BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CÔNG Giới tính: Nam
Email: nvcong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Quản lý lũ lụt và sạt lỡ đất ở đô thị dựa vào cộng đồng cho thành phố Cần Thơ 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Sử dụng enzyme cholinesterase để đánh giá nước nhiễm bẩn thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng của nó đến cá lóc đồng 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Đánh giá rủi ro và tác động môi trường
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
2 Đánh giá tác động môi trường
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
3 Sinh thái học môi trường
978-604-919-070-4.   X
4 Đánh giá rủi ro và tác động môi trường
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Đinh Thái Danh. 2021. EFFECTS OF CHLORPYRIFOS ETHYL ON CHOLINESTERASE AND GROWTH OF SILVER BARB (BARBONYMUS GONIONOTUS). Water. 13. 2885. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Giao, Nguyễn Văn Công, Huỳnh Thị Hồng Nhiên. 2021. USING REMOTE SENSING AND MULTIVARIATE STATISTICS IN ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN LAND USE PATTERN AND WATER QUALITY IN TIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Water. 13. 1093. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thanh Giao. 2021. SEASONAL VARIATIONS OF SURFACE WATER QUALITY IN THE WATER BODIES IN THE PLAIN OF REEDS, A VIETNAMESE MEKONG DELTA AREA. Journal of Science and Technology Research. 3. 46 - 56. (Đã xuất bản)
4.  Mark Bayley, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Công, Christian Damsgaard. 2020. AQUACULTURE OF AIR-BREATHING FISHES. Fish Physiology. In: Anthony P. Farrell and Colin J. Brauner Honorary William S. Hoar and David J. Randall. 315-353. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Dương Văn Chính, Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Văn Hùng. 2018. QUANTIFICATION OF DIRECT AND INDIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM RICE FIELD CULTIVATION WITH DIFFERENT RICE STRAW MANAGEMENT PRACTICES – A STUDY IN THE AUTUMN - WINTER SEASON IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Vol 10 No 1 (2018). 49-55. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Văn Công, Håkan Berg . 2018. THE COMBINED EFFECT OF BASSA 50EC AND VITASHIELD 40EC ON THE BRAIN ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS). Environmental Science and Pollution Research. 25, Issue 17. 17207–17215. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Văn Công, Håkan Berg. 2016. EVALUATION OF THE JOINT TOXICITY OF CHLORPYRIFOS ETHYL AND FENOBUCARB ON CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS) FROM RICE FIELDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Science and Pollution Research. DOI 10.1007/s11356-016-6980-y. 1-9. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Văn Công, Hakan Berg, Jenney Laures, Michael Tedengren. 2016. EFFECTS OF SEQUENTIAL APPLICATIONS OF BASSA 50EC (FENOBUCARB) AND VITASHIELD 40EC (CHLORPYRIFOS ETHYL) ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS) CULTURED IN RICE FIELDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Bull Environ Contam Toxicol. DOI 10.1007/s00128-016-1796-5. (Đã xuất bản)
9.  Trang T. Nhu, Nguyễn Văn Công, Jo Dewulfa, Thomas Schaubroeck, Sophie Huysveld, Pieterjan Serruys, Patrick Sorgeloos. 2015. RESOURCE USAGE OF INTEGRATED PIG–BIOGAS–FISH SYSTEM: PARTITIONINGAND SUBSTITUTION WITHIN ATTRIBUTIONAL LIFE CYCLE ASSESSMENT. Resources, Conservation and Recycling. 102. 27–38. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Văn Công, Phan Thi Bich Tuyen, Hakan Berg. 2015. EFFECT OF CHLORPYRIFOS ETHYL ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS, BLOCH, 1972). Archives of Environmental Contamination and Toxicology. DOI 10.1007/s00244-015-0182-3. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Công, Nguyen Thi Thanh Nga. 2014. EFFECTS OF QUINALPHOS ON GROWTH PERFORMANCES OF CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS). International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam. . (Đã xuất bản)
12.  S. Lefevre, T. Wang, A. Jensen, Nguyễn Văn Công, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, M. Bayley. 2014. AIR-BREATHING FISHES IN AQUACULTURE. WHAT CAN WE LEARN FROM PHYSIOLOGY?. Journal of Fish Biology. 1. 1-27. (Đã xuất bản)
13.  Mark Bayley, Frank Bo Jensen, Tobias Wang, Nguyễn Văn Công, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương. 2014. CAN AIR-BREATHERS BENEFIT FROM WATER OXYGENATION? INSIGHTS FROM RESPIRATORY PHYSIOLOGY OF PANGASIONODON HYPOPHTHALMUS AND CHANNA STRIATA.. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 93. (Đã xuất bản)
14.  R. Ern, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Công, M. Bayley, T. Wang. 2014. EFFECT OF SALINITY ON OXYGEN CONSUMPTION IN FISHES: A REVIEW. Journal of Fish Biology. online express. 1210-1220. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Công, Ngô Tố Linh. 2014. RESPONSES OF BRAIN ACETYLCHOLINESTERASE TO DIAZINON IN CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS, BLOCH). Journal of Science and Technology. 52. 302-308. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN XÃ VỌNG ĐÔNG, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 170-183. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Văn Nhã, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. DÙNG THAN SINH HỌC LÀM GIẢM ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ANBOOM 40EC ĐẾN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE Ở CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 2 tháng 10. 35-38. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Ngọc Linh. 2021. LOẠI BỎ AMONI TRONG NƯỚC BẰNG BÈO TAI TƯỢNG. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1 tháng 11. 28-30. (Đã xuất bản)
4.  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. LOẠI BỎ CHLORPYRIFOS ETHYL TRONG NƯỚC BẰNG THAN SINH HỌC TRẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 163-169. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Công, Huỳnh Thị Diễm, Trần Thị Thanh Xuân, Trần Sỹ Nam, Bùi Thị Bích Hằng. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MARSHAL 200SC ĐẾN CHOLINESTERASE VÀ TĂNG TRƯỞNG CÁ MÈ VINH (BARBONYMUS GONIONOTUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 90-100. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Chiếm, Đinh Thi Kim, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Thị Hãi Yến, Lê Diễm Kiều. 2021. Ủ PHÂN TỪ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES L.) VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG RAU MUỐNG (IPOMOEA AQUATIC). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 22. 42-50. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Công, Đinh Thái Danh, Hồ Vũ Khanh, Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN ĐỘNG VẬT THỦY SINH. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 151-167. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thụy Diễm Trang, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Phan Nhân, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam. 2021. THÂM CANH NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 13-39. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Công, Dương Trí Dũng, Huỳnh Công Khánh. 2020. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG VẬT ĐÁY TRÊN SÔNG HẬU TRONG PHẠM VI THỊ TRẤN MÁI DẦM, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 10-17. (Đã xuất bản)
10.  Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Đinh Thái Danh, Ngô Thị Hiếu, Lê Thị Mộng Kha. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ PHIÊU SINH VẬT TRÊN RUỘNG LÚA SRI VÀ THÂM CANH TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN TÂN HIỆP, KIÊN GIANG. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH. 17. 2130-2142.. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Phạm Văn Tươi, Nguyễn Thị Thùy, Phạm Quốc Nguyên. 2020. BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN SÔNG HẬU TRONG PHẠM VI THỊ TRẤN MÁI DẦM - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 387. 97-105. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Công, Đào Kim Thoa, Trần Sỹ Nam, Mitsunori Tarao. 2020. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUINALPHOS ĐẾN ENZYME CHOLINESTERASE Ở TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 20-28. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Khuê, Huỳnh Thị Giàu, Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Thanh Giao, Trần Sỹ Nam, Phạm Quốc Nguyên, Mitsunori Tarao. 2019. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MARSHAL 200SC LÊN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ PHI (OREOCHOROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 135-141. (Đã xuất bản)
14.  Lê Diễm Kiều, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Văn Công, Phạm Quốc Nguyên. 2019. TẢI LƯỢNG ĐẠM, LÂN CỦA AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở VÙNG NUÔI VEN SÔNG CHÍNH VÀ KÊNH NỘI ĐỒNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 345-355. 211-219. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Công. 2018. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở MỘT SỐ VÙNG CANH TÁC LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tài nguyên và Môi trường. 05. 26-30. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. SỬ DỤNG THAN TRÀM, THAN TRE VÀ THAN TRẤU LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA FENOBUCARB ĐẾN ENZYME CHOLINESTERASE ĐƯỢC CHIẾT TÁCH TỪ CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Khoa học và Công nghệ nông nghiệp. 02. 733-740. (Đã xuất bản)
17.  Lê Diễm Kiều, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyen Minh Dat , Phạm Quốc Nguyên. 2018. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHAMUS) CỦA HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO DÒNG CHẢY MẶT LIÊN TỤC KẾT HỢP VỚI CỎ MỒM MỠ (HYMENACHNE ACUTIGLUMA). Nong nghiep va phat trien nong thon. 332. 103-110. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Văn Toàn, Dao Trong Ngu, Nguyễn Văn Bé, Phạm Văn Toàn, Trịnh Diệp Phương Danh, Nguyễn Văn Công. 2017. SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐƠN LẺ VÀ KẾT HỢP HOẠT CHẤT FENOBUCARB VÀ CHLORPYRIFOS ETHYL CHO LÚA ĐẾN CHOLINESTERASE Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) SỐNG TRÊN RUỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 49-54. (Đã xuất bản)
19.  Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Châu Quan Tâm, Võ Chí Linh, Nguyễn Văn Công. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA IPROBENFOS LÊN TỶ LỆ SỐNG, ENZYME CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 71-78. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Toàn. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP HOẠT CHẤT FENOBUCARB VÀ CHLORPYRIFOS ETHYL ĐẾN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) (EFFECTS OF COMBINATION INSECTICIDE FENOBUCARB AND CHLORPYRIFOS ETHYL ON CHOLINESTERASE ACTIVITY IN SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIA). Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiêp. 5. 66-71. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Văn Công, Nguyen Thi Thuy Hang, Hakan Berg. 2015. EFFECTS OF CHLORPYRIFOS ETHYL ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN CLIMBING PERCH CULTURED IN RICE FIELDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ecotoxicology and Environmental Safety. 117. 34-40. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Quốc Nguyên, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công, Đoàn Chí Linh. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LOẠI BỎ CHẤT Ô NHIỄM AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) BẰNG LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC DÒNG CHẢY MẶT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 58-70. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Công, Châu Thành Tươi. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT CHLORPYRIFOS ETHYL LÊN CHILINESTERASE Ở CÁ LÓC GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí khoa học và công ngh6e5 Việt Nam. 9. 33-37. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Công, Dao Trong Ngu. 2015. RESPONSE OF CHLOINESTERASE TO INSECTICIDE CHLORPYRIFOS ETHYL IN SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) IN RICEFIELD OF VIENAMESE MEKONG DELTA. Journal of Science and Technology 53 (3A) (2015). 53(3A). 277-282. (Đã xuất bản)
25.  Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trương Quốc Phú. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA TỔNG ĐẠM AMON LÊN SINH TRƯỞNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM. 5 (70). 168-180. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Quốc Nguyên, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công, Lê Hồng Y. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN ĐỘC TÍNH CỦA TỔNG ĐẠM AMÔN TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CỠ GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 64-71. (Đã xuất bản)
27.  Phạm Quốc Nguyên, Lê Hồng Y, Nguyễn Văn Công, Trương Quốc Phú. 2014. DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPTHALMUS) THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 128-136. (Đã xuất bản)
28.  Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Công. 2014. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VÀ SỬ DỤNG TRONG CANH TÁC RAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 78-89. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Văn Công, Phạm Hữu Nghị. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ ỤNG PHỐI TRỘN THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT CHLORPYRIFOS ETHYL VÀ FENOBUCARB CHO LÚA ĐẾN ĐẾN ENZYME CHLOLINESTERASE Ở CÁ RÔ ĐỒNG. TCKH ĐH Sư phạm. 47. 98. (Đã xuất bản)
30.  VO THI YEN LAM , Nguyễn Văn Công. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT FENOBUCARB ĐẾN CHOLINESTERASE Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TRONG RUỘNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 142-148. (Đã xuất bản)
31.  Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Công. 2012. SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT ĐÁY ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI SINH HOẠT …. Tạp chí Khoa học. 33. 146. (Đã xuất bản)
32.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Văn Công, Võ Ngọc Thanh, Phạm Quốc Nguyên. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ALPHA-CYPERMETHRIN LÊN ENZYME CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 262-272. (Đã xuất bản)
33.  Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Công, Lê Công Quyền. 2011. SỬ DỤNG CÁC CHỈ SỐ ĐỘNG VẬT ĐÁY ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC Ở RẠCH TẦM BÓT, LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 18-27. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thanh Phương. 2011. TỔNG KẾT MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HOẠT CHẤT DIAZINON LÊN CÁ LÓC ĐỒNG (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 133-140. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Công, Phạm Quốc Nguyên , Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Võ Ngọc Thanh. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CYPERMETHRIN LÊN TỶ LỆ SỐNG, TẦN SUẤT ĐỚP KHÍ TRỜI VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 197-208. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Công. 2011. ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT FEN…. HNKH ĐH Nông lâm. 1. 676. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Văn Công. 2011. ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HOẠT CHẤT CHL…. HNKH ĐH Nông lâm. 1. 456. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Công, Phương Ngọc Tuyết. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU DECIS LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 107-118. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Văn Công, Ngô Tố Linh. 2010. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHOLINESTERASE TRONG THỊT CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS) ĐỂ ĐÁNH DẤU ẢNH HƯỞNG PHUN THUỐC DIAZAN 60 EC TRÊN RUỘNG LÚA Ở QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 165-172. (Đã xuất bản)
40.  Ngô Tố Linh, Nguyễn Văn Công. 2009. ẢNH HƯỞNG THUỐC TRỪ SÂU CHỨA HOẠT CHẤT DIAZINON LÊN HOẠT TÍNH ENZYME CHOLINESTERASE Ở CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS): HIỆU ỨNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ OXY HÒA TAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 33-40. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Phúc. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC DIỆT ỐC LÊN NGƯỠNG OXY VÀ CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) VÀ CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 29-38. (Đã xuất bản)