BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN MINH TRÍ Giới tính: Nam
Email: nmtri@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: P.Đào tạo
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Cải thiện tính chất nhựa nền cho vật liệu composite từ mụn dừa 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hóa học và hóa lý Polymer
2020   X
2 Hóa học và hóa lý Polymer
  X
3 Thực tập quá trình và thiết bị công nghệ hoá học
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  François Trochu , Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Chánh Nghiệm, Anna Madra, Piotr Breitkopf. 2020. AUTOMATED IDENTIFICATION OF DEFECT MORPHOLOGY AND SPATIAL DISTRIBUTION IN WOVEN COMPOSITES. Journal of Composites Science. 4. 1-17. (Đã xuất bản)
2.  Lucas Ciccarelli, Võ Hồng Nhân, Trương Chí Thành, Nguyễn Minh Trí, Thomas Gries, Aart Van Vuure, Stepan V. Lomov, Sangeetha Ramaswamy, Frederik Cloppenburg. 2019. SUSTAINABLE COMPOSITES: PROCESSING OF COIR FIBRES AND APPLICATION IN HYBRID-FIBRE COMPOSITES. Journal of Composite Materials. 0. 1-14. (Đã xuất bản)
3.  Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Chánh Nghiệm, Yukihiro Nishikawa, Nguyen Khai Thinh, Pham Thi Yen Nhu, Le Thi Truc Duyen, Qui Tran-Cong-Miyata. 2018. EFFECTS OF PROCESSING PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF BANANA FIBER-REINFORCED COMPOSITES. Journal of Renewable Materials. 6 (6). 662-670(9). (Đã xuất bản)
4.  Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Minh Trí, Qui Tran-Cong-Miyata, Tomohisa Norisuye, Hideyuki Nakanishi, Ken Ohdomari. 2017. CONTROLLING THE NANO-DEFORMATION OF POLYMER BY A REVERSIBLE PHOTO-CROSS-LINKING REACTION. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. 8. 1-8. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Minh Trí, Trần Thị Bích Quyên, Vo Ngoc Han. 2017. ELECTROSPUN CUO/AG NANOFIBERS FOR NONENZYMATIC GLUCOSE SENSORS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 63-68. (Đã xuất bản)
6.  Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Minh Trí, Tomohisa Norisuye, Qui Tran-Cong-Miyata, Hideyuki Nakanishi. 2017. APPLICATIONS OF MACH-ZEHNDER INTERFEROMETRY TO STUDIES ON LOCAL DEFORMATION OF POLYMERS UNDER PHOTOCURING. INTECH. 978-953-51-2955-4. 25-39. (Đã xuất bản)
7.  Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Minh Trí, Phạm Huỳnh Minh Trang, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Vũ Thanh, Le Thanh Dung. 2016. METAL-ORGANIC FRAMEWORK CU3(BTC)2 AS AN EFFICIENT HETEROGENEOUS CATALYST FOR PROPARGYLAMINE SYNTHESIS VIA SEQUENTIAL METHYLATION AND C-H ACTIVATION. Journal of Catalysis and Adsorption. 5. 156-164. (Đã xuất bản)
8.  Văn Phạm Đan Thủy, Trương Chí Thành, Nguyễn Văn Việt, Huynh Van Ton, Nguyễn Minh Trí. 2016. TECHNIQUES FOR PREPARING RANDOM AND UNIDIRECTIONAL PREFORM FOR COCONUT FIBERS REINFORCED COMPOSITE. ELEVENTH JOINT CANADA-JAPAN WORKSHOP ON COMPOSITES FIRST JOINT CANADA-JAPAN-VIETNAM WORKSHOP ON COMPOSITES. . 156-162. (Đã xuất bản)
9.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Minh Trí, Trần Thị Bích Quyên, Nguyen Ngoc Tham, Tran Thi Kim Thoa. 2016. ELECTROSPUN CHITOSAN/PVA NANOFIBERS FOR DRUG DELIVERY. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. 54. 185-192. (Đã xuất bản)
10.  Văn Phạm Đan Thủy, Trương Chí Thành, Nguyễn Minh Trí, Le Van Kien. 2015. EFFECTS OF CHEMICAL TREATMENT ON NYPA FRUTICANS FIBER-REINFORCED COMPOSITES. Khoa học và Công nghệ. 53. 290-294. (Đã xuất bản)
11.  Trương Chí Thành, Chau Truong Minh, Nguyễn Minh Trí, Trần Lê Quân Ngọc, A. W. Van Vuure, I. Verpoest. 2014. THE MECHANICAL PERFORMANCE OF COCONUT FIBRES REINFORCED THERMAL PLASTIC COMPOSITES. The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014) - November 02-06, 2014 ? Ha Long City, Vietnam. . 173. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Phương Thảo, Trần Trung Tín. 2016. KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY SUBERIN TỪ CẠC BẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SUBERIN ĐẾN TÍNH CHẤT MỰC IN OFFSET. Tạp chí Hóa học. 54. 106-111. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Minh Trí. 2011. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT NĂM NHÌN LẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 169-175. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Minh Trí