN CLIMATE FACTORS AND DIARRHOEA IN A MEKONG DELTA AREA. International Journal of Biometeorology. 58. 1957. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Hiếu Trung. 2014. MEKONG DELTA - ISSUES, COLLABORATION AND RESEARCH NEEDS ? CASE & RESEARCH PERSPECTIVE. DELTAS IN TIMES OF CLIMATE CHANGE II INTERNATIONAL CONFERENCE, , ROTTERDAM THE NETHERLANDS 24-26 SEPTEMBER 2014. . 201. (Đã xuất bản)
47.  Nguyen Thanh Son, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quang Minh, C.F. Chen , C.R. Chen . 2014. A COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTITEMPORAL MODIS EVI AND NDVI DATA FOR LARGE-SCALE RICE YIELD ESTIMATION. Agricultural and Forest Meteorology. 197. 52-64. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. POSSIBLE IMPACTS OF SEAWATER INTRUSION AND STRATEGIES FOR WATER MANAGEMENT IN COASTAL AREAS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE.. Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam. Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban. 219-232. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. POSSIBLE IMPACTS OF SEAWATER INTRUSION AND STRATEGIES FOR WATER MANAGEMENT IN COASTAL AREAS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE.. Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam. Nguyen Danh Thao. 219-232. (Đã xuất bản)
50.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2013. VULNERABILITY OF FLOOD IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: MAPPING AND UNCERTAINTY ANALYSIS. Journal of Environmental Science and Engineering B. 2. 229-237. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Đình Giang Nam, AKIRA GOTO, PETER VERMEULEN, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyen Thanh Truc. 2013. GROUNDWATER MODELING FOR ANALYZING IMPACTS OF RAPIDLY GROWING GROUNDWATER EXPLOITAGON IN CANTHO CITY, VIETNAM. First Sustainability Environmental Leader Summit Sharing experience and knowledge in Pursuit of a sustainable future.. . 36-37. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Hiếu Trung, Lê Anh Tuấn, Tran Thi Trieu, Ram Chandra Baskatoti, Louis Lebel. 2013. MULTI-LEVEL GOVERNANCE AND ADAPTATION TO FLOODS IN THE MEKONG DELTA. Governing the Mekong: Engaging in the Politics of Knowlege. In: Rajesh Daniel, Louis Lebel, Kanokwan Manoron. 7-15. (Đã xuất bản)
53.  Chu Thái Hoành, Ngo Dang Phong, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Xuân Hiền, Nguyen Van Ngoc, Tô Phúc Tường. 2012. MODELLING TO SUPPORT LAND AND WATER MANAGEMENT: EXPERIENCES FROM THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Water International. Vol. 37, No. 4. 408-426. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hà Tấn Linh, Dương Thị Trúc, Nguyễn Hiếu Trung, Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí. 2022. ĐÁNH GIÁ KHUNG PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 77-88. (Đã xuất bản)
2.  Võ Quốc Thành, Lâm Thị Bích Tuyền, Nguyễn Quế Trân, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP CỦA NGUỒN NƯỚC TỰ NHIÊN CHO MÔ HÌNH CANH TÁC HÀNH TÍM VÀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 734. 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2022. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 733. 56-72. (Đã xuất bản)
4.  Phan Hoàng Vũ, Lâm Thị Hoàng Oanh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Phạm Thị Chinh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 1-8. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ BỀN VỮNG SUDS. Khí Tượng Thủy Văn. 4. 158-168. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Nhiều Em, Nguyễn Thanh Phường, Dương Thị Tuyền, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN NUÔI TÔM KHÉP KÍN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XÃ LONG ĐIỀN ĐÔNG, HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 115-124. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hiếu Trung, Trần Thị Kim Hồng, Trần Nguyễn , Nguyễn Vũ Luân. 2021. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN LÊN CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 183-189. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thanh Bình, Lê Vân Thủy Tiên, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyen Thi Ngoc Bau, Bach Tan Sinh, Nguyễn Nguyên Minh. 2021. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN TỪ GÓC NHÌN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MANG TÍNH BAO TRÙM TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Chính sách và quản lý Khoa học và Công nghệ. 10. 31-45. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Quốc Cường, Lê Như Ý, Phan Thị Thúy Duy. 2021. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG/CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH CHO VIỆC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở VÙNG ĐBSCL. Thích ứng và quản lý các rủi ro ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nguyễn Hiếu Trung. 54-83. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. APPLYING GOOGLE EARTH ENGINE TO ASSESS THE IMPACT OF URBAN FLOODING IN NINH KIEU DISTRICT IN THE PERIOD FROM 2018 TO 2021. 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021). 1. '835-842. (Đã xuất bản)
11.  Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hồng Trang, Nguyễn Ngọc Trúc Thanh, Võ Quốc Thành. 2021. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 91-102. (Đã xuất bản)
12.  Trương Xuân Việt, Nguyễn Hoàng Việt, Lê Hoàng Thảo, Cù Vĩnh Lộc, Trần Hoàng Việt, Lê Thành Phiêu, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH QUẢN LÝ DỮ LIỆU HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 30-41. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG LỚP PHỦ ĐẤT NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI CÓ KIỂM ĐỊNH. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 12. 1. '1047-1052. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Như Ý, Bùi Chí Tân. 2021. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BỔ CẬP TỰ NHIÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG HOLOCEN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa Học Đất. 64. 48-53. (Đã xuất bản)
15.  Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Lộc, Nguyễn Thị Ngọc Phượng . 2020. ASSESSING EXISTING SURFACE WATER SUPPLY SOURCES IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: CASE STUDY OF CAN THO, SOC TRANG, AND HAU GIANG PROVINCES. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 62. 65-70. (Đã xuất bản)
16.  Võ Thị Ngọc Giảu , Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thị Bích Tuyền. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-RAS TRONG NGHIÊN CỨU DÒNG CHẢY SÔNG CẦN THƠ. Tài nguyên và Môi trường. 329. 33-35. (Đã xuất bản)
17.  Võ Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Thi Bich Tuyen. 2019. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010-2019 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC. Tài nguyên và Môi trường. 326. 56-58. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn, Phan Chí Nguyện. 2019. ẢNH HƯỞNG CỬA XÂM NHẬP MẶN VÀ NGẬP LỸ ĐẾN THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TIỀM NĂNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đẩt. 2019. 54-59. (Đã xuất bản)
19.  Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Bùi Anh Thư. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ KHAI THÁC CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 61-70. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn, Phan Chí Nguyện. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ NGẬP LŨ ĐẾN THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TIỀM NĂNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 56/2019. 54-59. (Đã xuất bản)
21.  Võ Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Thị Phụng, Phạm Thị Bích Tuyền, Tran Hau Vuong. 2019. NGHIÊN CỨU ƯNG DỤNG MÔ HÌNH WEAP TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC SÔNG CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020 VÀ 2030. Tài Nguyên và Môi trường. 14. 28-30. (Đã xuất bản)
22.  Võ Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Thi Bich Tuyen. 2019. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010-2019 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI). Tai Nguyên và Môi trường. 23. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thanh Ngân, Đinh Diệp Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 77-84. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MONTE CARLO DỰ BÁO DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG TỐI ƯU HÓA ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 164-174. (Đã xuất bản)
25.  Võ Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Ngọc Trinh, Tran Hau Vuong. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC TRÊN ĐOẠN SÔNG CẦN THƠ. Tai Nguyên và Môi trường. 12. 42-44. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Hồng Thảo, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Chí Quang, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn. 2019. ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 57. 97-102. (Đã xuất bản)
27.  Võ Thị Ngọc Giàu, Phan Thi Bich Tuyen, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010-2014 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 105-113. (Đã xuất bản)
28.  Dương Quỳnh Thanh, Nguyễn Đình Giang Nam, Phạm Minh Đầy, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2018. TÁC ĐỘNG THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA ĐẾN BIẾN ĐỘNG BỔ CẬP NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG NÔNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 1-11. (Đã xuất bản)
29.  Đinh Diệp Anh Tuấn, Huỳnh Thị Mỹ Nhiên, Nguyễn Hiếu Trung. 2018. TÍNH TOÁN THỂ TÍCH BỂ CHỨA NƯỚC MƯA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 12-29. (Đã xuất bản)
30.  Phạm Thành Nhơn, Nguyễn Hiếu Trung. 2018. NGHIÊN CỨU KHÀ NĂNG TIẾP CẬN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA SÔNG HẬU THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2030. Tài nguyên và Môi trường. 7. 19-24. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Vương Tuấn Huy. 2017. INTEGRATING INDIGENOUS KNOWLEDGE FOR PARTICIPATORY LAND USE PLANNING (PLUP) IN TRA HAT HAMLET, A CLIMATE-SMART VILLAGE IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. VietNam journal of science, technology and Engineering. 59. 32-38. (Đã xuất bản)
32.  Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Thanh Tân. 2017. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC TƯỚI HIỆU QUẢ CHO VÙNG CANH TÁC LÚA KHU VỰC CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 87-95. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí. 2017. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ BỐ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 166-177. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Tôn Thất Lộc. 2017. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP ĐỘ CHI TIẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 1-12. (Đã xuất bản)
35.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2017. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 54-63. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ ĐỂ TỐI ƯU DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 62-71. (Đã xuất bản)
37.  Phạm Thành Nhơn, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN BA CHIỀU MÔ PHỎNG DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG HẬU THEO XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG. Tài nguyên và Môi trường. 17. 12-17. (Đã xuất bản)
38.  Phạm Thành Nhơn, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. THIẾT LẬP VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN BA CHIỀU XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI VÀ ĐỊA MẠO SÔNG HẬU ĐOẠN TỪ PHÀ VÀM CỐNG ĐẾN CẦU CẦN THƠ. Tài nguyên và Môi trường. 13. 18-23. (Đã xuất bản)
39.  Đặng Mỹ Hạnh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. ỨNG DỤNG GIS VÀ MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HIỂN THỊ VÀ DỰ BÁO Ô NHIỄM NƯỚC MẶT. Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin & Truyền Thông (CNTT&TT'2017). . 80-91. (Đã xuất bản)
40.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP CHI TIẾT. hội nghị Quản lý đất đai. ISBN: 978-604-919-785-7. 270-285. (Đã xuất bản)
41.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội nghi khoa học. ISBN: 978-604-919-785-7. 151-161. (Đã xuất bản)
42.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Đại học Cần Thơ. số chuyên đề. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Kiều Diễm, Trần Quang Thọ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền. 2015. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÚA Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 6-9/10/2015. . 242-247. (Đã xuất bản)
44.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân CTU, Đinh Diệp Anh Tuấn. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘNƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 129-138. (Đã xuất bản)
45.  Hồng Minh Hoàng, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. SO SÁNH LƯỢNG NƯỚC VÀ SỐ LẦN TƯỚI CỦA CÁC KỸ THUẬT TƯỚI NƯỚC CHO CÂY LÚA: ÁP DỤNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG STELLA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 50-61. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hữu Sang. 2014. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH, QUẢN LÝ BÃI RÁC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 119-127. (Đã xuất bản)
47.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Hồng Minh Hoàng. 2014. QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC MẶT CHO HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 90-103. (Đã xuất bản)
48.  Trương Chí Quang, Trần Thị Mơ, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, Võ Quang Minh. 2014. MÔ HÌNH THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014. 1. 181-191. (Đã xuất bản)
49.  Mai Thi Hà, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HỆ THỐNG CANH TÁC TRÊN CƠ SỞ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TRONG ĐIỀU KIỆN HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 90-98. (Đã xuất bản)
50.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Nương. 2014. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 106-115. (Đã xuất bản)
51.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí. 2014. KHAI THÁC CÁC KỊCH BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP. Khoa học và công nghệ. ISBN 9786046703655. 108. (Đã xuất bản)
52.  Trần Trung Tín, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Hiệp Hào. 2014. ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC, TP CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2014. . 420-432. (Đã xuất bản)
53.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hữu Kiệt. 2014. TỐI ƯU HÓA VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 08. 13-20. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh. 2013. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI VÀ NHỮNG THAY ĐỔI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 58. (Đã xuất bản)
55.  Vương Tuấn Huy, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A TỈNH BẠC LIÊU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 603. (Đã xuất bản)
56.  Văn Phạm Đăng Trí, , Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 13. 48 - 53. (Đã xuất bản)
57.  Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC CHO HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA Ở HUYỆN NGÃ NĂM (SÓC TRĂNG) TRONG THỜI GIAN XÂM NHẬP MẶN. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 37. (Đã xuất bản)
58.  Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 27. 87 - 94. (Đã xuất bản)
59.  Võ Thị Phương Linh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 87-94. (Đã xuất bản)
60.  Vương Tuấn Huy, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và PTNT. 13. 48. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2012. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG LÊN NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TP CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 182. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2012. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CROPWAT ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO LỬNG TỈNH AN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI CỦA YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 187-197. (Đã xuất bản)
63.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2012. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Ở HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 253-263. (Đã xuất bản)
64.  Trần Quốc Đạt, Nguyễn Hiếu Trung, Kanchit Likitdecharote. 2012. MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI TÁC ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG VÀ SỰ SUY GIẢM LƯU LƯỢNG TỪ THƯỢNG NGUỒN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 141-150. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Hiếu Trung. 2012. XÂY DỰNG TRANG WEBGIS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN NINH KIỀU, TPCT. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 234. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Hiếu Trung, Trương Hoàng Minh. 2012. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC THỦY SẢN RỪNG TRÀM MỸ PHƯỚC VÀ …. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 250. (Đã xuất bản)
67.  Trần Quốc Đạt, KANCHIT LIKITDECHAROTE, THARES SRISATIT, Nguyễn Hiếu Trung. 2012. MODELING THE INFLUENCE OF RIVER DISCHARGE AND SEA LEVEL RISE ON SALINITY INTRUSION IN MEKONG DELTA.  The 1st Environment Asia International conference. . (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Hiếu Trung. 2011. ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN. Hội thảo ƯD GIS toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
69.  J. WILLETS, N. CARRARD, M. RETAMAL, C. MITCHELL, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Đình Giang Nam, M. PADDON. 2011. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS AS A METHODOLOGY TO COMPARE SANITATION OPTIONS IN PERI-URBAN CAN THO, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Phúc Thanh, Yasuhiro Matsui. 2011. ỨNG DỤNG GIS VÀ GPS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THU GOM - TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 1-11. (Đã xuất bản)
71.  Juliet Willetts, Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Hiếu Trung. 2011. SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF SANITATION OPTIONS IN VIETNAM: PLANNING WITH THE FUTURE IN MIND. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development. ISSN 2043-9083. 262-268. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Trắc địa học và bản đồ học 
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị 
Viễn thám 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Hiếu Trung