BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN MINH CHƠN Giới tính: Nam
Email: nmchon@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Sinh học Phân tử
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-165; Ly trích enzyme Amylase và Protease từ phụ phẩm của cá tra và heo 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Duy, Nguyễn Minh Chơn, RICHARD K. MANN, BOBBA V. N. KUMAR. 2018. WEED MANAGEMENT PRACTICES TO CONTROL HERBICIDE-RESISTANT ECHINOCHLOA CRUS-GALLI IN RICE IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Research on crops. 19 (1). 20-27. (Đã xuất bản)
2.  Lê Duy, Nguyễn Minh Chơn, Bobba V. N. Kumar, Mauricio A. Morell, Richard K. Mann. 2018. EFFICACY OF RINSKORTM (FLORPYRAUXIFEN-BENZYL ESTER) ON HERBICIDE RESISTANT BARNYARDGRASS (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI) IN RICE FIELDS OF MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Crop Science and Biotechnology. 21 (1). 75-81. (Đã xuất bản)
3.  Kieu The Loan Trinh, Nguyễn Minh Chơn, Nae Yoon Lee. 2018. FABRICATION OF AN INTEGRATED POLYSTYRENE MICRODEVICE FOR PRE-CONCENTRATION AND AMPLIFICATION OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 FROM RAW MILK. Analytical methods. 10 (42). 5055-5128. (Đã xuất bản)
4.  Lê Duy, Nguyễn Minh Chơn, Bobba V. N. Kumar, Carla N. Yerkes , Richard K. Mann . 2017. GENETIC DIVERSITY AND HERBICIDE RESISTANCE OF 15 ECHINOCHLOA CRUS-GALLI POPULATIONS TO QUINCLORAC IN MEKONG DELTA OF VIETNAM AND ARKANSAS OF UNITED STATES. Journal of Plant Biotechnology. 44. 472-477. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Hối, Phan Phi Hung, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Nguyễn Minh Chơn. 2014. EFFECTS OF CALCIUM AND PROHEXADIONECA ON THE LODGING OF TWO HANANOMAI AND KOSHIHIKARI RICE VARIETIES. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014. . 1-6. (Đã xuất bản)
6.  N.P. Nghiem, Nguyễn Minh Chơn, C.M.Drapcho, T.H. Walker. 2013. SWEET SORGHUM BIOREFINERY FOR PRODUCTION OF FUEL ETHANOL AND VALUE-ADDED CO-PRODUCTS. Biological Engineering Transactions. 6(3). 143-155. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYM XANTHIN OXIDASE CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC HỌ HOA MÔI (LAMIACEAE) VÀ HỌ DỀN (AMARANTHACEAE). Tạp chí Dược học. 514(Năm 59). 60-63. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Minh Chơn, Thái Đúc Anh, Lê Thị Nhiên. 2019. ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ TÍNH MẪN CẢM VỚI QUINCLORAC CỦA CỎ LỒNG VỰC (ECHINOCHLOA SPP.) TRÊN RUỘNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 151-159. (Đã xuất bản)
3.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME XANTHINE OXIDASE CỦA CAO ETHANOL CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA). Tạp chí Sinh Lý học Việt Nam. 23(2). 9-14. (Đã xuất bản)
4.  Lê Quốc Duy, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Lộc Hiền, Trương Hoàng Quân. 2019. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY LÊKIMA (POUTERIA CAMPECHIANA) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 50-61. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Minh Chơn, Lương Ánh Huệ, Nguyễn Cao Thùy Giang. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT ỨC CHẾ Α-AMYLASE VÀ Α-GLUCOSIDASE CỦA DÒNG STREPTOMYCES SP. TVS1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 49-56. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Minh Chơn, Dương Duy Dương. 2019. ẢNH HƯỞNG ỨC CHẾ CỦA DỊCH TRÍCH CÂY LỒNG ĐÈN (PHYSALIS ANGULATA L.) LÊN HOẠT TÍNH CỦA Α-AMYLASE VÀ Α- GLUCOSIDASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 126-132. (Đã xuất bản)
7.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Minh Chơn. 2018. PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME XANTHINE OXIDASE TỪ SỮA BÒ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 59-66. (Đã xuất bản)
8.  Trần Chấn Bắc, Phạm Hồng Nga, Lê Thị Quyên Em, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Minh Chơn. 2015. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA ĐỂ NUÔI SINH KHỐI TẢO CHLORELLA SP.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 90-96. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Minh Chơn, Lê Quốc Duy. 2014. LYCOPEN, BETA-CAROTEN, VITAMIN C VÀ HYDRATE - CACBON TỔNG SỐ TRONG XOÀI, ĐU ĐỦ, DƯA HẤU VÀ LÊKIMA. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 12/2014. 170-175. (Đã xuất bản)
10.  Lê Duy , Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Lập, Richard Kevin Mann. 2014. HIỆU QUẢ CỦA HỖN HỢP THUỐC DIỆT CỎ TIỀN MỌC MẦM PENOXSULAM VÀ BUTACHLOR TRONG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI TRÊN LÚA SẠ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 212-219. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Phạm Tuấn. 2014. LY TRÍCH ENZYME AMYLASE VÀ PROTEASE TỪ TUYẾN TỤY CỦA GÀ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 158-169. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Phạm Tuấn. 2014. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY AMYLAZA VÀ PROTEAZA TỪ RUỘT GÀ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ TỚI HOẠT ĐỘ ENZYM. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 12/2014. 197-202. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Minh Chơn, Lê Nguyễn Trọng Nghi, Nguyễn Anh Tuấn. 2014. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁC CHI DONG RIỀNG (CANNACEAE) Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 21-28. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Minh Chơn, NGHIEM PHU NHUAN, CAYE M. DRAPCHO, TERRY H. WALKER. 2012. BIOETHANOL PRODUCTION FROM STALK JUICE AND BAGGASE OF DALE VARIETY OF SWEET SORGHUM.  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology. . (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Bé Năm, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Trọng Cần, Mai Nguyệt Lan. 2012. SƯU TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG HOA SÚNG (NYMPHAEA SPP.) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 203-212. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Hùng Binh, Nguyễn Đăng Khoa. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA N-(PHOSPHONOMETHYL) GLYCINE VÀ ETHREL LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY ĐƯỜNG CỦA MÍA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 230-238. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Minh Chơn, Lê Văn Hòa, Võ Thị Xuân Tuyền. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA PROHEXADIONE-CALCIUM LÊN SỰ GIẢM ĐỔ NGÃ CỦA GIỐNG LÚA ST1 Ở CÁC MỨC BÓN PHÂN ĐẠM KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 156-165. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Minh Chơn, Lư Xuân Hội. 2009. THIẾT LẬP CÔNG THỨC DỰ ĐOÁN NĂNG SUẤT MÍA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 345-355. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Phương Thúy. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA PH VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN SỰ HÓA NÂU GÂY RA BỞI ENZYME PEROXIDASE TỪ HỘT SEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 24-32. (Đã xuất bản)
20.  Lê Mỹ Hồng, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Nhật Minh Phương, Trần Nguyễn Ngọc Hân, Trần Nguyễn Thanh Phương. 2006. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC MÍA THANH TRÙNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 172-181. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Thị Quế Phương. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA PROHEXADIOXIN- CALCIUM LÊN SỰ GIẢM ĐỔ NGÃ Ở LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 33-42. (Đã xuất bản)