BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯƠNG Giới tính: Nam
Email: nvcuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Cơ khí
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu chế tạo buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 di động 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu chế tạo máy tạo mẫu nhanh (in 3D) theo phương pháp FDM 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và chế tạo các thiết bị trong dây chuyền sản xuất bánh phồng Sơn Đốc (huyện Giống Trôm, tỉnh Bến Tre 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu chế tạo máy nghiền búa, nghiền mịn năng suất 50-100 kg/giờ 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu chế tạo máy sấy phun 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ chế tạo khuôn mẫu
X  
2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật
X  
3 Hệ thống máy và thiết bị lạnh
978-604-919-047-6.   X
4 Kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm
X  
5 Tạo mẫu nhanh
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Chí Ngôn, Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Hữu Cường, Trần Nguyễn Phương Lan, Huỳnh Thanh Thưởng, Vo Nguyen Hong Phuc. 2023. A 3D LOCATION ESTIMATING MODEL FOR HARVESTING THE FRESH CHILI FRUIT USING YOLOV5. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Pankaj Tambe, Peter Huang and Suyog Jhavar. 187-195. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Jeng-Rong Ho, Trần Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Hữu Cường, Hong-Phuc Vo-Nguyen, Nguyễn Văn Cương. 2022. A FORCE MODEL FOR CONTROLLING THE DESTEMMING PROCESS OF THE FRESH CHILLI FRUIT. International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2021. 336. 59–68. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nguyễn Phương Lan, Vo Nguyen Hong Phuc, Huỳnh Thanh Thưởng, Nguyễn Văn Cương. 2022. EVALUATING THE OPTIMAL WORKING PARAMETERS OF THE COLOR SENSOR TCS3200 IN THE FRESH CHILI DESTEMMING SYSTEM. Can Tho University Journal of Science. 14. 35-42. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Jeng-Rong Ho, Vo Nguyen Hong Phuc, Nguyễn Văn Cương. 2021. EVALUATION ON THE DISEASED DAMAGE GRADING MODEL OF THE FRESH DESTEMMED CHILLI FRUITS. Intelligent Manufacturing and Energy Sustainability (Book series: Smart Innovation, Systems and Technologies). A. N. R. Reddy, Deepak Marla, Margarita N. Favorskaya and Suresh Chandra Satapathy. 147-155. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Wei-Chih Lin, Hong-Phuc Vo-Nguyen, Trần Nguyễn Phương Lan, Dang-Khanh-Linh Le, Nguyễn Văn Cương. 2021. DESIGN OF CHILI FRUIT FLIPPING MECHANISM FOR IDENTIFICATION OF THE DAMAGES CAUSED BY DISEASES. In: Intelligent Communication, Control and Devices. Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do. 185-194. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Cương, Ngô Quang Hiếu. 2021. A SELF-CALIBRATION METHOD FOR 2D VISION-BASED REVERSE ENGINEERING. International Conference on Mechatronics Technology. . (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Văn Cương, Hong-Phuc Vo Nguyen, Phan-Hung Le, Dang-Khanh-Linh Le. 2021. CRACK IDENTIFICATION ON THE FRESH CHILLI (CAPSICUM) FRUIT DESTEMMED SYSTEM. Journal of Sensors. 2021. 1-10. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hoài Tân, Nguyễn Văn Cương, Chih-Kuang Lin, Pi-Cheng Tung, Jeng-Rong Ho. 2021. ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED MODELING AND OPTIMIZATION OF HEAT-AFFECTED ZONE AND MAGNETIC PROPERTY IN PULSED LASER CUTTING OF THIN NONORIENTED SILICON STEEL. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 113. 3225–3240. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Cương, Che-Hsin Lin, I-Yu Tsao, Jason Shian-Ching Jang, Pei-Hua Tsai, Sin-Mao Song, Xavier Pei-Chun Wong. 2020. OPEN-CELL TIZR-BASED BULK METALLIC GLASS SCAFFOLDS WITH EXCELLENT BIOCOMPATIBILITY AND SUITABLE MECHANICAL PROPERTIES FOR BIOMEDICAL APPLICATION. Journal of Functional Biomaterials. 11. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Đặng Khánh Linh, Lê Hùng Tâm, Vo Nguyen Hong Phuc. 2020. IDENTIFICATION OF THE DAMAGES CAUSED BY DISEASES ON FRESH DESTEMMED CHILI FRUITS. The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering ( KSE 2020), Can Tho City, Vietnam, 12-14 November 2020. . 126-130. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Cương, J.S.C. Jang, P.C. Wong, P.H. Tsai, Y.C. Liao, S.M. Song, T.H. Li . 2019. SYNTHESIS OF BIOCOMPATIBLE TIZR-BASED BULK METALLIC GLASS FOAMS FOR BIO-IMPLANT APPLICATION. Materials Letters. 256. 1-4. (Đã xuất bản)
12.  Hiroyuki Takeshima, Nguyễn Văn Cương, Ian Masias, Yanyan Liu. 2018. EVOLUTION OF AGRICULTURAL MECHANIZATION IN VIETNAM: INSIGHTS FROM A LITERATURE REVIEW AND MULTIPLE ROUNDS OF A FARM HOUSEHOLD SURVEY. International Food Policy Research Institute - IFPRI. 01724. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Cương, Trần Tấn Hậu. 2015. KINETICS OF MICROWAVE VACUUM DRYING OF “CAT CHU” MANGO IN MEKONG DELTA - VIETNAM. Key Engineering Materials. 656-657. 573-579. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Tài, Jing - Chie Lin. 2015. EFFECT OF ANIONS, CATIONS AND IONIC STRENGTH IN THE BATH ON THE CR (III) ELECTRODEPOSITION. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015. . 243-251. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Cương. 2014. KINETICS OF MICROWAVE VACUUM DRYING OF ?CAT CHU? MANGO IN MEKONG DELTA - VIETNAM. 2014 Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT), NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan. 31 August to 5 September, 2014. . 111. (Đã xuất bản)
16.  Tamara Allaf, Nguyễn Văn Cương, Karim Allaf, Mohamed Negm, Baya Berka Zougali. 2014. DIC TEXTURING FOR SOLVENT EXTRACTION. Instant Controlled Pressure Drop (D.I.C.) in Food Processing: From Fundamental to Industrial Applications. Part III. 127-149. (Đã xuất bản)
17.  Đoàn Thị Trúc Linh, Nguyễn Văn Cương, Trần Thị Mỹ Dung. 2014. INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGIES APPLYING TO CAN THO UNIVERSITY TO ENGAGE ENGINEERING STUDENTS. Vietnam Engineering Education Conference - VEEC 2014, March 25 - 26, 2014. HoChiMinh University of Technology. . 20. (Đã xuất bản)
18.  Tamara Allaf, Nguyễn Văn Cương, Farid Chemat, Christian Ginies, Valérie Tomao, Frédéric Fine. 2014. IMPACT OF INSTANT CONTROLLED PRESSURE DROP PRE-TREATMENT ON SOLVENT EXTRACTION OF EDIBLE OIL FROM RAPESEED SEEDS. Oilseeds & fats Crops and Lipids. Số 21(3) - A301. 1-10. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Thanh Thưởng, Nguyễn Văn Cương, Le Phan Hung, Nguyễn Hoài Tân, Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Tài. 2023. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI PHẦN CƠM VÀ PHẦN VỎ HẠT SEN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 21. 27-32. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Cương, Ngô Quang Hiếu, Huỳnh Thanh Thưởng, , Hoang Minh Thuận. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA PH VÀ NỒNG ĐỘ CÁC CATION KIM LOẠI ĐẾN HIỆU SUẤT DÒNG ĐIỆN VÀ HÌNH THÁI BỀ MẶT LỚP MẠ CROM THU ĐƯỢC TỪ DUNG DỊCH MẠ CHỨA CR(III). KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. 20. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Tài. 2022. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY IN 3D - FDM VÀ ẢNH HƯỞNG CÁC THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐẾN SẢN PHẨM. TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM. 295. 125-130. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Vàng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cương, Lưu Thanh Đức Hải, Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải. 2022. HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 371-378. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Cương. 2021. CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC NGÀNH KỸ THUẬT TẠI KHOA CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 195-203. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Cương, Vo Nguyen Hong Phuc. 2020. MÔ HÌNH TOÁN XÁC ĐỊNH LỰC TÁCH CUỐNG TRÁI ỚT TƯƠI. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. 9(2020). 24-30. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hoài Tân, Nguyễn Văn Cương, Jeng-Rong Ho, Pi-Cheng Tung, Chih-Kuang Lin. 2020. AN EXTREME LEARNING MACHINE FOR PREDICTING KERF WAVINESS AND HEAT AFFECTED ZONE IN PULSED LASER CUTTING OF THIN NON-ORIENTED SILICON STEEL. Optics and Lasers in Engineering. 134. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Cương, Lê Phan Hưng, Lê Đặng Khánh Linh. 2019. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TRÁI ỚT VÀ ĐỀ XUẤT NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG TÁCH CUỐNG TRÁI ỚT TƯƠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 9-16. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Cương. 2019. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY CÁN BÁNH PHỒNG SƠN ĐỐC, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam. 9. 18-23. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Quan Thanh, Lê Văn Bảnh. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠ GIỚI HÓA QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH PHỒNG SƠN ĐỐC, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam. 9. 37-41. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hoài Tân. 2015. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ ÁP SUẤT VÀ VẬN TỐC GIÓ TRONG ĐƯỜNG ỐNG. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015. . 519-524. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Khải. 2015. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP Ở 34 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ CANH TÁC LÚA. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV. . 759-763. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Cương. 2015. MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC VỀ ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY TÔM SÚ. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015. . 525-529. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Khải. 2015. NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY RAU QUẢ BẰNG MÁY SẤY CHÂN KHÔNG VI SÓNG. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015. . 686-692. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Thanh Thưởng, Nguyễn Văn Cương. 2015. PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN HÓA MẶT CONG NHỎ TRONG MÔ HÌNH B-REP ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG TẠO LƯỚI BỀ MẶT. Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin. 2015. 92-98. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hoài Tân. 2015. THIẾT KẾ CẢI TIẾN VÀ CHẾ TẠO SILO TỒN TRỮ CÁM VIÊN NĂNG SUẤT 500 TẤN. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015. . 677-685. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Thanh Thưởng, Nguyễn Văn Cương. 2015. ĐƠN GIẢN HÓA NHỮNG MẶT CONG TRONG MÔ HÌNH B_REP. Khoa học và Công nghệ về Cơ khí. 4. 679-685. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hoài Tân. 2014. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SILO TỒN TRỮ CÁM VIÊN NĂNG SUẤT 500 TẤN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 30-38. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Văn Cương. 2013. ỨNG DỤNG MÁY SẤY CHÂN KHÔNG VI SÓNG TRONG SẤY SẢN PHẨM THỰC PHẨM. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần III. 1. 1096. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Cương. 2013. CÔNG NGHỆ GIẢM ÁP SUẤT TỨC THỜI (DIC): NGUYÊN LÝ VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần III. 1. 907. (Đã xuất bản)
21.  Đoàn Thị Trúc Linh, Nguyễn Văn Cương. 2013. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIÊN TIẾN GIÚP SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 64-70. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Cương. 2012. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH TRÍCH LY DẦU TỪ HẠT JATROPHA CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ DIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 45-51. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Cương. 2011. IMPACT OF TEXTURING BY INSTANT - CONTROLLED PRESSURE DROP …. Khoa học. 69. 11. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật cơ khí nói chung 
Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy nông nghiệp (bao gồm cả cơ khí bảo quản chế biến, cơ khí lâm nghiệp, thủy sản) 
Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy khác 
Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Cương