BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI THỊ NGA Giới tính: Nữ
Email: btnga@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Các khoa học môi trường (các khía cạnh xã hội của khoa học môi trường xếp vào mục 507) 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Sinh thái và môi trường rừng 
Sinh thái học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xây dựng mô hình sinh học xử lý chất thải chăn nuôi quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Hoàn thiện quy trình sản xuất mô hình khí sinh học quy mô hộ gia đình tại nông thôn đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học tại tỉnh Vĩnh Long 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Study on water quality from fish ponds with and without waste water of biogas digester Phase II 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Study on the reuse the water from biogas digesters culturing red tilapia Phase II 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ, carbamate và cúc tổng hợp trên các sông rạch chính tại tỉnh Hậu Giang 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học từ vật liệu sẳn có tại nông hộ, (TR55-đề tài nhánh trong Dự án Cơ chế phát triển sạch ĐBSCL-JIRCAS) 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
9 Nghiên cứu sử dụng bùn cống thải sản xuất phân hữu cơ tại Tp. Cần Thơ 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 B2009-16-117; Đánh giá mức độ ô nhiễm Arsenic (As) ở Đồng bằng sông Cửu Long. 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ sở khoa học môi trường
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Taro Izumi. 2016. BIOGAS PRODUCTION IN HOUSEHOLDS USING UNUSED BIOMASS. JIRCAS Working Report. 84. 56-62. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Công Thuận, Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Đặng Thanh Thảo, Nguyễn Hoàng Duy. 2020. ĐẶC ĐIỂM ĐẠM VÀ VI SINH VẬT TRONG ĐẤT TRỒNG DƯA LEO ĐƯỢC TƯỚI NƯỚC THẢI SAU TÚI Ủ KHÍ SINH HỌC. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 25-33. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phương Thảo, Bùi Thị Nga, Trần Đức Thạnh. 2019. NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG ĐẠM VÀ LÂN TRONG ĐẤT TRỒNG DƯA LEO (CUCUMIS SATIVUS L.) BÓN KẾT HỢP XỈ THAN TỔ ONG HẤP PHỤ NƯỚC THẢI BIOGAS. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1. 36-42. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Thùy. 2019. SỬ DỤNG NƯỚC SAU BIOGAS NUÔI CÁ SẶC RẰN TRONG MƯƠNG VƯỜN DỪA QUY MÔ NÔNG HỘ. kỷ yếu hội thảo. 1. 188-195. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Công Thuận, Bùi Thị Nga, Thạch Văn Lành. 2019. ẢNH HƯỞNG ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA ĐẤT ĐẾN NĂNG SUẤT BỒN BỒN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 9. 56-61. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Giao, Dương Trí Dũng, Bùi Thị Nga. 2019. KẾT QUẢ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ THU NHẬP CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ SẶC RẰN VỚI BÈO VÀ ỐC BƯƠU ĐEN (PILA OCCIDENTALIS). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12. 123-130. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Thùy. 2019. MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ QUY MÔ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE. Kỹ yếu hội thảo. 1. 196-203. (Đã xuất bản)
7.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. Ô NHIỄM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO: THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 20. 51-59. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Phương Thảo, Bùi Thị Nga, Châu Minh Khôi, Trần Đức Thạnh. 2018. NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN HỮU DỤNG TRONG ĐẤT TRỒNG BẮP (ZEA MAYS L.) TƯỚI NƯỚC THẢI BIOGAS. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 19. 58-65. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Phương Thảo, Bùi Thị Nga, Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Thị Thúy Vân. 2017. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI BIOGAS TRỒNG BẮP (ZEA MAYS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 53-64. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Phương Thảo, Trần Đức Thạnh, Bùi Thị Nga, Châu Minh Khôi. 2017. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CUNG CẤP ĐẠM CỦA NƯỚC THẢI BIOGAS CHO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 36-44. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2017. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT PROPICONAZOLE TRONG NƯỚC TRÊN RUỘNG LÚA VÀ CÁC SÔNG, RẠCH TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 3+4. 120-126. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thanh Văn, Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Văn Thảo. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU TÚI Ủ BIOGAS CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 1-12. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Phương Thảo, Bùi Thị Nga, Dương Tấn Phát. 2017. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI BIOGAS TRỒNG DƯA LEO (CUCUMIS SATIVUS L.) QUY MÔ NÔNG HỘ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 13. 31-38. (Đã xuất bản)
14.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Lan anh. 2016. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC TRỒNG ĐẬU BẮP (ABELMOSCHUS ESCULENTUS L.). Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 10. 147-154. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Trần Trung Bảy, Phạm Văn Toàn. 2016. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT PROPICONAZOLE TRONG ĐẤT RUỘNG VÀ TRONG BÙN ĐÁY TRÊN KÊNH NỘI ĐỒNG TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 32-39. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG ĐÁY VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH: HỆ THỐNG KÊNH NỘI ĐỒNG VÀ SÔNG RẠCH TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 15. 96-103. (Đã xuất bản)
17.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Taro Izumi. 2016. ĐẶC ĐIỂM LÝ HÓA TRONG NƯỚC VÀ TRONG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ SẶC RẰN VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 21. 102-107. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG VẬT ĐÁY TRÊN MỘT SỐ THỦY VỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CANH TÁC NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 65-74. (Đã xuất bản)
19.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Văn Thảo, Lê Chí Nhân. 2016. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN TỔ ONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIOGAS ĐỂ TRỒNG RAU CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.)TÓM TẮT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN TỔ ONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIOGAS ĐỂ TRỒNG RAU CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.)” ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC TIÊU GÓP PH. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 10. 173-178. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. HÀM LƯỢNG QUINAPHOS TRONG ĐẤT RUỘNG VÀ TRONG BÙN ĐÁY TRÊN CÁC SÔNG RẠCH CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 13. 30-38. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2015. HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT QUINALPHOS TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA VÀ TRONG BÙN ĐÁY CÁC SÔNG CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 13. 30-38. (Đã xuất bản)
22.  Nguyen Phan Nhan CTU, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2015. SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ QUẢN LÝ BAO BÌ CHỨA THUỐC TRONG CANH TÁC LÚA TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 41-49. (Đã xuất bản)
23.  Bùi Thị Nga, Lê Đình Huynh. 2015. MÔ HÌNH NUÔI TÔM SINH THÁI VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. 03 (53). 14-17. (Đã xuất bản)
24.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Tora Izumi. 2015. SỬ DỤNG LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPERS), BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES) SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5. 26-32. (Đã xuất bản)
25.  Dương Trí Dũng, Bùi Thị Nga, Tran Duc Thanh CTU. 2015. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT NỔI TRONG AO NUÔI CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTORALIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 9-17. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Việt Nữ, Bùi Thị Nga, Taro Izumi. 2015. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TÚI Ủ BIOGAS CÓ VẬT LIỆU NẠP LÀ PHÂN HEO VÀ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES)CANH TÁC CÂY ỚT (CAPSICUM FRUTESCENSL.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 35-40. (Đã xuất bản)
27.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Tora Izuma. 2015. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC TRỒNG CÂY VẠN THỌ (TAGETES PATULA L.). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 17. 55-60. (Đã xuất bản)
28.  Bùi Thị Nga, Phạm Việt Nữ, Taro Izumi. 2015. CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỪ MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC VỚI VẬT LIỆU NẠP LÀ THỰC VẬT. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3+4. 101-107. (Đã xuất bản)
29.  Bùi Thị Nga. 2015. CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. 02 (52). 8-10. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2015. HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT FENOBUCARB TRONG ĐẤT RUỘNG TRONG BÙN ĐÁY TRÊN KÊNH NỘI ĐỒNG VÀ MỘT SỐ SÔNG RẠCH CHÍNH TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 6. 53-60. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Nga. 2015. SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ BÙN ĐÁY AO NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ TRỒNG RAU MUỐNG (IPOMOEA AQUATICA) TẠI HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 20. 39-46. (Đã xuất bản)
32.  Bùi Thị Nga. 2015. BÌNH LỌC CÁT SINH HỌC CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO HỘ GIA ĐÌNH NÔNG TÔN ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. 02 (52). 6-7. (Đã xuất bản)
33.  Nguyen Van Manh CTU, Bùi Thị Nga. 2015. SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ BÙN ĐÁY AO NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ TRỒNG CẢI NGỌT (BRASSICA INTEGRIFOLIA) TẠI HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU QUY MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 50-57. (Đã xuất bản)
34.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Hoàng Nhớ ctu. 2015. SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ BÙN CỐNG SINH HOẠT TRỒNG RAU CẢI CỦ (RAPHANUS SATIVUS L.,). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 111-118. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Nga. 2015. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP Ủ BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM NƯỚC MẶN THÂM CANH. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 7. 80-88. (Đã xuất bản)
36.  Bùi Thị Nga. 2014. RỪNG NGẬP MẶN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. 04 (50). 11-14. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thị Thúy Vy, Bùi Thị Nga. 2014. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Cần Thơ. 02(48). 8-14. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Công Thuận, Bùi Thị Nga, Trương Văn Quí, Taro Izumi. 2014. KHẢ NĂNG SINH KHÍ SINH HỌC CỦA CỎ VƯỜN TRONG TÚI Ủ BIOGAS. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 14. 27-32. (Đã xuất bản)
39.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Đạt. 2014. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BÙN CỐNG THU GOM TRỒNG THỬ NGHIỆM TRÊN RAU XÀ LÁCH (LACTUCA SATIVA VAR. CAPITATA L.) TẠI VÙNG VEN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 92-100. (Đã xuất bản)
40.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Hiệp, Elizabeth Ashton. 2014. USING RHIZOPHORA APICULATA LEAVES AS ATTACHED SUBSTRATUM TO REDUCE NITROGEN AND PHOSPHORUS FROM THE WATER. Khoa học và Công nghệ. 52. 81-87. (Đã xuất bản)
41.  Bùi Thị Nga, Đoàn Thi Anh Nhu, Trần Phương Đong. 2014. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BIOMIX Ủ BÙN CỐNG THẢI PHỐI TRỘN VỚI VẬT LIỆU HỮU CƠ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 7. 77-86. (Đã xuất bản)
42.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn mạnh. 2014. ĐÁNH GIÁ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ Ô NHIỄM BÙN ĐÁY AO NUÔI THÂM CANH TÔM TẠI HUYỆN ĐÀM DƠI TỈNH CÀ MAU. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 23. 91-98. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Như Ngọc, Bùi Thị Nga, Bùi Huy Thông, Mashubara Eiji. 2014. SỬ DỤNG PHÂN HEO PHỐI TRỘN VỚI BÈO TAI TƯỢNG (P. STRATIOTES), LỤC BÌNH (E. CRASSIPERS) SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 232. 58-63. (Đã xuất bản)
44.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Đạt. 2014. SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ BÙN CỐNG THU GOM TRỒNG RAU MUỐNG (IPOMOEA AQUATICA) TẠI VÙNG RAU VEN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 14. 48-55. (Đã xuất bản)
45.  Bùi Thị Nga, Lê Nguyễn Trung Khanh. 2014. QUI TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ BÙN CỐNG THU GOM QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Khoa học Cần Thơ. 3 (49). 3-6. (Đã xuất bản)
46.  Bùi Thị Nga, Lê Nguyễn Trung Khanh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2014. SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN CỐNG THẢI THU GOM. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 38-48. (Đã xuất bản)
47.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Mạnh. 2014. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP RỬA MẶN BÙN ĐÁY AO NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ LITOPENAEUS VANNAMEI. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 8. 73-79. (Đã xuất bản)
48.  Phạm Văn Toàn, Bùi Thị Nga, Nguyễn Phan Nhân. 2014. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT QUINALPHOS TRONG NƯỚC TRÊN RUỘNG LÚA VÀ SÔNG RẠCH Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 109-116. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn, Lâm Quang Trung. 2014. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT FENOBUCARB TRONG NƯỚC TRÊN RUỘNG LÚA, KÊNH NỘI ĐỒNG VÀ CÁC SÔNG CHÍNH TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 9. 52-58. (Đã xuất bản)
50.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Kha. 2013. SỬ DỤNG CỎ VƯỜN SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS) Ở ĐBSCL. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 209. 64. (Đã xuất bản)
51.  Bùi Thị Nga, Đoàn Thị Anh Như, Lê Minh Tấn. 2013. SỬ DỤNG BÙN CỐNG THẢI PHỐI TRỘN VỚI CÁC VẬT LIỆU HỮU CƠ ĐỂ NUÔI TRÙN QUẾ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 233. 75. (Đã xuất bản)
52.  Bùi Thị Nga, Đoàn Thị Anh Như, Nguyễn Thu Hiền. 2013. ĐẶC ĐIỂM LÝ HÓA VÀ SINH HỌC CỦA BÙN CỐNG THU GOM. NN và PTNT. 21. 11. (Đã xuất bản)
53.  Bùi Thị Nga, Võ Trường Giang, Lưu Tấn Tài. 2013. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí khoa học Cần Thơ. 44. 11. (Đã xuất bản)
54.  Bùi Thị Nga, ?Nguyễn Phan Nhân, Võ Xuân Hùng. 2013. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TRONG CANH TÁC LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 83-88. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga. 2013. TẢI LƯỢNG COD, TỔNG ĐẠM, TỔNG LÂN CỦA AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA Ở KHU VỰC PHƯỜNG THỚI AN, Ô MÔN, CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 210. 159. (Đã xuất bản)
56.  Bùi Thị Nga, Đoàn Thị Trúc Linh, Châu Minh Khôi. 2013. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM TRICHODERMA Ủ BÙN CỐNG THẢI PHỐI TRỘN VỚI VẬT LIỆU HỮU CƠ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 221. 32. (Đã xuất bản)
57.  Bùi Thị Nga, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Thị Thùy, Hồ Nguyệt Hằng. 2013. HIỆU SUẤT XỬ LÝ COD, TỔNG ĐẠM, TỔNG LÂN CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 52-58. (Đã xuất bản)
58.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Việt Nữ. 2013. CÔNG NGHỆ TÚI Ủ KHÍ SINH HỌC Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 23-29. (Đã xuất bản)
59.  Trần Anh Thư, Bùi Thị Nga. 2012. PHÂN BỐ ASEN TRONG NƯỚC NGẦM VÀ TRONG TRẦM TÍCH TẠI AN GIANG. Hoạt động Khoa học. 633. 83. (Đã xuất bản)
60.  Đoàn Thi Anh Nhu, Dương Trí Dũng, Bùi Thị Nga. 2012. ĐẶC ĐIỂM THỦY LÝ, HÓA VÀ ĐỘNG VẬT ĐÁY TẠI RẠCH MÁI DẦM ĐOẠN CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ HỮU A, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 17-28. (Đã xuất bản)
61.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Bùi Thị Nga. 2012. PHÂN BỐ VÀ TRỮ LƯỢNG RỪNG NGẬP MẶN VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp & PTNT. 2. 88. (Đã xuất bản)
62.  Bùi Thị Nga, Châu Minh Khôi. 2012. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM GIẢM ASEN TRONG NƯỚC CỦA CÂY ĐƯỚC [RHIZOPHORA APICULATA]. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 193. 83. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Nga. 2012. LƯỢNG THẢI COD, ĐẠM VÀ LÂN TRONG NƯỚC AO NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ [PENAEUS MONODON]. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 184. 73. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Nga. 2012. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH TỤ VÀ Ô NHIỄM BÙN ĐÁY AO NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
65.  Bùi Thị Nga, Cô Thị Kính, Lê Văn Khoa. 2012. ARSENIC POLLUTION IN SURFACE WATER AT MAIN RIVERS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Platform Presentation Proceedings. . (Đã xuất bản)
66.  Phạm Việt Nữ, Bùi Thị Nga, LE VAN MUOI. 2012. SỰ XÂM NHIỄM ASEN TRONG TRẦM TÍCH CÁC SÔNG CHÍNH Ở ĐBSCL. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
67.  Bùi Thị Nga, Phạm Việt Nữ, Lê Văn Mười. 2011. Ô NHIỄM ARSEN TRONG NƯỚC MẶT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 183-192. (Đã xuất bản)
68.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Hiệp, Đinh Ngô Mỹ Liên. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ĐẠM VÀ ĐỘ MẶN TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI MẬT SỐ VI KHUẨN DỊ DƯỠNG BÁM TRÊN LÁ ĐƯỚC (RHIZOPHORA APICULATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 269-277. (Đã xuất bản)
69.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Thọ. 2010. SỰ Ô NHIÊMZ AS VÀ CD TRONG TRẦM TÍCH, ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VÙNG VEN BIỂN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
70.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Thọ. 2010. HÀM LƯỢNG ZN, CU, PB TRONG TRẦM TÍCH, ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VÙNG BIỂN BÁN ĐẢO CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
71.  Bùi Thị Nga, Lâm Quốc Việt. 2010. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ LƯU TỒN THUỐC TRỪ SÂU TRONG ĐẤT, NƯỚC TRÊN RAU XÀ LÁCH XOONG (NASTURTIUM OFFOCINALE) TẠI XÃ THUẬN AN,HUYỆN BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 278-287. (Đã xuất bản)
72.  Bùi Thị Nga, DOAN BA NGHIEP. 2010. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH CÁ TRÊ VÀNG LAI TẠI XÃ GIAI XUÂN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TP. CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
73.  Bùi Thị Nga, NGUYEN THI HUYEN. 2010. ĐẶC ĐIỂM THỦY L‎Y HÓA TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
74.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Thị Huyền. 2009. ĐẶC ĐIỂM THỦY LÝ HÓA TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 51-61. (Đã xuất bản)
75.  Bùi Thị Nga, Đoàn Bá Nghiệp. 2009. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA MÔ HÌNH NUÔI HÂM CANH CÁ TRÊ VÀNG LAI TẠI XÃ GIAI XUÂN, UYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 42-50. (Đã xuất bản)
76.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Thọ. 2009. SỰ Ô NHIỄM AS, CD TRONG TRẦM TÍCH, ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VÙNG VEN BIỂN TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 15-24. (Đã xuất bản)
77.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Thọ. 2009. HÀM LƯỢNG ZN, CU, PB TRONG TRẦM TÍCH, ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VÙNG VEN BIỂN BÁN ĐẢO CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 356-364. (Đã xuất bản)
78.  Bùi Thị Nga, Phạm Việt Nữ, . 2008. ẢNH HƯỞNG NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC ĐỐI VỚI THỦY VỰC LÂN CẬN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 194-201. (Đã xuất bản)
79.  Bùi Thị Nga, . 2008. HỆ THỐNG RỪNG - TÔM TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 6-13. (Đã xuất bản)
80.  Bùi Thị Nga, Phạm Việt Nữ, Bùi Anh Thư. 2006. SỬ DỤNG LÁ ĐƯỚC LÀM GIÁ BÁM CHO VI SINH VẬT ĐỂ LÀM GIẢM NỒNG ĐỘ ĐẠM, LÂN TRONG NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 135-144. (Đã xuất bản)
81.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Toàn. 2006. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ LƯỢNG THẢI HỮU CƠ TẠI KHU VỰC TRẠI CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM KHU II ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. (Đã xuất bản)
82.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Toàn. 2006. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ LƯỢNG THẢI HỮU CƠ TẠI KHU VỰC TRẠI CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM KHU II ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 158-166. (Đã xuất bản)
83.  Bùi Thị Nga, Bùi Anh Thư. 2005. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI KÊNH RẠCH BẦN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 26-35. (Đã xuất bản)
84.  Bùi Thị Nga, M. Scheffer, . 2005. ẢNH HƯỞNG LÁ ĐƯỚC ĐANG PHÂN HỦY ĐỐI VỚI TÔM SÚ GIỐNG PENAEUS MONODON. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 18-25. (Đã xuất bản)
85.  Bùi Thị Nga, M. Scheffer, . 2004. RỪNG NGẬP MẶN ĐỘ TUỔI NHỎ CUNG CẤP LƯỢNG LỚN VẬT RỤNG GIÀU DƯỠNG CHẤT CHO THỦY VỰC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 42-51. (Đã xuất bản)
86.  Bùi Thị Nga, R.Roijackers. 2004. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ ĐỒNG VÀ KẼM LÊN NĂNG SUẤT HEO CON THEO MẸ ĐẾN CAI SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 1-7. (Đã xuất bản)
87.  Bùi Thị Nga, Đ.T. Tâm, R. Roijackers. 2004. SỰ PHÂN HỦY VÀ CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT CỦA LÁ ĐƯỚC (RHIZOPHORA APICULATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 32-41. (Đã xuất bản)