BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: dtthuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Thủy sinh học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nâng cao chất lượng nuôi tôm ở mô hình nhỏ lẻ ở miền Nam, Việt Nam 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi thành năng lượng điện thông qua pin nhiên liệu rắn thế hệ mới – góp phần phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long(SATREP) 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Nâng cao chất lượng tôm nuôi ở mô hình nuôi nhỏ lẻ ở miền Nam Việt Nam 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-652-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Nguyễn Phúc Đảm, Bùi Thị Bích Hằng, Patrick Kestemont , Joëlle Quetin-Leclercq, Marie-Louise Scippo. 2020. IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF EXTRACTS, FRACTIONS AND PURE COMPOUNDS FROM PHYLLANTHUS AMARUS AND PSIDIUM GUAJAVA ON STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) HEAD KIDNEY LEUKOCYTES. Fish and shellfish Immunology. 104. 289-303. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Kim Hà, Châu Huỳnh Thuỳ Trâm, Atsushi Ishimatsu, Le Thi Hong Gam. 2020. EFFECTS OF CARBON DIOXIDE (CO2) AT DIFFERENT TEMPERATURES ON PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) JUVENILES. Aquaculture. 534. 1-11. (Đã xuất bản)
3.  Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Lê Anh Đào, Mathilde Oger, Valérie Cornet, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2020. SINGLE OR COMBINED DIETARY SUPPLY OF PSIDIUM GUAJAVA AND PHYLLANTHUS AMARUS EXTRACTS DIFFERENTIALLY MODULATE IMMUNE RESPONSES AND LIVER PROTEOME IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPHOPHTHALMUS). Frontiers in immunology. 11. 797. (Đã xuất bản)
4.  Mark Bayley, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Công, Christian Damsgaard. 2020. AQUACULTURE OF AIR-BREATHING FISHES. Fish Physiology. In: Anthony P. Farrell and Colin J. Brauner Honorary William S. Hoar and David J. Randall. 315-353. (Đã xuất bản)
5.  Harriet R. Goodrich, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Chris M. Wood, Tran H. Tinh, Phuong Le My, Anne B. Kim, Ora E. Johannsson, William G. Davison, Lina Birgersson, Mark Bayley. 2020. UNDERSTANDING THE GASTROINTESTINAL PHYSIOLOGY AND RESPONSES TO FEEDING IN AIR-BREATHING ANABANTIFORM FISHES. Fish Biology. 96. 986-1003. (Đã xuất bản)
6.  Le Thi Hong Gam, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Dang Diem Tuong, Frank Bo Jensen, Mark Bayley, Tobias Wang. 2020. EFFECTS OF TEMPERATURE ON ACID–BASE REGULATION, GILL VENTILATION AND AIR BREATHING IN THE CLOWN KNIFEFISH, CHITALA ORNATA. Journal of Experimental Biology. 223. 1-7. (Đã xuất bản)
7.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, Sovan Lek, Le Thi Hong Gam. 2020. EFFECTS OF NITRITE AT DIFFERENT TEMPERATURES ON PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH IN CLOWN KNIFEFISH (CHITALA ORNATA, GRAY 1831). Aquaculture. 521. 1-12. (Đã xuất bản)
8.  Trương Quỳnh Như, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Anais Vinikas, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2019. SCREENING OF IMMUNO-MODULATORY POTENTIAL OF DIFFERENT HERBAL PLANT EXTRACTS USING STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) LEUKOCYTE-BASED IN VITRO TESTS. Fish and Shellfish Immunology. 93. 296-307. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Frank Bo Jensen, Mark Bayley. 2019. IMPACT AND TISSUE METABOLISM OF NITRITE AT TWO ACCLIMATION TEMPERATURES IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Aquatic Toxicology. 212. 154-161. (Đã xuất bản)
10.  Dang Diem Tuong, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, William K. Milsom, Mark Bayley. 2019. VENTILATORY RESPONSES OF THE CLOWN KNIFEFISH, CHITALA ORNATA, TO ARTERIAL HYPERCAPNIA REMAIN AFTER GILL DENERVATION. Journal of Comparative Physiology B. 189. pages673–683(2019). (Đã xuất bản)
11.  Christian Damsgaard, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Michael Berenbrink, Jens R Nyengaard, Eric Warrant, Horst Wilkens, Annemarie Bruel, H William Detrich III, Peter R Møller, Dane A Crossley, Thomas Desvignes, Jesper S Thomsen, Anette MD Funder, Henrik Lauridsen, Mark Bayley, Tobias Wang. 2019. RETINAL OXYGEN SUPPLY SHAPED THE FUNCTIONAL EVOLUTION OF THE VERTEBRATE EYE. eLIFE. 8. 1-24. (Đã xuất bản)
12.  Yuzo R. Yanagitsuru, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Essie M. Rodgers, Pham Phuong-Linh, Charles R. Hewitt, Le Thi Hong Gam, Colin J. Brauner, Mark Bayley, Tobias Wang. 2019. EFFECT OF WATER PH AND CALCIUM ON ION BALANCE IN FIVE FISH SPECIES OF THE MEKONG DELTA. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A. 232. 34-39. (Đã xuất bản)
13.  Phan Vĩnh Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Le Thi Hong Gam, Christian Damsgaard, Mark Bayley, Tobias Wang. 2019. RENAL ACID EXCRETION CONTRIBUTES TO ACID–BASE REGULATION DURING HYPERCAPNIA IN AIR-EXPOSED SWAMP EEL (MONOPTERUS ALBUS). Journal of Experimental Biology. 222. 1-9. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuân Biểu. 2018. EFFECT OF CO2 ON ACID-BASE REGULATION AND GROWTH PERFORMANCE OF BASA CATFISH (PANGASIUS BOCOURTI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 18-26. (Đã xuất bản)
15.  Le My Phuong, Đỗ Thị Thanh Hương, Hans Malte, Jens Randel Nyengaard, Mark Bayley. 2018. ONTOGENY AND MORPHOMETRICS OF THE GILLS AND SWIM BLADDER OF AIR-BREATHING STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. Journal of Experimental Biology. 221. 1-11. (Đã xuất bản)
16.  Dang Diem Tuong, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Vo Thi Nhu Huynh, Tran Bao Ngoc, Mark Bayley, Tobias Wang. 2018. CLOWN KNIFEFISH (CHITALA ORNATA) OXYGEN UPTAKE AND ITS PARTITIONING IN PRESENT AND FUTURE TEMPERATURE ENVIRONMENTS. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A. 216. 52-59. (Đã xuất bản)
17.  Dang Diem Tuong, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, William K. Milsom, Derek Somo, Renato Filogonio, Alexander M. Clifford, Brittney Borowiec, Mark Bayley, Tobias Wang. 2018. VENTILATORY RESPONSES OF THE CLOWN KNIFEFISH, CHITALA ORNATA, TO HYPERCARBIA AND HYPERCAPNIA. Journal of Comparative Physiology B. 188(5). 581-589. (Đã xuất bản)
18.  Le Thi Hong Gam, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Frank Bo Jensen, Mark Bayley. 2018. THE EFFECTS OF ELEVATED ENVIRONMENTAL CO⁠2 ON NITRITE UPTAKE IN THE AIR-BREATHING CLOWN KNIFEFISH, CHITALA ORNATA. Aquatic Toxicology. 196. 124-131. (Đã xuất bản)
19.  Phan Vinh Thinh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Justin L. Conner, Garfield T. Kwan, Andrew T. Wood, Colin J. Brauner, Mark Bayley, Tobias Wang. 2018. ACID–BASE REGULATION IN THE AIR-BREATHING SWAMP EEL (MONOPTERUS ALBUS) AT DIFFERENT TEMPERATURES. Journal of Experimental Biology. 221. 1-7. (Đã xuất bản)
20.  Michael A. Sackville, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Ryan B. Shartau, Malthe Hvas, Colin J. Brauner, Christian Damsgaard, Le My Phuong, Mark Bayley, Tobias Wang. 2018. WATER PH LIMITS EXTRACELLULAR BUT NOT INTRACELLULAR PH COMPENSATION IN THE CO2-TOLERANT FRESHWATER FISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. Journal of Experimental Biology. 221. 1-5. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú, Marie‐ Louise Scippo, Francois Brose, Patrick Kestemont, Caroline Douny. 2018. SCREENING OF QUINALPHOS, TRIFLURALIN AND DICHLORVOS RESIDUES IN FRESH WATER OF AQUACULTURE SYSTEMS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture Research. 2018. 1-9. (Đã xuất bản)
22.  Le Thi Hong Gam, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyen Thi Thuy Vu, Pham Ngoc Nhu. 2018. EFFECTS OF NITRITE EXPOSURE ON HAEMATOLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH IN CLOWN KNIFEFISH (CHITALA ORNATA, GRAY 1831). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 1-8. (Đã xuất bản)
23.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Huỳnh Kim Hường. 2017. GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1879) FARMING IN BRACKISH WATER AREAS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 82-90. (Đã xuất bản)
24.  Mélodie Schmitz, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Quốc Thịnh, Syaghalirwa N. M. Mandiki, Lam Khoa Tran Thi, Sebastien Baekelandt, Patrick Kestemont, Jessica Douxfils. 2017. OSMOREGULATORY AND IMMUNOLOGICAL STATUS OF THE PONDRAISED STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS S.) AS AFFECTED BY SEASONAL RUNOFF AND SALINITY CHANGES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Fish Physiol Biochem. 43. 39-49. (Đã xuất bản)
25.  Masayuki Sato, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Nobuo Suzuki, Atsuhiko Hattori, Hiroyuki Mishima, Makoto Urata, Yoichiro Kitani, Yoshiaki Tabuchi, Nguyen Viet Hoang, Toshio Sekiguchi, Shouzo Ogiso, Takahiro Ikari, Yukio Yaguchi, Keiichi Motohashi, Koji Yachiguchi. 2017. SODIUM FUORIDE INFUENCES CALCIUM METABOLISM RESULTING FROM THE SUPPRESSION OF OSTEOCLASTS IN THE SCALES OF NIBBLER FSH GIRELLA PUNCTATA. Fish Sci. 83. 543-550. (Đã xuất bản)
26.  Le Thi Hong Gam, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Le Thi Hong Gam, Christian Damsgaard, Frank Bo Jensen, Mark Bayley. 2017. EXTREME NITRITE TOLERANCE IN THE CLOWN KNIFEFISH CHITALA ORNATA ISLINKED TO UP-REGULATION OF METHAEMOGLOBIN REDUCTASE ACTIVITY. Aquatic Toxicology. 187. 9-17. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Minh Phú, Nguyễn Thị Kim Hà, A. Ishimatsu, N. Nasuchon, D.V. Buoc. 2017. THE EFFECTS OF ELEVATED CO2 CONCENTRATIONS ON THE DEVELOPMENT OF EMBRYO, LARVAE AND POST-LARVAE OF BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON). 7th fish and shellfish larvi symposium (Larvi 2017). . 217-220. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Minh Phú, Caroline Douny, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2017. BIOCONCENTRATION AND HALF-LIFE OF QUINALPHOS PESTICIDE IN RICE-FISH INTEGRATION SYSTEM IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Environmental Science and Health, Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. NO. 1-7. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú, Patrick Kestemont, Caroline Douny, Marie-Louise Scippo. 2017. BIOCONCENTRATION AND HALF-LIFE OF QUINALPHOS PESTICIDE IN RICE-FISH INTEGRATION SYSTEM IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B. No. 0. 1-7. (Đã xuất bản)
30.  Trần Minh Phú, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Trần Sơn Tuyền, Dương Thị Mỹ Tiên. 2016. EFFECT OF BETA-GLUCANS ON HEMATOLOGICAL, IMMUNOGLOBULINS AND STRESS PARAMETERS OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) FINGERLING. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 105-113. (Đã xuất bản)
31.  Malthe Hvas, Đỗ Thị Thanh Hương, Frank B. Jensen, Le Thi Hong Gam, Christian Damsgaard, Mark Bayley. 2016. THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL HYPERCAPNIA AND SIZE ON NITRITE TOXICITY INTHE STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Aquatic Toxicology. 176. 151-160. (Đã xuất bản)
32.  Le My Phuong, Đỗ Thị Thanh Hương, Jens Randel Nyengaard, Mark Bayley. 2016. GILL REMODELLING AND GROWTH RATE OF STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS UNDER IMPACTS OF HYPOXIA AND TEMPERATURE. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A. 203. 288-296. (Đã xuất bản)
33.  Le My Phuong, Đỗ Thị Thanh Hương, Atsushi Ishimatsu, Christian Damsgaard, Mark Bayley, Tobias Wang. 2016. RECOVERY OF BLOOD GASES AND HAEMATOLOGICAL PARAMETERS UPON ANAESTHESIA WITH BENZOCAINE, MS-222 OR AQUI-S IN THE AIR-BREATHING CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. Ichthyological Research. Vol. 63, Number 3. 1-9. (Đã xuất bản)
34.  Matthew D. Regan, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Göran E. Nilsson, Colin J. Brauner, Mads Kuhlmann Andersen, Joseph Heras, Andy J. Turko, Mark Bayley, Tobias Wang, Sjannie Lefevre. 2016. AMBIENT CO2, FISH BEHAVIOUR AND ALTERED GABAERGIC NEUROTRANSMISSION: EXPLORING THE MECHANISM OF CO2-ALTERED BEHAVIOUR BY TAKING A HYPERCAPNIA DWELLER DOWN TO LOW CO2 LEVELS. Journal of Experimental Biology. 219. 109-118. (Đã xuất bản)
35.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. GIANT FRESHWATER PRAWN FARMING IN BRACKISH WATER AREA OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM: NEW AND POTENTIAL INDUSTRY. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. . 30. (Đã xuất bản)
36.  Vo Nguyen Thuy Linh, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Kiều Trang. 2015. EFFECTS OF NITRITE AT VARIOUS TEMPERATURES ON GROWTH PERFORMANCE OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) FINGERLINGS. International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 138. (Đã xuất bản)
37.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Kim Hà, Võ Quốc Hào, Mark Bayley. 2015. EFFECTS OF REARING TEMPERATURE ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH PERFORMANCE OF GIANT GOURAMY (OSPHRONEMUS GORAMY). Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food. . 42. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú, Patrick Kestemont, Hồ Thị Bích Tuyền, Caroline Douny, Marie-Louise Scippo, Nguyễn Văn Quí. 2015. ELIMINATION AND DISTRIBUTION OF QUINALPHOS PESTICIDE IN RICE FISH SYSTEM OF MEKONG DELTA, VIETNAM. INTERNATIONAL SYMPOSIUM AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food, Can Tho University, December 7-9th 2015. . 51. (Đã xuất bản)
39.  Đỗ Thị Thanh Hương, Trương Thị Mộng Thu. 2015. OPTIMIZATION OF GELATIN EXTRACTING PROCEDURE FROM (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Marine Biotechnology and Environment. . 73. (Đã xuất bản)
40.  Đỗ Thị Thanh Hương, Trương Thị Mộng Thu. 2015. A STUDY OF USING CRUDE BROMELAIN ENZYME IN PRODUCING HYDROLYSED PROTEIN LIQUID FROM SCAD (DECAPTERUS). International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 389. (Đã xuất bản)
41.  Trần Sơn Tuyền, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú, Nguyễn Thị Kim Hà, Dương Thị Mỹ Tiên. 2015. EFFECTS OF BETA-LUCAN ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOTHALAMUS) FINGERLING. International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 121. (Đã xuất bản)
42.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. GIANT FRESHWATER PRAWN FARMING AT DIFFERENT BRACKISH WATER INTRUSION AREAS OF TRA VINH PROVINCE. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. Tran Thi Thanh Hien. 41. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú. 2015. EFFECT OF ADDITIVES ON QUALITY AND CHILLED STORAGE TIME OF PICKLED HERRING (SARDINELLA MADERENSIS). VBFoodnet. . 31. (Đã xuất bản)
44.  NGO Hoang Viet Trinh, Trương Quốc Phú, Đỗ Thị Thanh Hương, Dang Diem Tuong. 2015. THE EFFECTS OF DISSOLVED OXYGEN CONCENTRATION ON OXYGEN CONSUMPTION IN CLOWN-KNIFE FISH (CHIATALA ORNATA). International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 143. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú. 2015. PICKLED HERRING (SARDINELLA MADERENSIS) PROCESSING. International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 388. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Võ Nam Sơn, Trần Minh Phú, Phạm Thị Thu Hồng. 2015. MIXED FEEDING SCHEDULE FOR STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS): A WAY TO IMPROVE FEED UTILIZTION AND COSTS. 7th Regional Aquafeed Forum, Feed and Feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-24 October, 2015. . (Đã xuất bản)
47.  Huynh Minh Phuong, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON GROWTH OF GIANT GOURAMI FINGERLING (OSPHRONEMUS GORAMY). International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 61. (Đã xuất bản)
48.  Mai Hoang Anh Dung, Đỗ Thị Thanh Hương, Le My Phuong. 2015. GILL MORPHOMETRIC ESTIMATION OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) AT DIFFERENT SIZES BY STEREOLOGY. International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 141. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. EFFECT OF ADDITIVES ON BLACK TIGER PRAWN (PENAEUS MONODON) STORED IN CHILLED STORAGE. Marine biotechnology and environment. . 75. (Đã xuất bản)
50.  Christian Damsgaard, Đỗ Thị Thanh Hương, Frank B. Jensen, Le My Phuong, Mark Bayley, Tobias Wang. 2015. HIGH AFFINITY AND TEMPERATURE SENSITIVITY OF BLOOD OXYGEN BINDING IN PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS DUE TO LACK OF CHLORIDE-HEMOGLOBIN ALLOSTERIC INTERACTION. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 308. R907–R915. (Đã xuất bản)
51.  Trương Thị Mộng Thu, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. EFFECTS OF CHITOSAN AND ADDITIVES ON QUALITY AND STORAGE TIME OF SOUR FERMENTED SHRIMP. Marine Biotechnology and Environment. . 72. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF HOT SMOKED SPICED CAPELIN (MALLOTUS VILLOSUS). Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food. . 55. (Đã xuất bản)
53.  Pham Quoc Boong, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. EFFECTS OF NITRITE ON GROWTH PERFORMANCE OF CLOWN KNIFEFISH CHITALA CHITALA. International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 139. (Đã xuất bản)
54.  Margot Andrieu, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú, Paul J. Van den Brink, Andreu Rico. 2015. ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF THE ANTIBIOTIC ENROFLOXACIN APPLIED TO PANGASIUS CATFISH FARMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Chemosphere. 119. 407-414. (Đã xuất bản)
55.  Christian Damsgaard, Đỗ Thị Thanh Hương, Phan Vinh Thinh, Dang Diem Tuong, Le Thi Hong Gam, Mark Bayley, Tobias Wang. 2015. HIGH CAPACITY FOR EXTRACELLULAR ACID–BASE REGULATION IN THE AIR-BREATHING FISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. The Journal of Experimental Biology. 218. 1290-1294. (Đã xuất bản)
56.  Le Thi Hong Gam, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thụy Vũ , Mark Bayley. 2015. EFFECTS OF NITRITE TOXICOLOGY ON PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND GROWTH IN CLOWN KNIFEFISH (CHITALA ORNATA). Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food. . 45. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thị Kim Hà, patrick kestermont, nguyễn Tín Trọng. 2015. STUDY ON THE EFFECT OF LEVAMISOL ON HAEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food. . 43. (Đã xuất bản)
58.  Lê Thị Minh Thủy, Đỗ Thị Thanh Hương, Bui Chi Linh, Nguyễn Đỗ Quỳnh. 2015. EFFECT OF GELATIN COATING INCORPORATED WITH GALLIC ACID ON THE QUALITY OF TRA CATFISH PASTE (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) IN COLD STORAGE. Aquatic Products Processing: Cleaner Production Chain for Healthier Food. . (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Thị Như Hạ, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. ACCELERATION OF SAUCE FERMENTATION OF SHRIMP BY-PRODUCT (PENAEUS MONODON) USING SALT AND BROMELAIN IN FISH SAUCE PRODUCTION. marine biotechnology. . 76. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF SOUR FERMENTED PRODUCT FROM SUCKERMOUTH CATFISH (HYPOSTOMUS PUNCTATUS). marine biotechnology and environment. . 74. (Đã xuất bản)
61.  Trương Thị Mộng Thu, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Đỗ Quỳnh. 2015. A STUDY OF THE OIL PRODUCTION FROM BASA-FISH (PANGASIUS BOCOURTI) FAT. International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 225. (Đã xuất bản)
62.  Ma Thanh Quoc TRi, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Quốc Thịnh, LE Thi Hong Gam. 2015. EFFECT OF NITRITE ON HAEMATOLOGICAL PARAMETERS OF CLOWN KNIFEFISH (CHITALA ORNATA). International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 99. (Đã xuất bản)
63.  Trương Thị Mộng Thu, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Đỗ Quỳnh. 2015. EVALUATION OF FACTORS EFECT TO TEXTURE PROPERTIES OF SEAFOOD SURIMI. International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 224. (Đã xuất bản)
64.  Rasmus Ern, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Peter Teglberg Madsen, Mark Bayley, Tobias Wang. 2015. SOME LIKE IT HOT: THERMAL TOLERANCE AND OXYGEN SUPPLY CAPACITY IN TWO EURYTHERMAL CRUSTACEANS. Scientific report. 5:10743. 1-11. (Đã xuất bản)
65.  Trần Minh Phú, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Quốc Thịnh, Huỳnh Phước Vinh, Caroline Douny, Marie-Louise Scippo, Edwin De Pauw, Anders Dalsgaard. 2015. ELIMINATION OF ENROFLOXACIN IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) FOLLOWING ON-FARM TREATMENT. Aquaculture. 438. 1-5. (Đã xuất bản)
66.   S. Lefevre, Đỗ Thị Thanh Hương, I. Findorf, M. Bayley, T. Wang. 2015. INCREASED TEMPERATURE TOLERANCE OF THE AIR-BREATHING ASIAN SWAMP EEL MONOPTERUS ALBUS AFTER HIGH-TEMPERATURE ACCLIMATION IS NOT EXPLAINED BY IMPROVED CARDIORESPIRATORY PERFORMANCE. Journal of Fish Biology. 1. doi:10.1111/jfb.12696. (Đã xuất bản)
67.  Rasmus Ern, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Tobias Wang, Mark Bayley. 2014. OXYGEN DELIVERY DOES NOT LIMIT THERMAL TOLERANCE IN A TROPICAL EURYTHERMAL CRUSTACEAN. The Journal of Experimental Biology. 217. 1-6. (Đã xuất bản)
68.  R. Ern, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Công, M. Bayley, T. Wang. 2014. EFFECT OF SALINITY ON OXYGEN CONSUMPTION IN FISHES: A REVIEW. Journal of Fish Biology. online express. 1210-1220. (Đã xuất bản)
69.  Le My Phuong, Đỗ Thị Thanh Hương, Mark Bayley. 2014. INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF THE THREE ANAESTHETICS BENZOCAINE, MS-222 AND AQUI-S ON BLOOD GASE AND HAEMATOLOGICAL PARAMETERS IN STRIPPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 115. (Đã xuất bản)
70.  Trần Lê Cẩm Tú, Trần Thị Thanh Hiền, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Roel Bosma, Leon Heinsbroek, Johan Schrama, Johan Verreth. 2014. DEVELOPMENT OF LOW QUALITY AND REMOVABLE FEED FOR STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 101. (Đã xuất bản)
71.  Damsgaard C., Gam L.T.H., Thinh P.V., Đỗ Thị Thanh Hương, Wang T., Bayley M.. 2014. PH REGULATION DURING HYPERCAPNIA IN STRIPED CATFISH. International Congress on the Biology of Fish 2014. 1. 78. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2014. GC-MS METHOD FOR ANALYZING DICHLORVOS, QUINALPHOS AND TRIFLURALIN IN WATER. International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam. 1. 48. (Đã xuất bản)
73.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương. 2014. THE EFFECTS OF SALINITY ON DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES AND GROWTH OF SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA). INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA. . 239. (Đã xuất bản)
74.  Mark Bayley, Frank Bo Jensen, Tobias Wang, Nguyễn Văn Công, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương. 2014. CAN AIR-BREATHERS BENEFIT FROM WATER OXYGENATION? INSIGHTS FROM RESPIRATORY PHYSIOLOGY OF PANGASIONODON HYPOPHTHALMUS AND CHANNA STRIATA.. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 93. (Đã xuất bản)
75.  Christian Damsgaard, Đỗ Thị Thanh Hương, Angela Fago, Roy E. Weber, Rasmus Buchanan, Yigit Kocagoz, Signe Helbo , Inge Findorf, Mark Bayley, Tobias Wang. 2014. HIGH BLOOD OXYGEN AFFINITY IN THE AIR-BREATHING SWAMP EEL MONOPTERUS ALBUS. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A 178. 102–108. (Đã xuất bản)
76.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Nguyen Thanh Binh. 2014. THE EFFECTS OF MIXED FEEDING ON DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES AND GROWTH OF SNAKEHEAD (CHANA STRIATA). International Fisheries Symposium 2014. 1. 77. (Đã xuất bản)
77.  S. Lefevre, T. Wang, A. Jensen, Nguyễn Văn Công, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, M. Bayley. 2014. AIR-BREATHING FISHES IN AQUACULTURE. WHAT CAN WE LEARN FROM PHYSIOLOGY?. Journal of Fish Biology. 1. 1-27. (Đã xuất bản)
78.  Christian Damsgaard, Đỗ Thị Thanh Hương, Mark Bayley, Tobias Wang. 2014. OXYGEN BINDING CHARACTERIZATION IN HEMOGLOBIN OF PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 96. (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Đỗ Thị Thanh Hương, Peter Mather, David Hurwood. 2014. EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF SUBLETHAL SALINITIES ON GROWTH PERFORMANCE AND STRESS IN CULTURED TRA CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Journal of Fish Physiology and Biochemistry. 40. 1839-1848. (Đã xuất bản)
80.  Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Thị Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương. 2014. ENVIRONMENTAL STRESS INDUCED HISTOLOGICAL CHANGES IN THE HEPATOPANCREAS OF PENAEUS MONODON. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 63. (Đã xuất bản)
81.  Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Wang T., Bayley M. 2014. AQUACULTURE OF AIR-BREATHING SPECIES IN VIET NAM. International Congress on the Biology of Fish. 1. 171. (Đã xuất bản)
82.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Phương, Patrick Kestemont. 2014. STRESS RESPONSE OF THE STRIPED CATFISH (PAGASIANODON HYPOPHTHALMUS) UNDER TRANSPORT CONDITION AND STRESS REDUCTION METHODS. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 102. (Đã xuất bản)
83.  Phuong L.M., Đỗ Thị Thanh Hương, Wang T.. 2014. EFFECTS OF ANAESTHESIA WITH BENZOCAINE, MS-222 OR AQUI-S ON BLOOD GASES AND HAEMATOLOGICAL PARAMETERS IN STRIPPED CATFISH. International Congress on the Biology of Fish 2014. 1. 186. (Đã xuất bản)
84.  Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương. 2014. STUDY ON THE EFFECT OF FRUCTOOLIGOSACCHARIDE (FOS) ON HEMATOGICAL PARAMETERS, GROWTH RATE, DIGESTIVE ENZYME AND TRANSPORTION OF STRIPPED CATFISH FINGERLING PANGASIONODON. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 35. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Thị Như Hạ, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. EFFECT OF MASS CHANGES ON THE PHYSICAL FEATURES, PROXIMATE COMPOSITION AND FILLETING YIELD OF RED TILAPIA (OREOCHROMIS SP.). International Fisheries Symposium 2014. . 117. (Đã xuất bản)
86.  Damsgaard C., Đỗ Thị Thanh Hương, Bayley M., Wang T.. 2014. TEMPERATURE SUSCEPTABILITY OF OXYGEN BINDING IN CATFISH HEMOGLOBIN. International Congress on the Biology of Fish 2014. 1. 79. (Đã xuất bản)
87.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyen, Q.T., Nguyễn Thị Kim Hà, Bayley M.. 2014. EXTRAORDINARY TOLERANCE TO NITRITE IN THE AIR BREATHING SWAMP EEL. International Congress on the Biology of Fish 2014. 1. 85. (Đã xuất bản)
88.  Nguyen Thi Que Phung, Vũ Ngọc Út, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. A STUDY ON THE EFFECTS OF LOW PH TO GROWTH AND SURVIVAL RATE OF FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) NURSING FROM POST LARVAE TO JUVENILE. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 88. (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Quang Trung, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. EFFECTS OF QUINALPHOS INSECTICIDE ON CHOLINESTERASE ACTIVITY AND GROWTH PERFORMANCES OF COMMON CARP CYPRINUS CARPIO CULTURED IN RICE-FIELD. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 37. (Đã xuất bản)
90.  Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Minh Long , Nguyễn Thị Thảo Nguyên , Đỗ Thị Thanh Hương, Hans Brix . 2014. CONTROLLING WATER QUALITY IN AQUACULTURE PONDS BY CONSTRUCTED WETLANDS: A SUSTAINABLE APPROACH IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 3A. 7-11. (Đã xuất bản)
91.  Lê Minh Long, Hans Brix , Đỗ Thị Thanh Hương, Ngô Thụy Diễm Trang. 2014. STATUS OF CHEMICAL AND ANTIBOTIC USE IN INTENSIVE CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHAMUS FARMS IN CAN THO CITY, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 3A. 330-335. (Đã xuất bản)
92.  Margot Andrieu, Andreu Rico, Trần Minh Phú, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Paul J. Van den Brink. 2014. ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF THE ANTIBIOTIC ENROFLOXACIN APPLIED TO PANGASIUS CATFISH FARMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Chemosphere. 119. 407-414. (Đã xuất bản)
93.  Mélodie Schmitz, Lam Khoa, Robert Mandiki, Jessica Douxfils, Đỗ Thị Thanh Hương, Patrick Kestemont. 2014. OSMOREGULATORY AND IMMUNE CAPACITY OF THE TRA CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TO COPE WITH HYPEROSMOTIC STRESS. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 12. (Đã xuất bản)
94.  Dang Van Quoi, Nguyễn Thế Diễn, Võ Nam Sơn, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương. 2014. THE EFFECTS OF AREARTION ON WATER AND SEDIMENT CHARACTERISTICS OF STRIPED CATFISH PONDS. International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam. 1. 13. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Le My Phuong, Đỗ Thị Thanh Hương. 2020. MANG CÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN CẤU TRÚC MANG CÁ. Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng. Đỗ Thị Thanh Hương. 1-42. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Tính Em. 2020. THÍCH NGHI CỦA CÁC LOÀI THUỶ SẢN VỚI ĐỘ MẶN. Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng. Đỗ Thị Thanh Hương. 149-183. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thanh Đăng, Nguyễn Tính Em, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN HOẠT TÍNH ENZYME TIÊU HÓA, TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 1-10. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Tính Em, Toyoji Kaneko , Nguyễn Thanh Phương. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN CHỈ TIÊU SINH LÝ, TĂNG TRƯỞNG VÀ HOẠT TÍNH ENZYME TIÊU HÓA CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT LÊN CÁ HƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 1-11. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Lê Anh Đào, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Trần Minh Phú, Bùi Thị Bích Hằng, Trương Quỳnh Như, Joelle Leclercq, Patrick Kestemont, Caroline Douny, Marie-Louise Scippo. 2020. SCREENING AND COMPARATIVE STUDY OF IN VITRO ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF ETHANOLIC EXTRACTS OF SELECTED VIETNAMESE PLANTS. International Journal of Food Properties. 23. 481-496. (Đã xuất bản)
6.  Le Thi Hong Gam, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NITRIT VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN CÁ. Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng. Đỗ Thị Thanh Hương. 71-120. (Đã xuất bản)
7.  Đặng Diễm Tường , Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2020. HÔ HẤP CỦA CÁ. Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng. Đỗ Thị Thanh Hương. 43-70. (Đã xuất bản)
8.  Đỗ Thị Thanh Hương, Tăng Minh Kỳ, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Tính Em, Takagi Yasuaki, Nguyễn Thanh Phương. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN CHỈ TIÊU SINH LÝ, TĂNG TRƯỞNG VÀ HOẠT TÍNH MEN TIÊU HÓA CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT LÊN CÁ HƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 11-19. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Văn Bước, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Atsushi Ishimatsu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CO2 LÊN TỈ LỆ SỐNG, TĂNG TRƯỞNG, ENZYME TIÊU HÓA VÀ GLUCOSE CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) GIAI ĐOẠN TÔM BỘT ĐẾN TÔM GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 58-077. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu. 2019. TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG NẤM MỐC ASPERGILLUS SPP. CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY BÃ MÍA SAU TRỒNG NẤM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 1-9. (Đã xuất bản)
11.  Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Atsushi Ishimatsu. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỈ LỆ SỐNG, GLUCOSE VÀ ENZYME TIÊU HÓA CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON FABRICIUS, 1798) GIAI ĐOẠN POSTLARVAE 15 ĐẾN JUVENILE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 99-107. (Đã xuất bản)
12.  Phan Vĩnh Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Tobias Wang, Mark Bayley. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CO2 CAO TRONG NƯỚC LÊN CÂN BẰNG ACID VÀ BASE CỦA LƯƠN ĐỒNG, MONOPTERUS ALBUS (ZUIEW, 1973). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 138-146. (Đã xuất bản)
13.  Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án, Lý Thị Yến Mi. 2018. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC ENZYME THỦY PHÂN PROTEIN Ở CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 16. 215-222. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2018. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KĨ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH MACROBRACHIUM ROSENBERGI (DE MAN, 1879) NƯỚC LỢ TỈNH TRÀ VINH. Tạp chi KH Trường Đại học Trà Vinh. 29, Tháng 3. 91-101. (Đã xuất bản)
15.  Trần Minh Phú, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Khánh Nam, Phùng Thị Trúc Hà, Nguyễn Tâm Em. 2017. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC, HÓA CHẤT VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) NUÔI BÈ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 80-87. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Trần Phương Thảo, Trần Thị Phương Hằng, Mark Bayley. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NITRITE LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ BA SA (PANGASIUS BOCOURTI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 93-102. (Đã xuất bản)
17.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2016. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTOGALIS) VÀ KHẢ NĂNG NUÔI CÁ Ở TỈNH HẬU GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 133-142. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2016. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH - LÚA LUÂN CANH VỚI TÔM SÚ Ở V. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 97-105. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Minh Phú, Patrick Kestemont, Hồ Thị Bích Tuyền, Caroline Douny, Marie-Louise Scippo, Nguyễn Văn Quí. 2016. NỒNG ĐỘ QUINALPHOS TRONG NƯỚC, CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) VÀ CÁ MÈ VINH (BARBONYMUS GONIONOTUS) TRONG MÔ HÌNH LÚA CÁ KẾT HỢP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 58-65. (Đã xuất bản)
20.  Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Pham Thi Thanh Phuong. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA CYPERMETHRIN VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN BIẾN ĐỔI MÔ GAN TỤY TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 107-115. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG VÙNG NƯỚC LỢ TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí NN-PTNT. số 13. 91-96. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Như Hạ, Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) ĐẾN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HIỆU SUẤT THU HỒI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 15-23. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Lai phước Sơn. 2015. ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN LÊN CHU KỲ LỘT XÁC, SINH SẢN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 35-43. (Đã xuất bản)
24.  Lê Thị Mai Anh, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA FRUCTOOLIGOSACCHARIDE TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ CÁC ENZYME TIÊU HÓA CÁ TRA GIỐNG (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 79-86. (Đã xuất bản)
25.  Trương Thị Mộng Thu, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIẢ CÁ NGỪ. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 12. 191-196. (Đã xuất bản)
26.  Trương Thị Mộng Thu, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. SỬ DỤNG DỊCH CHIẾT TỰ NHIÊN TỪ THỰC VẬT TRONG CHẾ BIẾN SẢN PHẨM TÔM NOBASHI TẨM BỘT TỪ TÔM THỨ PHẨM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 42-48. (Đã xuất bản)
27.  Phan Vĩnh Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Trọng Hồng Phúc. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN SINH LÝ VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA GIỐNG (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 292-301. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Minh Phú, Huỳnh Sô Ni, Sebastien Quennery, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Patrick Kestemont, Marie Louise Scippo. 2014. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HÓA CHẤT TRONG MÔ HÌNH LÚA - CÁ KẾT HỢP, CÁ TRA AO ĐẤT VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG TRONG LỒNG BÈ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 278-283. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Kim Hà, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ VẬN CHUYỂN ĐẾN STRESS CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 178-187. (Đã xuất bản)
30.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Kim Hà, Bùi Văn Mướp. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ TĂNG TRƯỞNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 273-281. (Đã xuất bản)
31.  Lam Mỹ Lan, Trần Ngọc Thảo, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LEO (WALLAGO ATTU). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 319-325. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Lê Anh Đào, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu. 2013. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG NẤM MỐC ASPERGILLUS SPP. CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CELLULASE. Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ. 1. 1. (Đã xuất bản)
33.  LE THI TIEU MI, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, TRAN THI HUONG DIEM. 2013. HOẠT TÍNH MEN TIÊU HÓA A-AMYLASE, PEPSIN VÀ SỰ TIÊU HÓA THỨC ĂN THEO CHU KỲ CHO ĂN GIÁN ĐOẠN Ở CÁ TRA GIỐNG (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 200-207. (Đã xuất bản)
34.  Đỗ Thị Thanh Hương. 2013. TĂNG CƯỜNG ÔXY CHO AO NUÔI CÓ MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CÁC LOÀI CÁ HÔ HẤP KHÍ TRỜI?. Tạp chí Thương mại thủy sản (số 165/2013; ISSN 1859-1175) Trang 81-83. 165. 81. (Đã xuất bản)
35.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, TRAN VIET TOAN . 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN KHÁC NHAU LÊN SỰ ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 55-63. (Đã xuất bản)
36.  Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Trần Tường Vi. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA NITRIT LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 154-160. (Đã xuất bản)
37.  Đỗ Thị Thanh Hương, NGO TU TRINH. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 247-254. (Đã xuất bản)
38.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUA CÁC LẦN SINH SẢN CỦA TÔM MẸ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 20-30. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Toàn, Lê Thị Trúc Mơ, Đoàn Minh Hiếu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TIÊU HÓA CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 154-164. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Quang Trung, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MEN CHOLINESTERASE VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 167-178. (Đã xuất bản)
41.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC VÀ SINH HÓA CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT (LIZA SUBVIRIDIS) Ở GIAI ĐOẠN SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 96-105. (Đã xuất bản)
42.  Đỗ Thị Thanh Hương, Cao Châu Minh Thư. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NITRITE LÊN CHU KỲ LỘT XÁC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 19-28. (Đã xuất bản)
43.  Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Nguyễn Thế Quyên. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI VÀ ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT VÀ HƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 29-37. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Quang Trung, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN HOẠT TÍNH MEN CHOLINESTERASE VÀ GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 131-142. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Thúy Liễu, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG, TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 108-115. (Đã xuất bản)
46.  Trần Thiện Anh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Quang Trung. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA QUINALPHOS LÊN MEN CHOLINESTERASE VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ MÈ VINH (BARBODES GONIONOTUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 269-279. (Đã xuất bản)
47.  Phạm Thành Nam, Đỗ Thị Thanh Hương. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU, ION VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRÊ VÀNG LAI (CLARIAS MACROCEPHALUS GUNTHER X CLARIAS GARIEPINUS) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 39-47. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Chí Lâm, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Vũ Nam Sơn. 2011. NGHIÊN CỨU SINH SẢN VÀ ƯƠNG NUÔI CUA ĐỒNG (SOMANNIATHELPHUSA GERMAINI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 70-76. (Đã xuất bản)
49.  Trần Cẩm Tú, Trương Quốc Phú, Đỗ Thị Thanh Hương. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CHLORINE ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HỢP CHẤT CHLORAMINE VÀ METHEMOGLOBINE TRONG MÁU CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 1-9. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Chí Lâm, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Vũ Nam Sơn. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN THAY ĐỔI SINH LÝ VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 60-69. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thị Quế Trân, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU KINALUX 25EC CHỨA HOẠT CHẤT QUINALPHOS LÊN HOẠT TÍNH MEN CHOLINESTERASE (CHE) CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 46-55. (Đã xuất bản)
52.  Triệu Thanh Tuấn, Đỗ Thị Thanh Hương, Mark Bayley. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 240-250. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Quách Chí Tâm. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG DIPTEREX LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 141-150. (Đã xuất bản)
54.  Đoàn Xuân Diệp, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ TIÊU HAO OXY CƠ SỞ CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 135-145. (Đã xuất bản)
55.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Lệ Hoa. 2010. NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH LƯƠN ĐỒNG (MONOPTERUS ALBUS) SINH SẢN BẰNG HCG (HUMAN CHORIONIC GONADOTROPINE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 258-268. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Công, Phương Ngọc Tuyết. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU DECIS LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 107-118. (Đã xuất bản)
57.  Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2010. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 186-194. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA BASSAN 50EC LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ HOẠT TÍNH MEN CHOLINESTERASE CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 221-229. (Đã xuất bản)
59.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2010. BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG PROTEIN TẠO NOÃN HOÀNG CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 213-221. (Đã xuất bản)
60.  Đoàn Xuân Diệp, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 206-216. (Đã xuất bản)
61.  Trần Minh Phú, Đào Thị Hồng Sen, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Hiền. 2008. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TỒN LƯU ENROFLOXACINE TRÊN CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, Trường đại học Cần Thơ. 1. 215-218. (Đã xuất bản)