BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN HÒA Giới tính: Nam
Email: lvhoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Sinh lý-Sinh hóa
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Cây rau, cây hoa và cây ăn quả 
Bảo quản và chế biến nông sản 
Các công nghệ tế bào trong nông nghiệp 
Khoa học công nghệ trồng trọt khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất thâm canh và sơ chế, bảo quản khoai môn đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu và phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số loại cây trồng vật nuôi chủ lực tỉnh An Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và hàm lượng anthocyanin của giống khoai lang tím trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long. 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Xây dựng mô hình làng hoa kiểng thành phố Cần Thơ phục vụ du lịch 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Khắc phục hiện tượng khô đầu múi trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Xây dựng 03 thí nghiệm đánh giá hiệu quả của các loại phân đạm trên cây lúa tại khu vực ĐBSCL 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 B2009-16-146TĐ; Lai chọn giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, thơm, kháng rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
8 B2010-16-154; Quy trình nhân giống cây tre Rồng (Dendrocalamus gigantues Munro Dragon.) bằng công nghệ nuôi cấy mô 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
9 Điều khiển trổ hoa và nâng cao phẩm chất trái mận (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M. Perry) bằng biện pháp bảo quản 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Bảo quản tươi và kéo dài thời gian tồn trữ các trái cam Mật, cam Sành, cam Xoàn, quýt Đường và bưởi Năm Roi tại Hậu Giang 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Điều tra hiện trạng sản xuất và đánh giá kỹ thuật canh tác vùng nguyên liệu mía Tỉnh Sóc Trăng 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu quy trình phục tráng và nhân giống dứa Qeen (Ananas commosus) sạch bệnh bằng biện pháp tổng hợp 2006 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 Ứng dụng công nghệ sinh học để kiểm định bệnh héo khô đầu lá và phục tráng khóm nhóm Queen ở ĐBSCL. 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 9786049196850   X
2 Bảo quản sau thu hoạch và nghệ thuật cấm hoa
978-604-919-296-8   X
3 Hóa học chất kích thích và bảo vệ thực vật
978-604-0-07410-2 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, Trần Nguyễn. 2017. EFFECT OF HEXACONAZOLE ON THREE PURPLE SWEET POTATO VARIETIES IN THE MEKONG DELTA. Kỷ yếu Hội nghị quốc tế. 3. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Nguyễn Xuân Huy, Cù Ngọc Quí, Ban Macdonald, Tran Phu Huu, Tô Phúc Tường. 2016. INCREASING PROFITABILITY AND WATER USE EFFICIENCY OF TRIPLE RICE CROP PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Agricultural Science. 154. 1015-1025. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Ben Macdonald, Tô Phúc Tường, Nguyễn Trường Giang. 2015. EFFECTS OF ALTERNATE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND PHOSPHOROUS FERTILIZER RATES ON THE GROWTH AND YIELD OF RICE IN DOUBLE RICE CROPPING SYSTEM AT AN GIANG PROVINCE. PROCEEDINGS OF 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE Ha Noi, 23-25 September, 2014. . 72-82. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Ben Macdonald, Phan Thị Bé Sáu. 2015. RESIDUE MANAGEMENT EFFECTS ON SURVIVAL RATE, GROWTH AND YIELD OF RICE CULTIVAR IR64-SUB1 SUBJECTED TO SUBMERGENCE AT YOUNG SEEDLING STAGE IN POTS. PROCEEDINGS OF 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE Ha Noi, 23-25 September, 2014. . 63-71. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa. 2014. EFFECTS OF AWD IRRIGATION AND REDUCED PHOSPHOROUS FERTILIZATION ON THE GROWTH AND YELD OF RICE CULTURED IN DOUBLE RICE CROPPING SYSTEM AT AN GIANG PROVINCE. 8th Asian Crop Science Association Conference (ACSAC8), 23-25 September 2014, Vietnam National University of Agriculture. . 74. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Tran Phu Huu, Nguyễn Trường Giang, Danh Phuc Viet, Ben MacDonald, T. To Phuc. 2014. PROFIT IMPROVEMENT ON RICE PRODUCTION BY ALTERNATE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND PHOSPHOROUS REDUCTION. 4th International Rice Congress - Thailand. . (Đã xuất bản)
7.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa. 2014. PROFIT IMPROVEMENT ON RICE PRODUCTION SY ALTERNATE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND PHOSPHOROUS REDUCTION. 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand. . P411. (Đã xuất bản)
8.  Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Thị Bé Sáu. 2014. EFFECTS OF INCORPORATION OF RICE STRAW AND FLOODING ON SEEDLING GROWTH AND YIELD OF R64-SUB1. THE 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE. . (Đã xuất bản)
9.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa. 2014. EFFECTS OF INCORPORTATION OF RICE STRAW AND FLOODING ON SEEDLING GROWTH AND YIELD OF IR-64-SUB1. 8th Asian Crop Science Association Conference (ACSAC8), 23-25 September 2014, Vietnam National University of Agriculture. . 72. (Đã xuất bản)
10.  Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Trường Giang. 2014. EFFECTS OF ALTERNATIVE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND REDUCED PHOSPHOROUS FERTILIZATION ON THE GROWTH AND YIELD OF RICE GROWN IN DOUBLE RICE CROPPING SYSTEM AT AN GIANG PROVINCE. THE 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE. . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Văn Hòa, Lê Bảo Long, Phạm Thị Xuân Quyên. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG VÀ GIÁ THỂ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CÚC ĐỒNG TIỀN (GERBERA JAMESONII BOLUS EX HOOKER F.) TRỒNG CHẬU TRONG NHÀ MÀNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 125-131. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Bùi Thiện Quang, Nguyễn Thị Kiều Mi. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ BA PHUN QUA LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOA HỒNG TƯỜNG VI (ROSA SP.) TRỒNG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 94-99. (Đã xuất bản)
3.  NGUYỄN THỊ LAN ANH THƯ, Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT CẮT DÂY TẠI THỜI ĐIỂM 50 NGÀY SAU KHI TRỒNG ĐẾN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA BA GIỐNG KHOAI LANG TÍM (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 182-190. (Đã xuất bản)
4.  Châu Minh Khôi, Trần Văn Dũng, Đoàn Thị Trúc Linh, Trần Huỳnh Khanh, Châu Thị Nhiên, Lê Văn Hòa. 2020. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 101-109. (Đã xuất bản)
5.  Lê Văn Hòa, Mai Văn Trầm, Mai Vũ Duy, Diệp Thúy Hằng. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NAA VÀ LOẠI CÀNH GIÂM ĐẾN SỰ RA RỄ CÀNH GIÂM LINH SAM (DESMODIUM UNIFOLIATUM (MERR.) STEEN.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 88-93. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Lê Thị Hoàng Yến, Thạch Huyền Linh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG CHẬU, MẬT ĐỘ VÀ ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN CỦA BA GIỐNG KHOAI LANG TÍM (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 4(101). 68-75. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÍ ĐƯỜNG SUCROSE, GA3 VÀ MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN CẮM BÌNH HOA HUỆ TRẮNG (POLIANTHES TUBEROSA L.) CẮT CÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 173-181. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, La Thị Thùy Như, Cam Mỹ Yến. 2018. HIỆU QUẢ CỦA XỬ LÝ NẤM ĐỐI KHÁNG TRICHODERMA SPP. VÀ KẼM ĐẾN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA GIỐNG KHOAI LANG TÍM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 2(87). 117-122. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, MAi Kim Yến. 2017. EFFECT OF HARVEST TIME ON THE YIELD AND QUALITY OF THREE PURPLE SWEET POTATOES (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.) GROWN IN VINH LONG PROVINCE. khoa học và công nghệ. 2. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Thuở, Lê Văn Hòa, Võ Công Thành. 2017. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỘ CỨNG CÂY VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ DÒNG NẾP LAI (ORYZA SATIVA VAR INDICA) TẠI TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1. 25-34. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Thuở, Lê Văn Hòa, Võ Công Thành. 2017. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA NẾP ĐƯỢC CHỌN TẠO THEO HƯỚNG CỨNG CÂY CHỐNG ĐỔ NGÃ PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC. 5-12. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị KIm Ngân, Lâm Thị Muội. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NAPHTHALENE ACETIC ACID (NAA) ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÀNH GIÂM CÂY BÔNG TRANG ĐỎ (IXORA CHINENSIS L.) VÀ CÂY DÂM BỤT KÉP HỒNG (HIBISCUS ROSA-SINENIS L.). nông nghiệp & phát triển nông thôn. 12. 95-100. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA HEXACONAZOL ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG TÍM NHẬT HL491 (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 2 (75). 42-46. (Đã xuất bản)
14.  Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, Trần Võ Quốc Lâm, Hà Thị Như Ngọc, Lê Anh Duy. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN KALI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HAI GIỐNG KHOAI LANG TÍM (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.) TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp công nghệ cao. . 100-108. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Thuở, Võ Công Thành, Lê Văn Hòa, Phan Thị Hồng Trang. 2016. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG NẾP MỚI (ORYZA SATIVA SUBSP. INDICA) CỨNG CÂY CHỐNG ĐỔ NGÃ PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 11/2016. 5-12. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, Trần Thị Tuyết Trinh. 2016. ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ BỔ SUNG CANXI, SILIC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG TÍM (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Kho học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6 (67). 59-64. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Thuở, Võ Công Thành, Lê Văn Hòa, Phan Thị Hồng Trang. 2016. NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐƯỜNG KÍNH VÀ ĐỘ CỨNG LÓNG THÂN CÁC GIỐNG LÚA NẾP NK2, CK92 VÀ CK2003. Khoa hoc & Công nghệ Việt Nam. 10. 20-24. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Lê Thị Hoàng Yến, Vương Ngọc Đăng Khoa, Phan Hữu Nghĩa, Đỗ Hữu Thông, Phạm Thị Hoàng Ái. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SILIC VÀ CALCIUM QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦ KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 109-118. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Đỗ Tấn Khang, Lê Thị Tuyết Ngân. 2016. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦ, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG THỊT CỦ KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 61-69. (Đã xuất bản)
20.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Lê Phước Thạnh, Huỳnh Thị Tuyền. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BAO TRÁI TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN TRỌNG LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI BÒN BON (LANSIUM DOMESTICUM CORR.) KHI THU HOẠCH TẠI TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 99-110. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Văn Ây, Lê Văn Hòa, Mai Văn Trầm, Trần Duy Bình. 2014. NHÂN GIỐNG CÂY BẰNG LĂNG NHIỀU HOA (LAGERSTROEMIA FLORIBUNDA JACK) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 64-70. (Đã xuất bản)
22.  Võ Văn Bình, Lê Văn Hòa, Võ Thị Gương, Nguyễn Minh Đông. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ, HÀM LƯỢNG ĐẠM VÀ CHẤT HỮU CƠ ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ ĐẤT VƯỜN TRỒNG CHÔM CHÔM (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) Ở CHỢ LÁCH, BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 142-150. (Đã xuất bản)
23.  Lê Bảo Long, Nguyễn Bảo Toàn, Lê Văn Hòa. 2014. MỐI QUAN HỆ GIỮA CANXI VỚI HIỆN TƯỢNG XÌ MỦ BÊN TRONG TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.). Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn. 20. 15-21. (Đã xuất bản)
24.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn, Lâm Danh Lê Quyền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ VÀ BAO GÓI ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI BÒN BON (LANSIUM DOMESTICUM CORR.) SAU THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 16-27. (Đã xuất bản)
25.  Võ Văn Bình, Võ Thị Gương, Lê Văn Hòa, Hồ Văn Thiệt. 2014. ẢNH HƯỞNG DÀI HẠN CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT TRÁI CHÔM CHÔM (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) TẠI CHỢ LÁCH - BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 133-141. (Đã xuất bản)
26.  Võ Văn Bình, Võ Thị Gương, Lê Văn Hòa. 2014. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT TRÁI CHÔM CHÔM (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 13. 30-34. (Đã xuất bản)
27.  Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Lê Văn Hòa. 2014. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN THU HOẠCH ĐỂ LÀM GIỐNG CHO VỤ SAU CỦA GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517-8. Khoa học và Phát triển. 7. 1068-1074. (Đã xuất bản)
28.  Bùi Thanh Liêm, Trần Văn Hâu, Lê Văn Hòa. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẤT KHI PHỦ GỐC BẰNG PLASTIC TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN HIỆN HIỆN TƯỢNG SƯỢNG CƠM SẦU RIÊNG SỮA HẠT LÉP Ở CHỢ LÁCH BẾN TRE. NN và PTNT. 18. 65. (Đã xuất bản)
29.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Trần Phú Hữu, Tô Phúc Tường, Ben McDonald, Cù Ngọc Quí. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI NGẬP KHÔ XEN KẼ, PHƯƠNG THỨC GIEO TRỒNG, GIẢM PHÂN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM5451 VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 103-111. (Đã xuất bản)
30.  Lê Bảo Long, Nguyễn Bảo Toàn, Lê Văn Hòa. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI MĂNG CỤT (GARINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 86-95. (Đã xuất bản)
31.  Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo, Lê Thị Diệu Xuân, . 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CACL2, ETHEPHON, KNO3 VÀ SỐ LẦN XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI MẬN AN PHƯỚC (SYZYGIUM SAMARANGENSE (BLUME) MERR & PERRY). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 8-17. (Đã xuất bản)
32.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa, Trần Thị Bích Vân. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL VÀ CHLORATE KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 61-68. (Đã xuất bản)
33.  Võ Thị Gương, Lê Văn Hòa. 2012. SỰ PHÁT THẢI KHÍ …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 95. (Đã xuất bản)
34.  Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo, Lê Huyền Trang. 2012. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XỬ LÝ ETHEPHON DẠNG ĐƠN VÀ KẾT HỢP VỚI GA3, CACL2 TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN MÀU SẮC VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM MẬT (CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 107-114. (Đã xuất bản)
35.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa, Trần Thị Bích Vân. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL VÀ CHLORATE KALI TƯỚI VÀO ĐẤT ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT, VÀ PHẨM CHẤT TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ ? TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 244-253. (Đã xuất bản)
36.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa, Trần Thị Bích Vân. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM PHUN THIOUREA SAU KHI XỬ LÝ PACLOBUTRAZOL VÀ CHLORATE KALI TƯỚI QUA ĐẤT ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT, VÀ PHẨM CHẤT MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 58-68. (Đã xuất bản)
37.  Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo, Lê Huyền Trang. 2012. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XỬ LÝ GA3 VÀ CACL2 ĐƠN CHẤT HAY KẾT HỢP VỚI ETHEPHON TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 117-125. (Đã xuất bản)
38.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Thị Bích Vân. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA “STRESS” NƯỚC NHÂN TẠO ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH – TỈNH BẾN TRE. Nông nghiệp & PTNT. 1. 59. (Đã xuất bản)
39.  Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo. 2012. HIỆU QUẢ CỦA SILVER THIOSULPHATE ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ …. CAAB 2012. 1. 271. (Đã xuất bản)
40.  Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG SUCROSE VÀ CITRIC ACID ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN …. CAAB 2012. 1. 221. (Đã xuất bản)
41.  Lê Văn Hòa, Phan Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn Ây. 2012. SỰ TẠO PHÔI SOMA VÀ TÁI SINH CHỒI TRE RỒNG (DENDROCALAMUS GIGANTEUS WALL. EX MUNRO) TỪ NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 68-77. (Đã xuất bản)
42.  Lê Văn Hòa, Phạm Thị Phương Thảo. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH ĐƯỜNG SUCROSE, SILVER THIOSULPHATE VÀ …. CAAB 2012. 1. 263. (Đã xuất bản)
43.  Lê Văn Hòa, Võ Công Thành, Nguyễn Phúc Hảo. 2011. TUYỂN CHỌN DÒNG LÚA THƠM, NĂNG SUẤT CAO PHẨM CHẤT TỐT TỪ TỔ HỢP LAI TP9 X TP5. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 68-76. (Đã xuất bản)
44.  LY‎ HOANG MINH, PHAN THI LE THI, Nguyễn Quốc Hội, Lê Văn Hòa. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN, BAO POLYETHYLENE KẾT HỢP VỚI BẢN QUẢN LẠNH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS NOBILIS VAR. MICROCARPA HASSK). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
45.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DƯỠNG CHẤT ĐA-VI LƯỢNG VÀ SỐ LẦN XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH LÊN PHẨM CHẤT VÀ THÀNH PHẦN VÁCH TẾ BÀO TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 188-198. (Đã xuất bản)
46.  Lê Văn Bé, Lê Văn Hòa, NGUYEN XUAN LINH. 2010. SẢN XUẤT KHÓM QUEEN “CẦU ĐÚC” SẠCH BỆNH VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC TẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
47.  Lê Văn Hòa, PHAN VAN MAI, PHAN THI THUY NGAN, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Văn Ây. 2010. VI NHÂN GIỐNG KHÓM QUEEN (ANANAS COMOSUS L. MERR) BẰNG KỸ THUẬT BÌNH PHẢN ỨNG SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
48.  Lê Văn Hòa, PHAN VAN MAI, PHAN THI THUY NGAN, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Văn Ây. 2010. VI NHÂN GIỐNG KHÓM QUEEN (ANANAS COMOSUS L. MERR) BẰNG KỸ THUẬT BÌNH PHẢN ỨNG SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Minh Chơn, Lê Văn Hòa, Võ Thị Xuân Tuyền. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA PROHEXADIONE-CALCIUM LÊN SỰ GIẢM ĐỔ NGÃ CỦA GIỐNG LÚA ST1 Ở CÁC MỨC BÓN PHÂN ĐẠM KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 156-165. (Đã xuất bản)
50.  Lê Văn Hòa, Phan Thị Xuân Thủy. 2010. CẢI THIỆN MÀU SẮC VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS (L.) CV. SOAN) BẰNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÓA CHẤT TRƯỚC THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 178-187. (Đã xuất bản)
51.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DƯỠNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG VÀ SỐ LẦN PHUN TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN TRỌNG LƯỢNG VÀ PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT HỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 200-209. (Đã xuất bản)
52.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa. 2009. HIỆN TƯỢNG XÌ MỦ, MÚI TRONG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRÊN TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 11-19. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Quốc Hội, Lê Văn Hòa. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA BAO POLYETHYLENE KẾT HỢP VỚI BẢO QUẢN LẠNH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO CV. HONG).. Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông-Lâm-Ngư Toàn quốc lần 3. . (Đã xuất bản)
54.  Lê Văn Bé, Lê Văn Hòa. 2009. SO SÁNH SINH TRƯỞNG, TRỌNG LƯỢNG TRÁI CỦA KHÓM QUEEN TRỒNG BẰNG CHỒI NÁCH VÀ CÂY CẤY MÔ SẠCH BỆNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 159-167. (Đã xuất bản)
55.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA “STRESS” NƯỚC NHÂN TẠAO VÀ TƯỔI LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.). Hội nghị khoa học "Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long". 03/2008. 350-360. (Đã xuất bản)
56.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL PHUN QUA LÁ VÀ TUỔI LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.). Hội nghị khoa học "Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long". 03/2008. 340-349. (Đã xuất bản)
57.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa, Trần Thị Kim Ba, VO XUAN TIEN. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH LÊN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC. Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II. . (Đã xuất bản)
58.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA THIOUREA VÀ NITRATE KALI SAU KHI PHUN PACLOBUTRAZOL QUA LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.). Hội nghị khoa học "Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long". 03/2008. 361-368. (Đã xuất bản)
59.  Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN VÀ NAPHTHALENE ACETIC ACID XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH LÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT TRÁI MĂNG CỤT. Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Đồng Bằng Sông Cửu Long". 10/2008. 330-340. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Quốc Hội, Lê Văn Hòa. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA BAO POLYETHYLENE KẾT HỢP VỚI BẢO QUẢN LẠNH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO CV. HONG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 1-10. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Văn Ây, Lê Văn Hòa, . 2007. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT BÌNH PHẢN ỨNG SINH HỌC TRONG VI NHÂN GIỐNG CÂY CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 203-211. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Quốc Hội, Lê Văn Hòa, Trần Quốc Nhân. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA ETHEPHON XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN MÀU SẮC VỎ TRÁI VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI QUÍT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO CV. HONG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 19-28. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Quốc Hội, Lê Văn Hòa. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM CHLORIDE VÀ GIBBERELLIC ACID XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI QUÍT HỒNG(CITRUS RETICULATA BLANCO CV. HONG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 10-18. (Đã xuất bản)
64.  Nguyen Hung Cuong, Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa. 2005. ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG, BAO GÓI HAY NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN ĐẾN THỜI GIAN TỒN TRỮ BƯỞI NĂM ROI (CITRUS MAXIMA VAR. NĂM ROI). Hội thảo quốc gia "Cây có múi, xoài và khóm". 03/2005. 116-121. (Đã xuất bản)
65.  Nguyen Hung Cuong, Lê Bảo Long, Lê Văn Hòa. 2005. ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ KẾT HỢP NƯỚC NÓNG, BAO GÓI VÀ BẢO QỤẢN LẠNH TRÊN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI BƯỞI NĂM ROI (CITRUS MAXIMA VAR. NĂM ROI). Hội thảo quốc gia "Cây có múi, xoài và khóm". 03/2005. 126-134. (Đã xuất bản)
66.  Lê Văn Bé, Nguyễn Quốc Hội, Lê Bảo Long, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Văn Bình, Lê Văn Hòa. 2003. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TRÁI DÂU (BACCAUREA RAMIFLORA) KHÔNG RUỘT BẰNG CÁCH BỐ SUNG HẠT PHẤN. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. chuyên ngành Khoa Học Cây Trồng và Công Nghệ Thực Phẩm. 270-274. (Đã xuất bản)
67.  Lê Văn Hòa, Lê Bảo Long, Võ Thị Xuân Tuyền. 2002. HIỆU QUẢ CỦA CALCIUM CHLORIDE XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH TRÊN SỰ CHUYỂN HOÁ VÁCH TẾ BÀO TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC. Trường Đại học Cần Thơ. quyển 3. 40-47. (Đã xuất bản)
68.  Lê Văn Hòa, Lê Bảo Long, Trần Thị Kim Ba. 2002. ẢNH HƯỞNG CỦA CACIUM NITRATE VÀ CALCIUM CHLORIDE XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH TRÊN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC. Trường Đại học Cần Thơ. quyển 3. 116-121. (Đã xuất bản)